idarenin açmış olduğu araç kiralama ihalesinde idarenin ihale öncesi ihale konusu işe ait araç satın alması ihale ile ihale konusu işte çalıştırılacak araç sayısının düşmesi nedeni ihalenin iptal edilmesi

Toplantı No 2021/005
Gündem No 23
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.II-286

BAŞVURU SAHİBİ:

Ertaçlar Turizm Temizlik Gıda Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Edremit Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/558340 İhale Kayıt Numaralı “Edremit İlçesi Sınırları Dahilinde 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makina İle Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Edremit Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 27.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Edremit İlçesi Sınırları Dahilinde 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makina İle Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ertaçlar Turizm Temizlik Gıda Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine,  başvuru sahibince 21.12.2020 tarih ve 57835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2084 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 01.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen kararda yer alan pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin düştüğü, 23.11.2020 tarihli ve E.30654 sayılı Belediye Başkanlığı tasarruf tedbirleri yazısı, Temizlik işleri Müdürlüğünün 9 adet çöp kamyonunu kısa sürede belediyeye teslim edeceği, ihalede en düşük teklifin yüksek bulunduğu ve araç sayısının azaltılarak daha düşük maliyet ile yeniden ihaleye çıkılacağı gerekçeleriyle ihalenin iptaline karar verildiği, idarelere verilen ihalenin iptaline yönelik takdir yetkisinin sınırsız olmadığı gibi hizmet gerekleri ile sınırlandırıldığı, ihalede 34 doküman indirildiği, 9 istekli tarafından teklif sunulduğu, 7 teklifin geçerli teklif kabul edildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin %23 daha altında yer aldığı dikkate alındığında, ihalede rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin sağlandığı, idare, iptal kararında yer verdiği gerekçelerle güvenirlilik ve saydamlık ilkelerine aykırı hareket ettiği, ihaleye ilişkin maliyetlerin ilan tarihinden öncesinde belirlendiği ve ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin %23 daha altında yer aldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde belediyenin gelirlerindeki azalmalar ve ihalenin maliyetinin düşürülmesi gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verilemeyeceği, alınan kararın mevzuata aykırı olduğu, iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder .

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

(5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

 (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinde “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Edremit İlçesi Sınırları Dahilinde 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makina ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama Hizmet Alım İşi

b) Miktarı ve türü: Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yaz döneminde (haziran,temmuz,ağustos,eylül) personelsiz 47 araç, kış döneminde (ocak,şubat, mart,nisan,mayıs,ekim, kasım,aralık) personelsiz 37 araç kiralanması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Edremit Belediyesi Sınırları Dahilinde” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.a)İhale kayıt numarası:2020/558340

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Edremit Belediye Başkanlığı

d) İhale tarihi: 27.11.2020

e) İhale saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği sözleşme damga vergisi, karar pulu, kurum payı, sigorta, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.Kiralanacak araç ve iş makinelerinin tümünün motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik sigortaları, amortisman, tamir-bakım, onarım, yedek parça, lastik giderleri, araç takip sistemi giderleri, akaryakıt ve m.yağı giderleri ile Teknik Şartnamede belirlenen yükleniciye ait olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderler…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 37’nci maddesinde “37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Bu İş Kapsamında Kiralanacak Araç ve İş Makineleri” başlıklı maddesinde

S.no

Cinsi

Niteliği

Kapasitesi

İş başında çalışacak kış dönemi araç sayısı

İş başında çalışacak yaz dönemi araç sayısı

İş boyunca toplam çalışma saati/ Ayı

1

Çöp kamyonu En az 2017 Model

Küçük hidrolik sıkıştırmalı

En az 6+1 m3- en fazla 8+1 m3 atık kapasiteli, en az 120 HP gücünde

8

13

24.710

2

Çöp kamyonu En az 2017 Model

Arkadan Yüklemeli Teleskobik vinçli hidrolik sıkıştırmalı

En az 15+2,4 m3- en fazla 20+2,4 m3 atık kapasiteli, 400, 800 lt. çöp konteyneri ile, mantar başlıklı 2-3 m3, yerüstü ve yeraltı çöp konteynerlerini boşaltabilme özelliklerine sahip, En az 240 HP gücünde

1

1

2.555

3

Çöp kamyonu En az 2017 Model

Orta büyüklükte

hidrolik

sıkıştırmalı

En az 13+1,5 m3- en fazla 15+1,5 m3 atık kapasiteli, en az 240 HP gücünde

1

2

3.409

4

Çöp kamyonu (Çaça)

En az 2017 Model

Otomatik Vinç Sistemli Çok Amaçlı hidrolik sıkıştırmalı

En az 18 m3 – en fazla 23 m3 atık kapasiteli, Araç kabini arkasına yerleştirilmiş dikey ve yatay yönlerde hareket edebilen teleskopik ve otomatik kavrama aparatı olan joystik ve monitörler yardımı ile şoför kabininden ve uzaktan kumanda ile yönetilebilen mantar başlıklı yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini aracın sağından ve solundan ataşman vasıtasıyla kaldırıp boşaltabilen üsten yüklemeli en az 3 m. uzanma mesafeli vinci bulunan En az 300 HP gücünde

1

1

2.555

5

Çöp kamyonu En az 2017 Model

Büyük hidrolik sıkıştırmalı

En az 30+1,5 m3- en fazla 32+1,5 m3 atık kapasiteli, en az 320 HP gücünde

2

2

5.842

6

Damperli araç En az 2017 Model

Mini damperli

En az 3 m3- en fazla 4 m3 atık kapasiteli, en az 90 HP gücünde

7

9

16.807

7

Damperli araç En az 2017 Model

Açık kasa damperli

En az 5 m3- en fazla 7 m3 atık kapasiteli, en az 120 HP gücünde

6

7

13.881

8

Arazöz En az 2017 Model

Yol yıkama üniteli

En az 10 ton – en fazla 13 ton tank kapasiteli, en az 240 HP gücünde

2

2

4.382

9

Süpürge aracı En az 2017 Model

Küçük vakumlu çift taraflı yol süpürge sistemli

En az 3 m3- en fazla 5 m3 atık kapasiteli, araç ve süpürge motoru toplamı en az 200 HP gücünde

3

3

6.573

10

Konteyner yık. ve dezenfekte aracı En az 2017 Model

Ekstra basınç üniteli

En az 240 HP gücünde, su arıtma (geri dönüşüm) sistemli, en az 6 ton temiz su ve en az 5 ton pis su tankına sahip

1

735

11

Kepçe En az 2017 Model

Kazıcı – yükleyici

En az 90 HP gücünde

3

3

6.573

12

Traktör En az 2017 Model

Römorklu çeker

En az 90 HP gücünde

1

1

545

13

Denetim Aracı En az 2019 Model

Binek

1.4-2,0 cc

1

1

12 Ay

14

Tamir Bakım Aracı En az 2017 Model

Kamyonet

1.3- 2,0 cc

1

1

12 Ay

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Edremit İlçesi Sınırları Dahilinde 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makina ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” olduğu, 27.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 34 adet ihale dokümanı indirildiği, 9 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, Tunç Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi, banka referans mektubu, bilanço bilgilerini sunmadığı ve imza sirkülerinin usulüne uygun sunulmadığı gerekçesiyle, Clas Turizm Gayrimenkul İnşaat Lojistik Oto Kiralama Temizlik ve Katı Atık Toplama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise banka referans mektubunu teklifi kapsamında sunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede Ertaçlar Turizm Temizlik Gıda Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Askar Global İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde, anılan Kanun’un 37 ve 38 inci maddelerine göre ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenlerinin belirtileceği, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği, ihalenin; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

01.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararında yer verilen gerekçelerle ihalenin Ertaçlar Turizm Temizlik Gıda Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve alınan kararın ihale yetkilisinin onayına aynı gün sunulduğu, ihale yetkilisince “4734 sayılı K.İ. Kanunu’nun 5. Maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü uyarınca ekteki gerekçe raporuna göre kamu yararı gözetilerek ilgili ihaleyi iptal ediyorum.” gerekçesine ve ek gerekçe raporuna yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

01.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ekinde yer alan ve ihale yetkilisince düzenlenen ek gerekçe raporunda “…4734 sayılı K.İ.K.’nun 5. Maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

Covid-19 Pandemi nedeniyle Belediye gelirlerinin düşmesi neticesinde Belediye Başkanlığının yayınlamış olduğu 23.11.2020 Tarih ve 55757419-000-E.30654 sayılı yazıları ile tasarruf tedbirlerinin alınması istenmiş;

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce 9 adet Çöp Toplama Kamyonunun kısa sürede belediyemize teslimi ihale işlemleri başladıktan sonra gündeme geldiği, bu nedenle ihale kararı verilen; Edremit İlçesi Sınırları Dâhilinde 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makine İle Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama Hizmet Alım işine ait mevcut en düşük teklifte yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı yüksek bulunduğu, yine yukarıda belirtilen nedenler dikkate alınarak (araç sayısı azaltılarak) daha düşük maliyetle ihale işlemlerinin yeniden başlatılması gerekçesiyle mevcut ihalenin iptaline karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Gerekçe raporu incelendiğinde, ihale işlemleri başladıktan sonra ihaleyi gerçekleştiren Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 9 adet çöp toplama kamyonunun tesliminin gündeme geldiği, söz konusu araçların teslimi sonrasında iptale konu ihalede kiralanacak araç sayısının azaltılacağı ve maliyetlerin düşürülerek ihaleye konu hizmetlerin karşılanması adına yeniden ihaleye çıkılacağı gerekçelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin “Bu İş Kapsamında Kiralanacak Araç ve İş Makineleri” başlıklı maddesi incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kış döneminde(8 Ay) farklı nitelik ve kapasitede 13 çöp kamyonunun, yaz döneminde(4 Ay) ise 19 çöp kamyonunun çalıştırılacağı,

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi incelendiğinde, iş kapsamında kiralanacak araç ve iş makinelerinin tümünün motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik sigortaları, amortisman, tamir-bakım, onarım, yedek parça, lastik giderleri, araç takip sistemi giderleri, akaryakıt ve m. yağı giderleri ile Teknik Şartname’de yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

22.01.2021 tarihli ve E.2021/1320 sayılı yazı ile idareden, ek gerekçe raporunda bahsi geçen 9 adet çöp toplama kamyonunun idareye teslimine ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiş olup, talep edilen belgeler 26.01.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

26.01.2021 tarih ve 2021/4291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan belgeler incelendiğinde,

 

İhaleyi gerçekleştiren idarenin 01.07.2020 tarihli ve E.14657 sayılı yazısı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Operasyonel Süreçler Dairesi Başkanlığına, 7 adet 2020 model Iveco Eurocargo (MLC 100E19K 3330wb. Klimalı tek kabin (1+2 kişilik) şasi üzerine) Hidro-Mak Marka 8+1m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu satın alma talebinin iletildiği, talep edilen çöp kamyonlarının 29.12.2020 tarihinde idarece teslim alındığı,

 

İdarenin 01.07.2020 tarihli ve E.14645 sayılı yazısı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Operasyonel Süreçler Dairesi Başkanlığına 2 adet “Ford Trucks 4×2 1833 Yataksız Kabin Şasi üzerine Hidromak Üst yapılı St52 13+1,5 m3” çöp kamyonu satın alma talebinin iletildiği, talep edilen çöp kamyonlarının 11.11.2020 tarihinde idarece teslim alındığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde, idarelerin, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit edecekleri, bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, anılan Yönetmelik maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabileceği hüküm altına alındığı dikkate alındığında, idarelerce yaklaşık maliyetin hesaplanmasında dikkat edilecek öncelikli husus, ihale konusu hizmetin miktarının doğru belirlenmesi gerektiğidir.

 

İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, toplam yaklaşık maliyet tutarının 16.285.003,31 TL, ihale konusu iş kapsamında kiralanacak çöp kamyonlarına ilişkin olarak hesaplanan maliyet toplamının 8.172.761,45 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale konusu iş kapsamında kış döneminde (8 ay) 13 çöp kamyonunun, yaz döneminde (4 ay) ise 19 çöp kamyonunun çalıştırılacağı dikkate alınarak idarece yaklaşık maliyet hesaplamaları gerçekleştirilmiş olsa da 01.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ekinde yer alan gerekçe raporunda, 9 adet çöp toplama kamyonunun ihale işlemleri başladıktan sonra(İhale İlan Tarihi: 27.10.2020) ihaleyi gerçekleştiren Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildiği(11.11.2020/29.12.2020) bilgisi dikkate alındığında, ihale konusu işin toplam maliyetinin önemli kısmını oluşturan çöp kamyonu araçlarına ilişkin ihtiyaç miktarında önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi hükmü gereğince, idarelerin, anılan Kanuna göre yapılacak ihalelerde, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve iptale konu ihalede idarenin ihtiyaç miktarlarında önemli değişikliklerin olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan Kanun’un 40’ıncı maddesi hükmü uyarınca ihale yetkilisince ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz