İlk Öğretim Okulu’nun kantinini işletmekte olduğunu, davalı ile kontrat imzalandığını, her sene sözleşmenin yenilenerek * yılı nisan ayına kadar devam ettiğini, her bir kira döneminin 9 aylık kira bedelini kapsadığını ancak davalının kira ödemelerini layıkı ile ifa etmediğini, hakkında başlatılan takibe haksız olarak itiraz ettiğini iddia ederek itirazın kaldırılması ile davalı kiracının tahliyesini, %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir

Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu kurala bağlanmıştır. İncelenen dosyadan, sağlık kurumları yaptırmak ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan davacı derneğin mülkiyeti hazineye ait Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan kantin ve çay ocağını işletmek üzere  üç yıl için kiraladığı, kira sözleşmesinin  yenilendiği ve Mal müdürlüğünce sözleşmenin feshedilmesi üzerine kiralama ilişkisinin sona erdiği, davacı tarafından yapılan ihale sonucu  kantin ve çay ocağının . adlı şahsa kiralandığı ve kiralamanın 31.1.2004 tarihine kadar sürdüğü anlaşılmaktadır

Her ne kadar A.S. İlköğretim Okulu-Okul-Aile Birliği ile işletmeci B.K. arasında imzalanan Okullarda Bulunan Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin İşletme (Kiralama) Sözleşmesinin 15. maddesine göre, Birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşmeyi tek taraflı fesh etme yetkisi bulunmakta ise de; olayda, İlköğretim Müfettişi A.S.’in,soruşturma raporunda, A.S. İlköğretim Okulu Kantincisi B.K. hakkında idari yönden, kantin işletme sözleşmesinin fesh edilmesi gerektiğini belirttiği, ancak, Birlik yönetimince sözleşmenin feshi yolunda alınmış bir kararın  bulunmadığı anlaşılmıştır.

taraflar yeni ve eski yüklenici olup, aralarında herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. İhaleyi yapan dava dışı Okul Aile Birliğinin kamu tüzel kişiliği statüsü mevcut değildir. Bu durumda tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliklerinin yasal temsilcisi Milli Eğitim Bakanlığıdır. Her ikisinin de (davacı ve davalı yüklenicilerin) muhatabı okul aile birliğini temsilen Milli Eğitim Bakanlığıdır. Buna göre, anılan ihale sonucunda kantin kiralama sözleşmesinden doğan ihtilaflar için tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliğine izafeten davanın Milli Eğitim Bakanlığına açılması gerekmektedir. Zaten, ödenen para da ihtirazi kayıt ile Okul Aile Birliği hesabına yatırılmıştır

kantin kiralama işlemlerinin katma değer vergisinden istisna edildiğinin valiliklere bildirildiğini, benzer nitelikteki katma değer vergisi tarhiyat işlemlerinin mahkemelerce iptal edildiğini, buna rağmen vergi ve vergi cezası borcu nedeniyle malları üzerinde haciz işlemi yapıldığını, böylece Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesinin ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ödeme emrine yönelik olarak açtığı dava ile ilgili her hangi bir hak ihlalinden söz etmemiştir