ihalede isteklinin sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi sütununu boş bıraktığı, MERSİS numarasına yer vermediği belirlenmiştir. Kaldı ki MERSİS numarası belirtilmiş olsa dahi, başvuru sahibinin anonim şirket olduğu göz önüne alındığında, her halükarda pay defterini de teklifleri kapsamında sunması gerektiği ancak başvuru sahibinin pay defterini de sunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Toplantı No 2021/005
Gündem No 11
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UM.II-275

BAŞVURU SAHİBİ:

Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Altınçay Mahallesi M. Kafadar Caddesi No:3 Antakya/HATAY

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/557200 İhale Kayıt Numaralı “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 23.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” ihalesine ilişkin olarak Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin 23.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.01.2021 tarih ve 675 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/43 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif zarfında İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde yer alan “KİK030.0/M: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin bulunmadığı, idareye şikayet başvurusu neticesinde verilen cevapta bu belgenin teklif zarfında bulunmadığının ancak idarece söz konusu belgenin sunulmayacak belgeler tablosunda belirtildiği ve söz konusu bilginin EKAP sisteminde mevcut ve teyit edilebilir olduğunun belirtilerek başvurularının reddedildiği, kamu ihale mevzuatında 30.09.2020 tarihinde yapılan değişiklik ve 20.10.2020 tarihinde yürürlükte olan hükümler gereği söz konusu standart formun teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, bu durumun mevzuat ve ihale dokümanına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde 30.09.2020 yayım ve 20.10.2020 yürürlük tarihli değişiklikle “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “b) Tüzel kişi olması halinde bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “ç) Standart formlar: Standart Form-KİK030.0/M: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” düzenlemesi ile,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleye ilişkin Standart Formlardan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda “Ticaret Sicili Bilgileri, İdari Şartnamenin 7.1.b.2 maddesi, Ticaret Siciline ilişkin olarak ortaklara ait bilgiler (halka arz edilen hisseler hariç) ile yöneticilere ait bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.” düzenlemesine yer verilerek teyit kriteri olarak MERSİS No ve teyit adresi olarak da EKAP internet adresi gösterilmiştir.

 

Anılan Standart Formlarda tüzel kişiliğin ortaklık bilgilerini, temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermesi amacıyla düzenlenecek “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge- KİK030.0/M”  tablosu da yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden ihaleye konu işin Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından serbest piyasadan 159.200.000 Kwh elektrik enerjisi alımı olduğu, ihalenin 23.11.2020 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihaleye ilişkin 4 adet ihale dokümanı indirildiği ve ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, 11.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin teklif dosyası kapsamında Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge-Standart Form-KİK030.0/M’un sunulmadığı belirlenmiştir. Anılan isteklinin sunulmayacak belgeler tablosunda da İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinin belirtildiği  satırda MERSİS numarasının da belirtilmediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 23.12.2010 tarihinde yani kesinleşen ihale karar tarihi olan 11.12.2020 tarihinden sonra EKAP üzerinden Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin ticaret sicili bilgilerini sorguladığı ve sorgulama tarihi 23.12.2010 olan sorgulama belgesini ihale işlem dosyasına eklediği tespit edilmiştir.  

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde 30.09.2020 yayım ve 20.10.2020 yürürlük tarihli değişiklikle “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde tüzel kişi olması halinde bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir. Şikayete konu ihalede idarece hazırlanan sunulmayacak belgeler tablosunda teyit kriterlerinin belirtilmiş olması kaydıyla bu belgenin sunulmayacak belge olarak belirtildiği, ancak isteklinin sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi sütununu boş bıraktığı, MERSİS numarasına yer vermediği belirlenmiştir. Kaldı ki MERSİS numarası belirtilmiş olsa dahi, başvuru sahibinin anonim şirket olduğu göz önüne alındığında, her halükarda pay defterini de teklifleri kapsamında sunması gerektiği ancak başvuru sahibinin pay defterini de sunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiasının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca ihale üzerinde bırakılan Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Anılan kararda, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde 30.09.2020 yayım ve 20.10.2020 yürürlük tarihli değişiklikle “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde tüzel kişi olması halinde bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir. Şikayete konu ihalede idarece hazırlanan sunulmayacak belgeler tablosunda teyit kriterlerin belirtilmiş olması kaydıyla bu belgenin sunulmayacak belge olarak belirtildiği, ancak isteklinin sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi sütununu boş bıraktığı, MERSİS numarasına yer vermediği belirlenmiştir. Kaldı ki MERSİS numarası belirtilmiş olsa dahi, başvuru sahibinin Anonim Şirket olduğu göz önüne alındığında, her halükarda pay defterini de teklifleri kapsamında sunması gerektiği ancak başvuru sahibinin pay defterini de sunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 

 

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri ile, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Uyuşmazlık konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin teklif dosyası kapsamında Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge-Standart Form-KİK030.0/M’un sunulmadığı, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde sunulan “Standart Form-KiK029.0/M Sunulmayacak Belgeler Tablosu” incelendiğinde, diğer bazı belge ve bilgiler gibi “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge”nin ve teyit bilgilerinin bu tabloda yer aldığı ve teklif zarfında sunulmayacağının anlaşıldığı, tabloda yer alan diğer belgelerle birlikte, “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin” EKAP’a yüklenmiş olduğu  anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 23.12.2010 tarihinde yani kesinleşen ihale karar tarihi olan 11.12.2020 tarihinden sonra EKAP üzerinden Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin ticaret sicili bilgilerini sorguladığı ve sorgulama tarihi 23.12.2010 olan sorgulama belgesini ihale işlem dosyasına eklediği görülmüştür.

 

EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılacağı mevzuatın açık hükmüdür.

 

 Bu itibarla, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü gereği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından beyan edilen bilgiler göz önüne alındığında, söz konusu bilgilerin  teyidinin, EKAP ve  diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabilecek bilgiler olduğu ve teklifin esasına etkili bir husus olmadığı değerlendirildiğinden, idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı  sonucuna varılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlık konusu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen düzeltici işlem belirlenmesine “ niteliğindeki karara katılmıyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz