iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyen analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler idare tarafından verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği, ihale komisyonunun; yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği
Devamı...

ihale konusu işin  il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu söz konusu kriterin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, anılan fiyat dışı unsur kriteri ile idarenin ihale konusu işin daha kaliteli yapılmasını ve ihale konusu işin bitirilmesiyle meydana gelecek yapının zamanında kamunun kullanımına sunulmasının amaçlandığı birlikte değerlendirildiğinde Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı 
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

İdari Şartnamede Toplam Puanında fiyat dışı unsur puanlaması kapsamındaki kalite nitelik puanlaması 49 puan üzerinden yapılacağı ve puanlamada ise isteklinin her bir iş kalemi için teklif ettiği tutarın toplam teklif tutarına oranının hesaplanacağı ve iş kalemi bazında ortaya çıkan oranın yukarıda yer verilen oran aralıklarına göre değerlendirilip puanlanacağı iş kalemi tutarlarının toplam teklif tutarına oranlanması üzerine elde edilen değerlerin idarece düzenlenen değer aralıklarında yer alması nedeniyle anılan isteklinin tam puan almasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihale işlem dosyasında fiyat dışı unsurların tespiti ve puanlamasına ilişkin ihale onay belgesinde fiyat dışı unsur puanlaması yapılacağı bilgisi dışında herhangi bir bilgi veya belge (Gerekçe Raporu vb) bulunmaması hk 6
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanı alınabilmesi için istenilen Asfalt Plentinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği sunulan belgelerden fiyat dışı unsur puanlamasına konu plentlerin *özelliğine sahip olduğunun anlaşıldığı hk 1
Devamı...

ihale şartnamesi iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlama sisteminin her bir iş kalemi için tek tek belirtildiği görülse de anılan puanlama sisteminin kamu ihale hukukunun temel ilkelerinden biri olan rekabet ilkesinin ihlali olacağı belirlenen oranın uygulanması ile en düşük fiyatın ihalede etkinliğini ortadan kaldıracağı hk 5
Devamı...

İdari Şartname düzenlemelerinde, anılan kriterlerin her birinin dört alt kriterinin bulunduğu, ihale komisyonu üyelerince alt kriterler ve alt kriterlere ilişkin belirlenmiş puanlar dikkate alınmadan gerçekleştirilen teknik değerlendirmelerin somut ve anlaşılır olmadığı düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterleri dikkate alınarak gerekçeli puanlamanın ihale komisyonu üyelerince ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Devamı...

idari Şartname maddesinde “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesi dikkate alındığında yeterlik kriteri niteliği taşımadığı fiyat dışı unsurun niteliği ve teknik kriterlerine yönelik düzenlemelere İdari Şartname maddesinde yer verildiği fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığının yüzde biri geçmediği ve il sınırları içerisinde kurulu ve kendi malı olması istenilen asfalt plentinin en az 320 ton/saat kapasite miktarına ve mersin ilinde kurulu olma şartına ilişkin ayrıntılı gerekçeye ihale onay belgesi ekinde yer alan “Fiyat Dışı Unsur Gerekçesi” başlıklı belgede yer verildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı ve idarece “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

ihale dokümanında belirtilen iş kalemi için “isteklilerce teklif edilen fiyatların aynı belirli iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %77- %113 Aralığında kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü isteklilerce teklif edilecek fiyat dışı unsura konu iş kalemlerinin toplam teklif fiyatına uyumunun aranmasının ve isteklilerin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması halinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlenmesinin gerektiği bir başka ifadeyle değerlendirmede ilgili iş kaleminin teklifteki oranıyla yaklaşık maliyetteki oranının karşılaştırılmasının gerektiği ancak yapılan düzenlemede ise puan almak isteyen isteklilerce teklif fiyatı belirlenirken olası yaklaşık maliyetin esas alınması düzenlemesine yer verildiği dolayısıyla serbest piyasa koşullarında teklif fiyatı oluşturulmasının fiilen kısıtlandığı, bu itibarla söz konusu düzenlemeyle sağlıklı fiyat rekabetinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihalede fiyat dışı unsur değerlendirmesinde en yüksek puanı alan 3 isteklinin arasında organik bağ bulunduğunu gösterir bir verinin bulunmadığı, ayrıca ihaleye katılan isteklilerin daha önce aynı ve/veya farklı idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yüklenici-altyüklenici ve/veya iş ortaklığı olarak iş yapmış olmasının mevcut ihalede söz konusu istekliler arasında organik bağın varlığına karine teşkil ettiği anlamına gelmeyeceği hk 1
Devamı...

iş kalemlerinin maliyetinin yaklaşık maliyet içerisindeki oranları ile isteklilerin söz konusu iş kalemlerine vermiş oldukları tekliflerin toplam teklif tutarları içerisindeki oranlarının uyumlu olmasının idare tarafından fiyat dışı unsur olarak belirlendiği bahse konu iş kalemleri arasında yer alan ve iddiaya konu edilen parke taşı temini ve yerine döşenmesi isimli iş kaleminin maliyeti ile ihale konusu işin toplam yaklaşık maliyetinin idare tarafından hatalı olarak hesaplanmasının fiyat dışı unsur puanlamasının da hatalı olarak yapıldığı sonucunu doğurduğu idarece yaklaşık maliyetin ihale dokümanına uygun şekilde yeniden hesaplanması durumunda fiyat dışı unsur puanlaması neticesinde ilgili iş kalemine ilişkin olarak isteklilere verilecek puanlar değişeceğinden ihale sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanamayacağı hk 1
Devamı...

Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde asgari şart olarak belirtilen kriterleri sağlayan adaylar puanlama kriterlerine göre puanlanmakta ve daha sonra kısa liste oluşturulmaktadır. Yukarıda yer alan düzenlemeler göz önüne alındığında, ön yeterlik puanlaması olarak mali kapasite, genel hizmet deneyimi, özel hizmet deneyimi ve personel durumunun puanlama kriteri olarak belirtildiği ve nasıl değerlendirme yapılacağı açıklanmıştır. Dolayısıyla sadece iş deneyim belgesinin büyüklüğü değil, başka birçok değerlendirme kriterleri de adayın yeterliğinin belirlenmesinde rol almaktadır. Ayrıca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde daha sonra kısa listeye giren istekliler için de yeniden başkaca mali ve teknik değerlendirme kriterleri öngörülerek değerlendirme yapılmaktadır. Örneğin iş için önerilen yöntem (metodoloji), çalışma planı, organizasyon yapısı, istihdam durumu gibi başkaca değerlendirme kriterleri belirlenmiştir 1
Devamı...

danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ön yeterlik değerlendirmesinde teknik yetenek puanlamasının bir alt başlığı olarak belirlenen genel hizmet deneyimine ilişkin düzenlemelerin mevzuata uygun şekilde yapıldığı genel hizmet puanlaması ile ilgili olarak hangi belgenin sunulması gerektiğinin ihale dokümanında açıkça belirtildiği anlaşılmıştır ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet alanlarında da haklardan yararlanıp borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanununda herhangi bir engel kalmamıştır Bu durumda şirket kuruluşunda faaliyet alanında olmasa da daha sonraki bir aşamada danışmanlık hizmetini yapmamış olacağı anlamına gelmeyeceği belirlenmiş olup genel hizmet puanlaması yapılırken firmanın faaliyet süresinin esas alınması noktasında bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır Kaldı ki benzer işe ilişkin olarak ayrıca özel hizmet puanlamasının da öngörüldüğü ve bu alanda yapılan işlerin de puanlama kriteri olarak belirlendiğinin anlaşılması hk 1
Devamı...

İhale dokümanında yer alan fiyat dışı unsurlara yönelik düzenleme ile teklif tutarı puanlamanın nasıl hesaplanacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup * değeri için geçerli teklifler içinden teklif edilen en düşük teklif tutarının dikkate alınacağı belirtilmiş mevzuat hükümleri ve doküman düzenlenmeleri gereği fiyat dışı unsur puanlama kriterleri içerisinde yer alan teklif tutarı puanlamasında geçerli teklif veren istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekliye 70 tam puan verileceğinin düzenlendiği kesinleşen ihale dokümanı düzenlemesi gereğince mevcut ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifi reddedilen isteklinin teklifinin de teklif tutarı puanlamasına dahil edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

idare tarafından ihalede eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacağı ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtileceği kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacağı işlem sırasında ihale komisyonu üyelerinin hazır bulunacağı eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacağı ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda 2 kez kura çekileceği ve ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirleneceği hk 
Devamı...

İdari Şartname maddesinin yalnızca iş bitirme belgelerinin  Teknik Değer Nitelik Puanı hesaplamasında dikkate alınacağına yönelik düzenlemesi karşısında, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından sunulan iş yönetme belgelerinin teknik değer nitelik hesabında kullanılmasının mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihale de sunulan tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsurların kullanılacağı bu unsurlardan birinin Teknik Değer Nitelik Puanı olduğu ilgili kriterde isteklilerin daha önceki tarihlerde ihaleyi yapan idareye gerçekleştirdikleri işlere ait sadece iş bitirme belgelerinin puanlamada dikkate alınacağı ve sunulacak belgenin iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerden ayrı olması gerektiği hk 1
Devamı...

ihale komisyonu üyelerince sadece teknik kriterlerin genel başlıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirmeler ve puanlamaların somut ve anlaşılır olmadığı anlaşıldığından İdari Şartnamede düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterleri dikkate alınarak gerekçeli puanlamanın ihale komisyonu üyelerince ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerektiği hk
Devamı...

idarece yapılan düzenleme incelendiğinde, ihale dokümanında belirtilen 4 adet iş kalemi için “isteklilerce teklif edilen fiyatların, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %80 – %120 aralığında (%80 ve %120 dâhil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, isteklilerce teklif edilecek fiyat dışı unsura konu iş kalemlerinin toplam teklif fiyatına uyumunun aranmasının ve isteklilerin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması halinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlenmesinin gerektiği, değerlendirmede ilgili iş kaleminin teklifteki oranıyla yaklaşık maliyetteki oranının karşılaştırılmasının gerektiği, ancak yapılan düzenlemede ise puan almak isteyen isteklilerce teklif fiyatı belirlenirken olası yaklaşık maliyetin esas alınması düzenlemesine yer verildiği, dolayısıyla serbest piyasa koşullarında teklif fiyatı oluşturulmasının fiilen kısıtlandığı, bu itibarla söz konusu düzenlemeyle sağlıklı fiyat rekabetinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 
Devamı...

İş Ortaklığının ciro tutarına ilişkin puanlamadan tam puan alabilmesi
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemeleri ve diğer sair hususlar bir arada değerlendirildiğinde, kalite ve teknik nitelik puanlaması için değerlendirmenin, yüzdesel olarak virgülden sonra iki hane üzerinden yapılması gerektiği anlaşıldığından, somut ihalede poz numaralı iş kalemi üzerinden yapılacak olan kalite ve teknik nitelik puanlamasında, başvuru sahibi istekliye puan verilmesi gerektiği
Devamı...

ihale teklifi içerisinde sunulan belgeler incelendiğinde, 6 teknik personel ve 8 ek teknik personele ilişkin sunulan ilgili SGK belgelerinin * yılının kasım ayındaki prim sürelerine ilişkin sunulduğu, başvuru sahibinin ön yeterlilik ilan veya ihaleye davet tarihlerini değil ihale tarihi olan * tarihini esas alarak ilgili SGK belgelerini sunduğu anlaşılmış olup idare tarafından söz konusu belgelerin uygun görülmeyerek gerçekleştirmiş olduğu puanlama işlemi hk
Devamı...

ihale Ön Yeterlik Şartnamesinde asgari şartları sağlayan adayların mali kapasite ve teknik yetenek olmak üzere iki bölümde ön yeterlik başvuru mektubuna eklenen bilgi formlarının doldurulması suretiyle sunulacak bilgi ve belgelere bağlı olarak puanlanacağı İhale dokümanı kapsamında da ekipman özet tablosuna Standart Formlar arasında yer verilmiştir (Standart Form KİK.036.0/D) Ancak aday tarafından söz konusu ekipman özet tablosunun hatalı hazırlandığı belirlenmiş Adayların ön yeterlik dokümanı kapsamında hazırlanarak yer verilen Standart Formda (Standart Form KİK.036.0/D) puanlama için istenilen tüm ekipmanı doğru şekilde beyan etme ve Standart Formun ekinde de kendi malına ilişkin uygun şekilde tevsik etme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektiği İdarelerin standart form ekinde yer alan kendi malına ilişkin olarak sunulan belgeleri demirbaş tespit raporunu tek tek inceleyerek tespit yapması ve puanlama yapması zorunluluğu bulunmamaktadır
Devamı...

yapım ihalesi İş İçin Uygunluk Puan Tablosunda belirtilen Mimar kriterleri
Devamı...

yaklaşık maliyetden daha düşük olduğu,yapılan puanlamada anılan istekliye 1 puan verilmesi işleminde mevzuata aykırıdır
Devamı...

İdari Şartname düzenlemesindeki ihale tarihi itibariyle devam eden işlerinin puanlanması
Devamı...

ihalede en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılan puanlamada başvuru sahibi istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının olarak dikkate alınması gereklidir
Devamı...