Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri teklif ekinde sunmalarını yasaklayıcı ve veya firma bayi kodu yerine cihaz envanter kayıtlarının sunulması gerektiğine dair herhangi bir düzenlemenin olmadığı hk
Devamı...

İhaleye ait İdari Şartname maddesinde yer alan düzenlemelere göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ürün takip sistemine kayıtlı olması durumunda teklif edilen cihazların ÜTS’ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve bunları teyit eden belgeleri teklif dosyasında sunması istekli imalatçı veya ithalatçı ise ulusal bilgi bankası istekli numarasını gösteren belgenin, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgenin, teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS’de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı istekli tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belgenin ve imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiği hk
Devamı...

TİTUBB kayıt numarasının beyan edildiği ancak firmalarının kayıtlı olduğuna dair bilgilerin beyan edilmediği söz konusu ihalede ihaleye teklif sunan isteklilerin firmalarının ve teklif ettikleri cihazların TİTUBB kayıtlı olduklarına ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesinin söz konusu ihalede idarece bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu bu sebeple anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde ya da ekinde teklif edilen cihaz ya da ürünlere ilişkin UTS kodlarının sunulmaması nedeni ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirmi ?
Devamı...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 81 il valiliğine göndermiş olduğu yazıda ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucuları tarafından teklif dosyasında teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydı sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi gerektiği belirtilmesi hk
Devamı...

sağlık bakanlığı UTS kodlarına yanlış kayıt edilen ürünün değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede isteklinin sunmuş olduğu cihazın tıbbi cihaz güvensiz ürünler listesinde yer aldığı ve Ürün Takip Sisteminden çıkarıldığı hususları hk
Devamı...

teklif dosyası kapsamında sunulan kit prospektüslerinin yabancı dilde düzenlendiği ve bu belgeler dışında kit prospektüsleri ile ilgili başka bir belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, bir başka ifadeyle söz konusu yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin Türkçe tercümelerinin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, kit prospektüslerinin sadece yabancı dilde sunulması nedeniyle de söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerine aykırı olarak sunulduğu, yabancı dilde sunulan belgelerin Türkçe tercümeleri sunulmaksızın yeterlik değerlendirmesinde kullanılmayacağı
Devamı...