İdarece ihale dokümanında Kamu Hastaneleri Kurumunun adına yer verildiği, ancak Kamu Hastaneleri Kurumunun faaliyetinin sona erdiği, dolayısıyla söz konusu belgeye Sağlık Bakanlığı internet adresi kayıt tescil üzerinden ulaşılabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu hk

Toplantı No2020/041
Gündem No20
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.I-1523

BAŞVURU SAHİBİ:

Ventura Yazılım Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/308467 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ventura Yazılım Anonim Şirketinin 04.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.08.2020 tarih ve 35909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1245 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin 5.1 ve İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinin 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına ve Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine aykırı olduğu, zira yıllık programda yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin geliştirileceğine ve açık kaynak kodlu VTYS’lerin güvenlik, lisans maliyeti, platform bağımsızlığı vb. birçok avantajı olmasına karşın Teknik Şartname’de hem açık kaynak kodlu VTYS’nin ihale dışı bırakıldığı, hem de istekliden yetki belgesinin istendiği, ihalede oluşan rakamlara bakıldığında idareye halihazırda hizmet veren firma ve ihaleye açık kaynak kodlu VTYS ile teklif veren ikinci firma dışında diğer firmaların en düşük teklife göre yaklaşık 1.200.000,00 TL daha yüksek fiyat teklif edebildiği, bunun sebebinin de bu firmaların Oracle için ödemeleri gereken lisans bedelleri olduğu, idarenin lisansa değil hizmete ihtiyacı olduğu ve bu hizmetin mutlaka yurt dışına en az 1.000.000,00 TL bedel ödenerek karşılanmak zorunda olunmadığı, idarenin ya da Kurumun bir HBYS hizmetinin mutlaka Oracle ya da Microsoft ürünü ile karşılanabileceğini iddia etme yetkinliğine sahip olmadığı,

 

2) İdari Şartname’nin 7.1.(h).2 ve 7.1.(h).4 maddelerinde (Mülga) Kamu Hastaneleri Kurumunun 7 yıl önce verdiği Kayıt Tescil Belgesinin (KTS) istendiği, ancak Sağlık Bakanlığı’nın verdiği Kayıt Tescil Belgesi’nin (KTS) istenmediği, böylelikle 6 yıl önce sağlık bilişimi alanında hizmet vermeye başlamış Sağlık Bakanlığı kayıt tescil süreçlerini başarı ile geçmiş ancak 7 yıl önce mülga Kurumdan belge almamış firmaların ihaleye teklif veremez hale getirildiği, bu itibarla da söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı olduğu,

 

3) İdari Şartname’nin 7.1.(h).2 maddesinde İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi için mülga kurumdan belge istendiği, ancak bu belgeye ait ürünün istenmemiş olduğu, eğer bir mal/hizmet alınacaksa bununla ilgili bir belgenin istenmesinin gayet doğal olduğu, ancak satın alınmayacak bir mal/hizmetin belgesini istemenin hem 4734 sayılı Kanun’a hem de hayatın doğal akışına aykırı olduğu,

 

4) Şartname’de KETEM modülünün istendiği, ancak KETEM modülünün Sağlık Bakanlığı tarafından sağlandığı ve bu hali ile gereksiz bir ürün satın alındığı, KETEM modülünün yaklaşık 6 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilip tüm idarelerin kullanmasının zorunlu hale getirildiği, bununla birlikte Teknik Şartname’nin 10.2.7’nci maddesinde KETEM modülü hizmetinin alınacağının ifade edildiği, ihaleye katılan hiçbir isteklinin KETEM modülü ile hizmet vermesinin mümkün olmadığı, kullanılması mümkün olmayan hatta kullanılması halinde ülkenin genel sağlık politikasına aykırı olacak olan bir yazılımın satın alınmasına karar verilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması, rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu, KETEM modülünün idarece satın alınsa da kullanılamayacağı, çünkü bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan merkezi yazılımın kullanılmasının bir zorunluluk olduğu, ihaleye bu hali ile örneğin 8 yıldır sağlık bilişim alanında hizmet veren ve zamanında KETEM modülü geliştirmiş bir firma katılabilirken, 5 yıldan beri sağlık bilişimi alanında hizmet veren ve 6 yıl önce Sağlık Bakanlığının KETEM çözümünü geliştirmiş olması sebebiyle böyle bir çözüm geliştirmemiş firmaların katılamadığı, zira Teknik Şartname’ye göre tüm ürünlerin demonstrasyonunun yapılmasının bir yeterlik şartı olarak belirlendiği ve yapılması gerektiği,

 

5) Teknik Şartname’nin 4.8.20’nci maddesinde yapılan düzenlemenin doğru olmadığı, zira virüs yazılımı olmayan terminallerin ağ erişiminin engellemesinin HBYS tarafından yapılamayacağı, ihale konusu hizmetin bir sistem güvenliği hizmeti ya da sistem bakım onarım hizmeti olmadığı, bu düzenlemenin katılımı engellediği,

 

6) Teknik Şartname’nin 1.2’nci maddesinde 7 yıl önce tedavülden kalkmış standartların istendiği, örneğin anılan maddede Sağlık-Net’den bahsedildiği ancak bu standardın hala kullanılmayıp bunun yerine Sağlık Bakanlığı e-Nabız web servislerinin kullanıldığı,

 

7) Teknik Şartname’nin 4.1.16’ncı maddesine göre tüm uygulamaların aynı zamanda kurum idaresi tarafından istenirse mobil uygulamasının da olacağı ve bunların da IOS ve Android dışında vb. işletim sistemlerinde de çalışacağı düzenlenmiş olup, söz konusu düzenlemenin uygun olmadığı, zira uygulamanın tamamını mobil uygulama olarak çalıştıran hiçbir HBYS üreticisinin olmadığı, söz konusu maddenin idarenin nasıl davranacağını isteklinin önceden kestirebilmesini gerektiren bir madde olduğu, HBYS’nin tüm modüllerini tüm mobil cihazlarda ve tüm işletim sistemlerinde çalıştırabilmenin maliyetinin bu ihaleye verilen en yüksek teklifin maliyetinin en az 10 katı olduğu, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu (SBYS-AK)’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Kılavuzun amacı herhangi bir Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) alımında gereksinim duyulacak genel şartların belirlenmesi olup doküman, konuyla ilgili teknik önerileri kapsamaktadır.” düzenlemesi,

 

Anılan Kılavuz’un “İdareye Uyarılar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu (SBYS-AK) birebir kopyalanarak ihaleye çıkılmamalıdır. Bu durum gereksiz ürün alımları ve gereksiz maliyete, eksik bilgilerle ihaleye çıkılacağından zeyil ya da iptal gerektirmesi sebebiyle sürecin uzamasına, teknik şartname diline uygun olmayan ve bu doküman içerisinde yer alan tavsiye niteliğindeki ifadelerin teknik şartnamede yer alması nedeniyle kurum itibarının bozulmasına neden olabilecektir.

2.4. Örnek olarak alınan şartnamelerde kurum ihtiyaçlarına göre düzenlenme yapılmadan ihaleye çıkılmamalıdır.

2.7. İhtiyaçlar iyi belirlenmeli, ihtiyaç dışı (cazip bile olsa) yazılım ve donanım alınmamalıdır.

2.8. İhtiyaç tespiti titizlikle yapılmalı, sezgisel ya da tahmini ihtiyaç tespiti yapılmamalıdır.” düzenlemesi,

 

Aynı Kılavuzun “Veri Tabanı Yönetim Sistemi” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. VTYS için açık kaynak kodlu VTYS tercih edilebilir, bu konuda sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir.

21.2. VTYS’nin açık kaynak kodlu olması durumunda lisans ile ilgili ibareler dikkate alınmayacaktır.

21.3. Yüklenici tarafından temin edilen SBYS yazılımının çalışabildiği VTYS altyapısının İdare’nin sahip olduğu VTYS’ den farklı bir VTYS olması durumunda gereken VTYS lisansları Yüklenici tarafından temin edilecektir.

21.4. VTYS için gerekecek diğer her türlü lisans sözleşme süresince Yüklenici tarafından İdare adına lisanslandırılmalı ve her türlü lisans İdare’nin kendi şartnamelerinde belirtilen süreler içerisinde İdareye teslim edilmelidir.

21.5. VTYS’nin performansından Yüklenici sorumludur.

21.6. VTYS index yapısını desteklemelidir.

21.7. VTYS performansı SBYS’nin en yoğun olduğu saatlerde İdare tarafından test edilecektir. İdare tarafından olumsuz rapor bildirmesi durumunda 8 saat içerisinde çözüm sağlanması şarttır. Aynı yavaşlık sorununun aynı ay içerisinde birden fazla tekrar etmesi durumunda herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Seviye III’de belirlenen cezai işlem uygulanacaktır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “a) Adı: Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (Hbys) Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

(1. Kısım) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İçin 36 Aylık DHBYS ve PACS Sistemi
(2. Kısım) Müdürlüğümüze Bağlı Diğer Sağlık Tesisleri 36 Aylık HBYS, LBYS ve PACS Sistemi

(1. Kısım) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

(2. Kısım) Müdürlüğümüze Bağlı Diğer Sağlık Tesisleri;

İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İlçe Entegre Hastaneleri (Merkez Toplum Sağlığı Merkezi AÇSAP Birimi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Bolvadin Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Çay Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Dinar Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, İscehisar Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Sandıklı Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Başmakçı İlçe Entegre Hastanesi, Bayat Dr. Mete Tan İlçe Entegre Hastanesi, Çobanlar İlçe Entegre Hastanesi, Dazkırı İlçe Entegre Hastanesi, Dinar Haydarlı Entegre Hastanesi, Evciler İlçe Entegre Hastanesi, Hocalar İlçe Entegre Hastanesi, İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi, Sultandağı İlçe Entegre Hastanesi)

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Çay Devlet Hastanesi, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi, Emirdağ Devlet Hastanesi, Sinanpaşa Devlet Hastanesi, Şuhut Devlet Hastanesi, Bolvadin Dr. Halil İbrahim ÖZSOY Devlet Hastanesi, İscehisar Devlet Hastanesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: (1. Kısım) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (2. Kısım) Müdürlüğümüze Bağlı Diğer Sağlık Tesisleri; Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Çay Devlet Hastanesi, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi, Emirdağ Devlet Hastanesi, Sinanpaşa Devlet Hastanesi, Şuhut Devlet Hastanesi, Bolvadin Dr. Halil İbrahim ÖZSOY Devlet Hastanesi, İscehisar Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İlçe Entegre Sağlık Tesisleri (Merkez Toplum Sağlığı Merkezi AÇSAP Birimi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Bolvadin Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Çay Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Dinar Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, İscehisar Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Sandıklı Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Annelik Okulu, Başmakçı İlçe Entegre Hastanesi, Bayat Dr. Mete Tan İlçe Entegre Hastanesi, Çobanlar İlçe Entegre Hastanesi, Dazkırı İlçe Entegre Hastanesi, Dinar Haydarlı Entegre Hastanesi, Evciler İlçe Entegre Hastanesi, Hocalar İlçe Entegre Hastanesi, İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi, Sultandağı İlçe Entegre Hastanesi)

ç) …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu 07.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge ile sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticileri tarafından uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve sağlık tesislerinde faaliyet gösteren SBYS yazılımları Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt edilmeye başlanmıştır. Sağlık hizmeti sunucularının e-Nabız sistemine veri gönderilmesi ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemine görüntü aktarabilmesi için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) yazılımını kullanmaları ve bu yazılımların KTS’de kayıtlı olması gerekmektedir.

İstekliler;

1. Kısım İçin;

1)- Teklif edilen yazılımlar, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2015/17 sayılı genelgesi doğrultusunda, KTS’ne (Kayıt ve Tescil Sistemine) kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan DHBS firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen aktif liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

2)- Yüklenici, (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı “Klinik Mühendislik Hizmetleri” konulu yazısı, 01.07.2013 tarih ve 2013/9 sayili “Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları” konulu genelgesi ve 20.09.2013 tarih ve 809 sayılı “Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri” konulu yazısı ile uyumlu olmalıdır. 20.09.2013 tarih ve 809 sayılı “Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri” konulu yazıda geçen “Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Bilgi Sistemi Uygunluk Beyanı” belgesine ve “İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi” uygunluk beyanı belgesine sahip olmalıdır. İlgili belgeleri teklif dosyasında sunulmalıdır.

3)- İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımın %100 uyumlu olduğu veri tabanı yönetim sistemi ve işletim sistemlerinin isim, sürüm (versiyon) ve lisanslama modeli bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaklardır.

4) İstekliler 1. kısım için teklif ettikleri yazılımlar; (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı “Klinik Mühendislik Hizmetleri” konulu yazısı, 01.07.2013 tarih ve 2013/9 sayili “Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları” konulu genelgesi ve 20.09.2013 tarih ve 809 sayılı “Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri” konulu yazısı ile uyumlu olmalıdır. 20.09.2013 tarih ve 809 sayılı “Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri” konulu yazıda geçen “Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Bilgi Sistemi Uygunluk Beyanı” belgesine ve “İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi” uygunluk beyanı belgesine sahip olmalı ve İlgili belgeleri teklif dosyasında sunacaklardır.

5) DHBS veri tabanında bulunan ve gizliliği bulunan diğer her türlü bilgi Sağlık Müdürlüğü ve Kurum dışına hiçbir yolla çıkarılamaz. Bu tür bilgilerin yetkisiz şekilde kullanılması veya DHBS ve hasta bilgilerinin tehlikeye düşürülmesi sözleşmeden doğan cezai yükümlülüklerin yanı sıra maddi sonuçları varsa gerek çalışan, gerekse yüklenicinin tazmin sorumluluğunun doğmasına yol açacaktır. Yüklenici, personelinin bu şartnamedeki koşulları karşıladığını idare her talep ettiğinde belgelemelidir.

6) İsteklinin, teklif ettiği VTYS ürünleri lisanssız ve Türkiye’de teknik desteği olmayan ürünler olmamalıdır. Bu durumda yüklenici ilk hak ediş düzenlenmesine kadar geçecek süre içerisinde idare adına VTYS lisanslamasını yapmalı, bu lisanslama maliyeti yüklenici tarafından karşılanmalı ve bu bedel teklif fiyatı içerisine dahil edilmiş olmalıdır. İstekli, ayrıca teklif ettiği ürünler için Türkiye’deki ana firma statüsündeki şirketten bu ihaleye özel yetki belgesi almalıdır.

2. Kısım İçin;

1-İhaleye HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılım üreticisi olarak  iştirak edecek istekliler; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2015/17 sayılı genelgesi doğrultusunda, KTS’ne (Kayıt ve Tescil Sistemine)  kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

2-İsteklinin, yazılımın asıl üreticisi olmayıp bayi olarak katılması halinde teklif edilen HBYS yazılımı tüm modülleriyle birlikte aynı çekirdek yapıya sahip olacaktır. Firma bu durumu teklif dosyasında beyan edecektir.

3- İstekliler her bir ek terminal kullanıcı lisansı için tekliflerini ihale teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

4-İhaleye KTS’de kayıtlı HBYS üreticisinin bayisinin girmesi durumunda;

 a. HBYS üreticisinin KTS’de kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

 b. HBYS üreticisinden HBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel iştirak yetki belgesini,

c. HBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda HBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini teklif dosyalarında sunacaklardır.

 DEMONSTRASYON

İstekliler, İhale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin Teknik Şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile Hastanede, uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. Demo, ihaleye vermiş oldukları teklifleri uygun görülen ve en düşük teklifi veren firmadan başlamak üzere, ihaleden sonra idarenin bildireceği gün ve saatte en düşük 1. ve 2.  teklif veren firmalara yapılacaktır, bu iki teklif sahibinin yeterli görülmemesi durumunda teklif sırasına göre idare demo yapıp/yapmama hakkını saklı tutar. Demoya katılacak firmalara, demo tarihleri bildirilecektir. Demo uygulaması tüm yazılım gerekleri için yapılacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılımın özelliklerinin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde, istekli ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Genel özellikler” başlıklı 5.1’inci maddesinde “5.1.1. İstekli projede teklif edilen VTYS temin etmelidir.

5.1.2. İsteklinin teklif ettiği VTYS ürünleri lisanssız ve Türkiye’de teknik desteği olmayan ürünler olmamalıdır. Bu durumda yüklenici ilk hakediş düzenlenmesine kadar geçecek süre içerisinde idare adına VTYS lisanslamasını yapmalı, bu lisanslama maliyeti yüklenici tarafından karşılanmalı ve bu bedel teklif fiyatı içerisine dahil edilmiş olmalıdır. İstekli ayrıca teklif ettiği ürünler için Türkiye’deki ana firma statüsündeki şirketten veya dağıtıcı firmadan bu ihaleye özel yetki belgesi almalıdır.

5.1.3. Teklif edilen veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır.

5.1.4 VTYS çok kullanıcılı veri erişimini desteklemelidir.

5.1.5 Teklif edilen VTYS Türkçe karakter setini desteklemelidir. Sıralama ve karşılaştırma işlemleri Türkçe alfabe dizilişine göre yapılabilmeli, bu özellik için herhangi bir programlamaya gerek duyulmamalıdır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bunun yanı sıra idarelerin ihtiyaç duyulan ihale konusu alımın veya hizmetin niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri ve belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında takdir yetkisi ve hakkı bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzunda, söz konusu kılavuzun idarelerin Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği, idarelere tavsiye mahiyetinde hazırlandığı ve idarenin ihtiyaca göre teknik kriterleri belirlemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale dokümanında VTYS ürünlerin Türkiye’de desteği olmayan ürünler olmayacağı, ayrıca yüklenicinin teklif ettiği ürünlerin Türkiye’deki ana firma statüsündeki şirketten veya dağıtıcı firmadan bu ihaleye özel yetki belgesi alacağı ve bu belgelerin teklif dosyasında sunulacağı düzenlenmiştir.    

 

Bu kapsamda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzunun idarelerin Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği ve idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı anlaşılmış olup başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “…İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

“İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

       …

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

           …

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez…” hükmü,

 

“İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

(4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir…” hükmü,

 

“Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. îş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur. ” hükmü,

 

“Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “…(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 65’inci maddesinde “…65.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde; idareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hangi belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin istenemeyeceği belirtilmiştir. Bunun dışında kalan hallerde, idarelerce ilanda ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, anılan maddede yer verilen belgelerden gerekli görülenler ile makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu ve kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve bu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda istenilmesi mümkün bulunmaktadır. Hizmet alımı ihalelerinde istenilecek belgeler, hizmet alımının yaklaşık maliyet değerine göre belirlenmiş olup (Ek-H.1)’de yer alan tabloda gösterilmiştir…” açıklaması,

 

“Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 74’üncü maddesinde “…74.1. İdareler, ihale konusu işin niteliğini ve uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen maddelerini esas alarak, ihale dokümanında kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenleme yapabilirler. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil edecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 07.07.2015 tarihli, “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu ve 2015/17 sayılı Genelge’nin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 1’inci maddesinde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) sağlık tesisleri tarafından klinik, idari ya da yönetimsel amaçlarla kullanılan, gerektiğinde diğer bilgi yönetim sistemleri ile alış verişi yapabilen sistem ya da alt sistemler olarak tanımlanmıştır.

 

Bahse konu Genelge’nin “Sağlık Bilgi Sistemleri Standartları ve Entegrasyonu” başlıklı 2’nci maddesinde “… 2.1. Sağlık bilgi sistemleri için kullanılacak tüm uygulama yazılımlarının Bakanlık tarafından belirlenen veri tanımlarına, iş kurallarına, yayımlanan yazılım sürüm notlarına, sağlık bilişim standartlarına, geliştirmelere, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyumlu olmaları zorunludur…” açıklaması,

 

“Hastane Bilişim Süreçleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.7. İdareler genelge yayın tarihinden itibaren yapılacak SBYS tedarik süreçlerinde ihale dokümanlarında SBYS üreticilerinden KTS’de kayıtlı olduklarına dair belgeyi, SBYS bayisi olması durumunda ise;

a.SBYS üreticisinin KTS’de kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b.SBYS üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel, iştirak yetki belgesini,

c.SBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda SBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini,

ibraz etmelerini isteyecektir…” açıklaması,

 

“Kayıt ve Tescil İşlemleri” başlıklı 5’inci maddesinde “…Tüm sağlık tesislerinde kullanılan sağlık uygulama yazılımlarını üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının kayıt ve tescil işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

5.1. Başvuru ve Kayıt

5.1.1.KTS yeni kayıtlara sürekli açık olup mevcut ve yeni SBYS üreticileri yazılım ürünlerini, versiyonlarını, mimarilerini, bayilerini ve kullanıcılarını bu sistem üzerinden güncelleyecektir.

5.1.2.Kayıt için gerekli belgeler Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanır ve güncellenir.

5.1.3.Başvurular, Genel Müdürlüğe bizzat SBYS üretici yetkilisi tarafından yetkili olduğunu gösterir belge ile yapılacaktır.

5.1.4.Belgelerini eksiksiz teslim eden SBYS üreticilerin yazılım ürünleri veri gönderme testine tabi tutulacak, test ortamında veri gönderebilmeleri için “yazılım erişim test kodu” üretilerek SBYS üretici yetkilisine teslim edilecek ve gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

5.1.5.Test ortamına başarıyla veri gönderen SBYS üreticileri KTS’ye kaydedilerek, gerçek ortamda veri gönderebilmeleri için kendilerine “yazılım erişim kodu” teslim edilecektir. Yazılım erişim kodunun muhafazasından SBYS üretici yetkilisi sorumlu olacaktır.

5.1.6.Kayıt süreçleri tamamlanan SBYS üreticileri Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir.

5.1.7.SBYS üreticileri Genel Müdürlüğün internet sitesinde pasif ve aktif olmak üzere iki farklı liste halinde ilan edilecektir. Aktif listede sağlık bilişim standartlarına, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyum sağlamış yazılımları ile veri gönderimlerinde başarılı, istenilen bilgi, belge ve sertifikaları teslim etmiş SBYS üreticileri bulunacak olup bu şartlardan her hangi birini sağlamayanlar pasif listede bulunacaktır.

5.1.8.SBYS üreticisinin sisteme kayıt edilmesini takiben 15 (on beş) iş günü içerisinde SBYS üretici yetkilisi e-Devlet kapısından giriş yaparak “Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemine” gerekli bilgi ve belgeleri kaydedecektir.

5.1.9.SBYS üreticileri, kendileri tarafından kaydedilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bu değişikliği en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde sisteme yansıtacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “ Sağlık kurum ve kuruluşlarında idari ve mali kayıtların tutulması ve kullanılmasındaki başarılı uygulamaların tıbbi kayıtların tutulması ve kullanılması bakımından da eşdeğer bir başarı çizgisine ulaşması gerekmektedir. Artık Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alışverişi yapabilen sistemlere dönüşmüştür. Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) elektronik faturalam süreçleri (MEDULA) vb. diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek kurumda aktif çalışan cihazların sistemle entegrasyonu, üretilen sağlık verilerinin USS Bilgi Yönetim sistemi projesi kapsamında Bakanlık Veri Merkezine gönderilmesi, hastanelerde çalışmakta olan Laboratuvar Bilgi Yönetim sistemi (LBYS) Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri (PACS) gibi sistemlerle entegrasyonu hastane içi yönetim, karar destek ve iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi kaynak yönetimi ve tasarrufu sağlanması gibi beklentilere de cevap vermelidir. Ayrıca HBYS sisteminin kesintisiz olarak 24 saat çalışmasını kapsar.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhalenin Konusu” başlıklı 1.5’inci maddesinde “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İdari Şartname’de işe başlama ve hizmet alım süreleri belirtilecek Entegre ve Entegre olmayan hastanelerde HBYS’nin kurulması ve verimli şekilde işletilmesidir.

Bu ihale ile

1)Sağlık Bakanlığı 2010 yılı Ağustos ayı 5.1 Doküman sürüm nolu onaylı HBYS alımı çerçeve ilkelerini asgari olarak sağlayan ve şartnamenin diğer maddelerinde belirlenen hastane isteklerini karşılayan Hastane Bilgi Yönetim sistemi alınacaktır.

2)Şartnamede yer alan ve yüklenici tarafından idareye sunulan her türlü yazılım, bakım ve güncelleme hizmetleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

3) HBYS’nin alıma taraf olan hastanelerimizdeki operasyonel (ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi) ve destek süreçlere entegrasyonu için hizmet süresince çalışacak personelin hastanelerde sürekli olarak çalıştırılması çalıştırılacak personellerin sağlık tesislerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4) Optik okuyucular, barkod okuyucular, etiket ve kart basma makinelerinin vb. kurulması işletilmesi HBYS ile bütünleşmiş ve çalışır hale getirilmesi,

5) Kit karşılığı, kiralama ve benzeri yöntemlerle alınacak olan tanı ve tedavi amaçlı tıbbi cihazların elektronik ortamda uygulama yazılımlarına entegrasyonu,

6) Hastanemizde bilgilendirme amaçlı analog ve dijital billboardlara veri aktarımı,

7) İdarenin edineceği sıra yönetimi, randevu sistemi (MHRS, telefon ve internet, Kiosk ile randevu vb.) HBYS ile entegre edilmesi,

8) Hastane idaresi tarafından belirlenen personele ve çalışanlara HBYS ile ilgili işlerini eksiksiz yapması için teorik ve pratik (uygulamalı) eğitim verilmesi,

9) Hastane kullanılan görüntüleme cihazlarının entegrasyonu,

10) Hastanemizde Radyolojik Görüntü Arşivleme ve İletim Sistemi (PACS) kurulması, entegrasyon ve sürekliliğin sağlanması,

11) Yetkilendirilen yönetim ve birim şeflerinin bilgiye erişimlerinin sağlanması,

12) HBYS’nin güvenlikli bir şekilde hasta ve kişisel bilgilerin gizliliği esasına uygun olarak yürütülmesi,

13) En çok 7 gün içinde eski dataların açılıp hizmet sırasında ulaşılabilir hale getirilmesi temin edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Aktarılan doküman düzenlemelerinden şikâyete konu ihalenin veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması, diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek kurumda aktif çalışan cihazların sistemle entegrasyonu, üretilen sağlık verilerinin USS Bilgi Yönetim Sistemi projesi kapsamında Bakanlık Veri Merkezine gönderilmesi, hastanelerde çalışmakta olan Laboratuvar Bilgi Yönetim sistemi (LBYS) Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri (PACS) gibi sistemlerle entegrasyonu ihalesi olduğu, söz konusu alım ile Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı entegre olan ve olmayan hastanelerde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti verilmesi amacıyla kayıt tescil sisteminin (KTS) belirlendiği ve aktif listede olduğuna dair Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi (KTS) belgesini teklifleri kapsamında sunmalarının istenildiği ve KTS belgesini sunmayan firmaların ihale dışı bırakılacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 07.07.2015 tarihli “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu ve 2015/17 sayılı Genelge ile ayrıntıları belirlen Kayıt Tescil Sistemi (KTS) Belgelendirilmesine ilişkin açıklamalardan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen KTS belgesinin; veriliş sürecinde sisteme kaydolmak için başvuruda bulunanlardan kalite ve standart belgeleri de istenilen bir nev’i “ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belge” mahiyetinde olduğu ve sağlık tesislerine yönelik yazılım alanında faaliyet gösteren firmaların kapasitelerine ve sağlık bilişim standartlarına uyumlu olmalarına ilişkin bir belge olduğu değerlendirilmiş olup, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın veri sistemlerinde sağlık hizmetlerine ilişkin yazılım yapan firmaların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak kayıtlarının yapıldığı, bu firmaların isimlerine ve kayıtlı oldukları Kayıt Tescil Sistemi listelerinin Sağlık Bakanlığı internet adresi (http://kayittescil.saglik.gov.tr/) üzerinden erişime açık olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale dokümanında Kamu Hastaneleri Kurumunun adına yer verildiği, ancak Kamu Hastaneleri Kurumunun faaliyetinin sona erdiği, dolayısıyla söz konusu belgeye Sağlık Bakanlığı internet adresi (http://kayittescil.saglik.gov.tr/) üzerinden ulaşılabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü ve aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesindeki teknik şartnamelerde yer verilen ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin teknik kriterlerin; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hükmü dikkate alındığında, ihtiyaç doğrultusunda kaynakların verimli kullanılması ve rekabet ilkesini gözeterek makul kriterler belirlemenin idarenin takdirinde olduğu anlaşılmış, idarece yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “KETEM Modülü ( Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi Modülü)”  başlıklı 10.2.7’nci maddesinde “KETEM birimlerine özel ve iş süreçlerine uygun olarak tasarlanmış alt modüldür.

10.2.7.1. Hasta muayenesi ile ilgili her türlü bilgi (doktor, tanı, açıklama, tarih, protokol vb.) saklanabilmelidir.

10.2.7.2. Tanı tetkik vb. girişlerde ekran ve listelere sadece KETEM’de kullanılan kayıtlar gelmelidir.

10.2.7.3. Yapılan her türlü tetkik-tahlil istemlerinin sonucuna modül üzerinden erişilebilmelidir.

10.2.7.4. Hastanın geçmiş tarihlerdeki laboratuvar, radyoloji, pataloji sonuçlarına modül üzerinden erişilebilmelidir.

10.2.7.5. Mamografi, smear vb. istem formları hazırlanabilmeli ve yazdırılabilmelidir.

10.2.7.6. Meme tarama formu doldurulup kayıt altına alınabilmeli, yazdırılabilmeli ve istenildiğinde raporlanabilmelidir.

10.2.7.7. Smear tarama formu doldurulup kayıt altına alınabilmeli, yazdırılabilmeli ve istenildiğinde raporlanabilmelidir.

10.2.7.8. Rapor çıktıları Office programlarına aktarılabilmelidir.

10.2.7.9. Rapor çıktıları tasarlanabilir olmalıdır ve bu işlem yazılımcı müdahalesi olmadan yapılabilmelidir.

10.2.7.10. Sıramatik sistemi ile hasat çağırabilme özelliği olmalıdır.

10.2.7.11. Kullanılan malzemeler için stok takibi yapılabilmelidir.

10.2.7.12. Toplanan veriler üzerinden yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum vb. kriterlere göre grafikler alınabilmelidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi kapsamında konu ile ilgili olarak, 27.08.2020 tarih ve E:2020/12845 sayılı Kurum yazısı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden KETEM modülüne yönelik “…idarece söz konusu modülün alınıp alınamayacağı, halihazırda hastanelerin kullanımında olup olmadığı katılacak firmalar açısından düzenlemenin bu haliyle katılımı engelleyip engellemeyeceği ve ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin mevzuat düzenlemeleri ile uyumlu olup olmadığı”  hususlarında görüş istenmiştir.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan E-75730711/719 sayılı cevap yazısında  “İlgi (a) yazınızda, Kurumunuza yapılan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin bir şikayet incelemesine esas teşkil etmek üzere, tarafınıza iletilen teknik şartnamede bulunan KETEM modülüne ilişkin maddeler, Standartlar başlıklı bölümde bulunan 1.2 maddesi ve İdari Şartnamenin 7.1.h maddesinde belirttiğiniz düzenlemeler ile ilgili hususlarda görüşümüz talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarının tedarik süreçlerinde, il sağlık müdürlükleri ve sağlık kuruluşları tarafından, kılavuz kaynak olarak kullanılmak üzere asgari özelliklerin tanımlandığı “SBYS Alım Kılavuzu (SBYS-AK)” Bakanlığımız ilgili birimlerinin görüşleri alınarak hazırlanmış olup kılavuz ve eklerine 07.03.2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz web sitesi üzerinden (https://sbsgm.saglik.gov.tr/) erişim sağlanabilmektedir. Kılavuzun yayımlanma tarihinden sonra, tüm sağlık hizmeti sunucuları tarafından gerçekleştirilecek SBYS yazılımı alımlarında Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan kılavuzlar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği hususu ilgi (b) yazımız ile 81 İl Sağlık Müdürlüğüne ayrıca iletilmiştir.

İlgi (a) yazınız ekinde tarafımıza iletilen dokümanlar incelenmiştir. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) modülüne ilişkin, Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) web yazılımı içerisinde bulunan Kanser Tarama modülü, birinci basamak sağlık hizmeti veren Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bazı E2/E3 tipi ilçe entegre hastanelere bağlı hizmet veren KETEM’ler ile gezici kanser tarama hizmeti veren araçlarda yapılan taramaların kayıt altına alınması amacı ile kullanılmaktadır. KETEM birimleri bulunduran 2. ve 3. Basamak hastaneler, laboratuvar, faturalandırma gibi modüllerle beraber bir bütün olarak çalışacak bir KETEM modülünü tek bir SBYS içerisinde talep edebilir. HSYS, birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yazılım ihtiyaçları için geliştirilmiş olup 2. ve 3. Basamak hastanelerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayacak tüm özellikleri barındırmayabilir. Ancak 2. ve 3. basamak hastaneler, birinci basamak için sunulan fonksiyonları yeterli bulup HSYS içerisindeki modülleri kullanmak isteyebilirler. Bu kapsamda, KETEM modülünün teknik şartnamede bulunması hususu İdare’nin takdirindedir. Buna ek olarak, ilgi (a) yazınızda süre kısıtlı olduğundan cevabi yazımızı geciktirmemek üzere tarafımızca iletişime geçilememiş olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığından da görüş alınabileceği değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen yazısından, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) web yazılımı içerisinde bulunan Kanser Tarama Modülünün birinci basamak sağlık hizmeti veren hastanelere bağlı hizmet veren KETEM’ler ile gezici kanser tarama hizmeti veren araçlarda yapılan taramaların kayıt altına alınması amacı ile kullanıldığı, KETEM birimleri bulunduran iki ve üçüncü basamak hastanelerin laboratuvar, faturalandırma gibi modüllerle beraber bir bütün olarak çalışacak bir KETEM modülünü tek bir SBYS içerisinde talep edebileceği, HSYS’nin birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yazılım ihtiyaçları için geliştirildiği ve ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayacak tüm özellikleri içermeyebileceği, ancak ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin birinci basamak için sunulan fonksiyonları yeterli bulup HSYS içindeki modülleri de kullanmak isteyebileceği, bu kapsamda KETEM modülünün idarece istenilmesi hususunun idarenin takdirinde olduğu anlaşılmış olup, idarece bu doğrultuda yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık taşımadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Güvenlik ve Erişim Sistemi” başlıklı 4.8’inci maddesinde “Terminaller güvenlik açısından bir Domain’e dahil edilip idarenin belirteceği programlar dışında çalışmayacak olup harici depolama birimlerinin tümü kullanılamaz hale getirilebilmektedir. (DVD, CD, USB, Ext, HDD v.s) Domain yapısı idarenin belirleyeceği şekilde gerek terminal bazlı gerekse kullanıcı bazlı olacaktır. Hastane verilerinin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla dataların yüklenmesinden önce her istekli ile “Gizlilik Sözleşmesi” imzalanacaktır.

4.8.20. Virüs yazılımı olmayan/güncel olmayan terminallerin ağa erişimi engellenmelidir.” düzenlemesi yapılmıştır,

 

Yapılan incelemede, işin amacı ve kapsamının veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerikte aktarılması, diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması, üretilen sağlık verilerinin Bakanlık Veri Merkezine gönderilmesi, hastane içindeki sistemlerle entegrasyonu olduğu ve buradan hareketle kişisel sağlık verilerinin hassas veriler kapsamında olduğu, yapılandırılacak sunucuların, veri tabanının, HBYS’nin ve kullanılan tüm programların Sağlık Bakanlığının güncel Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun olarak sunulmasının istendiği hususları dikkate alındığında ihtiyaç doğrultusunda kaynakların verimli kullanılması ve rekabet ilkesini gözeterek makul kriterler belirlemenin idarenin takdirinde olduğu, idarece bu aşamada bilgi güvenliğinin sağlanması ve sistemin korunması kapsamında yapılan söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu 07.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge ile sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticileri tarafından uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve sağlık tesislerinde faaliyet gösteren SBYS yazılımları Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt edilmeye başlanmıştır. Sağlık hizmeti sunucularının e-Nabız sistemine veri gönderilmesi ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemine görüntü aktarabilmesi için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) yazılımını kullanmaları ve bu yazılımların KTS’de kayıtlı olması gerekmektedir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Standartlar” başlıklı 1.2’nci maddesinde “Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık-Net omurgası üzerinden ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elekronik Sağlık kaydı (ESK) veri tabanının oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkanı sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Sağlık-Net Bakanlığımızın “Karar sürecinde etkili bilgiye erişim” hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede tüm sağlık kurumlarından toplanmak üzere vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde gerektiğinde mevzuat ve yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Sağlık Bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının, Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucusu’nda (SKRS) yayımlanan kodları referans almaları, yazılımların mesajlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığınca kabul edilen HL-7(V.3.0) standardını, Tıbbi Görüntü Arşiv ve iletimi bakımından DICOM 3.0 standardını desteklemelidir. Yazılım üreticilerinin yapacakları tasarım çalışmalarında güncel Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) sağlık-NET ve Sağlık kodlama Referans Sunucusunu (SKRS) dikkate alması Sağlık-Net sisteminin işletilmesi bakımından son derece önemli bir husustur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi kapsamında konu ile ilgili olarak, 27.08.2020 tarih ve E:2020/12845 sayılı Kurum yazısı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Sağlık-Net uygulamasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde halihazırda devam edip etmediği, isteklilerce sisteme giriş yapıldığında Sağlık-Net uygulamasının e-nabız uygulamasına otomatik olarak yönlendirip yönlendirmediği, bu uygulamanın süreci bittiyse de idarece İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularının e-nabız sistemine veri gönderilmesi ifadesinden Sağlık-Net sunucusunu dikkate almasının e-nabız sistemine yönlendirmeyi kapsayıp kapsamadığı, Teknik Şartname düzenlemesi ile ihaleye katılımın mümkün olup olmadığı ya da katılımın sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı hususları hakkında görüş talebinde bulunulmuş olup, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüş yazısında “Standartlar başlıklı bölümde bulunan 1.2 maddesinde belirtilen Sağlık.Net Sistemi, 2015 yılından itibaren veri gönderiminde veya Bakanlığımız sistemlerinde kullanılmamaktadır. E-Nabız Sistemi, Sağlık.Net Sisteminden gerek mimari gerekse iş kuralları açısından oldukça farklı bir sistem olarak yapılandırılmış olup Sağlık.Net Sistemine giriş yapıldığında e-Nabız Sistemi yönlendirmesi de bulunmamaktadır. Bununla birlikte maddeye ilişkin teknik şartnamede yapılan düzenlemeler SBYS-AK kapsamında da değildir. İdari Şartnamenin 7.1.h maddesinde belirtilen ifade ile ilgili ise; her ne kadar 2015/17 sayılı Genelge Danıştay tarafından iptal edilmişse de Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358 inci maddesi ile “Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek” görevi Genel Müdürlüğümüze verildiğinden bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce kurulan Kayıt Tescil Sistemine (KTS) SBYS’ler kayıt edilmektedir. KTS’ye söz konusu yazılımların kayıt edilmesi ve planlanan SBYS hizmet alımlarında, talep edilen yazılımların bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili maddede belirtilen, ihaleye katılacak yazılımların KTS’de kayıtlı olması durumu, mutlaka şartnamede bulunması gereken bir maddedir. Ancak bu maddede bulunan “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları konulu 07.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge ile sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticileri tarafından uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve sağlık tesislerinde faaliyet gösteren SBYS yazılımları Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt edilmeye başlamıştır” ifadesinin maddeden çıkarılabileceği değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen yazısından idarece yapılan şikâyete konu düzenlemede istenilen Sağlık-Net uygulamasının 2015 yılından itibaren veri gönderiminde veya Bakanlık sistemlerinde kullanılmadığı, e-nabız sisteminin mimari ve iş kuralları açısından sağlık-net sisteminden oldukça farklı bir sistem olarak yapılandırıldığı, sağlık-net sistemine girişin e-nabız sistemine yönlendirmediği, ayrıca teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin SBYS Alım Kılavuzu kapsamında da bulunmadığı belirtildiğinden, anılan Genel Müdürlük görüşü doğrultusunda idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Uygulama Yazılımları” üst başlıklı 4’üncü maddesinin “Yazılım Altyapısı” alt başlıklı 4.1’inci maddesinin 16’ncı bendinde “Uygulamanın kullanım işlevselliği açısından mobil uygulaması (android, IOS vb.) da olmalıdır. Kurum idaresi tarafından istenen modüller ilgili uygulamada kullanıcılara herhangi bir ücret talep etmeden aktif edilmelidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece yapılan söz konusu düzenlemenin kullanımın işlevselliğine yönelik olarak mobil uygulaması talebini ortaya koyduğu ve ayrıca söz konusu mobil uygulamasının da android, IOS vb. denilmekle geniş kapsamlı şekilde belirlendiği ve böylelikle katılımı sınırlandıracak nitelikte olmadığı dikkate alındığında kaynakların verimli kullanılması ilkesi çerçevesinde iddiaya konu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasına da engel teşkil etmeyeceği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin 7’nci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarının iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz