ihale dokümanında gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden olan göz muayenesinin (kırma kusuru, renk körlüğü, görme alanı) ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan izin belgelerinde belirtilmediği, gezici İSG araçlarının izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacağı, bu itibarla anılan istekliler tarafından sunulan izin belgelerinin ihale dokümanında öngörülen kriterleri karşılamadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Toplantı No 2021/005
Gündem No 15
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.II-279

BAŞVURU SAHİBİ:

Hekimbey İş Sağlığı ve Güv. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/572292 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet (12 Ay Süreyle) Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 19.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet (12 Ay Süreyle) Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hekimbey İş Sağlığı ve Güv. Ltd. Şti.nin 04.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2020 tarih ve 55536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1978 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek tetkik hizmetlerinin tamamına ilişkin izin belgelerinin sunulmasının bir yeterlik kriteri olduğu,  ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından gezici İSG aracına ilişkin olarak sunulan izin belgeleri incelendiğinde, “göz muayenesi” hizmetinin bu izin belgeleri kapsamında yer almadığı görüleceğinden söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…i) Laboratuvar dışı testler: Muayenehanede yapılabilecek testler, hasta başı testler ile klinik/serviste yapılan testleri

k) Muayenehanede yapılabilecek testler: Basit hizmet laboratuvarında yapılan testler ile hekimin yalnızca muayene ettiği hastaya yönelik tanıyı güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu mikroskobik testleri,

ifade eder” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in eki olan “Basit Hizmet Laboratuvarlarında Yapılan Testler” başlıklı listede “1. Şerit veya tablet halinde reajenler ile otomatize olmayan idrar analizi

2. Dışkıda gizli kan

3. Kan glukozu (spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glukoz izleme cihazlarıyla)

4. Hemoglobin (otomatik olmayan tekniklerle veya doğrudan sonuç veren basit cihazlarla)

5. Eritrosit sedimantasyon hızı (otomatize olmayan)

6. Mikrohematokrit (otomatize olmayan)

7. Gebelik testi (şerit veya kart test ile otomatize olmayan idrarda HCG)

8. Tam kan sayımı

9. Kanama zamanı tayini

10. Periferik yayma

11. Lökosit formül

12. Kan grubu tayini

13. Gaita mikroskopisi (amip, parazit incelemesi hariç)” ifadeleri,

 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.04.2016 tarihli ve E.1919 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge’nin “Genel Esaslar” bölümünde “…2)Gezici İSG aracı, yukarıda belirtilen yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar bünyesinde iş sağlığı hizmetlerinde tetkik ve numune taşıma amaçlı kullanılır. Gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarlarda yapılabilir. İSGB ve OSGB’lerde mezkur Yönetmelik ekinde yer alan Ek-9’da belirtilen tetkikler Yönetmelik’te belirtilen basit hizmet laboratuvarı şartlarının karşılanması kaydıyla yapılabilir. Bu laboratuvarlarda gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri yapılabilir.

3) Çalışanların sağlık gözetimine esas olan tetkiklerin iş yeri ortamında, gezici İSG aracı ile yapılabilmesi için bu Genelge’de belirlenen kurallara uygun olarak halk sağlığı müdürlüğünün görüşü alınarak, il sağlık müdürlüklerince gezici İSG araçlarına kullanım amacı belirtilmek suretiyle Ek-1 de yer alan izin belgesi düzenlenerek faaliyetine izin verilecektir. Gezici İSG araçları, izin belgesinde belirtilen kullanım amacı dışında kullanılamaz.

8)Bu Genelge kapsamında, basit laboratuvar tetkikleri ile direkt röntgen grafisi, endüstriyel tarama işitme testleri, solunum fonksiyon testleri ve biyolojik numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma işlemleri işyeri hekimlerinin sorumluluğunda ilgili sağlık meslek mensubu tarafından yapılır ve işyeri hekimi tarafından değerlendirilebilir…” açıklaması,

 

Aynı Genelge’nin “Gezici İSG araçları ile verilebilecek hizmetler” bölümünde “Gezici İSG araçları ile anlaşmalı işyerlerinde aşağıdaki hizmetler verilebilir:

1)05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde ve işyeri hekiminin PA akciğer radyografi çekimi yapılmasını gerek gördüğü işyerlerinde PA akciğer grafi çekim hizmetleri,

2)Endüstriyel tarama işitme testi,

3)Basit solunum fonksiyon testleri,

4)Temel/basit laboratuvar tetkikleri ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri için numune alma hizmetleri” açıklaması,

 

Bahse konu Genelge’nin “Hizmete İlişkin Standartlar” bölümünde “…4) Numune alma ve laboratuvar tetkikleri:

a)Kapsamı: Gezici İSG araçlarında 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu sağlamak kaydı ile temel/basit laboratuvar tetkikleri için numune alımı ile işyerinde Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde muayenehanede yapılabileceği belirtilen tetkikler yapılabilir. Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve toksikolojik testleri esnasında gerekli olan numunelerin alınmasını kapsar. Toksikoloji testleri için alınan numunelerin tetkikleri Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarlarda yapılabilir…” açıklaması,

 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.01.2017 tarihli E.228 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge’nin “Araçlarda Yürütülecek Hizmetler İçin Esaslar” bölümünde “…2-Temel/basit laboratuvar tetkikleri için numune almak üzere kullanılan Gezici İSG araçlarında tetkik yapılmayacaktır. Alınan numuneler Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış laboratuvarlara analiz edilmek üzere 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine uygun şekilde transfer edilecektir.

3-OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde basit hizmet laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet laboratuvarı izni (Basit Hizmet Laboratuvarı Faaliyet Belgesi) verilmemektedir.) Tam idrar tetkiki, solunum fonksiyon testi, odyometri vb. bulunabilir.

a)Mobil araçta, OSGB veya İSGB’lerde, sözleşme yapmış olduğu işyer(ler)inin çalışanları dışında olmamak kaydıyla tarama amaçlı göz fonksiyonları ölçümü (uzak, yakın görme, derinlik algısı, phoria testleri, renk körlüğü testi vb.) yapılmasında bir sakınca yoktur.

b)Mobil araçta, OSGB veya İSGB’lerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde EKG ile değerlendirme yapılabilir.

c)Bu testler için de Genelgenin genel hükümlerine uyulmalı ve yapılacak iş ve işlemler listesine alınmalıdır…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kısmi süreli hizmet ( 12 ay süreyle) alımı işi” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

7.1.ı. 1- İstekliler, Ek-1 Tablosunda Belirtilen İşyerlerinde Hizmet Vermeye Yetkili OSGB olduğuna dair belgeyi e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

2- İstekliler, Entegratör Firma sözleşmesini e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5.2. İstekliler, Gezici İSG Araçlarının OSGB’ye ait olduğuna (İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin belgesini (Gezici Rontgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji- Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi vb.), aracın sahiplik bilgisi ve mevcut izinlerin geçerliliği İl Sağlık Müdürlüklerinden alındığına) dair evrakları ve gerekli izin belgelerini e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “5.27.4 Yüklenici, Ek-3 de tabloda belirtilen tetkikleri iş gücü, iş günü kaybı olmaması için işyerlerinin merkezlerinde Gezici İSG Araçları ile yapacaktır. Gezici İSG Araçlarının İSG-KATİP üzerinden ataması yapıldıktan sonra onay İdare tarafından verilecektir. Gezici İSG Araçlarının, mazereti nedeniyle tetkik yaptıramayan çalışanlar için, İdarenin uygun gördüğü tarihlerde, tüm çalışanların periyodik kontrolleri tamamlanana kadar tekrar gelmesini sağlayacaktır. Bu tetkikler için kullanılacak Gezici İSG Araçları, tetkiklerin yapılış şekli ve belirtilen izin belgeleri (Gezici Rontgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji- Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi vb.) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092- 0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun olacak ve gerekli izin belgelerini e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

5.27.5 İdare, Gezici İSG Araçlarının Yüklenici OSGB’ye ait olduğu (İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin belgesinden, aracın sahiplik bilgisi ve mevcut izinlerin geçerliliği İl Sağlık Müdürlüklerinden sorgulanıp) teyit edecektir. Herhangi bir şekilde başka bir kurum ve kuruluşun gezici İSG aracının kullanılmaması- Gezici İSG Aracı, araç donanımı, araç personeli için 2016/7 Sayılı Genelge’de belirtilen izinlerin, Yüklenici OSGB tarafından alındığının ve bu izinlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İSG-KATİP üzerinden bildirildiğinin teyidi İdare tarafından yapılacak olup uygun olmayan Gezici İSG Aracının tetkikler için kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Alınan tetkikler en kısa sürede, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092- 0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinin Ç- Hizmete İlişkin Standartlar.,
4 ) Numune Alma Ve Laboratuvar Tetkikleri, kısmında belirtildiği şekilde işyeri hekiminin kontrolünde alınan numunelerin kayıt altına alınması, nakliyesi ve teslimi sağlanacaktır…” 
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer taraftan; ihale dokümanının eki olan Ek-3 no’lu “Çalışanlar için yapılacak tetkik listesi”nde gezici İSG aracı ile yapılması istenen ve “Çalışanlar İçin Yapılacak Tetkik Listesi”nde belirtilen tetkiklerin;

“1. Karaciğer Fonksiyon Testi (Alt,Ast,Ggt)

2. Akciğer Filmi (Pa)

3. Böbrek Fonksiyon Testi (Üre, Kreatinin)

4. Kan Şekeri Testi

5. Elektrokardiyografiği (EKG)

6. Hemogram Testi

7. Odyometri Testi

8. Kanda Kurşun Testi

9. İdrarda Fenol Testi

10. İdrarda Hippürik Asit Testi

11. Cea

12. Ca 19-9

13. Sedimantasyon

14. Göz Muayenesi (Kırma Kusuru, Renk Körlüğü, Görme Alanı)” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; gezici İSG araçlarının direkt röntgen grafisi, endüstriyel tarama işitme testleri, solunum fonksiyon testleri, göz fonksiyonları ölçümü (uzak, yakın görme, derinlik algısı, phoria testleri, renk körlüğü testi vb.), EKG ve numune alınması / taşınması (temel/basit laboratuvar tetkikleri için ve biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri için kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü vb. numuneler) amacıyla kullanıldığı, temel/basit laboratuvar tetkikleri için numune almak üzere kullanılan gezici İSG araçlarında bu tetkiklerin yapılmayacağı, alınan numunelerin analiz edilmek üzere Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış laboratuvarlara veya Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kurulmuş basit hizmet laboratuvarlarına transfer edileceği, öte yandan bahse konu araçlarda basit hizmet laboratuvarında yapılan testlerin yapılabileceği; il sağlık müdürlüklerince gezici İSG araçlarına kullanım amacı belirtilmek suretiyle izin belgesi düzenlenmesi gerektiği,  gezici İSG araçlarının izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede; ihale dokümanının eki olan Ek-3 no’lu “Çalışanlar için yapılacak tetkik listesi”nde belirtilen tetkiklerin gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği, bahse konu araçlara ilişkin olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.04.2016 tarihli ve E.1919 sayılı “Gezici İSG Araçları” konulu Genelge’de belirtilen hükümlere uygun olarak düzenlenmiş izin belgelerinin isteklilerce e-teklifleri kapsamında beyan edilmesinin zorunlu olduğu tespit edilmiştir. 

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden idarece 26.11.2020 tarihli ve 279046 sayılı yazıyla e-teklif kapsamında beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesinin talep edildiği,

 

İhale üzerinde bırakılan İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sağlık İnşaat Gıda Otomotiv Ticaret Limited Şirketi tarafından e-teklif kapsamında beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla idareye sunulan, röntgen dışındaki tetkiklerin yapılacağı gezici İSG aracına ilişkin olarak düzenlenen izin belgesinde “…Yapılacak Tetkikler: 1. Odyometre (İşitme Testi), 2. Solunum Fonksiyon Testi, 3. Numune Alma İşlemi…” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda ihale dokümanında gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden olan solunum fonksiyon testinin, odyometri (işitme) testinin ve numune gerektiren tetkiklerin Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca gezici İSG aracı ile yapılacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden olan göz muayenesinin (kırma kusuru, renk körlüğü, görme alanı) bahse konu izin belgesinde belirtilmediği,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kazan Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından e-teklif kapsamında beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla idareye sunulan, röntgen dışındaki tetkiklerin yapılacağı gezici İSG aracına ilişkin olarak düzenlenen izin belgesinde “…Yapılacak Tetkikler: 1. Solunum Fonksiyon Testi, 2. İşitme Testi, 3. Kan Numune Alma İşlemi…” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda ihale dokümanında gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden olan solunum fonksiyon testinin, odyometri (işitme) testinin ve kan numunesi gerektiren tetkiklerin Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca gezici İSG aracı ile yapılacağının belirtildiği ancak  ihale dokümanında gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden olan göz muayenesinin (kırma kusuru, renk körlüğü, görme alanı) bahse konu izin belgesinde belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Bahse konu hususla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılan 15.01.2021 tarihli ve 010.07.01-E.228 sayılı yazıyla “Gezici İSG araçları ile verilebilecek hizmetlerin hangileri olduğu, anılan araçlarda verilecek hizmetlere ilişkin İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen Gezici İSG İzin Belgelerinin “Yapılacak Tetkikler” bölümünde verilecek hizmetlerin tamamının gruplar halinde ve/veya tek tek yazılmasının zorunlu olup olmadığı, bu hizmetler arasında göz tarama testlerinin bulunup bulunmadığı, göz tarama testi hizmetinin verilebilmesi halinde izin belgesinin ilgili kısmında tetkik türleri arasında göz taraması tetkik türüne yer verilmesinin gerekip gerekmediği ve uyuşmazlığa konu ekteki izin belgelerinin ilgili mevzuatına uygun düzenlenip düzenlenmediği hususlarında görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.” ifadelerine yer verilmek suretiyle bilgi talep edilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.01.2021 tarihli ve 95966346 sayılı cevabi yazısında “…Ülkemizde İSG hizmeti sunan özel kuruluşlar ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) ismiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yetkilendirme belgesi alarak 29.12.2012 tarihli ve 2851 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre bu hizmeti sunmaktadırlar. Bu birimlerin işyeri hekimleri çalışanların sağlık gözetimi kapsamında periyodik sağlık muayenesi yaparken gerekli olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan asgari tıbbi malzemeleri bünyelerinde bulundurmak zorundadırlar. Bahse konu Yönetmelik haricinde iş sağlığı hizmetlerini mobil olarak sunmak istediklerinde ise usûl ve esasları Bakanlığımızca yayımlanan 2016/7 Sayılı Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi ile düzenlenmiş olan gezici İSG araçları kullanabilmektedirler.

Bakanlığımızca yayımlanan Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi hükümlerine göre gezici İSG aracında; PA akciğer radyografi çekimi, endüstriyel işitme tarama testi, basit solunum fonksiyon testi ve temel/ basit laboratuvar testleri ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri için numune alma işlemleri yapılabilir. Gezici İSG hizmeti sunmak isteyen birimler İl Sağlık Müdürlüklerinden Genelgenin Genel Esaslar başlıklı 3’üncü maddesinde belirtildiği gibi yapacakları faaliyetler için izin alırlar ve Genelgenin Ek-1’inde yer alan “Gezici İSG Aracı İzin Belgesi”nde bu Genelge kapsamında yapacakları her bir faaliyet ayrı ayrı belirtilir.

2016/7 sayılı Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi yayımlandıktan sonra iller arasında uygulama birliğinin sağlanması için 81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüklerine Genel Müdürlüğümüzce ilgi (a)’da kayıtlı talimat yazısı gönderilmiştir. Bahse konu yazının “Araçlarda Yürütülecek Hizmetler İçin Esaslar” başlıklı bölümün 3’üncü maddesinin (a) fıkrasında tarama amaçlı göz fonksiyon ölçümleri yapılabileceği, (b) fıkrasında periyodik muayenelerde EKG ile değerlendirme yapılabileceği, (c) fıkrasında ise, bu testler için de Genelgenin genel hükümlerine uyulması ve yapılacak iş ve işlemler listesine alınmaları gerektiği belirtilmiştir.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine esas 4 tıbbi işlem vardır ve bunlar izin belgesinde yer almalıdır. Diğer yandan Genel Müdürlüğümüzce tüm illere dağıtımlı olarak gönderilen ilgi (a)’da kayıtlı talimat yazısının C/3’üncü maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere göz tarama testi hizmetinin verilebileceği, ancak bu hizmetin verilebilmesi için izin belgesinin ilgili kısmında tetkik türleri arasında göz taraması tetkik türünde yer almasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.01.2021 tarihli ve 95966346 sayılı cevabi yazısında belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ihale dokümanında gezici İSG aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden olan göz muayenesinin (kırma kusuru, renk körlüğü, görme alanı) ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan izin belgelerinde belirtilmediği, gezici İSG araçlarının izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacağı, bu itibarla anılan istekliler tarafından sunulan izin belgelerinin ihale dokümanında öngörülen kriterleri karşılamadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sağlık İnşaat Gıda Otomotiv Ticaret Limited Şirketi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kazan Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sağlık İnşaat Gıda Otomotiv Ticaret Limited Şirketi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kazan Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz