Tek kişilik şirket ile ihaleye katılan Firmanın Yeterlilik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakların ve yönetimdeki görevlilerin belirtilmediği gerekçesi ile ihaleden elenemez

image_pdfimage_print
62 / 100

Kamu ihale kurulunun bir süredir tek kişilik şirketlerin Yeterlilik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakların ve yönetimdeki görevlilerin belirtilmediği gerekçesi ile  İtirazen şikayet başvuruları RED Etmesinin haksız olduğunu aşağıda bilginize sunmuş olduğumuz karar alıntısında görüleceği üzere  hatalıdır

ihale Kararından Alıntı

ihaleye teklif veren tek ortağı olduğu limited şirketin sunmuş olduğu ihale Yeterlilik Bilgileri Tablosunda,Ticaret Sicil  gazetesi Tasdiknamesinde şirketin tek paylı anonim şirket olduğu;

şahsın * tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsile yetkili olduğunun tasdik edildiği imza sirkülerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden ve sirkülerin dayanak kısmında gösterilen belgelerin müstenidatının bulunduğu görülmüş,

ihale komisyonu tarafından firmanın beyan ettiği bilgilerin arasında şirketin son ortaklık yapısına ilişkin ticaret sicil gazetelerinin yer almadığı, yeterlilik bilgileri tablosuna ortaklık durumunun tevsiki için başka bir belge sunulmadığı gerekçesiyle davacı değerlendirme dışı bırakılmış ise de,

bırakılmadan önce ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan söz konusu bilgi eksikliğinin Kanun i hükmü uyarınca ihaleyi yapan idarece tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacının teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu hususa yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamıştır

image_pdfimage_print