ihale ilan tarihi dikkate alındığında işin *tarihinde başlanılması gereken söz konusu ihalenin makul süreler dâhilinde ilana çıkarılmadığı gerek işin süresinin uzunluğu açısından gerekse de iş kapsamında çalıştırılması istenilen araç sayısı açısından bakıldığında işin * tarihinde ilana çıkarılmasının ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip araçların 3 gün içerisinde teslim edilecek olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve buna bağlı olarak hazırlanan ihale dokümanına uygun şekilde teklif verme sorumluluğunun istekliler üzerinde olduğu, mevzuat değişikliğinden isteklilerin haberdar olmamasının ihalenin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, yaklaşık maliyeti 388.086,00 TL ile 3.234.222,00 TL arasında olan yapım işlerinin ihalesinin, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulacağı,
Devamı...

İdari Şartnamede belirtilen İhale İlanına yansıyan hükümlerinin değiştirildiği ancak düzeltme ilanının yayımlanmadığı anlaşılmıştır ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve bu hata veya eksikliklerin ilana yansıyan hususlar olduğunun anlaşılması durumunda, ilanın yayımlanmasını takip eden on beş gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmasının zorunlu olduğu  hk
Devamı...

mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemelerinde, istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulacak belgelere, aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülmesi ile söz konusu şerh düşülen belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartın sağlanmış olacağı hüküm altına alındığından ayrıca bu şerh dışında kurum mührü bulunmasını gerektirir mevzuat hükmü ya da İdari Şartname düzenlemesi bulunmadığından, belge üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan kaşe ve imza bulunmasına rağmen kurum mührü olmaması hususunun belgelerin sunuluş şekline aykırılık oluşturduğu yönündeki idare tespitine dayanak mevzuat hükmü bulunmadığı
Devamı...

ihale dokümanında çalışacak personelin yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü, bu ihtiyacın isteklilerce ayni olarak karşılanacağının İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde sefer sayısı üzerinden teklif verilebilmesi için “Yol Bedeli (Deniş servisi), Yol Bedeli (Eynez servisi), Yol Bedeli (A panosu + Işıklar Atölye servisi)” ifadelerine yer verilen üç ayrı satır açıldığı, ancak servis araçlarına ve hatlarına ilişkin kriterler ve asgari standartların ihale dokümanında detaylı olarak belirtilmediği, servis güzergâhlarına, servis araçlarının kapasitelerine ve diğer detaylara ihale dokümanında yer verilmediği, bu itibarla ihale dokümanının çalıştırılacak servislere ilişkin yol maliyeti ile ilgili kısmının, isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde oluşturacak şekilde hazırlanmadığı
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan  Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; tüm isteklilerin açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak fiyat teklifleri ile açıklama yaptıkları, ancak her bir isteklinin sunduğu fiyat teklifinde farklı maliyet kalemlerinin açıklandığı, idare “telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücreti, yeni tesis özel iletişim vergisi, %7,5 oranında özel iletişim vergisi, telefon edinim bedeli” gibi maliyet kalemlerinden hangilerinin açıklanmasını istediğine dair bir belirleme yapmadığından her bir isteklinin maliyet açıklamasının birbirinden farklı olduğu, bazı isteklilerin telefon edinim bedelini ayrıca açıkladığı, bazı isteklilerin mevcut şirket hattı kullandığını beyan ederek telsiz kullanma ve özel iletişim vergisini açıkladığı, bu durumda aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin teklif açıklamalarının eşit şartlarda incelenmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu çerçevede idarece açıklanması istenilen iş kalemlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin açık ve net olarak isteklilere bildirilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının bu çerçevede yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır
Devamı...

İşçilik giderleri” ifadelerine yer verilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, açıklama talebine ilişkin gönderilen yazı kapsamında isteklinin sunmuş olduğu teklifin maliyet unsurlarına ilişkin olarak önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmediği, ihale dokümanında araç ve işçilik maliyetleri içerisinde pek çok bileşenin yer aldığı, idarece genel bir belirleme yapıldığı, örneğin itirazen şikayet başvuru dilekçesine konu edilen araçların kasko sigortası, muayene ücreti, egzoz emisyon ölçümü ve pul maliyeti, akü ve yedek parça maliyeti, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maliyeti, tetkik ve yardımcı personel giderleri, iş sağlığı ve malzemeleri giderleri, hizmetin ifası ile ilgili kıyafetler ve güvenlik malzemeleri ile ilgili giderler, işçi barınma giderleri, işçi tazminatlarına ilişkin açıklama istenilip istenilmediğinin belirsiz olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif açıklaması talebi yazısında açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşıldığından idarece ihale konusu işin önemli teklif bileşenleri açık ve net bir şekilde belirlenmeden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Devamı...

, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı kısımlara ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir.
Devamı...

teklif dosyası kapsamında sunulan kit prospektüslerinin yabancı dilde düzenlendiği ve bu belgeler dışında kit prospektüsleri ile ilgili başka bir belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, bir başka ifadeyle söz konusu yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin Türkçe tercümelerinin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, kit prospektüslerinin sadece yabancı dilde sunulması nedeniyle de söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerine aykırı olarak sunulduğu, yabancı dilde sunulan belgelerin Türkçe tercümeleri sunulmaksızın yeterlik değerlendirmesinde kullanılmayacağı
Devamı...

isteklinin teklif dosyasında, teklif ettiği cihaza ait İngilizce kataloğun bulunduğu, Türkçe kataloğun bulunmadığı anlaşılmıştır. İncelemeye konu Teknik Şartname’nin “Kondenser” başlıklı bölümünün 1’inci maddesindeki özelliğin başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazda var olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin sunulan İngilizce katalog üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin (a) bendi ile 7.9.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince başvuru sahibi tarafından orijinal katalogları ile birlikte katalogların Türkçe tercümesinin teklif dosyasında sunulmadığı birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Devamı...

Anılan istekli tarafından işçilik kalemi dışındaki araç iş kalemi için birim fiyatın iki haneden fazla şekilde verildiği, birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın ise virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde 0,01 TL olarak belirtildiği (0,005 TL x 2 adet = 0,01 TL) anlaşılmıştır. İhale konusu işte çalıştırılacak olan araçlara ilişkin iş kalemine teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra iki ondalık sayıdan fazla olduğu, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesinde yer alan açıklamalarına aykırı olmadığı, ayrıca teklif edilen tutarın ise iki ondalık basamaklı tutar olarak belirtildiği göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır
Devamı...

teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu değerlendirilmekle birlikte, idarece İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı ve 47’nci maddelerinde “…Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numunesi ve/veya katalogları olmayan veya numunesi teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ayrıca idarece düzenlenen Numune Değerlendirme Raporu’nda “…ekli listede belirtilen ve kabul edilebilir şeklinde işaretlenen ürünler Teknik Şartname’ye %100 uymasa bile hizmetin ifasında aksamaya mahal vermeyeceği ve 3 firmanın sunduğu ürünlerde kayda değer olmayan kusurların bulunması nedeniyle…” ifadesine yer verildiği, dolayısıyla ekli listede “Kabul edilebilir” olarak belirtilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun olmadığının anlaşıldığı, bu çerçevede ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen  Şirketi tarafından teklif edilen 3 ürünün, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Erkan Karakuş tarafından da teklif edilen 3 ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır
Devamı...

Sözleşme konusu iş kapsamında taşınacak bitümün nakli için yüklenicinin araçlarının kullanılacak olması işin temel karakteristiğinin araç kiralama olduğu şeklinde bir değerlendirmeye yapmaya imkan tanımamaktadır. Nitekim idarenin kendisi de benzer iş tanımında araç kiralanmasını benzer iş olarak belirlemediği, işin adını araç kiralanması olarak tanımlamadığı gibi Teknik Şartname’de de bir araç kiralaması işine ilişkin düzenlemelerden ziyade bitüm nakli işine ilişkin düzenlemelere yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, taşıma işi olarak “Diğer Hizmetler” kapsamına giren başvuruya konu ihalede, sınır değerin 0,80 R katsayısı kullanılarak yeniden hesaplanması ve bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Devamı...

Yüklenici firma bu ihale kapsamında kullanılacak araçlara ait ATS (Araç Takip Sistemi: GPS + Anten, tamamlayıcı donanımlar) kitlerini temin ederek, montajını bu konuda deneyimli kişilere yaptıracaktır. ATS (Araç Takip Sistemi) yer tesliminde araçlar üzerinde takılı olacaktır. Bu cihazlar ile bu cihazlara ait tamamlayıcı donanımları temin etme bakım, onarım ve benzeri giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak idarece önemli teklif bileşenleri olarak belirlenen araç maliyeti içerisinde yer alan araçların köprü ve otoyol geçiş ücretleri, yağ, lastik, tamir, bakım, onarım, sigorta, yedek parça giderleri ve araçlara ait ATS (Araç Takip Sistemi: GPS + Anten, tamamlayıcı donanımlar) kitleri giderlerinin tamamının mı yoksa yalnızca araç edinim değerinin mi önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği hususunun açıklığa kavuşturulmadığı, nitekim inceleme konusu ihaleye ilişkin olarak dört istekli tarafından aşırı düşük açıklaması sunulmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin ise araç maliyet giderlerinin hangi maliyetlerden oluştuğuna ilişkin tespitlerinin birbirinden farklı şekilde olduğu anlaşılmaktadır
Devamı...

sunulan birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde; ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçlara ilişkin iş kalemine teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra iki ondalık sayıdan fazla olduğu, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesinde yer alan açıklamalarına aykırı olmadığı, ayrıca teklif edilen tutarın ise iki ondalık basamaklı tutar olarak belirtildiği göz önüne alındığında anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır
Devamı...

başvuru sahibinin teklifinin geçerli olup olmayacağı hususunda temel belirleyici unsurun sunulan numune olduğu, bu numunenin ne şekilde sunulmuş olduğunun tespitine imkân bulunmadığı, yeniden numune istenemeyeceği, ihale komisyonunun aynı istekli bakımından ve aynı numune üzerinden yapılan değerlendirmede iki farklı sonuca ulaşması, bir başka anlatımla idarece ilk numune değerlendirmesinde numunenin eksiksiz olduğu kabulü ile değerlendirme yapıldığı, ikinci numune değerlendirmesinde ise numunenin parçalarının eksik olduğu tespitinin yapıldığı, dolayısıyla ulaşılacak sonuç bakımından herhangi bir farklılık oluşması imkânı bulunmayan konuda iki farklı yönde karar verilmesi nedeniyle ihalelerde idarelerce gözetilmesi gereken “güvenilirlik” ilkesinin tam olarak tesis edilemediği dikkate alındığında ihalenin şikâyete konu kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır
Devamı...

Aydınlatma Periyodik Kontrol, Bakım Onarım işi kapsamında yapılan işlerin aydınlatma sisteminin bakım ve onarımına ilişkin olduğu, oysaki ihale konusu iş kapsamında sinyalize kavşaklar ve bu kavşaklara bağlı olan teknolojilerin altyapı ve bağlantılarının bakım ve onarımının yapılacağı anlaşıldığından anılan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ile uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. İtirazen şikâyete konu ihalede benzer işin ise fiber optik veya haberleşme veya karayolu altyapı üstyapı bakım onarım işleri olarak belirlendiği göz önüne alındığında iş deneyim belgesine konu işin benzer iş ile de uyumlu olmadığı anlaşılmıştır
Devamı...

İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmeksizin OSGB'lerin kendi aralarında gezici araca ilişkin kiralama yapabilmesi de söz konusu değildir. Bununla birlikte, gezici İSG aracı belgeleri OSGB unvanına münhasıran düzenlenmekte olup İl Sağlık Müdürlüğünden gezici İSG aracı izin belgesi düzenlenmeden farklı bir OSGB ya da işyerinin kullanımına tahsis edilmesi mümkün değildir
Devamı...

Teknik şartnamenin 13. Maddesinde yer alan "Tek yönlü valflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır" ifadesine uygunluk açısından ürünler iki farklı renkte sıvının enjektörle valf içerisine enjekte edilmesi ve sonrasında şeffaf bir sıvı enjekte edilerek hattan temizlenmesiyle değerlendirilmiştir. Çıplak gözle yapılan incelemede her iki ürünün de sıvı yolunun düz olduğu, sıvının valf haznesine dolmadığı ve temizlendikten sonra sıvı yolunda renkli sıvı kalmadığı gözlenmiştir
Devamı...

dareden ihale işlem dosyası istenirken ihalenin itirazen şikâyete konu olan belgelerin asılları da Kurumca istenilmiş olup idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin fatura örneklerinin asıllarının sunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini tevsiken istekliler tarafından sözleşme ve fatura örnekleri veya bu örneklerin ilgililerce onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu fatura örneklerinin asıllarının sunulmuş olması nedeniyle YMM veya SMMM tarafından onaylanması gerekmediği anlaşıldığı
Devamı...

ihaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması halinde teklif dosyası kapsamında noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği, ancak gerçek kişi başvuru sahibince noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu, uygulamada her ne kadar gerçek kişi tacirler tarafından ihaleye teklif verebilmeleri için imza beyannamesi sunulması gerekse de, kamu ihale mevzuatı lafzından söz konusu belgelerin ihalelere teklif verecek gerçek kişi isteklilerin ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin imzalarının teyidi amacıyla sunulması gerektiği
Devamı...

davacı şirket tarafından ihaleyi gerçekleştiren idarece tesis edilen  ihale komisyonu kararına karşı yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğundan, davalı Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır. kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir
Devamı...