ihalenin 1. oturumunda yapılan e-teklif değerlendirme işlemleri sonucunda düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda anılan istekliye ilişkin geçici teminat değerlendirmesinin idare tarafından yapılması sonucunda “UYGUN/Geçici teminat uygundur” olarak belirtildiği görülmüş olup isteklinin tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun ihale komisyonu tarafından teyidinin yapılarak ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerinin karşılandığı anlaşılması
Devamı...

ihaleye teklif veren isteklilerin sunduğu numunelerin Teknik Şartname düzenlemelerine uygunluğuna dair yapılan değerlendirmelere ilişkin herhangi bir değerlendirme raporunun/tutanağının düzenlenme hk 1
Devamı...

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da BELGE için açılan sütunda, söz konusu isteklinin satırında “var” şerhinin düşüldüğü, bahse konu sertifikaların gerçekten mühendislere ait olmadığına ilişkin başvuru sahibi tarafından somut bir bilgi, belge sunulmadığı ve anılan istekli tarafından sunulan belgelerin idare tarafından istenilen kriterleri karşıladığı anlaşılması
Devamı...

ihalede Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda istekliler huzurunda tutulmamış olmasının, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu
Devamı...

zarf açma ve belge kontrol tutanağının dip notunda, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yeterlik belgesi olarak istenilen belgelerin her birinin dikkate alınarak düzenleneceği, her bir hücresi için “VAR” veya “YOK” ibarelerinden uygun olanının, teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belgeler için ise “UYGUN” veya “UYGUN DEĞİL” ibarelerinden birisinin kullanılmak suretiyle doldurulacağı belirtilmiştir. Başvuru konusu ihaleye ilişkin zarf açma belge kontrol tutanağı incelendiğinde, idare tarafından “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda Teknik Şartname’de belirtilen ve teklif dosyası kapsamında sunulması gereken belgelere ilişkin sütun açılmaması
Devamı...

 Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “Bilanço ve Gelir Tablosu” için bir arada açılan sütunda istekli için “var” denildiği, ancak, anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler arasında iş hacmini gösteren belge ya da belgelerin yer almaması
Devamı...

zarf açma belge kontrol tutanağında İmza Sirküleri ve Ticaret Sicili Gazetesi Teklif Mektubu ve Ekleri Geçici Teminat Mektubu Vekâletname ve İmza Beyannamesi İş Ortaklığı Beyannamesi Ortaklık Durum Belgesi Yerli Malı Belgesi satırlarının açıldığı, başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği  TS  belgelerine ilişkin bir sütun açılmaması
Devamı...

ihale işlem dosyasının incelenmesinde zarf açma ve kontrol tutanağında isteklilerce teklif edilen fiyatlar listesinde Ekaptan alınan sınır değer hesaplama belgesinde ve ihale komisyonu kararında söz konusu isteklinin teklifine yer verildiği ve anılan isteklinin teklif fiyatının sınır değer hesabına dahil edilmesi
Devamı...