ihalede sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulamada yapılacak herhangi bir beyanda bulunulmadığı, sonuç olarak idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu
Devamı...

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ve sunulması gereken belgelerin sadece iş deneyimine ilişkin belgeler olduğu görülmüş belgelerin sunuluş şekline ilişkin iddialarının ancak e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilmeyen bir ihalede incelemeye konu edilebileceği hk
Devamı...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde geçici teminatlarının irat kaydedilmek üzere  ilgili bankalardan geri istenilmesine yönelik idare işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararına aykırı olduğu, geçici teminatlarının irat kaydedilemeyeceği iddia edilmekte ise de, incelenen ihalede tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde, idarece teminat mektuplarının iadesini müteakiben ilgili bankalarla yazışmalar yapıldığı, bankalarca geçici teminat mektubunun vadesinin uzatılması veya vade uzatımı yapılmaması durumunda mektubun nakde çevrilmesi talebinin hukuken mümkün olmadığının belirtildiği, idare ve ilgili bankalar arasında yapılan söz konusu yazışmalar sonucunda teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir işlemin tesis edilmediği, dolayısıyla iddiaya konu edilen hususta idarece yürütülmesi zorunlu icrai nitelikte bir idari işlem tesis edilmediği anlaşılması
Devamı...

şikayet ve itirazen şikayet başvurularının ihale sürecini durdurma ve sözleşmenin imzalanması sürecini erteleme etkisinin olduğu başvurular sonucunda alınacak kararların sonucunun (başvuru red, şikayet red, düzeltici işlem belirlenmesi, iptal) bu durumu değiştirmeyeceği başvuru sahibi istekli tarafından 10 günlük sözleşme imzalama süresi içinde şikayet sürecinin başlatılması nedeniyle sözleşmenin imzalanma sürecini şikayet neticesine kadar erteleyeceğinden idare tarafından şikayet süreci tamamlanmadan, süresinde sözleşme imzalamaya yanaşmadığı gerekçesiyle isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik işlemin mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan sorgulamada şikayetçinin MERSİS kayıtlarına ulaşılabildiği durumu birlikte değerlendirildiğinde idarenin ilk sorgulaması aşamasında sistemsel bir hata, bağlantı hatası veya arama sayfasında yanlış veri girilmesi hk 1
Devamı...

idarece kamu ihale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmeden yazılı sürelerin dolması beklenmeden ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalayamaz
Devamı...

Kesinleşen ihale kararına  karşı isteklinin şikayet başvurusundaki şikayet  gerekçelerinin sadece  bir  kısmına cevap vermesi neticesinde istekinin KİK e itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olup bu hususları incelemek zorundadır
Devamı...

İhale sürecinde yaşanan sel felaketinin mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte itirazen şikayet dilekçesinde belirtildiği üzere *ilinde yaşanan sel olayının * tarihinde meydana geldiği idare tarafından isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin talep yazısının * tarihinde tebliğ edildiği ve söz konusu tarihler arasında 28 günlük sürenin olduğu göz önünde bulundurulduğunda öne sürülen durumun idarece talep edilen belgelerin sunulamaması hususunda dikkate alınamayacağı ve mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

İhale şikayet sürecinin sonunda alınan Kurul kararının başvuru sahibinin avukat vekiline tebliğ edilmeden başvuru sahibi istekli tarafından idareye sözleşme imzalama talepli dilekçe sunularak sözleşme imzalama iradesinin gösterildiği dolayısıyla idarece süresinde sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle başvuru sahibi istekli hakkında anılan Kanun maddelerinde öngörülen yaptırımların uygulanmasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

Covid 19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında * tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulandığı ancak ihale mevzuatında idari izin günlerinin başvuru süreleri yönünden işgünü olarak belirlendiği ve başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen söz konusu tedbirler kapsamında ihale sürecine ilişkin sürelerin durdurulmadığı kaldı ki idareye şikayet başvurusunun elektronik ortamda da yapılabileceği hususları dikkate alındığında idarenin başvuruyu süre yönünden reddetmesi
Devamı...

ilk ihale komisyonu kararı ile bilgi sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konu tarihin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varılmış olması gereken tarih olarak esas alınması gerektiği Söz konusu istekli tarafından kararın tebliğini izleyen günden itibaren on gün içerisinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yeterlik kriterlerine ve aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik şikayet başvurusunun bulunmadığı sadece kendi aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerine ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu bu doğrultuda söz konusu isteklinin yeterlik kriterlerine ve aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden reddedilmesi 1 
Devamı...

istekliler tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin kullanılan yazı fontları hariç benzer şekilde oluşturulduğu, anılan dilekçelerde aynı Kamu ihale Kurulu kararları ile Danıştay kararlarının yer aldığı, bu bakımdan birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin, birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin İhale Kanunu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirildiğinden idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu hk
Devamı...

kamu ihale Kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başlanmış ve itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan Av yazı ile esasın incelenmesine geçilebilmesi için anılan şekil eksikliklerinin anılan yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde Kurum kayıtlarına alınacak şekilde gönderilmesi/teslim edilmesi gerektiği
Devamı...

Kesinleşen ihale kararına karşı şikayet dilekçesinin ekinde sunulması zorunlu olan imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmaması
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde, ihale dokümanı düzenlemelerinin aykırı olduğu iddia edilen ve yukarıda yer verilen düzenlemelerin, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olmayan maddeleri esas alınarak başvuru yapılmıştır. Bu çerçevede başvuru dilekçesinde belirtilen 5188 sayılı Kanun’da yer alan üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri için, “hizmetin başladığı tarihten en az bir hafta önceden” valiliğe yapılması gereken bildirim yükümlüğü, “en geç hizmetin başladığı mesai saatine kadar” şeklinde; anılan Yönetmelik’te yer alan hizmet sözleşmesinin bir suretinin “koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden” ilgili şirket tarafından valiliğe verme yükümlülüğüne ilişkin süre, “en geç hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar” şeklinde değiştirilmiştir. Başvuru sahibi, ihale tarihi ve işe başlama tarihleri dikkate alınarak 1 hafta öncesinden bildirim ve sözleşme verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin hukuken ve fiilen imkansız olduğuna dair iddia
Devamı...

İhale itirazen şikâyet başvurusu ekinde anılan şirketin ilgili birimince ( Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü) düzenlenmiş, gönderinin pandemi ve iş yoğunluğu nedeniyle gecikmeli olarak teslim edildiğini belirtir yazının sunulduğu görülmekle birlikte; belgelerin posta yoluyla gönderilmesi zorunluluğu bulunmadığı, isteklinin başka yöntemlerle de (elden vs.) belgeleri idareye ulaştırabileceği, içinde bulunulan salgın döneminde posta/kargo yoluyla gerçekleştirilen işlemlerde gecikmeler yaşandığı/yaşanabileceği hususunda dağıtım şirketlerince yapılan duyuruların herkesin malumu olduğu, dolayısıyla yaşanılan gecikmenin istekli tarafından öngörülmüş olması gereken bir risk niteliği taşıdığı, bu kapsamda istekli tarafından yeterli özen gösterilmediği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.” hükmüne aykırı hareket edildiği; istekli tarafından hizmet alınan dağıtım şirketinin kusuru sebebiyle iddiaya konu zarara uğranıldığı düşünülüyorsa, istekli ve dağıtım şirketi arasındaki bu zarar ilişkisinin özel hukuk kapsamında bulunduğu ve uyuşmazlık çözüm yerinin ihaleyi yapan idare veya Kamu İhale Kurumu olmadığı; netice itibarıyla isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olduğu
Devamı...

ihale şikayetine idarenin cevap yazısında da bahsi geçtiği üzere, başvuru sahibinin açıklaması kapsamında tüm işçilikler için ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret olan 13.08 TL öngördüğü, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatları ya da rayiçleri kullanmadığı imalat girdileri için de 6 adet fiyat teklifi sunduğu görülmüş olup, açıklamanın bu yönüyle uygun olduğu
Devamı...

başvuru dilekçesi ekinde imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmaması nedeniyle, başvurunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı ve şekil yönünden de reddedilmesi
Devamı...

konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilecek ürünlere ilişkin olarak üretici/ithalatçı olunmaması durumunda bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca bahse konu doküman düzenlemelerine yönelik herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen ÜTS bayilik kayıtlarının istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ÜTS bayilik kayıtlarının teklif dosyasında sunulmadığı tespit edilmesi
Devamı...

itirazen şikayet başvurusu ekinde sunmuş olduğu faaliyet belgesinin Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış olduğu ve faaliyet konusunun “Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)” şeklinde belirtildiği tespit edilmiş; başvuru sahibinin faaliyet konusunun ise yalnızca hazır yemek imalatını kapsadığı, yemeklerin dağıtımı veya sonrasındaki işlerin belge içerisinde yer alan tanımda yer almadığı hk
Devamı...

İhalenin Teknik Şartname’sinde isteklilerin en az beş yıllık genetik tanı merkezi tecrübesine sahip olması gerektiğinin düzenlendiği, kamu ihale mevzuatında isteklilerin deneyiminin sadece iş deneyimini gösteren belgelerle değerlendirilebileceği, bu nedenle ilgili düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

ihalede malzemelere ait kataloglardaki bilgilerin Teknik Şartname ile uyumlu olduğu yönünde bir iddiaya yer verilmediği anlaşılmış olup,dolayısıyla idare kararının bu konu bakımından incelemeye konu edilemeyeceği hk
Devamı...

İdarenin tedarik etmeyi planladığı sisteme ilişkin ihale teknik şartnamedeki kriterlerin, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlandığı varsayımından hareketle, idarece yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla belirlenebileceği ve Teknik Şartname’nin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olarak değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin COVİD-19 salgını gerekçe gösterilerek üçüncü kez iptal edildiği, ancak salgının belli bir oranda azaldığı, ayrıca salgın sebebiyle durdurulan ihalelerin tamamının ihale süreçlerinin yeniden başladığı iddası
Devamı...

idare tarafından ihale itirazen şikayete cevabın 10 günlük cevap verme süresi içinde verildiği, yalnızca şikâyet başvurusunun ihale tarihine kadar idarece sonuçlandırılmamış olması durumunun ihalenin iptal edilmesine gerekçe oluşturamayacağı hk
Devamı...

Cumhurbaşkanlığının 2020/5 nolu COVID 19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi konulu Genelgesine istinaden mücbir sebep nedeniyle ihalenin ertelenmesi veya iptali talebi
Devamı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde, sunulan tablonun “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” satırında beyan edilen yetkilinin diğer şirket ortağı olduğu iddia edilmiş ise de söz konusu kişinin mevzuat gereğince standart forma uygun olarak ortaklara ait bilgiler bölümünde beyan edilmesi gerektiği hk
Devamı...

şikâyet dilekçesi ekinde yer alması zorunlu olan belgeler arasında dizi pusulasına yer verilmediği anlaşılmış olup, anılan eksikliğin esasa etkili olmadığı ve idare tarafından başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinde dizi pusulasına yer verilmediği gerekçesiyle başvurunun reddedilmesi hk
Devamı...

şikâyet dilekçesi ekinde yer alması zorunlu olan belgeler arasında dizi pusulasına yer verilmediği anlaşılmış olup, anılan eksikliğin esasa etkili olmadığı ve idare tarafından başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde dizi pusulasına yer verilmediği gerekçesiyle başvurunun reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

itirazen şikayet başvurularından feragate ilişkin hükümler içerdiği, idareye yapılacak şikayet başvurularından feragate yönelik bir hüküm bulunmadığı, bu sebeple idareye şikayet başvurusundan feragat edilmiş olmasının, idareye şikayet başvurusunun yapılmaması durumunu ortaya çıkardığı ve gelinen aşamada idareye şikayet başvurusunda bulunmadan Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine engel teşkil etmesi hk
Devamı...

ihaleye 3 isteklinin katıldığı 1 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği ihalenin tek geçerli teklif olan firma teklifi üzerinde bırakıldığı anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin geçerli tekliflere ilişkin fiyatların en düşüğü olduğunun düzenlendiği anlaşıldığından idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik olarak tesis edilen işlemde kamu ihale mevzuatına aykırılık olmadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihale İtirazen şikâyet başvurularında başvuru ehliyetinin bulunup bulunmadığı her somut başvuruda başvurunun özelliğine göre değerlendirilmelidir iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

isteklilerin ihale yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilecekleri sınırlı sayma yoluyla belirtilerek ihaleye teklif veren kişilerin dokümana yönelik başvuruda bulunmalarına olanak tanınmadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin bu aşamada ihale dokümanına yönelik itirazen şikâyet ehliyetinin bulunmadığı iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

ihale uyuşmazlıklarında idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi yoktur 
Devamı...

ihalelerde şikayete konu durumun farkına varılması gereken tarihin ihale dokümanın EKAP üzerinden indirilme tarihi olarak hesaplanması zorunludur
Devamı...

idareye şikâyet başvurusu ve sonrasında Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle ihale komisyonu tarafından alınmış kesinleşen ihale komisyon kararı bulunmaması durumunda kik itirazen şikayet başvurusunu incelermi?
Devamı...

idarece ihale şikayet başvurusuna verilen cevaplar incelendiğinde başvuru sahibince uyuşmazlık konusu edilen iddiaların idarece uygun görüldüğü ve söz konusu iddialara ilişkin şikayet başvurusunun yerinde olduğunun idarece değerlendirildiği anlaşılmış olup gelinen aşamada başvuru sahibince itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı gibi idarece söz konusu iddialara ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesi kararı alınmamasının mevzuata aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

ihale teklif fiyatı sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hk
Devamı...

kamu ihale kurumuna itirazen şikayette Herhangi bir belge adı veya yeterlik kriteri açıkça belirtilmeksizin yalnızca soru mahiyeti taşıyan ya da sunulması gereken belgelerin yeniden incelenmesi mümkün değildir
Devamı...

idarece ihale kararına şikayet başvurusunun dizi pusulası sunulmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

Kamu ihale mevzuatında Kurum tarafından yapılacak incelemenin sınırları belirlenmiş olup ihale kapsamında sunulan bütün belgelerin incelenmesinin ihale komisyonu yerine geçerek yeniden inceleme yapılması anlamına geleceği Kurumun bu şekilde bir inceleme yetkisinin yoktur 
Devamı...

KİK ihale kararına karşı yargılama süreci devam ederken söz konusu ihalede başka isteklilerce de Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş tüm bu başvurular neticesinde idarece * tarihinde 3 no’lu ihale komisyonu kararı alınmış bu kararda önceki komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen firmanın teklif geçerlik süresinin uzatılmasına yönelik yazıya cevap vermemesi sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

iki ihale komisyon kararı ile değerlendirme raporunun birbirinden farklı olması
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken başvurunun bu kısmının şekil yönünden reddine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk davanın bu kısmının reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

Kamu ihale Kurulu tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesi hk
Devamı...

uygun görülen hususlarda gerekli düzeltmenin idare tarafından yapılması uyuşmazlığın devam ettiği konularda ise idarenin cevabıyla birlikte uyuşmazlığın Kurumun önüne getirilmesidir şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilmemesidir idarenin değerlendirmesine sunulmayan cevap veya açıklaması alınmayan bir hususun itirazen şikayet başvurusuna dahil edilmesi İhale Kanununda açıklanan iki aşamalı başvuru sistematiğine uygun düşmemesi
Devamı...

itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez
Devamı...

ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin henüz üzerine ihale bırakılmadan anılan isteklinin teklifi hakkında bilgi sahibi olunması hk
Devamı...

KİK ten enteresan bir Karar daha, teklifi değerlendirme dışı bırakılanın itirazen şikâyet başvurusunun geçersiz sayılır kararı
Devamı...