Genelgenin 3. maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve müştemilatı içinde 5072 sayılı Yasa kapsamındaki derneklere yönetim yeri, müessese ve tesis, lokal, oda, banko veya herhangi bir yer tahsis edilmeyeceği ve bu derneklerin belirtilen yerlerde herhangi bir faaliyette bulunamayacakları ifade edilmiş, 11. maddesinde ise, 5072 sayılı Kanun kapsamındaki dernekler ile sermayesinin yarısından fazlasına bu derneklerin sahip olduğu şirketlerin bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapacakları ihalelere katılamayacakları belirtilmiş, sondan bir önceki paragrafında da, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve müştemilatı içinde yönetim yeri veya çeşitli eklentileri (iktisadi işletme, lokal vb.) bulunan derneklerin hizmetlerine son vererek ayrılmak zorunda oldukları ifade edilmiştir.

 Kafenin işletilmesi işinin .Şti.ne kiraya verildiğini; söz konusu Restaurant ve  Kafe ile ilgili Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yazdığı  yazıda, park mahallinde mevcut onaylı proje dışında kiracı tarafından kira sözleşmesinin 9.maddesine aykırı olarak izin alınmaksızın eklentiler yapıldığının belirtildiğini, bunun üzerine davacıya  yazı ile kira sözleşmesinin 9.maddesine aykırı olarak izin alınmaksızın yapılan eklentilerin 15 gün içinde kaldırılması, aksi halde yasal işlemler yapılacağının bildirildiğini, daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazıları ile proje hilafı hususların ortadan kaldırılmadığının belirtildiğini ifade ederek; kira akdine aykırılık nedeniyle  davalının kullanmakta olduğu mecurun tahliyesine karar verilmesi

2886 sayılı Yasa Hükümlerine göre  davacı şirkete kiralanan işyerinde, Davalı idarece düzenlenen … tarihli tutanakta belirtilen mimari projesine aykırı tadilatlar nedeni ile davacının işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptali  yönünden taraflar arasında oluşan uyuşmazlığa ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde; dava konusu mimari projeye aykırı tadilatların davacı şirket tarafından yapılmadığı, davalı Belediye Başkanlığı tarafından  dava konusu ruhsat verilmeden önce yapıldığı, ışıklı panolar konusunda ise davalı Belediye Başkanlığı’na yapılan …tarihli müracaata rağmen davacıya herhangi bir yer gösterilmemesi

Davacı vekilince dava dilekçesinde, davalının, önceden olduğu gibi İl Daimi Komisyonu kararı ile kum ocağı olarak işletmek üzere kum ocakları alanında bir bölümü davacıya kiraladığı, davalı tarafından davacıya …tarihli kum ocağı işletme izni ve ruhsatı verildiği, kiralama aşamasında konu ile ilgili bütün birim ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığı, başta Mal Müdürlüğü ve Defterdarlık olmak üzere bütün birimlerce bu alanda davacının ve davalı tarafça kiraya verilen diğer kişilerin kum ocağı işletmesinde sakınca olmadığının bildirildiği, davacının Devlet kurumlarının bu onayları sonucu kum ocağı işletmeye başladığı ve bir miktar kum aldığı, davacının davalı ile yaptığı akit hükümleri gereğince ödemesi gereken kira-ecrimisil bedellerini aksatmadan ödediği, davacının kira süresinin dolmasından sonra, yani … yılından sonra kum ocağı ile bir ilgisinin olmadığı, kum ocaklarının bulunduğu … Köyü tüzel kişiliğinin, bu alanın köy merası olduğu ve kullanımının köy halkına ait olduğu iddiası ile … tarihinde dava açtığı, davada, bu alanın …. Köyü 2460 parselde kayıtlı mera olduğunu ileri sürerek, davacının ve alandan kum aldıklarını düşündükleri diğer kişilerin müdahalesinin önlenmesini talep ettikleri, açılan bu davanın yargılaması aşamasında Maliye Hazinesinin bu alanın mera olduğunu, meraların mülkiyetinin Hazineye ait olduğunu iddia ederek davaya katıldığı, yapılan yargılama sonucu