DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • İhale sürecinde veya sözleşmenin uygulanması sürecinde yasaklamayı gerektirecek yasak fiil ve davranışların ortaya çıkması halinde ilgili yasal mevzuatın ve ikincil mevzuatın dikkatli bir şekilde incelenmesi
 • 4734 sayılı Kanunun istisnalara ilişkin olarak 3 üncü maddesinde belirtilen işler istisna kapsamında olmasına rağmen, bu işlerin ihaleleri bu Kanunda belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine tâbidir.
 • Hakkında yasaklama işlemi yapılmış gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere katılamazlar. Ancak yasaklı olmayan bir isteklinin, hakkında yasaklama kararı bulunan bir yetkili satıcının ya da üretici firmanın, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesi yasaklanmamıştır.
 • Yasaklamayı gerektiren bir fiilde bulunduğu tespit edilen tüzel kişilerin; şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında da yasaklama kararı verilir.
 • Yasaklamayı gerektiren bir fiilde bulunduğu tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı
 • İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, İdarece o ihaleye iştirak ettirilmez. Yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı İdare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak
 • Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Belirtilen 45 günlük süre idarenin, yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği yazının Bakanlığa ulaştığı tarihte başlamaktadır. Bakanlık tarafından bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
 • Bakanlık tarafından verilen yasaklama kararı Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İşyurtları, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Adalet Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.
 • Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarla ilgili yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
 • İşyurdu tarafından, haklarında yasaklama kararı verilenlerinin, kendilerinin beyan ettiğinin dışında ortaklarının ve/veya ortaklıklarının tespit edilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanıp, araştırmaların yapılması
 • 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerine göre verilen yasaklama kararları, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleleri için geçerlidir.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesine göre verilen geçici yasaklama kararları ise,
 • İdareler, hangi tür ihalelere katılmaktan yasaklama kararı vermişler ise, yasaklama sadece bu tür ihaleler bakımından,
 • İdareler, kendi bünyelerindeki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı vermişler ise; yasaklama kararı yalnızca bu idarenin yapacağı ihaleler bakımından,
 • İhalelere katılmaktan yasaklama kararlarının 2886 sayılı Kanuna göre yapılan tüm ihaleleri kapsaması halinde ise, bu yasaklama kararı tüm idareler bakımından,

Geçerli olacaktır.

 • 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesince verilen yasaklama kararların, Kamu İhale Genel Tebliğinin ekindeki Ek-O.3 nolu formda yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesi ve Resmi Gazetede yayımlatılması
 • Ortak girişimi    oluşturan    ortaklardan    birinin    yasak    fiil    ve    davranışlarda bulunduğunun ortaya çıkması halinde;

Yasak fiil veya davranış ihale süreci içinde, sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş ise: ortak girişim ortaklarından bir veya birden fazla ortağın yasak fiil veya davranışa iştirak etmesi halinde sadece bu ortaklar hakkında yasaklama işlemlerinin yürütülmesi gerekmektedir.

Yasak fiil ve davranış sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanması sırasında gerçekleşmiş veya tespit edilmiş ise,

 1. İhale sürecinde gerçekleştirilen 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesindeki fiil veya davranışlarda bulunan veya iştirak eden ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecek ve 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince sözleşme
 2. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunan veya iştirak eden ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecek ve sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak feshedilmesi gerekecektir.
 • İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan aday veya isteklilerin;
 1. İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,
 2. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi,
 3. Bu durumun ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,
 4. Bu durumun sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,Gerekmektedir.
 • İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale sürecinde yasaklama kararı verilmesi durumunda kararın Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade
 • Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının, ortaklık oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şahıs şirketleri ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar” hükmü uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır. Katılmaları halinde haklarında 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17 nci maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi
 • 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılanların ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır. Ancak haklarında kamu davası açılanlar, Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar arasında belirtilmediğinden bu kişilerin değerlendirme dışı bırakılmakla birlikte geçici teminatlarının irad kaydedilmemesi ve haklarında yasaklama işlemi yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca, haklarında kamu davası açılan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde de aynı müeyyideler geçerli olacaktır. Yine bu kapsamda; 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır.

Bu nedenle, İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında  kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir. Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.

 • Doğrudan Temin yoluyla yapılan alımlarda, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte; bu alımlarda ortaya çıkan ilgili yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz