ihalenin İş Ortaklığı’na ait tekliflerin yaklaşık maliyetin altında bir teklif olması nedeniyle tenzilat oranlarının düşük olmasının tek başına ihalenin iptali için gerekçe olarak kullanılması uygun olmaması nedeni ile ihalenin iptal edilmesi

Toplantı No 2021/005
Gündem No 62
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UY.I-314

BAŞVURU SAHİBİ:

Okar Yol Yapı İnşaat A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/242882 İhale Kayıt Numaralı “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) İle Km:41+690-42+080 Arası Heyelan Islahı Yapım İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) ile Km:41+690-42+080 Arası Heyelan Islahı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Okar Yol Yapı İnşaat A.Ş. tarafından 18.01.2021 tarih ve 2838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/141 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

04.01.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen 6 nolu komisyon kararında ihalenin teklif geçerlilik süresini uzatmayan Ören Yapı Sanayi ve Tic. A. Ş. – Heltaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı istekli, aynı şekilde teklif geçerlilik süresini uzatmayan Mehmet Ali Ünal İnşaat Taahhüt Madencilik San. ve Tic. A. Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlendiği, bunun üzerine 12.01.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, aynı gün tebliğ edilen 7 numaralı ihale komisyon kararında 6 numaralı ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekliden ikinci defa teklif geçerlilik süresinin uzatılması ve geçici teminat mektuplarının yenilenmesinin istenildiği, söz konusu isteklilerin ise 11.01.2021 tarihli yazılarıyla teklif geçerlilik sürelerini uzatmadığı, geçerli teklif durumunda olan 3 isteklinin ise tenzilat oranlarının düşük olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince ihalenin iptal edildiği,  başvuru sahibine ait teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu, idarece teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması ve yeniden geçici teminat mektubu istenildikten sonra ihalenin kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ncı maddesinde  “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(Değişik son fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

12.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararında “…Kamu İhale Kurumunun 21.10.2020 tarih ve 2020/UY.I-1705 Nolu Kurul Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklaması reddedilmiş ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Yapılan incelemede ihalede geçerli teklif olan 23 sıra numaralı istekli Ören Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Heltaş İnş. Taah. ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığının, 27 sıra numaralı istekli Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., 1 sıra numaralı Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti., 26 sıra numaralı istekli YG Yol Yapı İnş. San. A.Ş.+Yüngül İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ve 31 sıra numaralı Okar Madencilik Enr. İnş. Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin geçerlilik süresi ve geçici teminat sürelerinin dolduğu görülmüştür. Bunun üzerine idaremizce 06.11.2020 tarihli yazı ile söz konusu firmalardan mevzuata uygun olarak ihale işlemlerine devam edilebilmesi ve ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bahsi geçen ihaleye vermiş olunan tekliflerin geçerlilik süresinin 4734 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Kamu İhale Kurulu kararının İdaremize tebliğ tarihi olan 28.10.2020 tarihinden itibaren 180 gün uzatılması, ayrıca süresi 26.05.2021 tarihine kadar olan yeni bir geçici teminat mektubunun Bölge Müdürlüğümüze 5 iş günü içerisinde sunulması istenmiştir.

1 sıra numaralı Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti tarafından 12.11.2020 tarih ve 291356 sayı ile kurum kayıtlarına alınan yazılarında teklif geçerlilik süresinin ilgili mevzuat gereği uzatılmasını kabul etmiş ve süresi 31.05.2021 tarihli olan, ilk durumdaki şartları taşıyan yeni bir geçici teminat mektubu sunmuştur.

31 sıra numaralı Okar Madencilik Enr. İnş. Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.11.2020 tarih ve 755-292540 sayı ile kurum kayıtlarına alınan yazılarında teklif geçerlilik süresinin ilgili mevzuat gereği uzatılmasını kabul etmiş ve süresi 01.06.2021 tarihli olan, ilk durumdaki şartları taşıyan yeni bir geçici teminat mektubu sunmuştur.

23 sıra numaralı istekli Ören Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Heltaş İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, 26 sıra numaralı istekli YG Yol Yapı İnş. San. A.Ş.+Yüngül İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, 27 sıra numaralı istekli Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. firmaları çeşitli gerekçelerle teklif geçerlilik süresini uzatmamışlardır.

Bu süreçte 31 sıra numaralı Okar Madencilik Enr. İnş. Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Kamu İhale Kurulu’nun 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1748 sayılı kararını mahkemeye taşıdığı anlaşılmış ve Kamu İhale Kurumunun 08.12.2020 tarih ve 2020/UY.I-2028 Nolu Kurul Kararı 15.12.2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze EKAP üzerinden tebliğ edilmiş olup, söz konusu kararda özetle;

“Ankara 18. İdare Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli E.2020/1291, K:2020/1376 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptali kararının gerekçesi olan SMMM Selman Söner tarafından Kuruma sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan “C 30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1 A1) 150,00 TL/M3” girdisine ilişkin fiyat teklifinin kendisi tarafından imzalanmadığı ve söz konusu fiyat teklifini veren firma ile de aralarında herhangi bir iş ilişkisinin olmadığı yönündeki iddialarına ilişkin olarak değerlendirmelere 21.10.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1705 sayılı Kurul kararında yer verilmiştir.

Bu itibarla; 25.11.2020 tarihli ve 2020/MK-286 sayılı Kurul kararı ile esasının yeniden incelenmesine karar verilen “C 30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1 A1) 150,00 TL/M3″ girdisi için de fiyat teklifi veren Diyarbakır Boru Demir Çelik Mak. Nakliyat Tur. Tar. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.den 31.08.2020 tarihli ve 13983960- 101.01.02.00-E.2020/12939 sayılı yazı ile istenen belgelerin yeniden istenilmesini gerektirecek yeni bir durum oluşmadığı, bahse konu belgelerin 21.10.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1705 sayılı Kurul kararı kapsamında ilgililerinden istenilerek incelendiği ve karara bağlandığı, dolayısıyla yeniden inceleme yapılmasını gerektirecek bir husus olmadığının açık olduğu, 21.10.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1705 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan incelemeler gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi. ” denilerek düzeltici işlem tesis edilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun 08.12.2020 tarih ve 2020/UY.I-2028 Nolu Kurul Kararından da anlaşılacağı üzere yeni bir hukuki durumun oluştuğu ve 21.10.2020 tarih ve 2020/UY.I-1705 Nolu Kurul Kararından sonra tesis edilen işlemlerin yeniden yapılması ihtiyacının doğduğu anlaşılmıştır.

Bu süreçten sonra ihale işlemlerine devam edilmiş olup ihalede ekonomik açıdan en avantajlı 1. teklif sahibi Ören Yapı San. Tic. A.Ş.+Heltaş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı en avantajlı 2. Teklif sahibi Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. belirlenerek 04.01.2021 tarihli 6 nolu kesinleşen ihale kararı tüm isteklilere aynı gün Ekap üzerinden tebliğ edilmiştir.

Kesinleşen ihale kararından sonra ihalede en avantajlı 1. teklif sahibi Ören Yapı San. Tic. A.Ş.+Heltaş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ve en avantajlı 2. teklif sahibi Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.nin tekliflerinin geçerlilik süresi ve geçici teminat sürelerinin dolduğu görülmüştür. Bunun üzerine idaremizce 04.01.2021 tarihli yazı ile söz konusu firmalardan mevzuata uygun olarak ihale işlemlerine devam edilebilmesi ve ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bahsi geçen ihaleye vermiş olunan tekliflerin geçerlilik süresinin 4734 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince 2020/UY.I-2028 nolu Kamu İhale Kurulu kararının İdaremize tebliğ tarihi olan 15.12.2020 tarihinden itibaren 180 gün uzatılması, ayrıca süresi 13.07.2021 tarihine kadar olan yeni bir geçici teminat mektubunun Bölge Müdürlüğümüze 5 iş günü içerisinde sunulması istenmiştir.

23 sıra numaralı istekli Ören Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Heltaş İnş. Taah. ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı 11.01.2021 tarih ve 6957 sayılı, 27 sıra numaralı istekli Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 11.01.2021 tarih ve 6631 sayılı yazılarında belirttikleri gerekçelerle teklif geçerlilik süresini uzatmamış geçici teminat mektuplarını yenilememiş olup teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Temel ilkeler başlıklı; “Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşil muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” denilmekte olup Kanun kaynakların verimli kullanılmasından idareleri sorumlu tutmaktadır.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucu ihaleye 32 adet teklif verildiği, çeşitli gerekçelerle daha önce 27 adet teklifin değerlendirme dışı kaldığı, 21.10.2020 tarih ve 2020/UY.I-1705, 08.12.2020 tarih ve 2020/UY.I-2028 Nolu Kurul Kararlarıyla Kamu İhale Kurumunca düzeltici işlem belirlenmesi üzerine ihale üzerinde bırakılan ve sözleşme imzalanan A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklaması reddedilerek teklifinin geçersiz hale geldiği bu süreçte ihalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen firmaların teklif geçerlilik sürelerini uzatmadığı ve geçici teminat mektuplarını yenilemedikleri için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı teklifleri geçerli olan 1 sıra numaralı Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, 31 sıra numaralı Okar Madencilik Enr. İnş. Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti., 26 sıra numaralı istekli YG Yol Yapı İnş. San. A.Ş.+Yüngül İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının tekliflerinin ise tenzilat oranlarının düşük olduğu bu isteklilere ihalenin bırakılması halinde 4734 sayılı kanunun 5. Maddesinde belirtilen kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği kanaatine varılmıştır.

 

Sonuç olarak 4734 sayılı kanunun 5. Maddesindeki kaynakların verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda ihalede geçerli kalan tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine ve durumun ita amirinin onayına sunulmasına oy birliyle karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Komisyon kararı incelendiğinde; ihaleye 32 isteklinin teklif sunduğu, 27 isteklinin önceki komisyon kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığı, 21.10.2020 tarih ve 2020/UY.I-1705, 08.12.2020 tarih ve 2020/UY.1-2028 sayılı Kurul kararlarıyla ihale üzerinde bırakılan ve sözleşme imzalanan A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, sonrasında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olarak belirlenecek isteklilerin teklif geçerlilik sürelerini uzatmadığı ve geçici teminat mektuplarını yenilemedikleri gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tekliflerden Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, başvuru sahibi Okar Madencilik Enr. İnş. Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti., ve YG Yol Yapı İnş. San. A.Ş. – Yüngül İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın ise tenzilat oranlarının düşük olduğu ve bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen “kaynakların verimli kullanılması” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.  

 

Yukarıda yer verilen mevzuat ve doküman düzenlemelerinden, Kanun’un 39’uncu maddesinde; ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere bildirilmesi gerektiği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinde ise; 37 ve 38’inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca söz konusu hüküm ve düzenlemeler gereğince ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu ihale sürecinde yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile idari yargı kararları neticesinde ihale komisyonunun 12.01.2021 tarihli 7 numaralı kararıyla ihalenin iptal edildiği, önceki süreçlerde teklifi geçerli konumda bulunan ve başvuru sahibinden daha düşük teklif sahibi olan Ören Yapı San. Tic. A.Ş.- Heltaş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.nin gelinen aşamada teklif geçerlik süresini uzatmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle teklif geçerlik süresini uzatan başvuru sahibine ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebilir bir teklif haline geldiği, idare tarafından söz konusu tekliflerin tenzilat oranı düşüklüğüne ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine vurgu yapılarak ihalenin bu istekliler üzerine bırakılmasının Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olacağı gerekçesine yer verilerek ihalenin iptal edildiği, başvuru sahibi ve YG Yol Yapı İnş. San. A.Ş. – Yüngül İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’na ait tekliflerin yaklaşık maliyetin altında bir teklif olması nedeniyle tenzilat oranlarının düşük olmasının tek başına ihalenin iptali için gerekçe olarak kullanılması uygun olmamakla birlikte söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci konumunda olan isteklilerin sadece teklif geçerlik süresini uzatmaması nedeniyle mevcut durumun oluştuğu ve ihalenin iptal edildiği, bu kapsamda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde idarelerce yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerini gözetmekle sorumlu olduğu, söz konusu ilkeler arasında yer alan “kaynakların verimli kullanılması” ilkesi gereği incelemeye konu ihalenin iptal edilmesinde Kanun’un 39’uncu maddesinde idarelere ihalenin iptaline ilişkin tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanıldığına yönelik somut bir tespit bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz