4734 sayılı Kamu İhale Kanununda “Yapım” terimi

image_pdfimage_print
62/ 100

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda “Yapım” terimi :

“Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini” şeklinde ifade edilmiştir.

4734 sayılı kanun kapsamında “Yapım” terimi özetle her türlü inşaat işleri olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat sözleşmeleri de kapsamı dâhilinde inşa edilecek bir yapının (eserin) bir bedel karşılığında iş sahibine teslimini konu edinmesi bakımından eser sözleşmelerinin bir türü olarak kabul edilmektedir. “İnşaat sözleşmesi, niteliği itibariyle bir istisna sözleşmesidir.

İstisna sözleşmesi ile müteahhit bir eser meydana getirmeyi, iş sahibi de bunun karşılığında bir ücret ödemeyi kabul borçlanır” .

inşaat sözleşmesinin unsurları olarak; eserin meydana getirilmesi, karşılığında bir ücret ödemesinin gerçekleşmesi ve tarafların karşılıklı irade beyanları ile anlaşmaya varmaları sayılabilmektedir

İnşaat/yapım işinden kaynaklı davalar incelendiğinde,

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 31.05.2016 E.2015/4279 K.2016/30

dava kaynağının eser sözleşmelerine dayandırıldığı görülmektedir. Eser sözleşmesinin kabulü için işin yapımını üstlenmiş olan tarafın, işverenden bağımsız olarak hareket etmek suretiyle, işin tamamını yapıp bitirmesinin sözleşmede öngörülmüş olması gerekir. Eğer üstlenilen iş, iş sahibinin talimatları doğrultusunda ve onun kontrol ve denetiminde sürdürülmekte ise, iş sahibi yüklenici ile birlikte sorumlu olur.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 13.12.2005, E.2004/15008 K. 2005/13445

Eser Sözleşmesi, karşılıklı edimler içeren bir “iş görme” sözleşmesidir.12 İnşaat sözleşmesi eser sözleşmelerinin alt türüdür.

“Yapım” terimi ise hem inşaat hem de hukuk literatüründe neredeyse aynı manaya gelecek şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte eser sözleşmesinin kapsamına nelerin dâhil olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi için farklı Yargıtay kararlarına göz atmak yerinde olacaktır.

Emsal Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere; faaliyetlerin de eser sözleşmesinin konusunu oluşturacağı ifade edilmektedir

 

image_pdfimage_print