ihaleye katılan 2 şirketten  birinci şirket 2.ci şirketin  şirketin hisse devri ile ortak olarak 2 farklı şirket  olarak  ihaleye katılması (alternatif teklif verebilme haller dışında) ihaleye teklif vermeleri birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri gerekçesi ile ihaleye katılamayacağı  ayrıca yasaklama işlemleri verileceği hk (KİK  nihayet  mantıklı bir  karar  vermiş)
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkanvekili hakkında hapis cezasına ek olarak 1 yıl süre ile bu kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ihalelerine katılmaktan yasaklanması yönündeki kararın kesinleştiği ve hakkında verilen mahkûmiyet kararının anılan kişinin meslekî faaliyetleri ile ilgili olmadığı anılanın mesleğinin inşaat mühendisi olduğu ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan firma ortağı olarak yargılandığı davada hakkında verilen mahkûmiyet kararının davacının mesleğine ilişkin bir faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği Bu durumda davalı idarece davacı şirkette yönetim kurulu başkanvekilinin işlediği ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğundan bahisle tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı dava konusu işlemin iptaline dair verilen karar
Devamı...

ihaleden yasaklama kararının verildiği isteklinin sadece yasak fiil veya davranışa iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilmesi gerekirken iş ortaklığının tüm ortakları hakkında yasaklama kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir görevi ve yetkisinin bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidinin yapılması gerektiği
Devamı...

ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve anılan Kanun maddesinde sayılanların yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı  ifadeler çerçevesinde şahıs hakkında açılan kamu davasının İhracatı gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kaçakçılıkla Mücadele  ilgili maddelerinden kamu davası açılması kapsamda değildir
Devamı...

idarece ihaleye katılan isteklilerin, şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortaklarının, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarının ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının, başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirdiği tespitleri karşısında  anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği İhale Kanununun 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesine istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihaleye katılan üç isteklinin temsilcilerinin aralarında soy bağı olmasının, isteklilerin faaliyet adresleri ile temsilcilerinin ikamet adreslerinin aynı binanın farklı bağımsız bölümlerinde olmasının ve isteklilerin aynı meslek mensubu ile çalışması hususlarının tek başına anılan isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine niteliğinde olmadığı anlaşılmakla birlikte, istekliler tarafından sunulan Taşıt Teklif Formu isimli belgenin aynı formatta düzenlenmesi ve söz konusu belgede aynı hatanın yapılması hususunun, isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine niteliğinde olduğu, bu bakımdan anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması  kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen ilgili şirket ortakları ve yöneticilerinin ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanmasının zorunlu  olduğu hk
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılan tüm isteklilerin, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından önce ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, sözleşmenin imzalanacağı tarihte de sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerinin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği anlaşılmış Teyit işlemi sonucunda haklarında kamu davası açılan isteklilerin  yasaklama kararına rağmen ihaleye katılmaları durumunun tespit edilmesi halinde yalnızca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olup geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerektiği
Devamı...

Ltd. Şti.’nin adres ve faks numaralarının, teklif mektupları, firma kaşeleri ve ihaleye sunulan dış zarflar üzerinde aynı şekilde belirtildiği, söz konusu fiilin Kamu İhale Kanunu 17. madde kapsamında değerlendirilmesi neticesinde davacının bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk
Devamı...

ihale katılan şirket tarafından sunulan 3 (üç) adet teklif mektubu incelendiğinde, her üçünün de aynı tarihli olduğu ve aynı ihaleye ilişkin olarak verildiği, teklif mektuplarında yalnızca teklif bedellerinin birbirinden farklılık gösterdiği, söz konusu durumun “birden fazla teklif vermek” fiili kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla davacı şirketin (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesi hk
Devamı...

Kamu İhale Kanunu 11 g kapsamında kamu ihalelerine (dolaylı olarak da olsa) katılmasının yasak olduğu, bundan dolayı da davacı şirket üzerinde bırakılan ihalenin iptal edilerek imzalanmış kamu ihale sözleşmesinin feshedilmesi gerektiği hk
Devamı...

yasaklama davası bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılmasında ihalelerden yasaklama kararı kesinleştiği mahkeme karar tarihimi yoksa mahkeme kararının resmi gazetede yayınlandığı tarihmi esas alınır 
Devamı...

haklarında kamu davası açılan isteklilerin yasaklama kararına rağmen ihaleye katılmaları durumunun tespit edilmesi halinde yalnızca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olup geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerektiği hk
Devamı...

davacı şirketin ortaklık paylarının ise %98’i *ya %2’si * ait olduğu Baba ile Oğul arasında akrabalık ilişkisinin bulunduğu istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının aynı banka şubesi tarafından aynı tarihli olarak ve yevmiye numaralarının peşi sıra düzenlendiği,Şti.’nin tek ortağı * davacı şirket adına düzenlenen geçici teminat mektubunu teslim almak hususunda davacı şirketin %2 payla ortağı olan *’in de * Şti. adına düzenlenen geçici teminat mektubunu teslim almak hususunda yetkilendirildikleri değerlendirildiğinde 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan rekabet, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerinin ihlâl edilmesi
Devamı...

ihaleden Yasaklama kararlarının niteliği gereği ihale işlemi dışında olduğu ve ihaleyi yapan idarelerin görev ve sorumluluğundadır
Devamı...

ihale isteklisinin hakkında devam eden kamu davasının 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin süreçte gerçekleştirilen bir fiilden dolayı açılmadığının belirlenmesi
Devamı...

yasaklılık durumunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi halinde, ihalenin yasaklı olduğu tespit edilen isteklilerden biri üzerine yapılması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan ilgili açıklamalarında yasaklılık durumunun ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği ifade edilerek ilgili konuya açıklık getirildiği görülmektedir. Dolayısıyla iddiaya konu husus ihalenin iptaline neden olmamakla birlikte yasaklılık tespitinden önceki ihale komisyonu kararının iptalini gerektirecek ve yeni bir ihale komisyonu kararı alınması sonucunu doğuracaktır. Somut olayda 401 no’lu ihale komisyon kararı sonrasında başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ancak yasaklamaya ilişkin tespitin sözleşme imzalanmadan önce yapıldığı, akabinde anılan komisyon kararı iptal edilerek yeni bir komisyon kararı alındığı görüldüğünden idarece ihalenin iptal edilmemesi yönündeki işlemin yerinde olduğu
Devamı...