Toplantı No2019/041
Gündem No20
Karar Tarihi05.09.2019
Karar No2019/UY.I-1065

BAŞVURU SAHİBİ:

Dicle Tem. Sos. Hizm. İnş. Tur. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bağlar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/325130 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Caddelerin Yol Yapım ve Onarımı, Asfalt Kaplama, Kaldırım ve Parke Taşı Döşeme İşleri” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bağlar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 02.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Caddelerin Yol Yapım ve Onarımı, Asfalt Kaplama, Kaldırım ve Parke Taşı Döşeme İşleri” ihalesine ilişkin olarak Dicle Tem. Sos. Hizm. İnş. Tur. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.07.2019 tarih ve 30693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/762 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale İlanı’nın 4.3.2’nci ve İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddelerinde iş kapsamında çalıştırılacak tüm araç, iş makinası ve tesislerin isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği; ayrıca Özel Teknik Şartname’nin 2.1’inci, 2.2’nci ve 2.3’üncü maddelerinde asfalt ve mekanik plent tesisleri ile konkasör grubu bakımından sabit, kurulu – çalışır/kullanıma hazır ve Diyarbakır İli sınırlarında bulunma şartlarının getirildiği, ihale konusu iş için gerekli kapasitenin yaklaşık 2,5 katı olacak şekilde asfalt plentinin kapasitesinin 160 ton/saat, mekanik plent tesisinin kapasitesinin ise 400 ton/saat olarak belirlendiği; istenilen araç ve iş makinası modellerinin tamamen birbirinden farklı belirlenmesinin objektif olmadığı, asfalt ve mekanik plent tesisleri ile konkasör grubunun isteklinin kendi malı olması şartının mevcut ekonomik koşullarla uyuşmadığı, bunların ihalenin üstlenilmesi halinde kiralanabileceği veya satın alınabileceği, başka il sınırlarındaki asfalt plent tesisinin işe uygun mesafede kurulabileceği, zaten herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yükleniciye yaptırım da uygulanabileceği; bu şekildeki düzenlemelerle ihaleye katılımın kısıtlandığı, Diyarbakır İli dışında faaliyet gösteren yol yapım müteahhitlerinin ihaleye katılmasının engellendiği, bu düzenlemelerin rekabetin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması temel ilkelerine aykırı olduğu, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması kriterine uygun olmadığı, bu durumun kamu zararına neden olacağı; başvuruları sonrasında idarece itirazlarına konu hususları karşılamayacak şekilde göstermelik değişiklikler yapıldığı, İdari Şartname ve Teknik Şartname’deki aynı hususlar değiştirilmeden sadece Sözleşme Tasarısı’nın değiştirilmesi nedeniyle ihale dokümanının tereddütlü hale geldiği,  

 

2) İhale dokümanında değişiklik yapıldığı halde buna ilişkin düzeltme ilanının yayımlanmadığı, bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale İlanı’nın “İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2/(a) maddesinde 25.000,00 Ton Binder Asfalt Kaplama, 25.000,00 Ton Aşınma Asfalt Kaplama, 300,00 Dekar Çift Kat sathi Kaplama, 135.000,00 m3 Alttemel ile Temel ve 25.000,00 m2 Kaldırım Yapılması” düzenlemesi, “İhale konusu yapım işinin süresi” başlıklı 2/(ç) maddesinde “Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

Aynı İlan’ın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2.’nci ve İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde “İsteklinin teklifi kapsamında kendi malı makine ile ilgili sunması gereken özel teknik şartnamede belirtilen belgelerin yanı sıra;

Yüklenici iş yerinde aşağıda listesi verilen idarenin onaylayacağı araç ve ekipmanları işin başından sonuna kadar bulundurmak zorundadır.

Sıra No

Çeşidi

Adedi

Model

Kapasite ve Özellikleri

1

Ekskavatör

1

2010 Model ve üzeri

En az 210 HP Gücünde (1 adet kendi malı)

2

Damperli Kamyon

8

2014 Model ve üzeri

Azami yüklü ağırlığı En az 20 ton (8 adet kendi malı)

3

Demir Bandajlı silindir

1

2010 Model ve üzeri

 (1 adet kendi malı )

4

Konkasör Gurubu

1

90 m3/saat kapasiteli (ÇED raporuna uygun kapalı sistem) (Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu) (1 adet kendi malı)

5

Lastik tekerlekli silindir

1

2010 Model ve üzeri

(1 adet kendi malı)

6

Mekanik Plent

1

En az 400 ton/saat kapasiteli (Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu) (1 adet kendi malı )

7

Asfalt Plenti

1

1 Adet Kurulu Asfalt plent ünitesi (Min 160 Ton/saat) (Plent en az 160 ton/saat kapasitede  olacaktır) (Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu). (1 adet kendi malı)

8

Elektronik Duyargalı Finişer

2

2010 Model ve üzeri

Elektronik Duyargalı en az 400 ton/saat kapasiteli (2 adet kendi malı )

9

Paletli Asfalt Kazıma Makinesi

1

2007 Model ve üzeri

2007 model ve üzeri (1 adet kendi malı)

10

Çift Kabinli Kamyon

1

2014 Model ve üzeri

2014 model ve üzeri ekip kamyonu (1 adet kendi malı)

11

Asfalt Distribitörü

1

2014 Model ve üzeri

(Azami yük ağırlığı 25 ton, En az 320 Hp gücünde, Isıtmalı hidrolik tertibatlı) (1 adet kendi malı)

12

Mobil mıcır yıkama tesisi

1

2014 Model ve üzeri

(80 m3/sa kapasiteli) (1 adet kendi malı)

13

Kendi yürür mıcır serici

1

2014 Model ve üzeri

(En az 260 hp gücünde) (1 adet kendi malı)

14

Roleytank

1

2014 Model ve üzeri

(Çekicili) (O4 Sınıflı, Azami yük ağırlığı 25 ton, ısıtmalı) (1 adet kendi malı)

İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ya da noter tespit tutanağı ile tevsik edeceklerdir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak  örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Yüklenicinin, ihale konusu işin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen ve bu işin yapılmasında ihtiyaç duyulan/duyulabilecek idare veya kontrol şefi tarafından ayrıca işyerinde bulundurulması istenilen her türlü tesis, makine ve teçhizatı işyerinde bulundurması ve çalıştırması zorunludur. İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın teknik özelliklerini kanıtlamak üzere tevsik edici gerekli belgelerin (projeler, yetkili satıcı servisinden onaylı teknik özellikleri gösteren kataloglar, Üretici/Yetkili satıcısından veya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları’nın yetkililerince imzalanmış iş makinesi sicil fişi, kapasite raporu vb.) teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.  İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen Asfalt Plenti, Konkasör Gurubu ve Mekanik Plent için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kurulu olacaktır.  Kapasitesi Diyarbakır  Sanayi ve Ticaret Odalarının yetkililerince imzalanmış kapasite raporunun teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Benzer düzenlemeler Özel Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde de bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte, Sözleşme Tasarısı’nın 23.4’üncü maddesinde yüklenicinin iş yerinde bulundurmak zorunda olduğu makine, teçhizat ve ekipmana yukarıdaki listeye uygun şekilde yer verildiği, ancak asfalt plenti, çift kabinli kamyon, asfalt distribütörü, mobil mıcır yıkama tesisi, kendi yürür mıcır serici ve roleytank bakımından “kendi malı” ibaresine yer verilmediği, öte yandan Sözleşme Tasarısı’nın anılan maddesinin ilk halinde 8 adet damperli kamyon bakımından “3 adet kendi malı” ibaresi bulunmakla birlikte, idarece zeyilname ile bu ibarenin “8 adet kendi malı” şeklinde düzeltildiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat çerçevesinde makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerce ihaleye konu yapım işi alanında etkin olarak faaliyette bulunulduğunun gösterilmesi gibi hususlar gözetilerek, bunların bir kısmı için kendi malı olma şartının getirilmesinin mümkün olabileceği, ancak bu kapsamdaki yeterlik kriterlerinin makul ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede; idarece iş kapsamında istenilen tüm makine, teçhizat ve ekipman bakımından kendi malı olma şartı getirildiği, bir başka anlatımla yalnızca işin ana unsuru niteliğindeki kısımlarına yönelik makine, teçhizat ve ekipman değil, işin ana unsurları dışında kalan tali unsur niteliğindeki kısımlara yönelik makine, teçhizat ve ekipman bakımından da bu şartın arandığı, bu duruma ilişkin somut bir gerekçenin ise ortaya konulmadığı, bu şekildeki ihale dokümanının ihaleye katılımı daraltarak rekabetin sağlanamamasına ve kamu yararına uygun hareket edilmemesine neden olabileceği, nitekim ihalede 47 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen sadece 8 isteklinin ihaleye katılım sağladığı, ihale komisyonu kararı henüz alınmamış olmakla birlikte komisyonca düzenlenen tutanağa göre 4 isteklinin başvuru konusu yeterlik kriterlerine yönelik belgelerinin uygun bulunmadığı hususları dikkate alındığında, bahse konu düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz