isteklinin öngördüğü miktarlardan idarenin yaklaşık maliyet hesabında öngördüğü miktarların çıkartılması neticesinde elde edilen miktarlar ile isteklinin söz konusu iş kalemi için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı sonucunda; isteklinin iş kalemindeki metraj azlığından bir avantaj sağlamadığı aksine toplamda isteklinin teklif fiyatına göre * TL tutarında bir fazlalığın ortaya çıktığı, bu tutar fazlalığının isteklinin lehine değil aleyhine olumsuz etki yaptığı değerlendirilmiş olup, açıklama istenilen iş kalemlerinin tümü açısından başvuru sahibinin teklifindeki iş kalemindeki metrajın düşüklüğünün esasa bir etkisi olmadığı hk

Toplantı No: 2020/053
Gündem No: 50
Karar Tarihi: 25.11.2020
Karar No: 2020/UY.I-1927

BAŞVURU SAHİBİ:

Ağmar Yapı İnş. Gıda Yem. Sağ. Tem. Uls. Nak. Taşım. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/393095 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul İli Üsküdar İlçesi Küplüce 20 Derslikli Okul + Spor Salonu + Konferans Salonu Yapım İşi (Özel Tip, Doğalgazlı, Bohçalamalı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 28.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul İli Üsküdar İlçesi Küplüce 20 Derslikli Okul + Spor Salonu + Konferans Salonu Yapım İşi (Özel Tip, Doğalgazlı, Bohçalamalı)” ihalesine ilişkin olarak Ağmar Yapı İnş. Gıda Yem. Sağ. Tem. Uls. Nak. Taşım. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.10.2020 tarih ve 46213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur..

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1613 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kendilerince yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının yerinde olduğu, bir yanlışlık ve hatanın bulunmadığı, kaldı ki varsa da kanun ve yönetmeliklerin kabul edilebilir sınırları içerisinde kaldığı, aritmetik hata olsa dahi toplam miktarın 160,00 TL olduğu ve sıralamayı değiştirmediği, firmalarına idarece gönderilen aşırı düşük belgelerin içerisinde açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının içerisinde yer alan girdilerin kanunda belirtildiği şekilde kendilerine verilmediği ve bu nedenle de aşırı düşük sorgularda hatalar olabileceğinin aşikar olduğu,

2) Açıklama istenilen iş kalemlerinden “ÖZEL.D.AKS Kumaş kaplı akustik duvar yapılması” pozunda kendilerinde hesaplanan metrajın doğru olduğu, hata oranının %10 sınırlar içinde kaldığı, idarece bilgilerin verilmemesinden nasıl ve ne kadar metraj çıkardığının taraflarınca bilinmediği, ayrıca komisyon kararında bu konunun belirtilmediği, metrajı eksik olan iş kalemleri değil açıklama istenilen tüm iş kalemleri açısından idarenin hesapladığı metrajlar ile kıyaslama yapılarak firmanın eksik/veya fazla metraj verdiği miktarların yine firmanın maliyet toplamları ile kıyaslama yapılarak teklif değerlendirmesinin tamamlanacağı, dolayısıyla bir teklifin aşırı düşük olup olmadığına ilişkin kararın isteklilerce hesaplanan miktarlar ile idarece hesaplanan miktarlar arasındaki farkın oranına bakılarak değil açıklama istenilen tüm iş kalemlerine ilişkin miktar farklılıklarının toplam teklif bedeli üzerindeki etkisi dikkate alınarak miktar farklılıkları nedeniyle teklif bedelinin makul sayılamayacak ölçüde düşük hesaplanıp hesaplanmadığına bakılarak karar verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 5

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4.) İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6.Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13.Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

45.1.13.6 Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11.) Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: İstanbul İli Üsküdar İlçesi Küplüce 20 derslikli okul+spor salonu+konferans salonu yapımı işi (özel tip, doğalgazlı, bohçalamalı)

b) Yatırım proje no’su/kodu:..

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 Adet Okul,1 Adet Spor Salonu ve 1 Adet Konferans Salonu Yapımı İşi (Özel tip, doğalgazlı, bohçalamalı)

ç) Yapılacağı yer: İstanbul İli Üsküdar İlçesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihalede 29 adet ihale dokümanı indirildiği, 23.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye 18 isteklinin katıldığı, idarece sınır değerin 18.651.856,19 TL olarak hesaplandığı, belirlenen sınır değerin altında 5 isteklinin kaldığı, başvuru sahibi dahil söz konusu isteklilere EKAP üzerinden Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi gönderildiği, sorguya iki isteklinin cevap verdiği, iki isteklinin açıklamalarının da uygun bulunmadığı ihalenin Şen Mermer Gıda Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak ise YZ Altyapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi olan Ağmar Yapı İnş. Gıda Yem. Nak. Taş.San.Tic. Ltd.Şti.ye idarece 23.09.2020 tarihinde gönderilen “Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi” başlıklı yazının ekinde verilen ihale komisyonu kararında “..12.Ağmar Yapı İnş. Gıda Yemek Sağ. Temz. Ulus. Nakl. Taş. Tic. Ltd. Şti.: Açıklama istenilen “ÖZEL.D.AKS: “Kumaş kaplı akustik duvar kaplaması yapılması” pozunda, aşırı düşük savunmasında belirtilen miktarın işin yaklaşık maliyetinde kullanılan miktarından kabul edilebilir oran %10 seviyesinden daha fazla eksik hesaplanması ve açıklama istenilen iş kalemlerinden “15.250.1001/A ve ÖZEL.SBS.YAL” poz analizlerinde toplam tutar hesabında aritmetik hata yapılması ile bu yapılan hata sonucunda ortaya çıkan tutarın savunmaya konu istekli tarafından yüksek olmasından dolayı” aşırı düşük teklif sorgusuna verdiği cevapların uygun olmadığı yönündeki gerekçeyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmüş olup, idarece değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin belirtilmesinde ve başvuru sahibine bildirilmesinde bir aykırılık bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda belirtilen 45.1.8’inci maddesinde yer verilen açıklamadan ise yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekliler tarafından sunulan analizlerde çarpım ve toplamlarda yapılan hatanın aritmetik hata şeklinde değerlendirilmeyip hesaplama hatası olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca analizler üzerinde yapılan incelemede çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda da analiz girdilerine ait fiyatların esas alınarak, hesaplama hatasının ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatının üzerinde olan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği görülmektedir.

Bu doğrultuda başvuru sahibinin idarece değerlendire dışı bırakılması gerekçesi olarak gösterilen açıklama istenilen iş kalemlerinden “15.250.1001/A ve ÖZEL.SBS.YAL.” poz analizlerinde toplam tutar hesabında aritmetik hata yapılması ile bu yapılan hata sonucunda ortaya çıkan tutarın yüksek olması hususunun incelenmesinde,

15.250.1001/A poz nolu “200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (Ortalama 6-7 mm kalınlığında) analizinde tutarların toplamının kar ve genel gider (%5) dahil 42,62 olması gerekmesine karşın başvuru sahibince bu toplamın 42,60 TL olarak hesaplandığı ve hesap cetveline 42,60 TL’lik birim fiyatın yansıtıldığı, analizin doğru birim fiyatı olan 42,62 TL üzerinden hesaplanacak toplam teklif tutarının 311.126,00 TL olması gerekirken başvuru sahibince 310.995,35 TL’lik teklifte bulunulduğu

Yine “ÖZEL.SBS.YAL” poz nolu “SBS polimer modifiyeli 5 mm kalınlığında, taşıyıcısız, %1000 elastik ve -25 derece soğuk hava dayanımlı kendini tamir edebilen bitüm esaslı membran ile su yalıtım yapılması” analizinde analiz toplamının kar ve genel gider dahil 215,69 TL olması gerekirken 215,68 TL olarak belirtildiği ve söz konusu birim fiyatın 215,68 TL olarak hesap cetveline aktarıldığı, buradan hareketle toplam teklif tutarının 958.537,14 TL olması gerekirken başvuru sahibi tarafından 958.500,76 TL teklifte bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede anılan Tebliğin 45.1.8’inci maddesi uyarınca analizler üzerinde yapılan incelemede çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda analiz girdilerine ait fiyatların esas alınarak, hesaplama hatasının ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatının üzerinde olan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği açıklamasından hareketle, başvuru sahibinin bahsi geçen analizinde belirtilen birim fiyatın hesaplanmasında toplama hatası yapıldığı, söz konusu hatanın ihale komisyonunca res’en düzeltilmiş olsaydı dahi, düzeltilmiş analiz fiyatının hesap cetveline yansıtılan teklif fiyatının üzerinde olacağı görüldüğünden, idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma işleminde herhangi bir aykırılık bulunmadığı başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teklif bedeli idare tarafından hesaplanan sınır değerin altında kalan isteklilere 04.09.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının gönderildiği, söz konusu yazı ekinde ise açıklama istenen ve istenmeyen sıralı iş kalemleri listesi, açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerinin belirtildiği sıralı analiz girdileri tabloları ve açıklama istenen iş kalemlerine ait analiz formatlarının gönderildiği ve söz konusu aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerden 55 adet iş kaleminin açıklanmasının istenildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda 1 iş kalemindeki metraj düşüklüğü açısından idarece yapılan değerlendirmenin eksik olduğu, zira bir isteklinin açıklama istenilen tüm iş kalemleri açısından teklif ettiği metrajların idarenin yaklaşık maliyetinde kullanmış olduğu metrajlarla karşılaştırılması sonucunda elde edeceği fiyat avantajı ya da aleyhine olacak sonuca göre değerlendirme yapılmasının hukuka uygun olacağından hareketle aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak idareden 11.11.2020 tarihli ve E.2020/16654 sayılı yazı ile yaklaşık maliyet içerisindeki sorgulamaya tabi tutulan iş kalemlerine ait ihale konusu işin toplam miktarlarının talep edildiği, gönderilen 20.11.2020 tarih ve 104097 sayılı yazı ekindeki tabloda sorgulamaya tabi iş kalemlerinin toplam miktarları ile başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği toplam miktarlara yer verildiği görülmüştür.

İdarenin söz konusu cevabi yazısı ekinde yer alan tablodaki veriler ile ihale işlem dosyası içerisinde yer verilen veriler birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde açıklama istenilen tüm iş kalemlerine ait birim, miktar, birim fiyat ve tutarların gösterildiği listenin sunulduğu, bu listede yer alan ve açıklanması istenilen 55 adet iş kalemine ait miktarlar ile isteklinin sunduğu miktarların karşılaştırılmasında,

Toplam 12 adet iş kaleminin metrajlarının idarenin metrajları ile aynı, 31 adet iş kaleminin metrajının idarenin metrajının üzerinde olduğu, bu iş kalemlerinden 7’sinin (15.150.1008, 15.250.1001/A, 15.270.1008, 15.280.1013, 15.415.1103, ÖZEL.KL.DOLAP.80, SNBF.27) %10’un üzerinde olmak üzere sırasıyla %17,550, %45,324, %17,467, %15,399, %23,001, %97,059 ve %59,096 oranın metraj fazlalığının bulunduğu, geriye kalan 12 iş kaleminin metrajlarının idarenin yaklaşık maliyet içerisinde yer verilen metrajlarından düşük olduğu, bu iş kalemlerinden 1’inin (ÖZEL.D.AKS poz nolu iş kalemi) %10’un üzerinde %14,983 oranında metraj azlığının bulunduğu görülmüştür.

İhale konusu yapım işinin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, bu yönde yapılan ihalelerde idarece iş kapsamındaki imalat miktarları istekli olabileceklere verilmediğinden, isteklilerin ihale dokümanı kapsamında verilen uygulama projeleri ve mahal listelerini kullanarak imalat miktarlarını hesaplayacağı, bu hesaplamalar sonucunda idare ile isteklilerin metrajları arasında bazı farklılıklar bulunabileceği anlaşılmakta olup, bu kapsamda yapılan metraj hesaplamalarındaki bu farklılıkların makul ve kabul edilebilir seviyede olması gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında, açıklanması istenilen 55 iş kaleminden 1’inde mevcut olan metraj azlığının ilgili iş kalemi içerisindeki oranının %10’un üzerinde olduğu, metraj hesaplamasındaki bu farklılığın makul ve kabul edilebilir bir ölçüde olmadığı anlaşılmış olmakla birlikte, sorgulamaya tabi 55 iş kaleminin 31’inde (7 iş kaleminde %10’un üzerinde olmak suretiyle) isteklinin metrajlarının idarenin yaklaşık maliyet hesabında kullandığı metrajların üzerinde olduğunun görüldüğü, bu kapsamda isteklinin öngördüğü miktarlardan idarenin yaklaşık maliyet hesabında öngördüğü miktarların çıkartılması neticesinde elde edilen miktarlar ile isteklinin söz konusu 55 iş kalemi için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı sonucunda; isteklinin 1 iş kalemindeki metraj azlığından bir avantaj sağlamadığı aksine toplamda isteklinin teklif fiyatına göre 4.745.698,931 TL tutarında bir fazlalığın ortaya çıktığı, bu tutar fazlalığının isteklinin lehine değil aleyhine olumsuz etki yaptığı değerlendirilmiş olup, açıklama istenilen iş kalemlerinin tümü açısından başvuru sahibinin teklifindeki 1 iş kalemindeki metrajın düşüklüğünün esasa bir etkisi olmadığı ve bu eksiklik yönünden açıklamasının kabul edilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin idarenin 1 iş kalemindeki metraj eksikliğine yönelik tespiti sonucunda tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasının uygun olmadığı şeklindeki iddiası yerinde görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz