3 ADET EĞİTİM YAPISININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALE İLANI

Bilecik İli Merkez İlçe ve Osmaneli İlçesinde bulunan toplam 3 (Üç) adet Eğitim Yapısının Dosyasındaki Teknik ve Özel Şartlara Göre Enkazdan Çıkacak Hurda Karşılığı Yıkılması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi kapsamında 70.464,65  TL.muhammen bedelle Açık Teklif Usulü  ihale edilecektir.
1-İdarenin:

a) Adı: Bilecik İl Özel İdaresi
b) Adresi Hürriyet Mahallesi Üç Bloklar Sokak No:1 Merkez/BİLECİK
c)Telefon ve Faks Numarası 0228 212 10 80-0228 212 4804
ç)Elektronik Posta Adresi
d)İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi www.bilecikozelidare.gov.tr

2-İhale Konusu İşin:

a)Niteliği,türü ve miktarı 3 Adet Eğitim Yapısının Hurda Karşılığı Yıkım İşi
b)Yapılacağı yer Merkez İlçe,Osmaneli İlçesi /BİLECİK
c)İşe Başlama Tarihi Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi 40 (Kırk) takvim günü

3- İhalenin:

a)Yapılacağı yer Bilecik İl Özel İdaresi  Encümen Toplantı Salonu Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 – Merkez / BİLECİK
b)Tarihi ve saati 08.03.2021 Saat:14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Kanuni ikametgahını gösterir tebligat için adres beyanı, telefon, elektronik posta adresi ve faks numarası.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi (2021 yılında alınmış.)
4.1.2.2.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Posta yoluyla ihaleye katılım sağlayacaklar için)
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6.Gerçek veya Tüzel kişiliğe ait ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişiliklerde tüm ortaklara ait adli sicil belgesi sunulacaktır.)
4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair form.
4.1.8.İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair ‘’İş Yeri Görme Belgesi’’
4.1.9.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi.
4.1.10.Müteahhitlik Yetki Belgesi (YAMBİS)
5.İhaleye katılamayacak olanlar:
5.1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen durumda olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
5.2.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
5.3.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale Dokümanı Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 – Merkez / BİLECİK adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Dokümanı satın almak için Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yönlendireceği Banka Şubesine 100,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası) yatırılarak İdareden satın alınabilir.
6.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7.Tekliflerin sunulmasına ilişkin esaslar:
7.1.Teklifler,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, idari şartname ve teknik şartname doğrultusunda hazırlanarak, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 – Merkez / BİLECİK adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. İhale tarih ve saatinden sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.
7.2.İstekliler tekliflerini işin tamamı için vereceklerdir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
7.3.İstekliler ihale dosyasını oluşturan belgelerin her sayfasını kaşe ve imzalayarak teklif dosyasında sunacaklardır.
8.Geçici Teminat Bedeli:İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25 inci maddesi gereğince muhammen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
8.Ödeme yeri ve şartları:
İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan önce sözleşme bedelini Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yönlendireceği Banka Şubesine yatırarak dekontunu İdareye sunacaktır.
9.Teklif bedeline KDV dahil değildir. İlgili mevzuatlara göre hesaplanacak  KDV bedeli müşteri tarafından yer tesliminden önce yatırılarak dekontu İdareye teslim edilecektir.
9.1.Yasal mevzuatından kaynaklanabilecek vergiler ile yıkım ruhsatı, hurdaların satışından oluşacak vergi,resim,harçlar ile molozların ilgili belediye tarafından belirlenecek /belirlenen döküm sahasına  taşınması giderlerinin tamamı ihaleyi alan müşteri tarafından ödenecek olup, söz konusu vergi ve giderler için müşteriye ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
10.Yıkım işleri HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’ne uygun yapılacaktır. Sözleşeme tarihinden itibaren müşteri Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticisi sayılacak olup, her türlü sorumluluk müşteride olacaktır.
11.İhtilafların çözüm yeri:
12.1. Anlaşmazlıkların çözümünde Bilecik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İLAN OLUNUR.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz