ihalede isteklinin iş kalemleri bazında teklif fiyat değerlendirmesinde 60 üzerinden 56 puan aldığı görülmekle birlikte yüksek puan almasının tek başına gizli tutulması gereken yaklaşık maliyet ile iş kalemleri fiyatlarının elde edildiği sonucu için yeterli olamayacağı 
Devamı...

ihalede kalite ve teknik değer nitelik puanlamasının isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif tutarları dikkate alınarak hesaplanabileceği, nitekim ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen fiyat dışı unsur bilgilerinde de anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif tutarlarına yer verildiği göz önüne alındığında; başvuru sahibi tarafından beyan edilen birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması halinde anılan isteklinin fiyat dışı unsur puanlamasından puan alabileceği, dolayısıyla tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi adına geçerli teklif sahibi başvuru sahibine ait fiyat dışı unsur puanlamasının bahse konu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ilgili birim fiyatlar dikkate alınarak yeniden hesaplanması gerektiğ
Devamı...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki “yetersiz”, “çok az”, “yeterince”, “herhangi bir katkı” vb. muğlak ifadelerden ve komisyon üyelerinin farklı farklı puanlama yapması
Devamı...

ihalede fiyat dışı unsur puanlamasında Toplam Puanın (TP); Teklif Fiyat Puanı (TFP) ile Kalite ve Teknik Değer Puanının (KTP) toplanması ile elde edileceği; kalite ve teknik değer puanının hesabında ise ihale konusu iş kapsamında olan 287 iş kaleminin her birinin dikkate alınacağı, şöyle ki; bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen fiyatın, o isteklinin toplam teklif tutarına oranının “Yüklenici Pursantaj Oranı” olarak, aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının yaklaşık maliyete oranının ise “Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranı” olarak tanımlanacağı, Yüklenici Pursantaj Oranının, Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranının % 90’u ile % 110’u arasında (% 90 ve % 110 dâhil) olması durumunda o isteklinin o iş kalemi için 1 puan alacağı, değil ise o iş kalemi için puan alamayacağı, söz konusu hesaplamanın ihale konusu iş kapsamında olan 287 iş kaleminin tamamı için ayrı ayrı yapılacağı, böylece her bir iş kalemi için verilecek puanların belirlenmiş olacağı, bahse konu puanların toplanması suretiyle de o isteklinin Toplam Kalite Puanının (KP) elde edileceği, Toplam Kalite Puanı en yüksek olan istekliye Kalite ve Teknik Değer Puanı olarak 50 tam puan verileceği, diğer isteklilerin Kalite ve Teknik Değer Puanının ise kendi Toplam Kalite Puanları üzerinden ve İdari Şartname’nin bahse konu maddesinde belirtilen formül kullanılmak suretiyle hesaplanacağı anlaşılmış olup, İhale İlanı’nın 5’inci ve İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesinde yer alana düzenlemelerin; kalite ve teknik değer puanlamasının yapılma yöntemini tereddüde mahal veremeyecek bir şekilde ifade ettiği 
Devamı...

ihalede iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90-%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için belirlenmiş olan puanların verileceği (Alınabilecek azami fiyat dışı unsur puanı 60 puandır), aksi halde ise puan verilmeyeceği hk
Devamı...

ihalede Şti bir ticari işletmeden tür değiştirmek suretiyle limited şirket haline geldiği için tür değiştiren ticari işletmenin devamı olarak kabul edilemeyeceği ve kuruluş tarihinin *olduğu dikkate alındığında da ihalenin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu ilgili meslek odasına kayıtlı olmasına imkan bulunmadığı için, Yeni Kurulacak Ltd. Şti nin İş Ortaklığına  puan verilmesinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale dökümanında aynı anahtar teknik personel listesi ile farklı ihalelerin ön yeterliğine başvuruda bulunulmuş olması halinin bir puanlama kriteri olarak belirlenmesine rağmen bu kriterin daha sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde yapılacak puanlamalarda esas alınacağı anlaşıldığından incelemeye konu ihalede kullanılmasının da mümkün olmadığı  ihalenin iptal edilmesi gerektiği soncuna ulaşılmakla birlikte, ihalenin ihale yetkilisi tarafından ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmesi
Devamı...

İhalede Fiyat Dışı Unsur Puanı bakımından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından her bir iş kalemine verilen teklif tutarının, toplam teklif tutarına bölünmesi sonucunda bulunan iş kalemi teklif oranlarının İdari Şartname’de iş kalemleri için belirlenen azami ve asgari oranlar arasında kaldığı, böylelikle fiyat dışı unsur puanlamasında anılan istekliye toplam 50 puan verildiği tespit edildiği hk
Devamı...

idarenin EKAP üzerinden ulaşılan başvuru sahibi istekliye ait fiyat dışı unsur puanlamasına ait EKAP sistemi tarafından oluşturulan  ön izleme raporundaki ve yeterlik bilgileri tablosundaki bilgi ve belgeleri esas alarak, EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgeleri üzerinden puanlama yapması gerekirken, bahse konu belgelerin sunulmaması gerekçesiyle anılan istekliye puan verilmemesi
Devamı...

idarece ihale komisyonu kararında ihaleye katılan isteklilerin anılan Şartname maddesi uyarınca fiyat dışı unsur puanlaması kapsamında almış oldukları toplam puanların belirtildiği, hesaplamalarda kullanılan tutarların, şikayete konu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarları ve ihale dokümanında belirtilen oranlar ile uyumlu olarak hesaplandığı
Devamı...

ihale dokümanının hiçbir yerinde özel çevre koruma bölgeleri (ÖÇKB) sınırları dahilinde bir proje hazırlanacağına dair düzenlemenin yer almadığı, idare tarafından görüş alınacak kurumlar veya koordinasyon sağlanacak kuruluşlar arasında bölge kurulunun sayılmadığı, metodoloji dokümanının içindekiler sayfasında yanlış numaralandırma sebebi ile puan kırılması
Devamı...

ihale iş programında, mevcut bitkisel tespiti vb. proje hazırlık aşamaları için bir süreç belirtilmemiş ve projenin tüm aşamalarının ilk günden son güne kadar devam ettiği görülmüş olup, iş programının gerçekçi hazırlanmadığı anlaşıldığından ihale komisyonunca yapılan puanlamada bahsi geçen hususların eksiklik olarak değerlendirilmesinde ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

İhale konusu iş kalemlerinin tanımlanması ve bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemlerin belirtilmesi kısmına ait gerekçeli puanlamanın soyut ve hatalı yapıldığı, şöyle ki idare tarafından işin açıklandığı sayfadaki  başlık altında araştırma çukurunun nasıl yapılacağı konusuna rastlanılmağı daha çok sondaj çalışmaları ile alakalı açıklamaların bulunduğu tespit edilmiştir.” ifadesi ile itirazlarının reddedildiği, ancak Teknik Şartnamede araştırma çukurları ile ilgili düzenlemeleri idarenin kendisinin hazırladığı, idarenin söz konusu düzenlemeleri yok sayarak bu başlık altında puan kırması
Devamı...

Her ihalenin kendine özgü koşulları içerisinde ihtiyacın niteliğine göre farklı hususları barındırdığı, bu nedenle ihtiyacın benzer özellikler taşımasından hareketle işin yürütülmesi sürecinde de benzer sorunların çıkacağı şeklinde değerlendirilmesinin uygun olmayacağı, anılan istekli tarafından ikrar edildiği üzere benzer bir çok ihalenin yüklenicisi olduğu ve tecrübesinin sabit olduğu varsayımı göz önünde bulundurulduğunda iş sürecinde karşılaşılması muhtemel sorunlara metodoloji dosyasında yer verebileceği ancak mevcut metodoloji dosyasında bu hususların belirtilmediği, isteklinin genel nitelikli beyanlarının da işe özgü çözüm önerisi olarak dikkate alınamayacağı, dolayısıyla ihale komisyonunca yapılan puanlamada bahsi geçen hususların eksiklik olarak değerlendirilmesinde ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede Fiyat dışı unsur olarak belirlenen “Kalite ve teknik değer nitelik” değerlendirmesinin de 50 puan üzerinden yapılacağı, ihale dokümanında belirtilen 10 adet iş kalemi için toplam 50 puan üzerinden “iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik değerlendirmesi”nin yapılacağı, söz konusu her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 -%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için İdari Şartname’deki tabloda yer alan puanların verileceği, isteklilerin tekliflerinin %90 -%110 aralığı dışında kalması halinde ise puan alınamayacağı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamının esas alınacağı; nihai olarak toplam puanın, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamından oluşacağı anlaşılması
Devamı...

Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde Teknik değerlendirme kriterleri maddesinde kullanılacak puanlar İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilmesi
Devamı...

ihalede teknik teklif puanlamasının puanlamada tam puan verilmeyen her bir alt kriter için ne sebeple tam puan verilmediğine dair bilgilerin hangi gerekçe ile puan kesintisi yapıldığı hususlarının açıkça belirtilecek şekilde yeniden yapılması puanlama detaylarının da ihale komisyonu kararı ile birlikte isteklilere bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin İdari Şartnamede belirlenen teknik puanlama kriterleri ile alt kriterlerine ilişkin somut gerekçeleri açıklamadığı
Devamı...

İhalede teknik teklif puanlamasının puanlamada tam puan verilmeyen her bir alt kriter için tam puan verilmemesine ilişkin gerekçenin açıkça belirtilecek şekilde yeniden yapılması, puanlama detaylarının da ihale komisyonu kararı ile birlikte isteklilere bildirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale dokümanında fiyat dışı unsur puanının 50 olarak belirlendiği sorgulanan iş kalemlerinin yaklaşık maliyete oranının % 39,35 x 2 = % 78,70 olduğu idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında yaklaşık maliyete oranı % 80 olan iş kalemlerinin sorgulanması gerekirken % 78,70’lik kısmının sorgulandığı iddası
Devamı...

yüklenicinin ihaledeki kusurundan kaynaklanması halinde ikame araç ve iş makinelerinin temin edilmesine kadar geçecek sürenin puantajda belirtilerek hakedişten düşüleceği, başka bir deyişle yüklenicinin ikame araç ve iş makinesi sağlaması halinde ikame edilene kadarki sürenin hakedişten düşülerek yükleniciye ödeme yapılacağı,  basiretli tacir olma yükümlülüğü çerçevesinde yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine uygun şekilde yerine getirmekle sorumlu olduğu
Devamı...

ihalede iş kalemlerine ait toplam iş miktarının %90’ı kadar toplam metrajın parke döşemesi işi yapımını tek seferde yapmış olmak şartını sağlamadığı, anılan istekli tarafından idareye sunulan ilgili belgelerde belirtilen işin tamamının tek seferde yapılmadığı, anılan belgede belirtilen malzemeli parkelerin puanlama kapsamında kabul edilebilir olduğu ancak idare tarafından tedarik edilen malların döşenmesi işinin fiyat dışı unsur puanlaması hk itirazen şikayet
Devamı...

ihalede iş kaleminin toplam yaklaşık maliyet içindeki oranının % 0,2 olmasına rağmen bu iş kalemine 6 puan verildiği, fiyat dışı unsur toplam puanının 60 olduğu, bahse konu iş kalemine verilen puanın toplam puanın yüzde 10’una denk geldiği, bu imalatın çok sıradan ve karmaşık olmadığı ve herkesin yapabileceği bir iş kalemi olmasına rağmen verilen puanın yaklaşık maliyetteki ağırlık oranına ters olacak biçimde yüksek puan verilmesinin Tereddüt yaratması 1
Devamı...

ihale Şartnamesinde belirlenen teknik puanlama kriterleri ile alt kriterlerine ilişkin somut gerekçeleri açıklamadığı, talep edildiği halde kendilerine bildirilmediği bu şekilde şikayet ve itirazen şikayet haklarının sağlıklı bir şekilde kullanılamayacağı
Devamı...

Yapım ihalesinde isteklinin fiyat dışı unsur puanlama hesabında 49 puan aldığı teklif fiyat puanının 49,08 ve fiyat dışı unsur puanı olan kendi malı araç beyanına ilişkin puanının ise 1 olduğu anlaşılmış olup, anılan isteklinin toplam 99,08 puan aldığı anlaşılması
Devamı...

ihalede Yaklaşık maliyetteki söz konusu hatanın puanlamada kullanılanacak olan azami ve asgari oranları etkilediği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli dahil 10 isteklinin fiyat dışı unsur puanlaması dolayısıyla toplam teklif puanlarının değiştiği, söz konusu değişikliklerin de isteklilerin teklif sıralamasını değiştirdiği, diğer bir anlatımla yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin fiyat dışı unsur puanlamasını etkilediği, söz konusu hususun da ihale sonucunu etkilediği, dolayısıyla ihale sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanamayacağının anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

 idare tarafından yapılan işlere ait metraj icmali başlıklı belge veya içeriğinin teyit edilemediği gerekçesi ile dava konusu işlem tesis edilmişse de  protokole ilişkin metraj icmali ve SGK kayıtlarının mevcut olduğu  davalı idareye eksik bilgi verdiği bu hususta davacı şirketlere atfedilebilecek bir eksiklik veya kusurun bulunmadığı basit bir araştırma ile bu hususun tespit edilebileceği ve davalı idarece bu bilgi eksikliğinin giderilebileceği anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede teknik değerlendirme puanının 0,75 ağırlık katsayısı ile, mali teklif puanının ise 0,25 ağırlık katsayısı ile çarpılması neticesinde elde edilecek puanların toplamının ( (94,827586206896551724137931034483 x 0,75) + ( 47,818791946308724832214765100671 x 0,25) ) isteklinin toplam puanını vereceği, bu bağlamda bahse konu isteklinin toplam puanının 83,07538764174959500115713955103 olarak hesaplanması gerektiği, ihale komisyonu tarafından ise söz konusu isteklinin toplam puanının yuvarlanmış itibari teknik değerlendirme puanı ve yuvarlanmış mali teklif puanı üzerinden “(94,83×0,75)+(47,82×0,25)” şeklinde hesaplanarak ve işlemlerde yine yuvarlama yapılmak suretiyle 83,08 olarak belirtildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, tüm isteklilere ilişkin olarak yuvarlama yapılmadan hesaplama yapılması neticesinde elde edilen toplam puanlar dikkate alındığında söz konusu isteklinin sıralamasında herhangi bir değişikliğin meydana gelmediği anlaşıldığından ihale komisyonu tarafından anılan istekliye yönelik olarak herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı
Devamı...

 İdari Şartname’nin aktarılan maddesinde benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyime ilişkin puanlama kapsamında ihaleye iş ortaklığı olarak katılım sağlanması halinde pilot ortak ile birlikte özel ortakların da iş deneyim belgelerinin değerlendirmesi gerektiğinin düzenlendiği, ancak iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin iş deneyim belgelerinde yer alan benzer işe uygun olan belge tutarlarının hangi oran ya da miktarda teknik puan hesabında esas alınacağının somut ve anlaşılır bir şekilde belirlenmediği hk
Devamı...

İhalede sunulan iş deneyim belgesinin tutarından bağımsız olarak her durumda ilave iş deneyim belgesi istenilmesinin ve bu belgenin sadece yeterlikte ölçülen kriterleri (benzer işe uygun olmak kaydıyla ve tutar olarak) yönünden ayrıca fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılmasının istekliler arasında rekabeti etkileyeceği anlaşılmış olup, bu kapsamda başvuru sahibinin iş deneyimine yönelik yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin fiyat dışı unsur olarak belirlenemeyeceği hk
Devamı...

iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyen analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler idare tarafından verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği, ihale komisyonunun; yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği
Devamı...

ihale konusu işin  il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu söz konusu kriterin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, anılan fiyat dışı unsur kriteri ile idarenin ihale konusu işin daha kaliteli yapılmasını ve ihale konusu işin bitirilmesiyle meydana gelecek yapının zamanında kamunun kullanımına sunulmasının amaçlandığı birlikte değerlendirildiğinde Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı 
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

İdari Şartnamede Toplam Puanında fiyat dışı unsur puanlaması kapsamındaki kalite nitelik puanlaması 49 puan üzerinden yapılacağı ve puanlamada ise isteklinin her bir iş kalemi için teklif ettiği tutarın toplam teklif tutarına oranının hesaplanacağı ve iş kalemi bazında ortaya çıkan oranın yukarıda yer verilen oran aralıklarına göre değerlendirilip puanlanacağı iş kalemi tutarlarının toplam teklif tutarına oranlanması üzerine elde edilen değerlerin idarece düzenlenen değer aralıklarında yer alması nedeniyle anılan isteklinin tam puan almasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihale işlem dosyasında fiyat dışı unsurların tespiti ve puanlamasına ilişkin ihale onay belgesinde fiyat dışı unsur puanlaması yapılacağı bilgisi dışında herhangi bir bilgi veya belge (Gerekçe Raporu vb) bulunmaması hk 6
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanı alınabilmesi için istenilen Asfalt Plentinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği sunulan belgelerden fiyat dışı unsur puanlamasına konu plentlerin *özelliğine sahip olduğunun anlaşıldığı hk 1
Devamı...

ihale şartnamesi iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlama sisteminin her bir iş kalemi için tek tek belirtildiği görülse de anılan puanlama sisteminin kamu ihale hukukunun temel ilkelerinden biri olan rekabet ilkesinin ihlali olacağı belirlenen oranın uygulanması ile en düşük fiyatın ihalede etkinliğini ortadan kaldıracağı hk 5
Devamı...

İdari Şartname düzenlemelerinde, anılan kriterlerin her birinin dört alt kriterinin bulunduğu, ihale komisyonu üyelerince alt kriterler ve alt kriterlere ilişkin belirlenmiş puanlar dikkate alınmadan gerçekleştirilen teknik değerlendirmelerin somut ve anlaşılır olmadığı düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterleri dikkate alınarak gerekçeli puanlamanın ihale komisyonu üyelerince ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Devamı...

idari Şartname maddesinde “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesi dikkate alındığında yeterlik kriteri niteliği taşımadığı fiyat dışı unsurun niteliği ve teknik kriterlerine yönelik düzenlemelere İdari Şartname maddesinde yer verildiği fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığının yüzde biri geçmediği ve il sınırları içerisinde kurulu ve kendi malı olması istenilen asfalt plentinin en az 320 ton/saat kapasite miktarına ve mersin ilinde kurulu olma şartına ilişkin ayrıntılı gerekçeye ihale onay belgesi ekinde yer alan “Fiyat Dışı Unsur Gerekçesi” başlıklı belgede yer verildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı ve idarece “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

ihale dokümanında belirtilen iş kalemi için “isteklilerce teklif edilen fiyatların aynı belirli iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %77- %113 Aralığında kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü isteklilerce teklif edilecek fiyat dışı unsura konu iş kalemlerinin toplam teklif fiyatına uyumunun aranmasının ve isteklilerin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması halinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlenmesinin gerektiği bir başka ifadeyle değerlendirmede ilgili iş kaleminin teklifteki oranıyla yaklaşık maliyetteki oranının karşılaştırılmasının gerektiği ancak yapılan düzenlemede ise puan almak isteyen isteklilerce teklif fiyatı belirlenirken olası yaklaşık maliyetin esas alınması düzenlemesine yer verildiği dolayısıyla serbest piyasa koşullarında teklif fiyatı oluşturulmasının fiilen kısıtlandığı, bu itibarla söz konusu düzenlemeyle sağlıklı fiyat rekabetinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihalede fiyat dışı unsur değerlendirmesinde en yüksek puanı alan 3 isteklinin arasında organik bağ bulunduğunu gösterir bir verinin bulunmadığı, ayrıca ihaleye katılan isteklilerin daha önce aynı ve/veya farklı idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yüklenici-altyüklenici ve/veya iş ortaklığı olarak iş yapmış olmasının mevcut ihalede söz konusu istekliler arasında organik bağın varlığına karine teşkil ettiği anlamına gelmeyeceği hk 1
Devamı...

iş kalemlerinin maliyetinin yaklaşık maliyet içerisindeki oranları ile isteklilerin söz konusu iş kalemlerine vermiş oldukları tekliflerin toplam teklif tutarları içerisindeki oranlarının uyumlu olmasının idare tarafından fiyat dışı unsur olarak belirlendiği bahse konu iş kalemleri arasında yer alan ve iddiaya konu edilen parke taşı temini ve yerine döşenmesi isimli iş kaleminin maliyeti ile ihale konusu işin toplam yaklaşık maliyetinin idare tarafından hatalı olarak hesaplanmasının fiyat dışı unsur puanlamasının da hatalı olarak yapıldığı sonucunu doğurduğu idarece yaklaşık maliyetin ihale dokümanına uygun şekilde yeniden hesaplanması durumunda fiyat dışı unsur puanlaması neticesinde ilgili iş kalemine ilişkin olarak isteklilere verilecek puanlar değişeceğinden ihale sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanamayacağı hk 1
Devamı...

Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde asgari şart olarak belirtilen kriterleri sağlayan adaylar puanlama kriterlerine göre puanlanmakta ve daha sonra kısa liste oluşturulmaktadır. Yukarıda yer alan düzenlemeler göz önüne alındığında, ön yeterlik puanlaması olarak mali kapasite, genel hizmet deneyimi, özel hizmet deneyimi ve personel durumunun puanlama kriteri olarak belirtildiği ve nasıl değerlendirme yapılacağı açıklanmıştır. Dolayısıyla sadece iş deneyim belgesinin büyüklüğü değil, başka birçok değerlendirme kriterleri de adayın yeterliğinin belirlenmesinde rol almaktadır. Ayrıca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde daha sonra kısa listeye giren istekliler için de yeniden başkaca mali ve teknik değerlendirme kriterleri öngörülerek değerlendirme yapılmaktadır. Örneğin iş için önerilen yöntem (metodoloji), çalışma planı, organizasyon yapısı, istihdam durumu gibi başkaca değerlendirme kriterleri belirlenmiştir 1
Devamı...

danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ön yeterlik değerlendirmesinde teknik yetenek puanlamasının bir alt başlığı olarak belirlenen genel hizmet deneyimine ilişkin düzenlemelerin mevzuata uygun şekilde yapıldığı genel hizmet puanlaması ile ilgili olarak hangi belgenin sunulması gerektiğinin ihale dokümanında açıkça belirtildiği anlaşılmıştır ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet alanlarında da haklardan yararlanıp borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanununda herhangi bir engel kalmamıştır Bu durumda şirket kuruluşunda faaliyet alanında olmasa da daha sonraki bir aşamada danışmanlık hizmetini yapmamış olacağı anlamına gelmeyeceği belirlenmiş olup genel hizmet puanlaması yapılırken firmanın faaliyet süresinin esas alınması noktasında bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır Kaldı ki benzer işe ilişkin olarak ayrıca özel hizmet puanlamasının da öngörüldüğü ve bu alanda yapılan işlerin de puanlama kriteri olarak belirlendiğinin anlaşılması hk 1
Devamı...

İhale dokümanında yer alan fiyat dışı unsurlara yönelik düzenleme ile teklif tutarı puanlamanın nasıl hesaplanacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup * değeri için geçerli teklifler içinden teklif edilen en düşük teklif tutarının dikkate alınacağı belirtilmiş mevzuat hükümleri ve doküman düzenlenmeleri gereği fiyat dışı unsur puanlama kriterleri içerisinde yer alan teklif tutarı puanlamasında geçerli teklif veren istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekliye 70 tam puan verileceğinin düzenlendiği kesinleşen ihale dokümanı düzenlemesi gereğince mevcut ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifi reddedilen isteklinin teklifinin de teklif tutarı puanlamasına dahil edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

idare tarafından ihalede eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacağı ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtileceği kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacağı işlem sırasında ihale komisyonu üyelerinin hazır bulunacağı eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacağı ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda 2 kez kura çekileceği ve ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirleneceği hk 
Devamı...

İdari Şartname maddesinin yalnızca iş bitirme belgelerinin  Teknik Değer Nitelik Puanı hesaplamasında dikkate alınacağına yönelik düzenlemesi karşısında, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından sunulan iş yönetme belgelerinin teknik değer nitelik hesabında kullanılmasının mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihale de sunulan tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsurların kullanılacağı bu unsurlardan birinin Teknik Değer Nitelik Puanı olduğu ilgili kriterde isteklilerin daha önceki tarihlerde ihaleyi yapan idareye gerçekleştirdikleri işlere ait sadece iş bitirme belgelerinin puanlamada dikkate alınacağı ve sunulacak belgenin iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerden ayrı olması gerektiği hk 1
Devamı...

ihale komisyonu üyelerince sadece teknik kriterlerin genel başlıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirmeler ve puanlamaların somut ve anlaşılır olmadığı anlaşıldığından İdari Şartnamede düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterleri dikkate alınarak gerekçeli puanlamanın ihale komisyonu üyelerince ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerektiği hk
Devamı...

idarece yapılan düzenleme incelendiğinde, ihale dokümanında belirtilen 4 adet iş kalemi için “isteklilerce teklif edilen fiyatların, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %80 – %120 aralığında (%80 ve %120 dâhil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, isteklilerce teklif edilecek fiyat dışı unsura konu iş kalemlerinin toplam teklif fiyatına uyumunun aranmasının ve isteklilerin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması halinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlenmesinin gerektiği, değerlendirmede ilgili iş kaleminin teklifteki oranıyla yaklaşık maliyetteki oranının karşılaştırılmasının gerektiği, ancak yapılan düzenlemede ise puan almak isteyen isteklilerce teklif fiyatı belirlenirken olası yaklaşık maliyetin esas alınması düzenlemesine yer verildiği, dolayısıyla serbest piyasa koşullarında teklif fiyatı oluşturulmasının fiilen kısıtlandığı, bu itibarla söz konusu düzenlemeyle sağlıklı fiyat rekabetinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 
Devamı...

İş Ortaklığının ciro tutarına ilişkin puanlamadan tam puan alabilmesi
Devamı...