istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla, adına ortaklık tespit belgesi düzenlenen ve düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ve ihalelerde sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş yönetme belgesinin sunulduğu belgede ilgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının * TL olduğu ve bu tutarın *TL’sinin *grubuna ilişkin işlere ait olduğunun tespiti

Toplantı No 2021/005
Gündem No 32
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UY.II-294

BAŞVURU SAHİBİ:

Şerifoğlu Enerji Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/602341 İhale Kayıt Numaralı “Etimesgut İlçesi Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantı Projesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 16.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Etimesgut İlçesi Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantı Projesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şerifoğlu Enerji Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2021 tarih ve 2206 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/113 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin gerekli bilgileri içermediği, vergi kimlik numarası ile ortakların kimlik numaralarının ve ortaklık oranlarının bulunmadığı, söz konusu gazetelerde yer alan bilgiler ile anılan istekliye ait pay defterlerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı,

 

2) Söz konusu istekli tarafından sunulan ortaklık durum belgesinde yer alan bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı, anılan belgenin ihale ilan tarihinden önce hazırlandığı, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olan ortağın son bir yıldır yönetimde görevli olmadığı,

 

3) Söz konusu istekli tarafından sunulan vekâletnamenin geçersiz olduğu, vekâletname verilirken kullanılan imza sirkülerlerinin güncel olmadığı,

 

4) Söz konusu istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, işin adının yanlış yazıldığı ve imza ile kaşe bulunmadığı,

 

5) Söz konusu istekli tarafından sunulan teklif dosyasındaki belgelerin İdari Şartname’ye uygun olarak sunulmadığı, anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesine aykırı sunulduğu, belgelerin düzenlendiği ve noter tarafından onaylandığı tarihin ilan tarihinden önce olduğu, söz konusu belgelerde yer alan meslek mensubu kaşesinin hatalı olduğu ve söz konusu meslek mensubunun imza yetkisinin bulunmadığı, anılan istekli tarafından sunulan bazı belgelerin idarece “aslı görülmüştür” şeklinde kaşelendiği ancak söz konusu belgelerin ilan tarihinden önce düzenlenmiş olduğu, belgeler internet üzerinden teyit edilemediğinden belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak sunulduğu,

 

6) Söz konusu istekli tarafından sunulan bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerin İdari Şartname’de belirtilen şartları karşılamadığı,

 

7) Söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı, istenilen tutarı karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunludur. …” hükmü,

 

İhale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Etimesgut İlçesi Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantı Projesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu: 46.06.01.35.04.5.1

c) Miktarı ve türü: 1 adet otoyol bağlantı projesi kapsamında 1 adet köprü, duvar, drenaj ve zemin iyileştirme işleri ile elektrik işleri yapılacaktır.

ç) Yapılacağı yer: Ankara

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ayrıca İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde ve ihale dokümanı kapsamında bulunan standart formlar içerisinde “KİK032.0/Y numaralı Sunulmayacak Belgeler Tablosu” ile “KİK033.0/Y numaralı Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” standart formlarına yer verildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulmayacak belgeler tablosuna yer verildiği, anılan tabloda 21.07.2014 tarihli ve 8616 sayılı, 01.02.2016 tarihli ve 9001 sayılı, 11.12.2018 tarihli ve 9721 sayılı, 09.04.2019 tarihli ve 9805 sayılı ve 17.05.2019 tarihli ve 9831 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri teyit bilgilerine yer verildiği ve teyit adresi olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinin gösterildiği görülmüştür.

 

Ayrıca, söz konusu istekli tarafından teklif kapsamında sunulması zorunlu olan KİK033.0/Y numaralı standart forma uygun olarak düzenlenmiş “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” belgesinin sunulduğu, belgede vergi kimlik numarası belirtilen Evrensel Yol İnşaat A.Ş.nin şirket ortakları ile yönetimdeki görevlilerine ilişkin T.C. kimlik numaraları da dâhil olmak üzere çeşitli bilgilere yer verildiği, anılan belgede özetle 17.05.2019 tarihli ve 9831 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre Serkan Bilen’in %49, Yahya Raif Önsü’nün ise %51 ortaklık oranına sahip olduğunun belirtildiği; ayrıca 11.12.2018 tarihli ve 9721 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre Serkan Bilen’in Yönetim Kurul Üyesi olarak, 09.04.2019 tarihli ve 9805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre Yahya Raif Önsü’nün ise İhale Teknik İşler ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Ayrıca “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” belgesinin ekler kısmında iki sayfa ortaklar pay defteri suretinin sunulduğu, söz konusu pay defterleri incelendiğinde Serkan Bilen ve Yahya Raif Önsü’ne ait hisse adedi, hisse değeri ve hisse tutarının belirtildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından son durumu göstermek amacıyla sunulan ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler belgesinin gerekli bilgilerin tamamını içerecek şekilde standart forma uygun olarak sunulduğunun anlaşıldığı, bahse konu belge ekinde sunulan pay defterlerinde yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, ayrıca yukarıda bahsi geçen Ticaret Sicil Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden sorgulanması neticesinde ise, herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve anılan istekli tarafından sunulan belgelerin şirketin son durumunu gösterir nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.” hükmü,

 

Kamu İhalenin Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

11.2. Ortaklık durum belgesi veya ortaklıdk tespit belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Yapım işlerinde ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, ortaklık hisse oranları ve süreleri ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin olarak (KİK031.1/Y) nolu standart formun, … düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerden ihaleye katılan tüzel kişinin, ilgili ihale uygulama yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği; yapım işlerinde bu kapsamda ortağa ait bir iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda KİK031.1/Y numaralı standart formun sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu doğrultuda yapılan incelemede, her ne kadar başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin çeşitli nedenlerle uygun olmadığı iddia edilmekte ise de, söz konusu istekli tarafından ortaklık durum belgesi sunulmadığının tespit edildiği, teklif kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere tüzel kişiliğin ortağına ait bir iş yönetme belgesi sunulduğundan ayrıca ortaklık tespit belgesinin sunulduğu, anılan belge incelendiğinde ihale dokümanı kapsamında yer alan KİK031.1/Y numaralı standart forma uygun olarak 15.12.2020 tarihinde gerekli bilgilerin doldurularak sunulduğu, belgede söz konusu ortağın belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru bir yıl boyunca tüzel kişiliğin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili kılındığı hususunun belirtildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin anılan hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “… (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında idare tarafından gönderilen belgeler üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından ihaleye vekâletname ile katılımının söz konusu olmadığı ve bu bağlamda teklif kapsamında vekaletname sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin anılan istekli tarafından sunulan vekaletnamenin uygun olmadığına ilişkin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.  

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

 (3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ayrıca İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde ve ihale dokümanı kapsamında bulunan standart formlar içerisinde “KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubu” standart formuna yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, geçici teminat tutarının isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az ve geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 13.06.2021 tarihinden önce olmaması gerektiğinin anlaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında Ziraat Bankası A.Ş. Ostim/Ankara Girişimci Şube tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen geçici teminat mektubunun sunulduğu, geçici teminat tutarının isteklinin teklif bedelinin %3’ünden fazla ve geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirlenen kritere uygun olduğu, anılan mektupta işin adının “Etimesgut İlçesi Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantı Projesi Yapım İşi” şeklinde doğru olarak yazıldığı, mektubun banka yetkililerinin isim ve unvanlarına yer verilerek imzalandığı ve teminat mektubuna ilişkin teyit belgesinin de ayrıca sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir. …” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği, yönlerinden sırasıyla incelenir. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir. …” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “… (8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlenmiş olup, bu görevler arasında ihale komisyonunun yerine geçip tüm yeterlik değerlendirmesini idare adına yapma görevi yer almamaktadır. Herhangi bir belge adı veya yeterlik kriteri açıkça belirtilmeksizin yalnızca soru mahiyeti taşıyan ya da sunulması gereken belgelerin yeniden incelenmesi ve/veya değerlendirilmesi talebini veya genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içeren başvurularda, Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olması ve uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmaması sebebiyle, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini içeren söz konusu başvuruların, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun bir başvuru olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan hangi belgelerin, İdari Şartname’ye ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulmadığının açıkça belirtilmediği, başvuru sahibi isteklinin iddiasının bu haliyle teklif zarfı içerisinde sunulması gereken tüm belgelerin İdari Şartname düzenlemelerine uygun olup olmadığı yönünden ve belgelerin sunuluş şekli açısından yeniden incelenmesi sonucunu doğurduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olmadığı, başvurunun sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği dilekçe üzerine Kurumun ihale komisyonu yerine geçip, re’sen bir inceleme yapamayacağı ve sunulan belgeleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a)Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ıncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması, … gerekir. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. …

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından bilanço oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerinin tevsiki amacıyla 09.06.2020 tarihinde meslek mensubu tarafından düzenlenerek onaylanan 2019 yılına ait bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, ayrıca yine meslek mensubu tarafından onaylanan 2019 yılına ait işletme ayrıntılı bilançonun sunulduğu, söz konusu 2019 yılına ait bilanço bilgileri tablosuna göre cari oranın 2,842, öz kaynak oranının 0,319 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, anılan istekli tarafından ciroya ilişkin yeterlik kriterlerinin tevsiki amacıyla 09.06.2020 tarihinde meslek mensubu tarafından düzenlenerek onaylanan 2019 yılına ait işletme ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu belgeye göre 2019 yılı net satışlar tutarının istekli tarafından sunulan teklifin 30.719.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, ihalede istenilen yeterlik kriterini karşıladığı görülmüştür.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerin İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerini sağladığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, … ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen, … işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınır. …” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde (A) Altyapı İşleri “I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ

1.Köprüler

2.Viyadükler

3.Alt ve üst geçitler

4.Akedükler” şeklinde belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ( A – I) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin otoyol bağlantı projesi yapım işi ihalesi olduğu, İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin miktarı ve türünün “1 adet otoyol bağlantı projesi kapsamında 1 adet köprü, duvar, drenaj ve zemin iyileştirme işleri ile elektrik işleri” olarak belirtildiği, anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ise benzer işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/I grubu işler olarak düzenlendiği görülmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla, adına ortaklık tespit belgesi düzenlenen ve düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ve ihalelerde sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı Yahya Arif Önsü’ye ait iş yönetme belgesinin sunulduğu, söz konusu 04.03.2020 tarihli ve 9081-Y-KD-21-1 sayılı iş yönetme belgesinin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği ve işin adının “Anadolu Otoyolu Çamlıca-Gebze Kesimi (Km:0+000-45+000 Arası) Eksik Kalan ve İlave Toplama Yolları Yapım İşi” olarak belirtildiği, belgede ilgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 1.292.076,65 TL olduğu ve bu tutarın 203.049,36 TL’sinin A/I grubuna ilişkin işlere ait olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan iş yönetme belgesinin ihale dokümanında istenilen benzer işe uygun olduğunun anlaşıldığı, belgenin benzer işe tekabül eden tutarının 203.049,36 TL olduğu ve söz konusu tutarın mevzuat hükümleri doğrultusunda güncellenmesi sonucunda belge tutarının 144.878.110,35 TL olarak bulunduğu, iş yönetme belgesinin beşte bir oranında 28.975.622,07 TL olarak dikkate alınması gerektiği, sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim tutarının teklif edilen bedelin % 50’sinden (30.719.000,00 TL x %50 = 15.359.500,00 TL) az olmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz