ihalede Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda istekliler huzurunda tutulmamış olmasının, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. … Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmüne,

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir….

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdarece gönderilen belgeler incelendiğinde, ihale komisyonu üyeleri tarafından ihale tarihi olan 08.12.2020’de ve saat 10:30’da düzenlenen tutanak ile “Müdürlüğümüz 2020/583498 İKN’li Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı Mamul Yemek Alımı ihalesi 08.12.2020 tarihinde saat:10:30 da toplanıldığı, komisyon tarafından isteklilere ihaleye başlamadan önce, ihaleye katılan istekli sayısının fazla olması, salonun yeterli şartlara sahip olmaması ve içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle, zarfların uygunluk kontrollerinin yapılacağı, birim fiyat tekliflerinin okunduktan sonra, yeterlik belgelerinin kontrolünün komisyon tarafından yapılıp talep eden isteklilere zarf açma ve belge kontrol tutanağının verileceğinin teklif edildiği, ihaleye katılan istekli yetkilileri tarafından bu duruma itiraz edilmediğinden yaklaşık maliyet ve tekliflerin okunmasının ardından istekliler saat:11.07 de salon dışına çıkarıldığı ve ihale süreci bu şekilde devam ettirildiği” hususunun imza altına alındığı görülmüştür.

 

Anılan tutanak uyarınca ihale komisyonu tarafından isteklilerce teklif dosyasında sunulan belgelerin eksik olup olmadığı kontrolünün isteklilerle birlikte hazır bulunanların önünde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun’un 36’ncı maddesinde ihale komisyonu tarafından, ihalenin ilk oturumunda tekliflerin alınması ve açılması sırasında yapılacak işlemler tereddüte mahal vermeyecek şekilde sıralanmıştır.

 

Anılan hükme göre, ihale saatinde eğer varsa hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda; sunulan zarflardan uygun olanların açılması, daha sonra ise, aday veya isteklilerce sunulan belgelerin tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun zarf açma ve belge kontrol tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilmesi ve istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanması ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanması ardından da ilk oturumun kapatılması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda istekliler huzurunda değil, sadece ihale komisyonu üyelerinin katıldığı bir oturumda düzenlendiği, bu itibarla zarfların içindeki belgelerin kontrolü işleminin Kanun’un 36’ncı maddesine uygun olarak gerçekleştirilmediği değerlendirilmiştir.

 

Kanun’un bu yöndeki düzenlemesinin amacının, zarfların açıldığı anda eğer varsa istekliler huzurunda, isteklilerce teklif zarfı içine konulan belgelerin tespit edilmesi, bu şekilde 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerini sağlamak olduğu dikkate alındığında; başvuru konusu ihalede Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda istekliler huzurunda tutulmamış olmasının, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, idarece ilk oturumda gerçekleştirilen işlemlerin daha sonra ihya edilemeyeceği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2021/005
Gündem No 59
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.I-311

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz