Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar (30/09/2020 Tarih ve 31260 Sayılı R.G. Yayınlanan Değişiklikler)

image_pdfimage_print
71 / 100

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar

(30/09/2020 Tarih ve 31260 Sayılı R.G. Yayınlanan Değişiklikler)

 

1. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrası
Değişiklik “Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.”

“(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.”

Eski HaliTeknik şartname

MADDE 16 – (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.

Yeni HaliTeknik şartname

MADDE 16 – (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 21.10.2020) Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(4) (Değişik fıkra: 30.09.2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 21.10.2020) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

Açıklama/Öneri
2. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında
Değişiklik“taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri” ibaresi “ilgili mevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri” olarak değiştirilmiştir.
Eski Haliİstenecek belgeler

MADDE 29 –

(5) İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez. Ayrıca, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.

Yeni Hali İstenecek belgeler

MADDE 29 –

(5) İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez. Ayrıca, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 21.10.2020) ilgili mevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.

Açıklama/Öneri
3. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
Eski Hali

MADDE 38 – (1) (Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

Yeni Hali

MADDE 38 – (1) (Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 21.10.2020)bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

Açıklama/Öneri
4. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasında
Değişiklik“Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.”

Eski HaliMakine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

MADDE 41 – (1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare: 13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

Yeni HaliMakine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

MADDE 41 – (1) (Değişik fıkra: 30.09.2020-31260 R.G/4. md., yürürlük: 21.10.2020)İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.

(2) (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/4. md., yürürlük: 21.10.2020)İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; Değişik ibare: 13.06.2019-30800 R.G./6. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile (Mülga ibare: 30.09.2020-31260 R.G/4. md., yürürlük: 21.10.2020) isteklinin kendi malı sayılır.

Açıklama/Öneri
5. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasında
Değişiklik“İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.”

Eski HaliTeminatlar

MADDE 55 –

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. (Ek cümle: 19.06.2018-30453/m  RG/ 3. md.; yürürlük: 19.07.2018) İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

Yeni HaliTeminatlar

MADDE 55 –

(4) (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/5. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. (Ek cümle: 19.06.2018-30453/m  RG/ 3. md.; yürürlük: 19.07.2018) İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

….

(9) (Değişik fıkra: 30.09.2020-31260 R.G/5. md., yürürlük: 21.10.2020) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

Açıklama/Öneri
6. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 59/A maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi ve onuncu fıkrası
Değişiklik“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.

“Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez.”

Eski Hali

Elektronik ihale (Ek madde: 27/5/2016–29724/m. R.G./1. md., yürürlük: 1/7/2016; Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/5. md., yürürlük: 2.1.2019)

MADDE 59/A – 

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük: 26.03.2019)makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük: 26.03.2019) istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yeni Hali

Elektronik ihale (Ek madde: 27/5/2016–29724/m. R.G./1. md., yürürlük: 1/7/2016; Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/5. md., yürürlük: 2.1.2019)

MADDE 59/A – 

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G/12. md., yürürlük: 26.03.2019) makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G/12. md., yürürlük: 26.03.2019) istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Açıklama/Öneri
7. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 59/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Değişiklik 
Eski Hali

Elektronik eksiltme (Ek madde: 19.06.2018-30453/m  RG/ 5. md.; yürürlük: 1.11.2018)

MADDE 59/B –

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.

Yeni Hali

Elektronik eksiltme (Ek madde: 19.06.2018-30453/m  RG/ 5. md.; yürürlük: 1.11.2018)

MADDE 59/B –

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. (Mülga cümleler: 30.09.2020-31260 R.G/7. md., yürürlük: 21.10.2020)

Açıklama/Öneri
8. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
Değişiklik“ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin” ibaresi “işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin” olarak değiştirilmiştir.
Eski HaliTekliflerin eşit olması

MADDE 63 –

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

Yeni HaliTekliflerin eşit olması

MADDE 63 –

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/8. md., yürürlük: 21.10.2020)işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

Açıklama/Öneri
9. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
Değişiklik“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 23 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile 59/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.”

Eski Hali
Yeni HaliBaşlamış olan ihaleler (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/9. md., yürürlük: 21.10.2020)

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Uygulanmaya başlama süresi(Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/9. md., yürürlük: 21.10.2020)

GEÇİCİ MADDE 23– (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile 59/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.

Açıklama/Öneri
10. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali …

Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.(Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/10. md., yürürlük: 21.10.2020)4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
11. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.2/H numaralı Kesin Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminat mektubu…../…../….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu teminat mektubu…../…../….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.(Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/11. md., yürürlük: 21.10.2020)4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
12. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.3/H numaralı Avans Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.(Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/12. md., yürürlük: 21.10.2020)4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
13. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.4/H numaralı Geçici Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.(Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/13. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
14 Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.5/H numaralı Kesin Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu kefalet senedi…../…../….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali …

Bu kefalet senedi …../…../….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.(Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/14. md., yürürlük: 21.10.2020)4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
15. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.6/H numaralı Avans Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/15. md., yürürlük: 21.10.2020)4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
16. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK030.0/H numaralı standart form eklenmiştir.
Ek-1

“ORTAKLIK BİLGİLERİ VE YÖNETİMDEKİ GÖREVLİLER

Adayın/İsteklinin
 Ticaret unvanı:
 Vergi kimlik numarası:
 MERSİS numarası:
 Bağlı olduğu ticaret sicil

müdürlüğü/sicil numarası:

Ortakların/Üyelerin/Kurucuların1
 

Adı, soyadı/ticaret unvanı

T.C. kimlik numarası/ Vergi kimlik numarasıOrtaklık oranlan (halka arz edilen hisseler hariç)Varsa Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı
Yönetimdeki Görevlilerin2
 

Adı. soyadı/ticaret unvanı

T.C, kimlik numarası/ Vergi kimlik numarasıTüzel kişilikte yürüttüğü göreviVarsa Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı

İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermektedir.

Düzenleyen Yetkilinin

Adı Soyadı

Görevi

Tarih, Mühür/Kaşe ve İmza

Başvuru Yapmaya/Teklif

Vermeye Yetkili Kişinin

Adı Soyadı

Tarih. Kaşe ve İmza

 

Ekler:

 

 

1 Tüzel kişinin ortak/üye/kurucu sayısı kadar (halka m edilen hisselere sahip olanlar hariç) satır açılacaktır.

2 Tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kışı sayısı kadar satır açılacaktır.

3 Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci malı müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.

Not1: Bu belge, Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca tüzel kışı aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak: aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

Not2:Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret SicilGazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her hal akarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

Not3: Bu belgede istenen bilgiler, yabancı uyruklu aday/istekliler tarafından ilgili ülke mevzuatındaki karşılıklarına uygun şekilde doldurulacak bu bilgileri gösteren ve Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun şekilde hazırlanan belgeler, bu belgeye ek yapılacaktır.

Standart Form – KIK030.0/H

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”

 

17. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 7.5.4 üncü maddesi, Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (26) numaralı dipnot, ve 27.1 inci maddesinin (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (26) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (26) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

26 (Değişik:19.06.2018-30453/m  RG/ 13. md.; yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G./40. md.; yürürlük: 26.03.2019)olmak üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 21.10.2020)bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.; Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 21.10.2020)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 21.10.2020) Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

26(Değişik:19.06.2018-30453/m  RG/ 13. md.; yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G./40. md.; yürürlük:26.03.2019)olmak üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde (Mülga ibare: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 21.10.2020) aşağıdaki metne yer verilecektir.

….

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
18. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi
Değişiklik “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
Eski HaliMadde 7- Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Yeni HaliMadde 7- Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Açıklama/Öneri
19. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak, 7.1 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (21) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

“ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h) (Ek bent: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

[1](Değişik: 19.06.2018-30453/m  RG/ 21. md.; yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G./63. md.; yürürlük:26.03.2019)belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile birlikte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun olanı seçilecektir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni Hali II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h) (Ek bent: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.; Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

ı) (Ek bent: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

21(Değişik: 19.06.2018-30453/m  RG/ 21. md.; yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G./63. md.; yürürlük:26.03.2019)belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde (Mülga ibare: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020)  aşağıdaki metne yer verilecektir.

21.4.(Değişik alt madde: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020)Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.

….

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
20. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 7.5.4 üncü maddesi ve Şartnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski Hali

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni Hali

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.; Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5.(Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

….

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
21. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 7.5.4 üncü maddesi ve Şartnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski HaliII- YETERLİK BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

Madde 31- Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni HaliII- YETERLİK BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.; Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5.(Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020) Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

Madde 31- Teminat olarak kabul edilecek değerler

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
22. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 11.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesin
Değişiklik “bankaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.
Eski Hali11.4.  Kesinteminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Yeni Hali11.4.  Kesinteminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya (Ek ibare: 30.09.2020-31260 R.G/22. md., yürürlük: 21.10.2020) veya sigorta şirketineiade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Açıklama/Öneri
23. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 28.1 inci maddesi
Değişiklik28.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.”
Eski HaliMadde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Yeni HaliMadde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

28.1. (Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/23. md., yürürlük: 21.10.2020) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Açıklama/Öneri
24 Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası
Değişiklik“bankasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.
Eski HaliKesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

Madde 51-

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde;  işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Yeni HaliKesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

Madde 51-

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına (Ek ibare: 30.09.2020-31260 R.G/24. md., yürürlük: 21.10.2020) veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Açıklama/Öneri
25. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Madde 25Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

yürürlüğe girer.

26. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Madde 26Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür

DETAYLI BİLGİ İÇİN İHALE HUKUKU HİZMETLERİMİZ HK  İLETİŞİME GEÇİN

MBS İHALE HUKUK&DANIŞMANLIK 0534 819 47 25

image_pdfimage_print