ihalede teklif edilen ürünlere ilişkin örnekleri sunmalarının talep edilmesi numune değerlendirmesi demonstrasyonun işleminin usulüne uygun şekilde yapılarak ürünlerin ilgili kriterler bakımından Teknik Şartnameye uygun olup olmadığının tespit edilmesi, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması, İdari Şartnamede yer almayan Teknik Şartnameye verilecek cevaplar üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılmaması gerektiği hk
Devamı...

Teknik Şartnamede istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen demostrasyon işleminin süresinde yapılmadığı gerekçe gösterilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale komisyonu kararında “demonstrasyon neticesinde teklif edilen donanımların Teknik Şartname’yi karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş olup mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan isteklinin teklif ettikleri sistemin sahip olması istenen söz konusu özelliklere uygunluk denetiminin sözleşme aşamasına ilişkin olduğu anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede demonstrasyon yapılmasına ve demonstrasyon kapsamında isteklilerce teklif edilen sistemlerin değerlendirilmesine dair teknik belirlemenin ve o esnada yapılması gereken sorgulamaların takdir ve sorumluluğu idarenin takdirindedir
Devamı...

idarece demonstrasyon işlemlerine ihale komisyonuna yardımcı olabilecek kişilerin de katılmasına olanak tanıyan düzenlemeye Teknik Şartname’de yer verilmesi hk 4
Devamı...

 isteklinin eksik hatalı veri teslim edilmesine rağmen söz konusu isteklinin demonstrasyonun 2. aşamasını başarıyla tamamladığının idarece tutanak altına alındığı bu durumun demonstrasyon işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hk
Devamı...

 istekli tarafından eksik veri teslimine rağmen söz konusu isteklinin demonstrasyonun 2. aşamasını başarıyla tamamladığının idarece tutanak altına alındığı bu durumun demonstrasyon işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda tereddüt oluşturması
Devamı...

isteklinin idarece yapılacak demonstrasyon işlemine gözetmen olarak davet edilerek işlemin gerçekleştirilmesi gerektiği hk 3
Devamı...

isteklinin demonstrasyon işlemine katılmaması gerekmekle birlikte somut olaya özgü süreç göz önüne alındığında ve temel ilkeler bakımından başvuru sahibi isteklinin idarece yapılacak demonstrasyon işlemine gözetmen olarak davet edilerek işlemin gerçekleştirilmesi gerektiği 1
Devamı...

idarece demonstrasyon aşamasında sunulması talep edilen belgelerin ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi istenilen belgeler olmadığı hususu dikkate alındığında, anılan düzenleme gereğince istekliler tarafından demonstrasyon aşamasında idareye sunulması beklenilen bilgi ve belgelere ilişkin değerlendirmelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilemeyeceği
Devamı...

ihale teknik şartnamesine uygunluğunu belirlemek amacıyla katalog broşür prospektüs gibi değerlendirme yöntemleri öngörülmediği bu doğrultuda teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunun istekliler tarafından sunulan kataloglar broşür vb belgeler üzerinden değil idarece demo yapılmak suretiyle uygunluk denetiminin yapılması gerektiği 
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemelerinde demonstrasyona ihale sürecinde değerlendirme dışı bırakılmayan ve en düşük fiyat veren istekli firmadan başlamak üzere isteklilerin çağrılacağının belirtildiği demonstrasyon işleminin de yapısı itibariyle ihale sürecine ilişkin bir işlem olduğu fakat demonstrasyonun İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi
Devamı...

Teknik Şartnameye uygun cihaz teklif eden ve bu durumu ihale dokümanına uygun olarak tevsik eden isteklilerin cihazına ilişkin ihale komisyonunda bir tereddüt oluşmayacağından demonstrasyon yapılmasına gerek kalmayacağı konu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasına engel nitelikte olmadığı eşitlik ilkesine uyulması zorunluluğu gereği fırsat eşitliğini bozmadığı hk
Devamı...

İhalede teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameyi karşılayıp karşılamadığının tespitinin demonstrasyon değerlendirilmesi yoluyla yapılması halinde demonstrasyon değerlendirmesi işlemlerinin sonucunda düzenlenen değerlendirme tutanağında ihale komisyonunun en az bir üyesinin imzasının bulunmasının mevzuata uygunmudur
Devamı...

 idarelerce ihale dokümanı hazırlanırken teklif edilen cihaza ilişkin katalog istenebileceği gibi ihale konusu işte kullanılacak cihaza ait özelliklerin Teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda demonstrasyon gerçekleştirilmesinin istenebileceği, söz konusu değerlendirmenin istenmesinin idarenin takdir yetkisinde bulunduğu hk 1
Devamı...

ihale dokümanında istekliler tarafından teklif edilen  ürünlere ilişkin demonstrasyon yapılmasına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı söz konusu ürünlere ilişkin değerlendirmelerin İdari Şartname maddesi gereğince istekliler tarafından sunulacak olan katalog ve Teknik Şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar ile yapılacağı ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale dokümanına uygun ürün teslim etmesi gerektiği ve muayene kabul aşamasında teknik şartnameye göre kontrol edileceği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi istekli tarafından demonstrasyon gerçekleştirildiği, bu kapsamda düzenlenen demonstrasyon tutanaklarının incelenmesi neticesinde, birden fazla modüle ilişkin değerlendirmelerde ihale komisyonu uzman üyelerinin yanı sısa başka personellere ait imzaların da bulunduğu görülmekle birlikte, söz konusu tutanakların son sayfasında sadece ihale komisyonu üyelerine ait imzaların yer aldığı görülmüş olup, aktarılan Teknik Şartname düzenlemesi doğrultusunda demonstrasyon işlemlerinin yapıldığı ve bu itibarla işin idari ve teknik boyutta değerlendirilebilmesi için idareden başkaca personellerin katılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği gibi nihai değerlendirme kararına ihale komisyonu üyeleri dışında başka bir personelin katılmadığı
Devamı...

ihalede halihazırda işi yürüten firmadan ihale üzerinde bırakılan isteklinin demonstrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini teminen * bilgilerinin istenildiği, bunun işin doğası gereği olduğu, anılan * bilgilerinin ihale üzerinde bırakılan istekliye verilmesin halihazırda işi yürüten firmanın veri tabanı alt yapı formatlarının ihale üzerinde bırakılan istekliye teslim edildiği şeklinde yorumlanamayacağı,  ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden buna ilişkin bir tespit de yapılamayacağı hk
Devamı...

idarece isteklilerin teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığını belirlemek üzere demonstrasyon yapılması ve yapılan demonstrasyon sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

İdari Şartname maddesindeki Tekliflerin değerlendirmesi aşamasında gerek duyulması halinde idarenin yazılı talebi ile katalog veya demontrasyon  İstenilmesi halinde verilen sürede istekli tarafından teslim edilmesi zorunludur düzenlemesi gereği idarece istekliler tarafından teklif edilen cihazlara ilişkin katalog veya demonstrasyon talebi yapılmak suretiyle başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen hususlar bakımından teklif edilen cihazların ihale dokümanına uygunluk değerlendirmesi yapılarak tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

 ihalede tek geçerli teklif kaldığı göz önüne alındığında idare tarafından fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasına ilişkin değerlendirme yapılmasına ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle hareket edildiği değerlendirilmekle birlikte birinci iddia kapsamında yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından teklif edilen numunelere yönelik demo işlemi yapılması gerekeceği, bu aşamada teklif edilen ürünlerin fiyat dışı unsur puanlaması için istenilen özellikleri haiz olup olmadığına ilişkin tespit ve değerlendirmelerinde demo tutanağında bulunması gerektiği
Devamı...

ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin hizmetin ifasına yönelik kuracakları cihazlar için demonstrasyon çalışması yaptıktan sonra ihaleyi karara bağlaması gereklidir
Devamı...

ihale komisyonunca söz konusu isteklinin de katılımıyla tekrar demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işlemi sonucunda teklif edilen cihazın Teknik Şartnameyi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmeye yer verilen demonstrasyon sonuç tutanağının en az bir ihale komisyonu üyesinin yanı sıra başvuru sahibi şirketin yetkilileri tarafından da imzalanması, tutanağın başvuru sahibince imzalanmaması halinde bu hususun demonstrasyona katılan komisyon üyeleri tarafından tutanakta belirtilmesi gereklidir
Devamı...

Demonstrasyon Rapor Tutanağı başlıklı belgede demonstrasyona katılan istekliler tarafından demonstrasyon tutanaklarına düşülen şerhler doğrultusunda idarece istekilerin sadece eksik olan maddeler için yeniden demonstrasyon yapması kanaatinin hasıl olduğu ifadelerine yer verildiği, ancak söz konusu eksikliklerin isteklilerden veya idareden kaynaklandığına dair herhangi bir tespitin bulunmadığı, isteklilerden kaynaklı olması halinde demonstrasyonun yenilenmesi yoluna gidilemeyeceği, bahse konu eksikliklerin idareden kaynaklı olduğuna yönelik herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de demonstrasyonun hangi koşullara bağlı olarak gerçekleştirileceğinin açık şekilde düzenlendiği ve işlemlerin buna uygun olması gerektiği, ilk demonstrasyon sonucu eksiklikleri tespit edilen isteklilerin yeniden demonstrasyona tabi tutulmalarının anılan Teknik Şartname maddelerine uygun olmaması hk
Devamı...

ihale Demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında idarece demonstrasyon ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvuruların sonuçlandırılacağı, demonstrasyona ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu hk
Devamı...

ihale Teknik Şartnameye uygun olduğuna ilişkin genel demonstrasyon tutanağının da ihale komisyonu üyeleri ve isteklinin yetkilisi tarafından imzalanarak tanzim edildiği bu tutanaklar üzerinden idarece birinci aşama gerçekleştirilmek ile birlikte ikinci ve üçüncü aşamaların gerçekleştirilmediği şeklinde bir tespit yapılamaması
Devamı...

İhale Teknik Şartnamesinde yer alan düzenlemeye aykırı olarak demo için herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan isteklilere teslimi hk
Devamı...

istekli tarafından ihalede teklif edilen kitin karşılayıp karşılamadığı hususunda demonstrasyon yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihalede teklif edilen cihazların Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, demonstrasyon değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünlerin Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı hk
Devamı...

teklif edilen ürünün Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin idarece yapılan değerlendirmelere de kataloglar üzerinden ve demonstrasyon yapılarak ulaşıldığı anlaşılmakla birlikte söz konusu isteklinin teklifi bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmadığından ayrıca bir düzeltici işlem belirlenmesine gerek olmadığı
Devamı...

ürünün değerlendirmesi sonucunda düzenlenen demonstrasyona ilişkin tutanağın demonstrasyon yapılırken isteklilerin huzurunda tutulmadığı, ilgili tutanağın bir örneğinin imza karşılığında istekliye tebliğ edilmemesi hk
Devamı...

tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi tarafından imzalanması, tutanağın firma yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmemesi
Devamı...

demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi gereklidir
Devamı...

dari Şartname’nin 47.1.11. maddesinde belirtilen belgenin, demonstrasyonun veri aktarımı ve teslimine ilişkin aşamasından muaf olmayı sağlayacak bir alternatif olarak düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 9.1., 23.3. ve 38.37. maddelerinde düzenlenen belgelerin ise sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşıldığından, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında söz konusu belgeler için sütun açılması gerektiği yönündeki iddia uygun bulunmamıştır.
Devamı...

istekliler tarafından teklif edilen ürünlerin idarece belirlenen teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler üzerinden tam olarak anlaşılamaması durumunda, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla, idarelerce demonstrasyon değerlendirmesi yapılarak, teklif edilen ürünün ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti yapılabilmekte olup, söz konusu işlemlerdeki yetki ve sorumluluk idarelerde bulunmaktadır
Devamı...