Toplantı No: 2019/027
Gündem No: 34
Karar Tarihi: 23.05.2019
Karar No: 2019/UH.I-634

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ceyhan Arda Turizm Taşımacılık Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. – Aztekin Taş. Gıda Petrol Ürün. İnş. ve Temz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Personel Servis Taşıma İhalesi

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/52283 İhale Kayıt Numaralı “Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Personel Servis Taşıma İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 19.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Personel Servis Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Ceyhan Arda Turizm Taşımacılık Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.- Aztekin Taş. Gıda Petrol Ürün. İnş. ve Temz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 16.04.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.04.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.04.2019 tarih ve 18001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/452 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece alınan ilk ihale komisyonu kararında kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, sonrasında Çelikbay Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. – Çankaya Bilişim Temizlik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan şikayet başvurusu neticesinde alınan ikinci ihale komisyonu kararında, ruhsatları sunulan 3 adet aracın motor gücünün Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde belirtilen 160 hp gücünde olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunulan ruhsatlar dışında mali müşavir raporu olarak detay mizanın sunulduğu, ihale komisyonu uzman üyesi tarafından detay mizanda yer alan araçların marka ve modellerine bakıldığında motor güçlerinin 160 hp gücünde olduğunun görüleceği, ayrıca araçlara ilişkin teknik bilgilerin idarece bilgi eksikliği kapsamında da tamamlatılabileceği, diğer taraftan İdari Şartname’de araçların teknik özelliklerinden ziyade, 5 aracın isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, Teknik Şartname’de ise, hizmet verecek araçların 160 hp gücünde olması gerektiğinin düzenlendiği ve fakat teklifle birlikte bu araçların teknik özelliklerinin tevsikine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Personel Servis Taşıma

b) Miktarı ve türü:

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü bünyesindeki faaliyet alanlarında 25 araçla 01.05.2019 – 31.12.2021 tarihlerini kapsayan 976 takvim günü servis hizmetinin yapılmasıdır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ceyhan, Dörtyol ve Erzin ilçeleri ile Adana ve Osmaniye illeri.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “…7.5.2.

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen, makine, teçhizat ve diğer ekipman;

İstekliler, hizmet verecek araçlardan en az 5 adet araca sahip olduğunu belgeleyecektir.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Servis Araçlarında Aranacak Özellikler” başlıklı 8.1’inci maddesinde “Taahhüdün yerine getirilmesinde kullanılacak servis araçları; 16-19-29-39-46 yolcu kapasiteli araçlardır. Bu araçlar “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” ile Türk Standartları Enstitüsü’nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no’lu Standardına uygun olacak; araçların üç nokta emniyet kemeri, çalışır halde kalorifer/klima tesisatı ve teknik yeterliliği bulunacak; ayrıca dış ve iç mekânları temiz olacaktır.

a) Servis araçları; İDARE tarafından gayri muayyen zamanlarda kontrol edilecek, seyahat eden personelin rahatsızlığına ve sağlığının bozulmasına sebep olacak hususların tespit edilmesi halinde YÜKLENİCİ’ye bildirilecek ve bu aksaklıklar YÜKLENİCİ tarafından en geç 3 takvim günü içerisinde giderilecektir. Yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmayan, ikaza rağmen tespit edilen eksiklikleri giderilmeyen gayri sıhhi araçlar, ikinci uyarıyı müteakip derhal servisten kaldırılacaktır.

b) Servis araçlarının mevzuat gereklerine göre trafiğe elverişliliği yönünden daima istenen evsafta (Trafik Sigortası, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Uygunluk Belgesi, vb.) bulundurulmaları zorunludur.

c) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası limiti, Trafik (Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası) Sigortası güncel asgari teminat limitinden az olmamak üzere yapılacaktır. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası aracın koltuk sayısına göre, sözleşme dönemi boyunca yapılacaktır. Ayrıca olası bir süre uzatımı durumunda da uzatılan süre zarfında her araç için koltuk sayısına göre Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yapılacaktır. Koltukların sigorta ettirildiklerine dair poliçeler Yüklenici tarafından işe başlamadan önce İdare’ye teslim edilecektir. Servis aracının veya 6.maddede belirtilen hallerde servis aracının yerine ikame edilecek araç/araçların, taşıma işi esnasında vukuu bulacak olumsuzluklardan kaynaklanacak durumlar dolayısıyla, araçta bulunan BOTAŞ personeli ile üçüncü şahıslara vereceği zararlardan İDARE sorumlu olmayacaktır. Trafiğe karşı ve araç emniyetinden (taşıdığı personel dâhil) YÜKLENİCİ sorumludur. Bu nedenle, İDARE zarara uğrarsa bu zararı YÜKLENİCİ ödeyecektir.

d) 16-19 yolcu kapasiteli Servis araçlarının model yılı en az 2015, 29-39-46 yolcu kapasiteli Servis araçlarının model yılı en az 2013, olacak, bunların trafiğe çıkmaya mani halleri bulunmayacaktır. Ayrıca servis araçlarının tamamı klimalı olacak; motor gücü 160 Hp’den düşük olmayacaktır.

e) Seferlerin yapılması esnasında trafik yetkilileri ile doğabilecek sorunlarda, güzergâh belgelerinin alınmasında YÜKLENİCİ muhatap ve sorumlu olacaktır. Böyle hallerde meydana gelebilecek aksamalar hizmeti geciktirmeyecek ve durdurmayacaktır.

f) Servis araçlarında, İDARE’ye ait servis aracı olduğunu belirten, BOTAŞ amblemli (BOTAŞ) fiberglas malzemeden oluşan tabela, seyahat süresince ön camlarında asılı olacaktır. ” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Yüklenicinin kendisine ait olan araçları İdarenin hizmetinde kullanma yükümlülüğü” başlıklı 36.1’inci maddesinde “İşin yürütümü aşamasında, Yüklenicinin kendisine ait olan en az 5 adet aracı, İdarenin, ihale dokümanlarında belirtilen servis güzergahlarında hizmet verecektir. Söz konusu araçlar teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacaktır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, bahse konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, 20.03.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında Öz Topaloğlu Kollektif Şirketinin teklifinin benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgesi sunulması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Çelikbay Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. – Çankaya Bilişim Temizlik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, akabinde Çelikbay Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. – Çankaya Bilişim Temizlik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu sonucunda 08.04.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin teklifinin, ruhsatları sunulan 3 adet aracın motor gücünün Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde belirtilen 160 hp gücünde olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak Çelikbay Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. – Çankaya Bilişim Temizlik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde İdari Şartname’de hizmet verilecek servis araçlarından en az 5 adet araca ilişkin kendi malı olma şartının getirildiği, kendi malı olması istenen araçların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceğinin düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 8.1’inci maddesinde ise servis araçlarına ilişkin aranan özelliklere yer verildiği ve fakat Teknik Şartname’de herhangi bir tevsik edici belgenin teklif dosyasında sunulmasının istendiğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın 36.1’inci maddesinde, işin yürütümü aşamasında yüklenicinin kendisine ait olan en az 5 adet aracın teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmasının düzenlendiği hususları dikkate alındığında, servis araçlarına ilişkin teknik özelliklerin sözleşmenin uygulanması aşamasında denetleneceği, tekliflerin değerlendirilme aşamasında yeterlik kriteri sayılamayacağı anlaşıldığından idarece başvuru sahibi istekli tarafından ruhsatları sunulan 3 adet aracın motor gücünün Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin (d) bendinde belirtilen 160 hp gücünde olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli Ceyhan Arda Turizm Taşımacılık Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.- Aztekin Taş. Gıda Petrol Ürün. İnş. ve Temz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz