İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin o işin ihalesine katılması ve ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması engellenmiştir. Ayrıca, bu yasakların organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olması düzenlenmiştir…” ifadelerine yer verilerek, söz konusu katılım yasağı ile istekliler arasında eşitlik ve rekabetin sağlanmasının amaçlandığı
Devamı...

temsile yetkili müdürü ve ortağı yasaklı olan bir şirketin, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, bu şekilde ihaleye teklif veren şirketin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki idare işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

temsile yetkili müdürü ve ortağı yasaklı olan bir şirketin, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, bu şekilde ihaleye teklif veren şirketin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki idare işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

yasaklılık durumunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi halinde, ihalenin yasaklı olduğu tespit edilen isteklilerden biri üzerine yapılması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan ilgili açıklamalarında yasaklılık durumunun ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği ifade edilerek ilgili konuya açıklık getirildiği görülmektedir. Dolayısıyla iddiaya konu husus ihalenin iptaline neden olmamakla birlikte yasaklılık tespitinden önceki ihale komisyonu kararının iptalini gerektirecek ve yeni bir ihale komisyonu kararı alınması sonucunu doğuracaktır. Somut olayda 401 no’lu ihale komisyon kararı sonrasında başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ancak yasaklamaya ilişkin tespitin sözleşme imzalanmadan önce yapıldığı, akabinde anılan komisyon kararı iptal edilerek yeni bir komisyon kararı alındığı görüldüğünden idarece ihalenin iptal edilmemesi yönündeki işlemin yerinde olduğu
Devamı...

 mevzuat hükümleri çerçevesinde yasaklılık teyitlerinin hem şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortakları açısından hem de teklif mektubunu imzalamak suretiyle ihaleye katılan vekil ya da temsilciler açısından yapılacağının anlaşıldığı, başvuru sahibi isteklinin bir sermaye şirketi olduğu, söz konusu şirketi temsile yukarıda anılan gerçek kişinin münferiden yetkili durumda olduğunun görüldüğü, başvuruya konu ihalede teklif mektubunun ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı durumda bulunan ortak ve şirketi temsile yetkili  tarafından imzalandığı tespitler
Devamı...