ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceği belirlenemeyeceğinden bu gidere ilişkin hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla tekliflerin hazırlanmasında kıdem tazminatına ilişkin maliyetlerin dikkate alınmasına gerek bulunmadığı ve bu durumun teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı,
Devamı...

ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından da net olarak belirlenemeyeceği, bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında ihbar ve kıdem tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin de yer almadığı, bunların yanı sıra ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerde kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartnamede işçi haklarının ödenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu düzenlensede Kanun hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı idarelerin de yükleniciler gibi ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları öte yandan ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı 
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri Sözleşme Tasarısında işçi haklarının ödenmesinden yalnızca yüklenicinin sorumlu olduğu düzenlense de İş Kanunu’nun yukarıda anılan hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı hk 4
Devamı...

ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği hk 2
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı İş Kanunu maddesinde yer alan ve kıdem tazminatının idarelerce ödenmesi hususuna ilişkin hükümlerin 4734 sayılı Kanun maddesi ile birlikte değerlendirilmesi durumunda söz konusu ihalede uygulanamayacağı ayrıca doküman düzenlemeleri dikkate alındığında kıdem tazminatından yüklenicinin sorumlu olduğuna dair açık bir düzenlemenin bulunmadığı kaldı ki sözleşme taraflarının sözleşmenin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları dolayısıyla söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğu açıktır İdarelerin de yükleniciler gibi ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları öte yandan, ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği hk 1
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğu açıktır İdarelerin de yükleniciler gibi ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları öte yandan ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde isteklilerin teklif fiyatlarına kıdem tazminatlarını dâhil etmelerinin gerekmediği hk
Devamı...

ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde isteklilerin teklif fiyatlarına kıdem tazminatlarını dâhil etmelerinin gerekmediği hk 1
Devamı...

Kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklama yapılmasına gerek görülen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmemesi nedeniyle açıklanması ve tevsikinin zorunlu olmadığı hk
Devamı...

iş ortaklığına ihale ile verdiğini, yüklenici ortaklığın iş sahibi TOKİ’den alacaklarından * nolu hakedişteki * TL, 11 nolu hakedişten *TL’sini * tarihinde düzenlenen temlikname ile kendisine temlik ettiğini, davalı TOKİ’nin temliknameyi onayladığını, buna rağmen işçi alacakları bulunduğu iddiasıyla temlike konu alacakların TOKİ tarafından ödenmediğini, işçi alacaklarına esas alan hizmet dökümü ve bordroların sahte olduğunu bunlarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak *TL alacağının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiş, daha sonra talebini ıslah ederek * TL’sına çıkarmış, yargılama sırasında davalı A.Ş  yönünden davayı takip etmediğini, davalı SGK yönünden davayı atiye terk ettmesi
Devamı...

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminat
Devamı...

şirketin söz konusu iş yerinde davalının taşeronu olması, davalının ihalede asıl işveren olması sebebiyle durumun Belediyeye iletildiğini, davalının sürece ilgisiz kaldığını,toplu iş sözleşme  sürecinde bir uzlaşma olmaması sebebiyle Yüksek Hakem Kurulu Kararı ile çözüldüğünü yüksek hakem kurulu kararlarının geçici maddesinde, toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi ile imza tarihi arasında kalan dönemde oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farkların kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir ifadesi ile farkların ödenmesinin düzenlendiğini, kararların müvekkiline ödenmesi sonrasında, sendika üyesi personelin toplu iş sözleşmeden kaynaklanan fark alacaklarının bir kısmının ödenmeye başlandığını, bu güne kadar yaklaşık *TL ödeme olduğunu, ödemelerin devam ettiğini, sendikaya üye olan personellerin fark ödemelerinin taraflarına ödenmesi için davalı İdareye yaptıkları başvurunun sonuçsuz kaldığını, sözleşmenin imzalanması aşamasından sonra edimlerin dengesinde değişiklik olduğunu, sözleşme yapılırken öngörülemeyen bir maliyet olduğunu, müvekkili şirketin ekonomik olarak katlanamayacağı bir düzeye geldiğini, müvekkili şirketin değişen bu ağır şartlara, özel kanunlarla yapılan yasal düzenlemelere rağmen katlanmasını idarece istenmesi hk yargı kararı
Devamı...

davalı şirketin ihale ile mesul olduğu tazminatlar ve diğer alacakların müvekkili şirkete devredilmiş olduğunu, işveren şirketlerin dava dışı işçiye karşı müteselsil borçlu olduğundan borcun tamamını müvekkili şirketin ödediğini, iç ilişki bakımından müvekkili şirketin davalı tarafa ait olup ödenen miktarı rücu etme hakkının saklı olduğunu beyanla; dava dışı işçiye ödenip de davalı şirkete ait olan kısmın hesap edilmesini, brüt ödenen tutara oranlanarak davalı şirketin borcunun tespit edilmesini ve bu miktarın müvekkili şirkete ödenmesini talepli dava sonucu
Devamı...

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede davacı şirket tarafından düzenlenen alt işveren çalışma süreleri kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama tablosuna göre davalı yüklenici şirketlerdeki çalışma süresi * karşılığı brüt *TL ve net *TL kıdem tazminatı tahakkuk ettirildiği ve * tarihinde kıdem tazminatı olarak dava dışı işçi vekilinin bildirdiği banka hesabına net *TL ödeme yapıldığının tespiti
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan ve İş Kanunu Maddesine göre iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde evlilik sebebiyle sona ermiş olan dava dışı işçi idare tarafından *TL kıdem tazminatı ödendiği yapılan hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalıştırılan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarının üst işveren olan kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmesi gerektiğinin düzenlendiği ihbar, kıdem tazminatı ile izin ücretleri bakımından son alt işveren önceki alt işverenlerde geçen hizmetler yönünden asıl işverenle birlikte sorumludur
Devamı...

Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Atımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname tahtında ihale edilen iş kapsamında İşe başlama- İş bitirme tarihleri arasındaki dönem içinde çalışmış personele İlişkin ödenmiş İşçilik alacakları ve yargı giderlerinden doğan davacının anılan davalının payına düşen rücu edilebilir Dava Tarih İtibariyle *TL anapara ve *TL işlemiş avans faizi olmak üzere Toplam *TL tutannda alacağı olduğu iş kapsamında * işe başlama-*İş bitirme tarihleri arasındaki dönem içinde çalışmış personele ilişkin ödenmiş İşçilik alacakları ve yargı giderlerinden doğan davacının anılan davalının payına düşen rücu edebilir
Devamı...

imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde *tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilirmi?
Devamı...

ihalede çalışan işçiler için bilirkişiler tarafından yapılan hesapta da 39 işçinin hakettiği izin süresi kullandıkları izinler ve kalan izin süreleri ve kalan süreye karşılık ödenmesi gerekli bedellerin hesaplandığı bu durumda davalının itirazının yerinde olduğunun kabul edilemeyeceği ve * tarihli bilirkişi raporundaki bu hesaplamaya itibar edilmesi gerektiği kabul edilmiş ve kıdem tazminatına ilişkin davacı hakedişinden yapılan kesintinin haklı ve yerinde olduğu hk karar
Devamı...

ihale Kanunun 3/G maddesi kapsamında yapılan sözleşme kapsamına alındığı sözleşme kapsamınca *Müdürlüğünde davalı şirket İşçisi sıfatıyla dağıtıcı olarak çalışan dava dışı tarafından iş akdinin 31.03.2012 tarihinde haksız olarak fesh edildiği iddiasıyla, bir kısım işçilik hak ve alacaklarının tahsiline yönelik dava
Devamı...

İş Mahkemesinde açılan ihale kıdem-ihbar-fazla çalışma ücreti- iki maaş ücret-izin ücreti-son aya ait ücret davası
Devamı...

davalı şirketin ihalede çalışanlarının işçilik alacaklarından dolayı açılan davalar nedeni ile davacının işçilik alacaklarını ödemek zorunda kaldığı davalıların sözleşme sorumluluk kapsamında işçilerin ücretlerinden sorumlu oldukları
Devamı...

ihale Kanun maddesinin alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere * tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerinde * tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilmez
Devamı...

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatının idarelerin yükümlülüğünde bulunduğu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinde kıdem tazminatının idarelerce ödeneceğine yönelik hükme yer verildiği, şikâyete konu ihaleye ilişkin İdari Şartname, Teknik Şartname düzenlemelerinde ve ihale dokümanının diğer bölümlerinde kıdem tazminatına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna veya idarenin kıdem tazminatı ödemesi yapmayacağına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, kaldı ki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinin uygulanacağının açık olduğu dikkate alındığında ihale dokümanında özel olarak kıdem tazminatı yükümlülüğünün idareye ait olacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemesinin mevzuata aykırılık olarak değerlendirilemez
Devamı...