İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında daha önce Danıştay Birinci Dairesi kararı ile düşünce bildirilmiş olduğundan, sözkonusu düşünce bildirilmesine ilişkin karar üzerine düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında 2575 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yeniden düşünce bildirilmesine olanak bulunmadığı hakkında.
Devamı...

İdarelerin eşgüdüm halinde hizmet görmelerinin sağlanmasına ilişkin usul kurallarının belirlenmesi hususunda düşülen duraksamanın giderilmesi istemi bakımından g
Devamı...

Organize sanayi bölgeleri bakımından kamu yararının gerekli kıldığı hallerde kamulaştırma yetkisi Devlet ve kamu tüzelkişileri tarafından kullanılacağından gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişilerinin kamu tüzelkişisine ait bir taşınmazın devrini isteyebilmelerinin hukuken mümkün olmadığı hakkında.
Devamı...

idare amirinin hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararları aleyhine idari yargıya başvurabileceği yolundaki hükmün, iptal davası açmaya ilişkin olduğu hakkında.
Devamı...

5018 sayılı yasa ile uygulanması son bulan kişi borcu takip ve tahsil usulünün, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında oluşturulmuş bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin mali denetimine uyarlanması
Devamı...

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ziyaretinde muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ziyaretinde erişilebilir sekılde tutulmasından sorumludur.
Devamı...

zabıta hizmetinin, hizmet alım ihalesi kapsamında yüklenici firma eliyle gördürülmesi nedeniyle ……..-TL’ye tazmin hükmü
Devamı...

Harcama yetkililerinin harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esasları
Devamı...

Muhasebe yetkilisinin, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını arama yükümlülüğü
Devamı...

Geçersiz dahi olsa bir sözleşmeden doğan alacakların tahsili
Devamı...

Sözleşmelerden kaynaklanan haksız ödemelerde, tazminat hükmü verilmesi hakkındaki karar özeti
Devamı...

Harcamalarda Yetkililer ve Sorumluluklar, Yetkilerin Birleştirilmesi, Yetkilerin Devredilmesi
Devamı...

Yükseköğrenim öğrencilerine yurt hizmeti sağlama görevleri Milli Eğitim Bakanlığına ait olup belediyelerce, mahallî müşterek ihtiyaçlar niteliğinde olmayan yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının açılması ve işletilmesi mümkün değildir.
Devamı...

Zabıta hizmeti, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
Devamı...

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü
Devamı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Devamı...

Kocaeli TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdaresi Enstitüsü Saymanlığı
Devamı...

Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Birimi
Devamı...

Adana Yüreğir Belediyesi Muhasebe Birimi
Devamı...

Samsun İlkadım Belediyesi Muhasebe Birimi
Devamı...

Harcama Sürecinde Görevli ve Yetkililer
Devamı...

Vergi müfettişleri saymanlık denetimi yapabilir mi?
Devamı...

Ltd. Şti’ne ihale edilen Hizmet alımı işinde,sigorta primlerinden işveren hissesinin beş puanlık hazine tarafından karşılanmasına rağmen fiyat farkı
Devamı...

Personel ile Genel Temizlik Hizmetlerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” işine ait hakediş ödemeleri
Devamı...

Damga Vergisi uygulamasında yapılan hata
Devamı...

ihale yetkilisinin onayına sunduğu, ihale yetkilisine ihale komisyonu kararını onaylama veya ihaleyi iptal etme hususunda tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalede rekabetin sağlandığını idarenin de kabul ettiği, ihale şartnamesine uygun olarak sonuçlandırılan ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu, teklifinin yaklaşın maliyetin altında olduğu ve ihale puanı en yüksek olan firma oldukları ileri sürülerek iptali istenilmektedir
Devamı...

KAMU ZARARI DOĞURAN İŞLEMLER
Devamı...

sehven kanuna aykırı olarak yapılmış bir terfi veya intibak işleminin kanunsuzluğunun tespitinden sonra idarece geri alınması sonucu fazla ödenmiş bulunan aylık ve ücret farklarının kararda belirtilen istisnalar dışında ancak ilk kanunsuz ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde geri alınabileceği hakkında.
Devamı...

Memurlara hatalı ödemenin geri alınması
Devamı...

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devamı...

Hatalı ödemenin geri alınması için Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanmaz.
Devamı...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44’üncü maddesine istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenen taşınır yönetim hesabının Sayıştaya yıllık olarak verilmesi gerektiği hk
Devamı...

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu`nun 22` nci maddesinde düzenlenen birlik meclisi kararlarına karşı İçişleri Bakanlığı, vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar tarafından idari yargı yerlerine başvurulabileceği yolundaki hükmün, iptal davası açmaya ilişkin olduğu hakkında.
Devamı...

MALİ YÖNETİM VE MALİ DENETİM AÇISINDAN KAMU ZARARI
Devamı...

HARCAMA YETKLİSİNİN YETKİ DEVRİNİN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Devamı...

fazla ödemenin dayanağı olan ödemeyi yapan harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan,
Devamı...

harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi, 11 inci maddesinde de, belediyelerde üst yöneticinin belediye başkanı olduğu hüküm altına alınmıştır.
Devamı...

Üst Yöneticiler kimlerdir Sorumlukluları nelerdir?
Devamı...

Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için oluşması gereken şartlar nelerdir? Giderin gerçekleştirilmesi nasıl sağlanır?
Devamı...

Hangi hallerde Ön Ödeme yapılabilir?
Devamı...

5018 sayılı Kanuna göre birleşemeyecek görevler hangileridir?
Devamı...

Devlet borçlarında zamanaşımı süresi ne kadardır?
Devamı...

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesinde yılı bütçesine konulmuş ödenekleri yetmediği takdirde ödenek üstü yapılabilecek harcama türleri sayılmıştır. 5018 sayılı Kanuna göre ödenek üstü yapılabilecek harcama türleri nelerdir?
Devamı...

Kamu zararının belirlenmesinde neler esas alınır? Kamu zararına yol açan ilgililer hakkında uygulanacak faizin başlangıç tarihi ne olmalıdır?
Devamı...

Harcama yetkilileri kimlerdir? Harcama yetkisi devredilebilir mi? Devredilebilir ise şartları nelerdir?
Devamı...

mali denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri hakkında
Devamı...

Belediye Başkan Yardımcısının harcama yetkilisi olarak tayin edilmesi
Devamı...

Gerçekleştirme Görevlisinin Kim Olacağına İlişkin İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği Hükümlerinin 5018 sayılı Kanun Açısından Değerlendirilmesi
Devamı...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN, İLÇE BELEDİYESİNE SATTIĞI ASFALT BEDELİNİN TAHSİLİ AMACIYLA 6183 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDEME EMRİ DÜZENLEYEMEYECEĞİ HK.
Devamı...

5018 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
Devamı...