kamu yetkilisinin görev yaptığı yerde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait binek aracı kendi özel aracıymış gibi kullan
Devamı...

görevlerini ihmal ettikleri kabul edildiği halde adı geçen sanıklar haklarında görevi ihmal suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, sanık  hakkında ise ihaleye fesat karıştırma suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de; Anayasa nın maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, katılanı, C.Savcısını ve herkesi tatmin edecek, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması gerektiği nazara alınarak, Yargıtay ın gerekçelerde tutarlılık denetimi yapması ve bu açılardan mantıksal ve hukuksal bütünlüğün sağlanması için kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması ilkelerine uyulmadan, CMK nın  maddelerine de aykırı olarak, sanıklar haklarında yazılı şekilde gerekçeden yoksun olarak hüküm kurulması
Devamı...

ihaleye fesat karıştırma suçundan sanıklar M.. S.. ve N.. U.., 3. bendinde belirtilen ihaleye fesat karıştırma suçundan M.. A.. ve görevi kötüye kullanma suçundan Y.. K.. hakkında açılan kamu davaları ile ilgili olarak dava zamanaşımı süresi içinde mahallinde karar verilmesi mümkün görülmüştür
Devamı...

davacı şirket yetkilisi ve idare elemanları aleyhine ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından açılan kamu davasında tüm sanıkların beraatine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Dava konusu işin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin yolu ile ihale edildiği anlaşılmakta olup …. piyasa araştırması sonucu teklifler alınmış, davacı şirket tarafından verilen teklifler uygun görüldüğünden iş doğrudan temin suretiyle davacıya yaptırılmıştır. İcra takibine konu olan 2 adet fatura kapsamındaki işlerin doğrudan temin piyasa araştırma raporlarına ve onay belgesine uygun olup olmadığı araştırılarak gerekirse mahallinde keşif yapılmak suretiyle ve bu faturaların kapsamında yapılan işlerin yapıldığı tarihteki tutarı konusunda davalı itirazına rağmen bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

kamu görevlisinin, yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya yasaya göre yapılması gereken biçimde yerine getirmemesi veya geciktirmesi suç sayılır
Devamı...

5237 sayılı tck nın 235 ve 236. maddelerinde ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddelerde sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan yasa nın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metinleri gerekçeleriyle birlikte incelendiğinde; 235. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri, d bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, 236. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentlerinde yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin, c , d ve e bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçların özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı tck nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve tck nın 235/2-(a-2) maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçuna ya da tck nın 236/2-e maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmelidir.
Devamı...

İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında daha önce Danıştay Birinci Dairesi kararı ile düşünce bildirilmiş olduğundan, sözkonusu düşünce bildirilmesine ilişkin karar üzerine düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında 2575 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yeniden düşünce bildirilmesine olanak bulunmadığı hakkında.
Devamı...

İdarelerin eşgüdüm halinde hizmet görmelerinin sağlanmasına ilişkin usul kurallarının belirlenmesi hususunda düşülen duraksamanın giderilmesi istemi bakımından g
Devamı...

Organize sanayi bölgeleri bakımından kamu yararının gerekli kıldığı hallerde kamulaştırma yetkisi Devlet ve kamu tüzelkişileri tarafından kullanılacağından gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişilerinin kamu tüzelkişisine ait bir taşınmazın devrini isteyebilmelerinin hukuken mümkün olmadığı hakkında.
Devamı...

idare amirinin hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararları aleyhine idari yargıya başvurabileceği yolundaki hükmün, iptal davası açmaya ilişkin olduğu hakkında.
Devamı...

5018 sayılı yasa ile uygulanması son bulan kişi borcu takip ve tahsil usulünün, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında oluşturulmuş bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin mali denetimine uyarlanması
Devamı...

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ziyaretinde muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ziyaretinde erişilebilir sekılde tutulmasından sorumludur.
Devamı...

zabıta hizmetinin, hizmet alım ihalesi kapsamında yüklenici firma eliyle gördürülmesi nedeniyle ……..-TL’ye tazmin hükmü
Devamı...

Harcama yetkililerinin harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esasları
Devamı...

Muhasebe yetkilisinin, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını arama yükümlülüğü
Devamı...

Geçersiz dahi olsa bir sözleşmeden doğan alacakların tahsili
Devamı...

Sözleşmelerden kaynaklanan haksız ödemelerde, tazminat hükmü verilmesi hakkındaki karar özeti
Devamı...

Harcamalarda Yetkililer ve Sorumluluklar, Yetkilerin Birleştirilmesi, Yetkilerin Devredilmesi
Devamı...

Yükseköğrenim öğrencilerine yurt hizmeti sağlama görevleri Milli Eğitim Bakanlığına ait olup belediyelerce, mahallî müşterek ihtiyaçlar niteliğinde olmayan yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının açılması ve işletilmesi mümkün değildir.
Devamı...

Zabıta hizmeti, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
Devamı...

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü
Devamı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Devamı...

Kocaeli TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdaresi Enstitüsü Saymanlığı
Devamı...

Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Birimi
Devamı...

Adana Yüreğir Belediyesi Muhasebe Birimi
Devamı...

Samsun İlkadım Belediyesi Muhasebe Birimi
Devamı...

Harcama Sürecinde Görevli ve Yetkililer
Devamı...

Vergi müfettişleri saymanlık denetimi yapabilir mi?
Devamı...

Ltd. Şti’ne ihale edilen Hizmet alımı işinde,sigorta primlerinden işveren hissesinin beş puanlık hazine tarafından karşılanmasına rağmen fiyat farkı
Devamı...

Personel ile Genel Temizlik Hizmetlerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” işine ait hakediş ödemeleri
Devamı...

Damga Vergisi uygulamasında yapılan hata
Devamı...

ihale yetkilisinin onayına sunduğu, ihale yetkilisine ihale komisyonu kararını onaylama veya ihaleyi iptal etme hususunda tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalede rekabetin sağlandığını idarenin de kabul ettiği, ihale şartnamesine uygun olarak sonuçlandırılan ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu, teklifinin yaklaşın maliyetin altında olduğu ve ihale puanı en yüksek olan firma oldukları ileri sürülerek iptali istenilmektedir
Devamı...

KAMU ZARARI DOĞURAN İŞLEMLER
Devamı...

sehven kanuna aykırı olarak yapılmış bir terfi veya intibak işleminin kanunsuzluğunun tespitinden sonra idarece geri alınması sonucu fazla ödenmiş bulunan aylık ve ücret farklarının kararda belirtilen istisnalar dışında ancak ilk kanunsuz ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde geri alınabileceği hakkında.
Devamı...

Memurlara hatalı ödemenin geri alınması
Devamı...

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devamı...

Hatalı ödemenin geri alınması için Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanmaz.
Devamı...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44’üncü maddesine istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenen taşınır yönetim hesabının Sayıştaya yıllık olarak verilmesi gerektiği hk
Devamı...

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu`nun 22` nci maddesinde düzenlenen birlik meclisi kararlarına karşı İçişleri Bakanlığı, vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar tarafından idari yargı yerlerine başvurulabileceği yolundaki hükmün, iptal davası açmaya ilişkin olduğu hakkında.
Devamı...

MALİ YÖNETİM VE MALİ DENETİM AÇISINDAN KAMU ZARARI
Devamı...

HARCAMA YETKLİSİNİN YETKİ DEVRİNİN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Devamı...

fazla ödemenin dayanağı olan ödemeyi yapan harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan,
Devamı...

harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi, 11 inci maddesinde de, belediyelerde üst yöneticinin belediye başkanı olduğu hüküm altına alınmıştır.
Devamı...

Üst Yöneticiler kimlerdir Sorumlukluları nelerdir?
Devamı...

Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için oluşması gereken şartlar nelerdir? Giderin gerçekleştirilmesi nasıl sağlanır?
Devamı...

Hangi hallerde Ön Ödeme yapılabilir?
Devamı...

5018 sayılı Kanuna göre birleşemeyecek görevler hangileridir?
Devamı...

Devlet borçlarında zamanaşımı süresi ne kadardır?
Devamı...

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesinde yılı bütçesine konulmuş ödenekleri yetmediği takdirde ödenek üstü yapılabilecek harcama türleri sayılmıştır. 5018 sayılı Kanuna göre ödenek üstü yapılabilecek harcama türleri nelerdir?
Devamı...

Kamu zararının belirlenmesinde neler esas alınır? Kamu zararına yol açan ilgililer hakkında uygulanacak faizin başlangıç tarihi ne olmalıdır?
Devamı...