idarelerin teknik şartname kapsamında asgari iki haftalık bir  örnek  menüye yer vermeleri ve aşırı düşük teklif sorgulamasının örnek menü üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği 

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bu maddede yer alan ana girdi ibaresi kapsamında, kırmızı et; beyaz et; balık; işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis, kavurma gibi); kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve; toz şeker, süt; yoğurt, ayran; yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı) kahvaltı malzemeleri (peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal gibi); pet su, ekmek açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınır. İdarenin ihale dokümanında bu girdilerin dışında ana girdi niteliğinde malzeme içeren yemek öğünü düzenlemesi durumunda aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenecek unsurlar arasında bu malzemelerin de belirtilmesi zorunludur. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.  

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılmalıdır. İsteklilerin örnek menüdeki girdiler ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerekmekte olup toplam miktar ve tutar açıklaması yapılmayacaktır. Örneğin normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, normal yemek ve diyet yemek gibi birim fiyatları içeren bir ihalede, isteklilerin teklif ettikleri birim fiyatı; örnek menüyü ve bu menünün üretimi için gerekli işçilik tutarını kullanarak tevsik etmeleri durumunda açıklama uygun kabul edilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin ekinde yer alan, “Ek –H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli”nin “Açıklama Yöntemi” sütuna ilişkin 4 numaralı dipnotta “Hangi belge ile tevsik edildiği ve söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğu yazılacaktır. Örneğin; Toptancı Hal Fiyatları; sf. 25.” açıklaması,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri ve Temini ile İlgili Şartlar” başlıklı 7’nci maddesinin “Maaş Yol Ücreti” alt başlığında “…Maaş: Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin ücretleri için Bakanlığımızca yayımlanan 11.05.2010 tarih 2010/29 sıra nolu Genelge, 27.04.2011 tarih 4344 sayılı yazı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkanlığı Yardımcılığının 24.12.2013 tarih ve 949 sayılı yazılarının gereğini uygulayacaktır.

Yapılacak olan hizmet; resmi, dini vb. tüm tatiller de dâhil olmak üzere haftanın 7 (yedi) günü 24 (Yirmi Dört) saat esasına göre yapılacağından personelin çalışma saatleri yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yüklenici firma tarafından aylık olarak hazırlanarak idare tarafından onaylanan çalışma listelerine göre düzenlenecektir. Yüklenici firma istihdam ettiği personeli yürürlükteki iş mevzuatı hükümlerine göre belirlenecek süre kadar çalıştıracaktır. Şu an yürürlükteki İş Kanuna göre işçilerin çalışma süresi haftalık 45 (Kırk Beş) saattir. Yüklenici, hizmet işlerinde çalıştıracağı işçilerin haftalık çalışma süresini her işçiyi 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacaktır.

Bu işte çalışacak işçiler için fazla çalışma öngörülmemekle birlikte işin sunumu için gerekli olması halinde, İş Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun şekilde işçiler fazla çalışmaya tabi tutulabilir, nöbet, vardiya veya acil durumlarda fazla ve eksik çalışma iş kanunun da belirtildiği gibi denkleştirme esasına göre yapılacaktır. Bu durumda işçilerin fazla çalışma ücretleri bordrolarında gösterilir ve mevzuata uygun olarak hesaplanan fazla çalışma ücretleri işçiye ve yapılan kesintiler ilgili yerlere ödenir. Fazla çalışma karşılığı ödenecek ücretler teklif bedellerine dâhil olacaktır

Yemek: Yüklenici çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede pişirilen yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Dana Eti Kemikli” başlıklı kısmında “…8. Menşei itibarı ile ithal et kesinlikle getirilmeyecektir…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Tavuk Etleri” başlıklı kısmında “1. Tavuk etleri; Baget, Kalçalı But, Göğüs/Bonfile, Pirzola şeklinde tavuk ürünleri olarak istenecektir. Baget; eklem yerinden kesilerek but’un incik kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmıdır. But’un alt bölümüdür ve kemiklidir. Bagetler derili olarak getirilecektir…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Ayçiçek Yağı” başlıklı kısmında “1. Ayçiçek yağı; Rafine-Vinterize yemeklik ayçiçeği yağı olarak alınacaktır. Rafine yemeklik ayçiçeği yağı; berrak, tortusuz, kendine has normal lezzette, yabancı kokulardan arınmış olacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Makarna” başlıklı kısmında “1. Buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış makarnalardan olacaktır. Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır.

6. Kurumun istediği doğrultuda cinsleri (fırın makarna, burgu, spagetti vs. gibi) getirilecektir.

Bu kurallara ek olarak; a-Standart 5 veya 10 kg lık paketlerde getirilecek, fırın makarna için 2 numara makarna olacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “İrmik” başlıklı kısmında “1. Buğday irmiği olacaktır.(Buğday irmiği: Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış TrUicunı durum buğdayının irmik öğütme tekniğine uygun olarak öğütülmesi ile elde edilen bir üründür.)…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Kaşar Peyniri” başlıklı kısmında “1. Kaşar peyniri taze olacaktır; pastörize sütten üretilen, olgunlaştırma işlemine tabi tutulmayan ve taze olarak tüketilen, kendine özgü koku, renk, tat ve aroması olan sert yapılı süt mamulüdür.

2. Piyasanın en iyi cins kaşar peynirinden olacak, kendine özgü tabii görünüm, koku ve lezzette birinci sınıf ve birinci kalite evsafta blok kaşar olacaktır. Kaşar peyniri kalıbı iki kısma bölündükten sonra rengi beyaz, sarımtırak olacak ve siyah damarlar, benekler, hava boşluklarından ibaret delikler, ince ve sık süngerimsi delikler, yabancı madde bulunmayacaktır.

6. Tam yağlı veya yağlı kaşar peyniri getirilecektir…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Kuru Fasulye” başlıklı kısmında “…3. Kuru fasulye taneleri arasında veya içinde bulunan, gözle görülebilir, kendinden 4. Büyük boy getirilecek; Göz açıklığı 8 mm olan yuvarlak delikli elek üstünde kalan tanelerdir.

5. Yeni sene mahsulu ve 1. sınıf özelliklerde olmalıdır. Buna göre kütlece en çok; Rutubet miktarı % 14, Yabancı madde miktarı %1. bozuk-kırık tane miktarı %1 ve diğer çeşitlerden taneler %5 ‘i geçmemelidir…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Meyve Suyu” başlıklı kısmında “1. 200cc’lik tetrapak ambalajlarda olacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Paket Süt (200 ml.)” başlıklı kısmında “1. Birinci sınıf çiğ sütlerden UHT tekniğine uygun olarak üretilmiş olacaktır. UHT içme sütü, sütün niteliğini bozmayan, sütten etkilenmeyen ve sızdırmaz olarak kapatılabilen, ışık ve hava geçirmeyen uygun ambalajlara aseptik koşullarda doldurulup kapatılarak ambalajlanacaktır. 200 ml’lik tetra-pak ambalajlarda getirilecektir…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Süt 1/1 Litre Uht” başlıklı kısmında “1. Birinci sınıf çiğ sütlerden UHT tekniğine uygun olarak üretilmiş olacaktır. UHT içme sütü, sütün niteliğini bozmayan, sütten etkilenmeyen ve sızdırmaz olarak kapatılabilen, ışık ve hava geçirmeyen uygun ambalajlara aseptik koşullarda doldurulup kapatılarak ambalajlanacaktır.

2.1 litrelik tetra-pak ambalajlarda getirilecektir…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Salça Domates” başlıklı kısmında “3. Duble konsantre salça olarak getirilecektir. Bu salça Domates salçasının suda çözünebilen tuzsuz kuru madde miktarının %28-30 (yüzde yirmi sekiz-otuz) (m/m) arasına kadar konsantre edilmesi ile elde edilen bir mamuldür…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Yufka” başlıklı kısmında “…2. Yufka, böreklik yufka olacaktır. Böreklik yufka, buğday ununun baklava ve böreklik çeşidine içme suyu, yemeklik tuz ve gerektiğinde katkı maddeleri ilave edilip tekniğe uygun olarak hazırlanan hamurun açılarak kısmen pişirilmesi ile elde edilen yarı mamuldür…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Dondurulmuş Bamya” başlıklı kısmında “1. Dondurulmuş taze bamya körpe, çekirdekleri küçük ve sertleşmemiş olacaktır.

2. Cinsi sivri bamya olacak, boyut 6 cm.’yi geçmeyecek…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Limon” başlıklı kısmında “Piyasada mevsimine göre satılan malın en iyisi ve sulu yatak limonlarından olacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Taze Kabak” başlıklı kısmında “Piyasada satılan iyi cins taze, körpe ve parlaklığını kaybetmemiş sakız kabaklardan olacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Patlıcan” başlıklı kısmında “Piyasada satılan en iyi cins kemer patlıcanlardan olacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin “Gıda Malzemeleri Teknik Şartnameleri Genel Hükümler” başlıklı 20’nci maddesinin “Un Buğday” başlıklı kısmında “1. Un, standart buğday unu şeklinde getirilecek. Buğday unu: Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen urundur.

6. Getirilecek buğday unları ‘’Özel Amaçlı Un” (baklava, börek, kek, yufka, pasta vb. mamullerin yapımına uygun buğday unu) olacaktır.

7.Ekmeklik un ve Tip leri kabul edilmeyecektir.

8.Özel Amaçlı Unda kuru maddede protein miktarı minimum %7 olmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca aşırı düşük teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler hakkındaki ayrıntıların idarece isteneceği hüküm altına alınmış, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamasında ise idarelerin teknik şartname kapsamında asgari iki haftalık bir  örnek  menüye yer vermeleri ve aşırı düşük teklif sorgulamasının  örnek menü üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı No 2021/006
Gündem No 59
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-383

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz