kamu yetkilisinin görev yaptığı yerde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait binek aracı kendi özel aracıymış gibi kullan
Devamı...

görevlerini ihmal ettikleri kabul edildiği halde adı geçen sanıklar haklarında görevi ihmal suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, sanık  hakkında ise ihaleye fesat karıştırma suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de; Anayasa nın maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, katılanı, C.Savcısını ve herkesi tatmin edecek, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması gerektiği nazara alınarak, Yargıtay ın gerekçelerde tutarlılık denetimi yapması ve bu açılardan mantıksal ve hukuksal bütünlüğün sağlanması için kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması ilkelerine uyulmadan, CMK nın  maddelerine de aykırı olarak, sanıklar haklarında yazılı şekilde gerekçeden yoksun olarak hüküm kurulması
Devamı...

ihaleye fesat karıştırma suçundan sanıklar M.. S.. ve N.. U.., 3. bendinde belirtilen ihaleye fesat karıştırma suçundan M.. A.. ve görevi kötüye kullanma suçundan Y.. K.. hakkında açılan kamu davaları ile ilgili olarak dava zamanaşımı süresi içinde mahallinde karar verilmesi mümkün görülmüştür
Devamı...

davacı şirket yetkilisi ve idare elemanları aleyhine ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından açılan kamu davasında tüm sanıkların beraatine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Dava konusu işin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin yolu ile ihale edildiği anlaşılmakta olup …. piyasa araştırması sonucu teklifler alınmış, davacı şirket tarafından verilen teklifler uygun görüldüğünden iş doğrudan temin suretiyle davacıya yaptırılmıştır. İcra takibine konu olan 2 adet fatura kapsamındaki işlerin doğrudan temin piyasa araştırma raporlarına ve onay belgesine uygun olup olmadığı araştırılarak gerekirse mahallinde keşif yapılmak suretiyle ve bu faturaların kapsamında yapılan işlerin yapıldığı tarihteki tutarı konusunda davalı itirazına rağmen bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

kamu görevlisinin, yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya yasaya göre yapılması gereken biçimde yerine getirmemesi veya geciktirmesi suç sayılır
Devamı...

5237 sayılı tck nın 235 ve 236. maddelerinde ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddelerde sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan yasa nın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metinleri gerekçeleriyle birlikte incelendiğinde; 235. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri, d bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, 236. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentlerinde yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin, c , d ve e bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçların özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı tck nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve tck nın 235/2-(a-2) maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçuna ya da tck nın 236/2-e maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmelidir.
Devamı...

mevzuata aykırı olarak yüklenici lehine süre uzatımı verilmesi sonucunda, idare tarafından yükleniciden gecikme cezası tahsil edilmemesi neticesinde oluşan ve 117 günlük cezaya tekabül eden ……… TL kamu zararının Harcama Yetkilisi ……, Gerçekleştirme Görevlisi ……..ve süre uzatımı kararı
Devamı...

yapılan açıklamalar uyarınca mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olmayan ve ayrıca belediye meclisi kararı veya ortak bir proje olmaksızın, bir derneğin kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin harcamaların belediye bütçesinin temsil ve tanıtım giderleri faslından ödenmesi sonucu oluşan ……..-TL kamu zararının; Üst Yönetici . ve Diğer Gerçekleştirme Görevlisi …….. müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesi
Devamı...

Özel İdaresi memurlarına ait yemek yardımı, yemek verme yerine lokanta vb. yerlerde kullanılmak üzere kart verilmek suretiyle yapılmıştır. Temin edilen iş için de, * Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenen ve memurlar tarafından karşılanması gereken asgari yemek bedelleri, memur maaşlarından kesilmiştir
Devamı...

Kanuni Sınırları Aşan Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi.
Devamı...

tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesinin mevzuata aykırı hükümler içerdiği ve .Müdürlüğünde çalışan . üyesi çalışanlara * yılında mevzuatın öngördüğü tutardan daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ödemesi yapıldığı
Devamı...

Parasal sınır aşıldığı halde pazarlık usulüyle beş yüz çuval un alımı yapmak,
Devamı...

İmar planında .. pafta, ve … adaları kapsayan alanda yapılan 18 inci madde uygulamasını, Yargıtay 16 ncı Hukuk Dairesinin … tarih ve sayılı kararını esas alarak iptal etmek.
Devamı...

çatı kaplama ve izolasyon işleri yaptırılan firmaya gerekli ödemeler yapıldığı halde, Belediye Başkanı .. tarafından düzenlenen toplam 63.000 TL tutarında bononun firmaya verildiği ve ilgili firma tarafından icra yoluyla tahsile konulduğu,
Devamı...

Çeşitli işler için gereken tuğla, çimento ve granit taşını, kullanılan miktarların çok üzerinde satın almak, kullanım yeri belli olmayan ve depolarda bulunmayan malzeme bedeli tutarında belediyeyi zarara uğratmak.
Devamı...

sahil bandı düzenlenmesine ilişkin olarak, dolgu ve kıyı düzenlenmesi alanı üzerinde jeolojik ve jeoteknik etüt raporu olmadan inşaat aşamasına geçmek, dolgu alanı üzerinde yapılması mümkün kapalı alan sınırını aşmak, halka açık alanlar olmayan kalıcı yapılara izin vermek suretiyle Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak,
Devamı...

Belediye Binasının temizlik işlerinin … adlı bir şahsa yaptırılmadığı halde bu şahıs adına.. yılına ait 22.000 TL değerinde gerçeğe aykırı iş deneyimi belgesi düzenlemek.
Devamı...

Göle izinsiz hafriyat dökerek kirlenmesine sebebiyet vermek.
Devamı...

Belediyeye ait olup … adlı kişiye kiralanan … İlçesi …. Çarşısı girişindeki kamyon garajının, kira sözleşmesi sona erdiği halde adı geçen kişi tarafından bedelsiz kullanımına göz yummak.
Devamı...

parsel sayılı taşınmazda … tarafından yapılan ruhsatsız yapıya elektrik bağlanabilmesi için Aras-Edaş İl Müdürlüğüne verilmek üzere yapının …tarihinden önce inşa edildiğine dair gerçeğe aykırı belge düzenlemek.
Devamı...

234/1027 hissesi Belediyeye ait … parsel sayılı taşınmazın anılan hissesini usulsüz bir şekilde …. ‘e satmak
Devamı...

İlçe merkezindeki bazı alanların imar planında taşıt veya yaya yoluna isabet etmesine rağmen, imar mevzuatına aykırı bir biçimde otopark olarak kullanılmak üzere ihale yoluyla kiraya vermek.
Devamı...

taşınmaz için Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı olarak yapı ruhsatı vermek.
Devamı...

Belediye Başkanının şahsına ait aracın tamir-bakım giderlerini belediye bütçesinden ödemek,
Devamı...

Mülkiyeti belediyeye ait işyerlerini ihale yapılmadan ve gerekli rekabet ortamı sağlanmadan belediye ile kiracılar arasında yapılan kira sözleşmeleriyle kiralamak,
Devamı...

mülkiyeti belediyeye ait, .. parsel sayılı284 m2 ‘lik arsanın, …. Ltd. Şirketince 25 yıldır kullanılması ve yeniden ihaleye çıkılmasının çok daha masraflı olması gerekçe gösterilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olarak adı geçen firmaya 15 yıllığına ihalesiz bir şekilde kiraya vermek,
Devamı...

İhale Usulünün Bilerek Değiştirilmesi İle İlgili Mahkeme Kararı
Devamı...

Görevliler Kamu İhale ve Sözleşme Kanunlarına uygun davranmadıklarında ortada bir hile yoksa ne tür işlem uygulanır?
Devamı...

Şikayet konusu eylem ile illiyet bağı bulunmayan görevli hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hakkında karar
Devamı...

Memuriyet görevini ifa esnasında görevine ilişkin olarak kamu adına kovuşturmayı gerektiren suçun işlendiğini öğrendiği halde ilgili daireye bildirimde ihmal veya gecikmede bulunulması
Devamı...

İhaleye katılamayacak konumdaki akrabasının ihaleye katılmasını sağlayan ihale yetkilisi hakkındaki karar özeti
Devamı...

İhaleye katılma yeterliğine ve koşullarına sahip olmayan kişinin ihaleye katılmasını sağlama eylemleri ihaleye fesat karıştırma
Devamı...

Soruşturmada suçun birlikte işlenmesi durumunda soruşturma usulunün ve yetkili yargılama merciinin görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunacağı, isnad edilen eylemi, katkıları farklı şekillerde de olsa şüphelilerin birlikte yaptıkları bu nedenle üst dereceli dekan için oluşturulan rektör başkanlığında rektör yardımcılarından oluşturulan yetkili kurulun bütün şüpheliler yönünden karar alması gerektiği
Devamı...

Hakkında soruşturma izni istenen …’ nun Birlik Başkanı ve aynı zamanda belediye başkanı olmasına karşın üzerine atılı eylemin Birlikteki görevinden kaynaklandığı, Birlik personelinin 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmesi ve haklarında soruşturma izni verilmesi ve verilmemesi konusunda karar vermeye yetkili merciin … Kaymakamı olması gerektiği hakkında.
Devamı...

Şikayet konusu eylemle illiyet bağı bulunmayanşüpheli hakkında 2547 sayılı Yasanın 53 üncümaddesi uyarınca bir karar alınamayacağı hakkında.
Devamı...

Belediye Encümeni kararı olmasına rağmen 8.11.2004 tarihinde aynı yapının 2 ve 3.katları için düzenlenen yapı yönünden sakınca yoktur belgesi hakkında gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevi kötüye kullanmak
Devamı...

(İETT) Genel Müdürlüğüne ait, Eski Levent Garajı olarak bilinen 45.218 metrekare yüzölçümlü, Şişli İlçesi, 304 pafta, 6, 7 ve 78 parsel sayılı, Kağıthane İlçesi, 8744 ada, 14 parsel sayılı taşınmazları, gerçek değerinin altında 110 milyon Amerikan Doları fiyat belirlendiği halde bu miktarı da İETT’ye ödemeyerek mevzuata aykırı işlemlerle Belediyenin İşletmesi durumundaki İETT’nin menfaatlerini gözetmeden … Büyükşehir Belediyesine devrini gerçekleştirmek suretiyle görevi kötüye kullanmak
Devamı...

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK KAMU ZARARI VE MEFRUZ ZARARA NEDEN OLMAK YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
Devamı...

Tünel yapımı işinin 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 2.maddesine aykırı olarak yarışma ve serbest rekabet ortamı oluşturulmağı
Devamı...

HAKKINDA ALIM-SATIMA FESAT KARIŞTIRMA VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN BAHİSLE, DURUMUNUN AF KAPSAMINA GİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİNDE, HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HAKKINDA.
Devamı...

ÜCRETSİZ DERS KİTABI DAĞITIM İHALESİNDE KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYESİ SANIKLAR ( İhaleye Katılma Yeterliğine ve Koşullarına Sahip Olmayan Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği )
Devamı...

Satın Alınan Malzemeye Rayicinin 240 Katı Fazla Bedel Ödenmesini Sağlama Sureti İle – Teklif Mektuplarındaki Yazıların Firma Yetkililerinin Eli Mahsulü Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği
Devamı...

RESMİ ARTIRMA VE EKSİLTMEYE FESAT KARIŞTIRMAK
Devamı...

İhaleye Ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarında Eylemlerin Neler Olduğunun Ve Tarihlerinin Gösterilip, Gerekçelerinin Neler Olduğunun Açık Şekilde Karar Yerinde Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
Devamı...

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Suçun Mağduru Ve Suçtan Zarar Göreni Olduğu Halde Hazineye Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
Devamı...

Rüşvet Suçunda Anlaşma Olmaksızın Tek Taraflı Teklif Halinde Teşebbüs Hükümlerinin Tartışılmasının Gerektiği Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
Devamı...

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanıklara Atılı Eylemlerin Vasıflandırılabilmesi ve Ceza Yargılamasının Amacı Olan Maddi Gerçeğe Ulaşılabilmesi İçin Çoğunluğu Emekli Sayıştay Uzman Denetçilerinin Raporlarındaki Tespitlere Dayanan Eksikliklerin Tamamlanması Gerektiği )
Devamı...

görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluşup oluşmadığına ilişkindir. İhale işlemleri tamamlanmadan D… Madencilik Şirketi hesabından T… D. isimli firmaya gönderilmesi ve bu paranın iade edildiği tarihe kadar geçen sürede, kamunun faiz gelirinden mahrum kalması suretiyle zarara uğradığı
Devamı...

İL ÖZEL İDARESİNE AİT KAPLICANIN KİRAYA VERİLMESİ ( Vali Olan Sanığın Kaplıcanın Kiraya Verilmesi Hususunda Alınan İl Genel Meclisi Kararlarını Uygun Bulmasına İlişkin Eylemi – Kişilerin Mağduriyeti Kişilere Haksız Kazanç Sağlama veya Kamunun Zarara Uğraması Söz Konusu Olmadığından Suçun Oluşmayacağı )
Devamı...

ihale komisyonu kurulmadan ve şartname ile ihale onay belgesindeki ihale yöntemlerinin farklı şekilde belirtilmesi ve teklif mektuplarının da yönteme uymaması
Devamı...