kayıt tarihi by

Uygulama Esasları Madde 7 – … (14) Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b1 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir. Akaryakıt ÖTV tutarında meydana gelen 0,20 TL’lik artıştan kaynaklı olarak 08.09.2016 tarihinden sonra düzenlenecek ve fiyat farkı verilen hakedişlerde işlerde ek fiyat farkı hesabının yapılması gerekmektedir. Sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik olması ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkına ilişkin esaslar Kamu İhale Kurulu’nun 2015/DK.D-86 kararında belirtilmiştir. ÖTV değişikliğinden kaynaklı ek fiyat farkı hesabı ilgili kararnamesinin 5.maddesine göre ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen işlerde hesaplanacaktır. Genel endeks üzerinde fiyat farkı verilen işler için ek bir hesaplama yapılmayacaktır. Fiyat farkı hesabı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır. Fö = An x b x D An        : Hakediş Tutarı b          : Akaryakıt ağırlık oranını temsil eden, madde 5 fiyat farkı hesabında belirtilen b katsayı değeri D          : ÖTV den kaynaklı olarak bayi satış fiyatında meydana gelen değişiklik oranı ÖTV değişikliğin 8 Eylülde olmasından dolayı eylül ayı hakedişlerinde An belirlenirken ayın kalan günleri dikkate alınarak orantı yoluyla belirlenmelidir. D katsayı sözleşme süresince 1 sefer hesaplanır ve sözleşme bitimine kadar sabit olarak kullanılır. Ancak sözleşme sürecinde ÖTV de bir değişiklik olması durumunda D katsayısı tekrar hesaplanır. ÖTV tutarında yapılan artış ve azalışın akaryakıt bayi satış fiyatlarında oluşturduğu artış ve azalış durumuna göre D katsayısının hesaplanmasında 6 farklı senaryo oluşmaktadır.]]>