ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenmeyeceğinin ifade edildiği halde söz konusu Şartname düzenlemesinin bu yönüyle mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği hk
Devamı...

ihale itirazen şikayet başvurusu dilekçesi ekinde yer vermiş olduğu rödovans sözleşmelerinin Genel Müdürlüğü nezdinde tutulan maden sicil kayıtlarına şerh edilmiş olduğu rödovans sözleşmelerinin hukuki niteliği de dikkate alındığında söz konusu belgelere ek olarak ocak sahibinden alınmış noter tasdikli taahhütnamenin sunulmasının gerekmediği anlaşılmış olup idarece başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda ocak sahibinden alınmış noter tasdikli taahhütnamenin sunulmamasının söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak kabul edilirmi
Devamı...

ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması
Devamı...

sunulan teklifin, Teknik Şartname’nin “5.1.4. Taahhütname: Yapılacak işe dair her türlü noter tasdikli taahhüt, teklifiyle birlikte İdare’ye sunulacaktır.” düzenlemesi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının ihale dokümanına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Devamı...

İş Ortaklığı ile Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif dosyaları kapsamında İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde belirtilen taahhütnamenin sunulmadığı anlaşıldığından anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde belirtilen taahhütnamenin sunulmadığı görülmüştür. İhaleye katılan istekliler tarafından teklif dosyalarında ihale dokümanında belirlenen yeterlik belgelerini eksiksiz olarak sunmaları, aksi halde yeterlik belgelerini sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Zira ihaleye katılan istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda, ihale dokümanında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımların istekliler tarafından kabul edildiği de açıktır. Bu bağlamda kesinleşen ihale dokümanında yeterlik belgesi olarak belirlenen taahhütnamenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...