İhalede sunulan özel sektör iş deneyimi olduğundan Özel Sektör İş Deneyim Belgesi sunulurken gerekli olan tek işe ait olduğuna dair sözleşmenin ve faturanın sunulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyim belgesinin sunulmasının istenilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb bilgilerin yer almadığı yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı
Devamı...

ihalede sunulan özel sektör iş deneyim belgesine ait damga  vergisinin ihale tarihi itibari ile yatırılması
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belge niteliğindeki araç kiralama sözleşmesine ait damga vergisinin Vergi Dairesi aracılığıyla tahakkuk ettirildiğine dair  tahakkuk fişinin sözleşmeye ek olarak sunulduğu, ancak yalnızca tahakkuk fişinin sunulmasının söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiği anlamına gelmeyeceği söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin Vergi Dairesine ödendi makbuzunun da teklif kapsamında sunulduğu ancak anılan verginin ihale ilan tarihinden önce ödenmiş olması gerektiği anlaşılması
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan iş deneyimini gösteren belge niteliğindeki araç kiralama sözleşmesine ait damga vergisinin Vergi Dairesi aracılığıyla tahakkuk ettirildiğine dair tahakkuk fişinin sözleşmeye ek olarak sunulduğu, ancak yalnızca tahakkuk fişinin sunulmasının söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiği anlamına gelmeyeceği 
Devamı...

özel sektöre gerçekleştirilen işte bedeli bulunmayan sözleşme ile sunulan faturalar üzerinden iş deneyimin kabul edilebilmesi için kanıtlayıcı verilerin ortaya konulama
Devamı...

iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmenin tek sözleşme kapsamında dikkate alınması gerektiği değerlendirilen asıl sözleşme kapsamında yapılan işe ait faturaların güncellenen tutarının sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı
Devamı...

iş deneyime ilişkin tutarın birden fazla sözleşme birleştirerek yapılıp yapılmadığı ve hizmetin sunulmasına ilişkin olmayan tutarların hesaplamaya dahil edilip edilmediğinin tespiti bakımından oluşan tereddütün giderilmesi adına isteklilerden belge talep edilmesine karşın taraflarca bu tereddüdü ortadan kaldıracak niteliği haiz; faturaların sunulan sözleşmeye ait olduğunu ve belirtilen tutarların birim fiyat ve miktarları belirlenebilen çağrı hizmetinden ibaret olduğunu gösteren herhangi bir dayanak bilgi/belge gönderilemediği, diğer bir deyişle mahkeme kararı gereği Kurum tarafından istenen bilgi/belge talebi öncesinde mevcut belgelerle giderilemeyen tereddütün ortadan kaldırılamadığı iş deneyimi tevsiken sunulan belgelerin bu haliyle iş deneyimini tevsik edici belge olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

personel çalıştırılan ihale işlerinde sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin SGKurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağına yönelik hüküm dikkate alındığında,  bahsi geçen sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ancak buna ilişkin belgelerin sözleşme ekinde sunulmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından iş deneyimine ilişkin sunulan belgelerin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

iş deneyim belgesinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulduğu, belge tutarının istenilen mesleki ve teknik yeterlik kriterini karşıladığı, belgeye konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu istekli tarafından ise istenilen iş deneyiminin tevsiki amacıyla özel sektörde faaliyet göstermekte olan bir firma ile imzalanmış hizmet sözleşmesinin sunulduğu, sözleşmeye konu işlerin, personel çalıştırılmasını gerektiren işlerden oluştuğu bununla birlikte istekli tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre sunulması gereken, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK  internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen bir belge sunulmamış olduğu anlaşıldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

iş deneyimin tevsiki amacıyla sunulan sigortalı hizmet listesindeki personelin * hizmeti dışındaki işlerde çalıştırıldığı her bir personel için yapılan tespitin tek başına teklifin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli gerekçe oluşturduğu Zira Uygulama Yönetmeliği uyarınca sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin fatura örneklerinin yanında personel çalıştırılan işlerde bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sgk internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmekte iken işe giriş ve işten ayrış bildirgelerinin * işinde personel çalıştırıldığını göstermediği hk
Devamı...

İş deneyimi teşvik etmek amacıyla sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırıldığı açık olduğundan ilgili mevzuat hükümleri gereği personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bu hususta herhangi bir belge sunulmaması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel sektöre gerçekleştirilen iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında; mevzuatta öngörüldüğü şekilde, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen e-Arşiv Fatura örneklerinin ve sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin, damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin karar
Devamı...

özel sektör iş deneyim belgesi,sözleşme kapsamında personel çalıştırılması durumunda SGK çıktılarının sözleşme ekinde sunulmasının zorunlu tutulduğu sunulan sözleşme içeriğinde personel çalıştırılması gerektiğine yönelik  bir ifadenin yer almadığı sözleşmenin yalnızca iş makinası kiralanmasına yönelik olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin SGK çıktılarını sunmasına gerek bulunmadığından idarenin teklifi bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

özel sektör iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmelere ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarı ile ödendiğini gösterir belgelerin sunulmaması
Devamı...

ihale konusu işte karşılaması gereken iş deneyimi tutarının *TL olduğu sunulan faturaların toplam tutarının güncelleme yapılmaksızın işbu ihalede istenilen kriteri karşıladığı bu nedenle fiyat farkının hesaplanıp ayrıştırılmasına gerek olmaksızın başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin yeterli kabul edilmesi gerektiği hk 6
Devamı...

iş deneyim sözleşmesinde yer verilen sözleşme maddelerinden araç ve iş makinası kiralama hizmetinin yüklenici sıfatıyla başvuru sahibi tarafından personel çalıştırılmadan gerçekleştiği iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşme, fatura ve damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin iş deneyimi tevsiki için yeterli olacağı hk 9
Devamı...

özel sektör iş deneyim belgesi sunulması hallerinde sunulan sgk belgelerinde sözleşmeyi yapan iş veren adresine ait iş yeri bildirgesi olmak zorundadır 1
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar tarafından devam eden işlerle ilgili iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği gibi  gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyiminin kabul edilebilir olabilmesi bakımından da sözleşme konusu işin tamamlanmış olması gerektiği sözleşmesi devam eden bir işin kabul işleri tamamlanan bir iş olarak değerlendirilemeyeceği  hali hazırda bahse konu sözleşmenin devam ettiği anılan istekli tarafından sunulan fatura ve sözleşmenin devam etmekte olan bir işe ait olduğu sebebi ile  özel sektör iş deneyim belgesi olarak  kullanılamaz
Devamı...

ihalede gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, kısmi veya tam zamanlı çalıştırılmasına bakılmaksızın, personel çalıştırılması halinde, SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin de beyan edilmesinin/sunulmasının zorunlu olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve sözleşme konusu işe ait Teknik Şartname’de, bahse konu işin kısmi zamanlı personel çalıştırılmak suretiyle ifa edileceğinin belirtildiği, dolayısıyla söz konusu işte personel çalıştırılacağı hususunun açık olduğu, bu bağlamda anılan istekli tarafından e-teklif kapsamında SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin beyan edilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmesi hk
Devamı...

ihale sunulan özel sektör iş deneyim belgesi ekinde sunmuş olduğu faturalarda birim fiyatın detaylı olarak belirtilmesi veya sözleşmelerin ya da faturaların ekinde ayrıca belge sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında toplam değeri toplam faturanın birim fiyat bilgisi bulunmadığı için hesaplama dışı bırakılması sonucunda davacının iş deneyim tutarını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi 1
Devamı...

özel sektör iş deneyim belgesini tevsik etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde sunduğu sözleşmenin konusunun benzer işe uygun olmadığı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisinin de ihalenin ilan tarihi itibariyle ödenmemiş olduğu dikkate alındığında iş deneyiminin mevzuata uygun şekilde tevsik edilemediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede özel sektör iş deneyimini tevsik etmek adına taraflar arasında akdedilen sözleşmenin sunulduğu söz konusu sözleşmede işveren adına yalnızca şirket adına şahsın imzasının bulunduğunun görüldüğü ancak ticaret sicili gazetesinin resmi internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada anılan şahsın tek başına bahse konu işveren şirketi temsile yetkili olmadığı dolayısıyla sözleşmenin bu haliyle anılan şirket adına bağlayıcı nitelikte olmayacağı gibi kamu ihale mevzuatı açısından da geçerli bir iş deneyimini gösterir nitelikte belge olarak kabul edilmesine imkansız olması
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sigortalı hizmet listesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı hizmet listesi olduğu ve hizmet listesindeki çalışanların ihale üzerinde bırakılan Şirkete ait olduğu anlaşılmakla birlikte işyeri dosyasının sözleşmede işveren konumunda olan Şirkete değil yüklenici konumundaki Şirkete ait olduğu ve dolayısıyla işyeri dosyasından alt işveren kodu verilerek yükümlülüğün bu dosyadan yerine getirilmediği anlaşılmış olup Uygulama Yönetmelik maddesinde yer alan personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler” hükmü ve yapılan tespitler çerçevesinde teklif dosyası kapsamında iş deneyimini göstermek üzere sunulan sözleşme ekinde yer alan sigortalı hizmet dökümünün sunulan sözleşmeye konu iş kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik kaydını gösterir nitelikte olmadığı iş deneyimini tevsik edici belge olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

özel sektöre yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgesinin idarece sunulmasının istenilmediği ve anılan istekli tarafından da bu belgelerin idareye sunulmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin beyan ettiği iş deneyim belgesinin bu aşamada beyan üzerinden incelenmesi gerektiği ve beyan edilen bilgilere göre iş deneyim belge tutarının yeterli olduğu sonucuna varılmış olup yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen belgeler bu aşamada istenilmediğinden başvuru sahibinin bu belgelere yönelik iddiaları bakımından ilave değerlendirme yapılmaması hk 1
Devamı...

istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere tarafların arasında imzalanmış olan sözleşme ile bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen 1 adet e-faturanın sunulduğu sözleşme düzenlemelerinden sözleşmenin imza altına alındığı tarihten itibariyle sözleşme konusu işin henüz sona ermediği bu çerçevede başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin (sözleşme + fatura) iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşa (özel sektöre) bedel içeren sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilmeye devam eden bir işe ilişkin olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

sözleşme ekinde sadece fatura sunmasının yeterli olmadığı ayrıca bu belgelere ek olarak personel çalıştırılan işlerde SGK belgelerinin sunulması gerektiği iş deneyimini gösteren belgeler arasında SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sayılmasındaki amacın sözleşmenin gerçekten ifa edilip edilmediği hususunun denetiminin sağlanması olduğu  başvuru sahibi tarafından bu hususta belge sunulmadığı gibi idarece ilgili sosyal güvenlik merkezi ile yapılan yazışma neticesinde de sözleşme konusu işe ilişkin iş yeri bildiriminin yapılmadığının anlaşıldığı buna göre idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin SGK belgeleri sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin değerlendirilebilmesi için işe ilişkin sözleşmenin, söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği
Devamı...

İhaleye teklif veren tüm isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları iş deneyim belgelerindeki belge tutarı kısmına ilgili işe ait faturaların toplanması suretiyle gerçekleştirilen iş tutarının yazılması gerekirken anılan işe ait ilk sözleşme bedelinin yazılması nedeniyle bahse konu iş deneyim belgelerinin tutarlarının belgeyi düzenleyen idarelerce yanlış belirlendiği, bu sebeple iş deneyim belgelerini düzenleyen idarelerden ilgili belge tutarlarının teyidinin yapılması gerektiği, ayrıca isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinde yer alan gerçekleştirilen iş tutarlarının İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim oranını karşılamadığı
Devamı...

İhale dosyasında  istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla iş bitirme belgesinin sunulduğu,işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olduğu mevzuat hükümlerine göre özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, ayrıca söz konusu belgede düzenleme tarihi ve sayının bulunmadığı, kaldı ki belgenin de EKAP üzerinden düzenlenmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk
Devamı...

 ihalelerden birinde, iddia edildiği gibi “şahıs şirketi” ile değil “gerçek kişisi” ile sözleşme imzalandığı görülmekte olup,Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahıs şirketlerinin  ticaret unvanlarında şirketi ve türünü gösterecek ibarelerin bulunması gerekmektedir, bu itibarla sözleşme imzalanan kişinin “ger.ek kişi” olarak gösterilen unvanında kollektif veya komandit şirket olduğunu işaret eder bir ibare bulunmadığı, tüzel kişiliği haiz bir şahıs şirketi ile değil gerçek kişi tacir ile sözleşme imzalandığının anlaşılması üzerine sözleşme  imzalayan  şahsın i,ş deneyim belgesi geçerlidir
Devamı...

istekli tarafından ihalede biri kamuya biri de özel sektöre düzenlenmiş iki adet iş deneyim belgesinin sunulduğu, her iki iş deneyim belgesinin de benzer işe uygun olduğu, iş deneyimi tevsik amacıyla özel sektöre ilişkin sözleşmenin, fatura örneklerinin ve SGK belgelerinin sunulduğu, ayrıca özel sektöre gerçekleştirilen iş deneyim belgesinin güncel tutarının isteklinin tevsik etmesi gereken tutarı sağladığı hk
Devamı...

özel sektör iş deneyim belgesi ekinde sunulan faturaların sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmaması
Devamı...

Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri nasıl kullanılır?
Devamı...

ihale birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmenin ve bu sözleşmeye dayalı olarak sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işlerin tutarını gösteren faturaların sunulduğu sözleşmede yazılı bedelle fatura tutarları toplamının örtüşüp örtüşmediği işin iş eksilişi yapılarak tamamlanıp tamamlanmadığı hususlarının incelenmesine gerek bulunmadığı sözleşmede güzergâh birim fiyatlarının belirlendiği ve faturaların bu birim fiyatlar esas alınarak düzenlendiği faturaların tevkifatlı olup olmaması sözleşmeye ilişkin damga vergisi ödenip ödenmemesi hususlarının mali mevzuat çerçevesinde yaptırım gerektiren yansımaları bulunmakla birlikte belgelerin geçersiz olması ve/veya iş deneyimi olarak kullanılamaması şeklinde sonuç doğurmayacağı hk
Devamı...

ihalede sunulan sözleşme ve faturaların benzer iş deneyimini tevsik için kullanılabileceği hk
Devamı...

istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin olmadığından başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin yetkili olan meslek mensubu veya vergi dairesi tarafından onaylanmadığı iddiasının da dayanaksız olduğu sonucuna varılmıştır.
Devamı...

sözleşmede işin kapsamının yemek üretimi ve teslimi olarak belirlendiği, sözleşme konusu işin ihale dokümanında yer verilen benzer iş tanımına uygun olduğu, sözleşme ekinde fatura örnekleri ve personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağına yönelik hüküm bulunmadığı, ayrıca iş kapsamında çalıştırılan personel sayısının da belirtilmediği görüldüğünden bahse konu işle ilgili olarak personel çalıştırıldığını gösterir SGK belgelerinin sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır
Devamı...

ihaleye katılma adına iş deneyimi kapsamında sunulan sözleşmenin değiştirildiğinin anlaşıldığı, anılan isteklinin eski sözleşme ile ihaleye katılması halinde gerekli şartları sağlamayacağından sözleşmenin uygun hale getirilerek ihaleye iştirak edildiği, bu durumun idareyi yanıltmaya yönelik bir fiil olarak değerlendirilmesi gerektiğinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır” başlıklı dördüncü fıkrasının (h) bendi “Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen…” ve (j) bendi “17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. …” hükümleri uyarınca yanıltıcı bilgi belge verdikleri tespit edildiğinden ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

özel sektör iş deneyim belge ekinde sunulan faturaların tarihlerinde dikkat dilecek hususlar
Devamı...