İdarece anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda; araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin açıklanması istenen teklif bileşeni olarak ifade edildiği, ancak bahse konu istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetini tevsik etmek üzere, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında herhangi bir belge sunulmadığı, bahse konu aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan araç kiralama sözleşmesinde araçlara ait vergilerin kiraya verene ait olacağı belirtilmekle birlikte, söz konusu sözleşmenin aktarılan mevzuat açıklamaları çerçevesinde geçerli bir aşırı düşük teklif açıklaması yöntemi olmadığı

Toplantı No 2021/006
Gündem No 50
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-373

BAŞVURU SAHİBİ:

Ecrin Araç Kir. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/605274 İhale Kayıt Numaralı “BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü 2021 – 2022 Yılları Personel Servisi ve Vardiya Taşıma Hizmetleri İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü 2021 – 2022 Yılları Personel Servisi ve Vardiya Taşıma Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Ecrin Araç Kir. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 23.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2021 tarih ve 7 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı, şöyle ki;

 

a) Anılan isteklinin ihale konusu iş kapsamında sunduğu kendi malı olan veya kiralayacağı araçlara ait giderleri ayrı ayrı tevsik etmediği, kendi malı araçlara ait amortisman giderinin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümlere göre hesaplamadığı, söz konusu maliyetin tevsikine ilişkin sunulan belgelerde başvuruya konu işin süresinin, ilgili işte güzergahlara göre hangi araçların çalıştırılacağının, araçların marka, model ve plakalarının belirtilmediği, kiralanacak araçların başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’de düzenlenen kriterleri sağlamadığı, söz konusu araçlar için öngörülen birim fiyatların piyasa rayicinin altında olduğu, anılan isteklice araç kiralama maliyetini tevsik etmek için alınan fiyat teklifinin dayanağı olan tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı, söz konusu fiyat teklifinin, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan ve beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmediği, bahse konu fiyat teklifinde anılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde yer alması gereken ibarelerin yer almadığı,

 

b) Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sözleşme giderlerine ilişkin açıklama yapılmadığı,

 

c) Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait sigorta giderini tevsik etmek üzere sunulan fiyat teklifine ek olarak anılan fiyat teklifine ilişkin ilgili sigorta şirketinden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulmadığı, bahse konu giderin anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinin 3.4’üncü fıkrasında yer alan açıklamalar doğrultusunda, başvuruya konu işin süresi dikkate alınarak güncellenmediği,

 

d) Anılan isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte kullanılacak olan her bir araç için ayrı ayrı bakım ve onarım giderlerinin tevsikinin yapılmadığı, söz konusu giderlere ilişkin isteklice yapılan açıklamaların başvuruya konu işin süresini kapsamadığı, anılan giderlerin tevsiki için fiyat teklifi alınan üçüncü kişilerin, teklife konu alanda faaliyet göstermediği, bahse konu fiyat teklifinde anılan Tebliğ açıklamaları gereği yer alması gereken ibarelerin yer almadığı, söz konusu fiyat teklifinin, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan ve beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmediği,

 

e) Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; araçlara ait avadanlıklara (yangın söndürme tüpü, stepne, bijon anahtarı, trafik seti, takoz, zincir, yazlık ve kışlık lastikler) ilişkin giderlerin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren üçüncü kişilerinden alınmadığı, söz konusu giderlerin ihale konusu işin süresi dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanmadığı, anılan isteklice lastik giderine ilişkin alınan fiyat teklifinde, ihale konusu işte kullanılacak araçların lastik ebatları dikkate alınarak lastik sökme takma ve balans ayarı giderlerinin belirtilmediği, bahse konu fiyat tekliflerinde anılan Tebliğ açıklamaları gereği yer alması gereken ibarelerin yer almadığı, söz konusu fiyat tekliflerinin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan ve beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmediği,

 

f) Anılan isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların akaryakıt tüketim oranına ilişkin bilgi ve belgelerin ve EPDK tarafından ilan edilen akaryakıt fiyat tarifelerini gösteren belgelerin sunulmadığı,

 

g) Bahse konu isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ve egzoz emisyon ölçüm bedeline ilişkin giderlerin tevsikinin, anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olmadığı, söz konusu giderlerin ihale konusu işin süresi dikkate alınarak anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinin 3.5’inci fıkrasında yer alan açıklamalara uygun şekilde güncellenmediği,

 

h) Anılan isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; işçilik giderinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak ve personel ücretlerinin başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’de düzenlenen çalışma saatleri göz önüne alınarak işveren sigorta prim tutarı, fazla mesai, yol bedeli, ulusal bayram ve resmi tatil günlerindeki çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanmadığı, bahse konu maliyete, anılan Şartname’de öngörülen personele ait eğitim giderlerinin dahil edilmediği, anılan isteklice açıklanan işçilik maliyetinde, ihale konusu işin süresi dikkate alınarak asgari ücrette artış öngörülmediği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifleri kapsamında sundukları yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri iş deneyim belgelerinin anılan ihaleye ait İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı, söz konusu iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıtlı olmadığı, ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibinin beyan ettiği iş deneyim belgesinde toplam sözleşme bedelinin yer almadığı ya da anılan isteklice sunulan faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmediği, söz konusu iş kapsamında personel çalıştırılmasına rağmen, SGK internet sayfası üzerinden düzenlenen belgelerin anılan isteklilerce teklifleri kapsamında beyan edilmediği anılan isteklilerin teklifleri kapsamında iş deneyimi tevsiken beyan ettikleri sözleşme ve faturaların iş deneyim belgesi vasfı taşımadığı,

 

3) İhale komisyonu kararında Yekta Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminatın uygun olmadığı gerekçesiyle sınır değer hesabına dahil edilmediğinin ifade edildiği, ancak anılan isteklinin başvuruya konu ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş geçici teminatının geçerli olarak kabul edilmemesinin başvuruya konu ihalede sınır değeri değiştireceği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin a bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,         

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,         

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,          

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  …” hükmü,

 

Başvuruya konu ihalenin ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3…Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

           İdarece anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda; araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin açıklanması istenen teklif bileşeni olarak ifade edildiği, ancak bahse konu istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetini tevsik etmek üzere, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında herhangi bir belge sunulmadığı, bahse konu aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan araç kiralama sözleşmesinde araçlara ait vergilerin kiraya verene ait olacağı belirtilmekle birlikte, söz konusu sözleşmenin aktarılan mevzuat açıklamaları çerçevesinde geçerli bir aşırı düşük teklif açıklaması yöntemi olmadığı 1

79.1.3. 79.1.2’nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” İbaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür. …” açıklamaları yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 – 2022 YILLARI PERSONEL SERVİSİ VE VARDİYA TAŞIMA HİZMETLERİ İŞİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Adet 27-29 Kişilik Midibüs, 1 Adet 19 Kişilik Minibüs, 1 Adet 14-16 Kişilik Minibüs, 1 Adet Arazi Aracı 4×4 SUV olmak üzere toplam 4 adet araç ile 2 (iki) yıl süreli personel servisi ve vardiya taşıma hizmetleri işidir.

BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü ve bağlı tesisleri olan Malkoçlar ve Kıyıköy İstasyonları

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:

BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü ve bağlı tesisleri olan Malkoçlar ve Kıyıköy İstasyonları” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı 1’inci maddesinde “Kırklareli Şube Müdürlüğü, bağlı tesisler ile idare tarafından saptanan diğer yerlere Personel servisi ve vardiya taşıma teminidir. Bu sözleşme kapsamında yüklenici İdareye 1 (bir) adet 27-29 kişilik Midibüs, 1 (bir) adet 19 kişilik Minibüs, 1 (bir) adet 14 -16 kişilik Minibüs 1 (bir) 4×4 arazi aracı (SUV) sağlayacaktır. 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihlerini kapsayan servis ve vardiya hizmetinin yapılmasıdır. …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Araçların Özellikleri ve Aranacak Şartlar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Yüklenici Sözleşme kapsamındaki hizmetler için kullanacağı araçların fenni muayenelerini zamanında yaptıracaktır.

 

5.2. İdare tarafından gerek görüldüğünde araçların şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde emniyet ve can güvenliğini tehlikeye atabilecek araç tespit edildiğinde araç göreve gönderilmeyecektir.

 

5.3 Servis araçlarının sağ ön camına YÜKLENİCİ tarafından güzergâh (semt) adını gösterir fiberglas malzemeden yapılmış uygun ölçülerde beyaz renkte ve kırmızı BOTAŞ amblemli tabela asılacaktır. (BOTAŞ servis hizmeti yaptıktan sonra tabela kaldırılacaktır.)

 

5.4 Sözleşme kapsamında hizmet verecek tüm araçlar klimalı olacaktır. Araçların klima ve kalorifer sistemleri faal ve arızasız olacaktır. Kış mevsiminin aşırı soğuk olması nedeniyle aracın ısıtma sisteminin buna göre tesis edilmesi gerekmektedir.

 

5.5 Personel taşıma ve vardiya araçlarının indirme/bindirme kapıları otomatik ve havalı kapı olacaktır.

 

5.6 Araçlarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği gereğince takım avadanlığı, yedek, lastik, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör, takoz, zincir ve çekme halatı gibi muhteviyat tam olacaktır.

 

5.7. Sözleşme kapsamında LPG’li araç kabul edilmeyecektir.

 

5.8. Araçların ön ve arka far, sinyal, fren, park ve plaka lambaları faal durumda olacaktır. Ayrıca araçların silecek sistemleri ve su fıskiye sistemleri çalışır vaziyette olacaktır.

 

5.9. Araçlarda lastikler 4 mm. diş kalınlığı altına düşmeyecektir. Ayrıca servis araçlarına Ekim – Nisan ayları döneminde kışlık lastik takılacaktır.

 

5.10. Binek Personel servislerinde ticari taksi kullanılmayacaktır.

 

5.11. Minibüs ve midibüsler 2017 modelden düşük olmayacaktır, koltukları başlıklı, klimalı, kapıları otomatik ve havalı olacaktır. Bu araçlar 90 HP gücünden düşük olmayacaktır. Vardiya Servisi olarak kullanılacak 4×4 (SUV) arazi aracı (Teknik Şartname Madde 1-A bendindeki tablonun 4 No’lu araç ) en az 2017 model ve klimalı olacaktır. Silindir hacmi 1400 CC ve beygir gücü 110 HP’den düşük olmayacak,  en az 4 hava yastığı olacak, ABS fren sistemi olacaktır. Camları renkli olmayacak ve 4 cam otomatik olacaktır. Arazi 4×4 (SUV) aracının göreve başlandığı gündeki km’si 100.000 km’den yukarı olmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; 03.12.2020 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 19 isteklinin e-teklif verdiği, söz konusu ihalede, idarece sınır değerin 1.479.886,29 TL olarak hesaplandığı, sınır değerin altında geçerli teklif sunmuş olan 2 istekliye, idarece aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazının 03.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, bahse konu yazıda “…1) Söz konusu iş kapsamında yer alan 4 adet güzergâhın kaç adedi envanterinizde kayıtlı araç ile ifa edilecek ya da kaç adedi kiralama yöntemi ile yapılacaktır?
2 )Şayet tamamı kendi uhdenizdeki araçlarla ifa edilecek ise araçlara ilişkin amortisman, zorunlu mali sigorta, lastik (yazlık/kışlık), muayene, bakım-onarım maliyetleri vergi/harç giderleri nelerdir?
3 ) Kiralama yöntemi ile iş sürdürülecek ise kiralama bedelleri hakkında bilgi verilmesi.
4 )Söz konusu işin 1 No’lu Personel Ring için günlük 264 km, 2 No’lu Personel Ring için 168 km, Malkoçlar Vardiya Servisi için 310km ve Kıyıköy Vardiya Servisi için günlük 580 km yapacağı belirtilmiştir. Bahsi geçen kilometre değerlerinden hareketle yakıt giderlerinin ne olacağı?
5 ) İşin ifası için hesaplanan işçilik maliyeti bileşenlerine ilişkin ayrıntılı cevaplarınızın aşırı düşük teklif açıklama talebinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak İdaremize sunulması gerekmektedir.” 
ifadelerine yer verildiği, başvuruya konu edilen Edip Taş. Gıd. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasını 08.12.2020 tarihinde idareye sunduğu, 11.12.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; ihale konusu işte kullanılacak araçlara ilişkin araç kiralama sözleşmesini sunduğu, anılan sözleşme incelendiğinde; ihale konusu işte kullanılacak olan 2017 model ve üzeri 1 adet 27-29 kişilik minibüs, 2 adet, 14-19 kişilik minibüs ve 1 adet 4×4 suv cinsi araçların anılan isteklice, Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden kiralandığı, bahse konu sözleşmede, işe başlama ve bitiş tarihlerinin 01.01.2021-31.12.2022 olarak belirtildiği ve “…c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım giderleri ve lastik bedelleri ile sigorta ve akaryakıt bedelleri kiraya verene aittir. … d) araçların bütün vergileri kiraya verene aittir. …” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu edilen isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte kullanılacağı araçlara ait kiralama maliyetini tevsik etmek üzere Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifini sunduğu, söz konusu fiyat teklifinde mevzuat hükümleri gereği bulunması gereken ibarelerin yer aldığı ve anılan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelendiği, bahse konu isteklinin ihale konusu işte kullanacağı araçları kiralayacağı göz önüne alındığında; isteklice ilgili araçlara ait amortisman maliyeti öngörülemeyeceği, bunun yanı sıra, başvuru sahibinin iddiasının aksine, ihale mevzuatı çerçevesinde; isteklice sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarların piyasa rayicinin altında olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılamayacağı,

 

Diğer taraftan; anılan isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu araç kiralama sözleşmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan aşırı düşük teklif açıklama yöntemlerinden biri olmadığı, açıklama kapsamında sunulan fiyat teklifinden ihale konusu işte kullanılacak araçların 2017 ve üzeri modelde olduğunun anlaşıldığı, ancak söz konusu fiyat teklifinde ve anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu diğer belgelerde, ilgili araçların teknik özelliklerine ilişkin bilgilerin yer almadığı ve başvuruya konu ihale dokümanında yer alan ilgili düzenlemelere atıfta bulunulmadığı, söz konusu açıklamanın bu haliyle araçların Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinin 11’inci fıkrasında düzenlenen teknik özelliklere uygun olarak açıklanıp açıklanmadığının belirlenemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin b bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinin (j) bendinde “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Altıyüzkırkaltıbinsekizyüzyirmibir Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin 3.5’inci fıkrasında 79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tabloda belirtilen “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar; 9. Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler” bölümünde; sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı ve anılan tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” bölümünde ise sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından anılan istekliye 03.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda, isteklice açıklanması istenilen önemli teklif bileşenleri arasında sözleşme ve genel giderlere yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında; toplam sözleşme ve genel giderler maliyetini tevsik etmek üzere; sözleşme giderleri kapsamında Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde hüküm altına alınan ve sözleşme bedelinin % 0,05 oranındaki bedelin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında % 0,948 oranındaki sözleşme damga vergisinin ve % 0,569 oranındaki damga vergisinin öngörüldüğü ve söz konusu giderlerin toplam maliyete dâhil edildiği, anılan giderlerin yanı sıra, toplam maliyete isteklice; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede belirtilen yazılı kâğıtlardan olmayan faturalar için %0,948 oranında damga vergisinin de eklendiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespitler ışığında; anılan istekli tarafından sözleşme ve genel giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında toplam maliyete dâhil edildiği, ancak idarece bahse konu istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda, anılan giderlerin açıklanması istenilen teklif bileşeni olarak belirtilmediği, bu çerçevede; bahse konu istekli tarafından söz konusu giderler için herhangi bir açıklama yapılmasına gerek olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin c bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde … 79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır. …” açıklamaları yer almaktadır.

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti. ve Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin tarafları olduğu araç kiralama sözleşmesi incelendiğinde; bahse konu isteklice, ihale konusu işte kullanılacak araçların isteklice Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden kiralandığı, söz konusu sözleşmede, araçlara ait sigorta giderlerinin bahse konu araçları kiraya veren Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.ne ait olacağının ifade edildiği,

 

Bahse konu açıklama kapsamında; ihale konusu işte kullanılacak 1 adet 2017 model 10-17 kişilik minibüs, 2 adet 2018 model 18-31 kişilik midibüs, 1 adet 2017 model arazi cinsi araçların karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasını tevsik etmek üzere; 30.11.2020 tarihinde Unico Sigorta A.Ş.den ihale konusu iş için alınmış fiyat teklifinin sunulduğubahse konu fiyat tekliflinin Unico Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenerek imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespitler ışığında; bahse konu isteklice ihale konusu işte kullanılacak olan araçlara ait sigorta giderlerini tevsik etmek için sunulan fiyat teklifinin anılan istekli adına düzenlenmediği, bu çerçevede; araçlara ait sigorta giderinin mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin d bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti. ve Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin tarafları olduğu araç kiralama sözleşmesi incelendiğinde; isteklice ihale konusu işte kullanılacak araçların Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden kiralandığı, söz konusu sözleşmede, araçlara ait bakım ve onarım giderlerinin, bahse konu araçları kiraya veren Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.ne ait olacağının ifade edildiği, isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; aktarılan sözleşmenin yanı sıra, Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin sunulduğu; bahse konu fiyat teklifinde kiralanan araçlara ait sürücü giderleri, yakıt giderleri, bakım ve onarım giderleri, lastik giderleri, sigorta giderlerine ilişkin ilgili firmadan alınmış fiyat tekliflerine de ayrı satır açılarak yer verildiği, anılan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiği, söz konusu belgede “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre düzenlenerek onaylanan 30/11/2020 tarih ve 4 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak bahse konu fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağında, bakım ve onarım hizmeti için ayrı satır açılarak ilgili hizmete ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının gösterilmediği tespit edilmiştir.

 

Anılan isteklice, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait bakım ve onarım giderlerini tevsik etmek üzere; Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, anılan fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan ilgili hizmete ilişkin yurtiçi satışlar kısmında bakım ve onarım hizmetinin ayrı satır açılarak gösterilmediği, bu çerçevede; ilgili hizmete ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespit edilemeyeceği, söz konusu giderin açıklamasının bu haliyle uygun olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin e bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti. ve Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin tarafları olduğu araç kiralama sözleşmesi incelendiğinde; isteklice, ihale konusu işte kullanılacak araçların Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden kiralandığı, söz konusu sözleşmede araçlara ait lastik giderinin kiraya veren Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.ne ait olduğunun belirtildiği, aktarılan sözleşmenin yanı sıra, isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin sunulduğu; bahse konu fiyat teklifinde kiralanan araçlara ait sürücü giderleri, yakıt giderleri, lastik giderleri, bakım ve onarım giderleri, sigorta giderlerine ilişkin ilgili firmadan alınmış fiyat tekliflerine de ayrı satır açılarak yer verildiği, anılan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiği, söz konusu belgede “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre düzenlenerek onaylanan 30/11/2020 tarih ve 4 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, anılan fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağında lastik giderine ilişkin ilgili hizmetin/malın ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ayrı satır açılarak gösterilmediği tespit edilmiştir.

 

İdarece, EKAP üzerinden anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazıda, lastik giderinin açıklama istenilen teklif bileşeni olarak belirlendiği ancak söz konusu yazıda, anılan maliyet bileşeninin alt bileşenlerine ve başvuru sahibinin iddia ettiği araçlara ait diğer avandalıklara yer verilmediği, bu çerçevede; bahse konu isteklice, söz konusu giderlere ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu bulunmadığı,

 

Diğer taraftan; anılan isteklice, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait lastik giderini tevsik etmek üzere; araçların kiralandığı firmadan alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının yurtiçi satışlar kısmında ilgili malın/hizmetin ayrı satır açılarak gösterilmediği, bu çerçevede; ilgili mala/hizmete ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespit edilemeyeceği, söz konusu giderin açıklamasının bu haliyle uygun olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır

 

Başvuru sahibinin f bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin 2.7’nci fıkrasında İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. (Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.” açıklaması,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı maddesinde

SIRA NO

SERVİS GÜZERGÂH ADI

ARACIN CİNSİ

KAPASİTESİ

GÜNLÜK Km’si

ÇALIŞACAĞI
GÜN SAYISI

1

1 NO’LU PERSONEL– RING SERVİSİ         

MİDİBÜS

27 – 29 KİŞİLİK

264 KM

730 GÜN

2

2 NO’LU PERSONEL-RİNG SERVİSİ

MİNİBÜS

19 KİŞİLİK

168 KM

422 GÜN

 3

MALKOÇLAR VARDİYA SERVİSİ

MİNİBÜS

14 – 16 KİŞİLİK

310 KM

730 GÜN

4

KIYIKÖY VARDİYA SERVİSİ  

4×4 ARAZİ ARACI (SUV)

4+1 KİŞİLİK

580 KM

730 GÜN

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti. ve Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin tarafları olduğu araç kiralama sözleşmesi incelendiğinde; ihale konusu işte kullanılacak araçların anılan isteklice Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden kiralandığı, söz konusu sözleşmede araçlara ait akaryakıt giderinin kiraya veren Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.ne ait olduğunun ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

Aktarılan sözleşmenin yanı sıra; anılan isteklice Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait akaryakıt maliyeti hesaplarken; 01.03.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet İhaleleri Genelgesi’nde belirtilen kilometre başına araç yakıt tüketim oranlarının dikkate alındığı, söz konusu oranların; minibüs (en az 14 kişilik) cinsi aracın azami 0,12 km/l, otobüs (en az 20 kişilik) cinsi aracın azami 0,20 km/l, pick up (4×4) cinsi aracın azami 0,10 km/l olarak düzenlendiği,

 

Bahse konu isteklice açıklaması kapsamında, 03.12.2020 tarihinde EPDK tarafından yayımlanan petrol piyasası bayi satış fiyatı bülteni çıktısının sunulduğu, söz konusu belgede belirtilen motorin(diğer) fiyatının KDV dâhil 6,59 TL olduğu, anılan fiyat teklifinde KDV hariç motorin fiyatının (5,58 TL) ile ihale konusu işte kullanılacak araçların kilometre başına yakıt tüketimi ile çarpılması suretiyle ilgili araçların günlük yakıt tüketim maliyetlerinin bulunduğu, araçlara ilişkin günlük yakıt tüketim maliyetlerinin, ihale konusu işte çalışılacak gün sayısı ile çarpılması sonucu araçların Teknik Şartname’de belirlenen kilometreye göre toplam yakıt maliyetlerinin hesaplandığı ve araçların kat edeceği kilometreye göre bulunan yakıt maliyetlerinin toplanması sonucu toplam akaryakıt maliyetinin hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespitler ışığında; anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında EPDK tarafından yayımlanan 03.12.2020 tarihli petrol piyasası bayi satış fiyatı bültenini sunduğu, söz konusu belgenin EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarını gösterir nitelikte olmadığı, söz konusu fiyat teklinin tarihi göz önüne alındığında, başvuruya konu ihalenin ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyat bültenin açıklama kapsamında sunulmadığı anlaşıldığından; anılan giderin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara uygun olmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin g bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.3.2. 79.2.2’nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti. ve Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin tarafları olduğu araç kiralama sözleşmesi incelendiğinde; ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait vergilerin kiraya veren Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve Ltd. Şti.ne ait olduğunun ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazı incelendiğinde; araçlara ait vergilerin açıklanması istenilen teklif bileşeni olarak belirlendiği, ancak araçlara ait egzoz emisyon ölçüm maliyetinin açıklanması istenilen teklif bileşeni olarak belirtilmediği,

 

Bahse istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ve egzoz gazı emisyon ölçüm maliyetlerini tevsik etmek üzere, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında herhangi bir belge sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespitler ışığında; idarece anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda; araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin açıklanması istenen teklif bileşeni olarak ifade edildiği, ancak bahse konu istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetini tevsik etmek üzere, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında herhangi bir belge sunulmadığı, nitekim kullanılacak araçlara ilişkin teknik kriterlerin (yaş ve motor silindir hacmi) belirtilmemiş olmasının Motorlu Taşıtlar Vergisi oranının belirlenememesine sebep olduğu, bahse konu aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan araç kiralama sözleşmesinde araçlara ait vergilerin kiraya verene ait olacağı belirtilmekle birlikte, söz konusu sözleşmenin aktarılan mevzuat açıklamaları çerçevesinde geçerli bir aşırı düşük teklif açıklaması yöntemi olmadığı göz önüne alındığında; başvuruya konu aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan; İdarece anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda; araçların egzoz emisyon ölçüm maliyetinin, isteklice açıklanması istenilen teklif bileşeni olarak belirtilmediği, bu çerçevede; anılan isteklinin bahse konu maliyeti açıklamasına gerek olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin h bendinde yer alan iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin 3.3’üncü fıkrasında “79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü’ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.” açıklaması,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “ İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2022 …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

A1.3.17. İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar çerçevesinde BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü 01.01.2021-31.12.2022 Yılları Personel ve Vardiya Taşıma Hizmetleri Teknik Şartnamesi’nde belirtilen formüle göre hesaplanacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Araçların çalışma saatleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1 Servis saat ve güzergâhları idare tarafından düzenlenebilir. Personel servis araçlarının Kırklareli Şube Müdürlüğü merkez ile bağlı istasyonlardaki giriş saatleri 08:30 tesislerden çıkış 17:30’dır. Personel servis araçları sabahları mesai saatinde işyerinde olacak şekilde ilk duraklarından hareket ettiği saatler sabit tutulacak, yüklenici tarafından bu saatlere dikkat edilecek, ilk duraktan binen personel saati gelmeden araç hareket etmeyecektir. Akşamları belirtilen saatten önce araçlar hareket etmeyecektir. Araçların giriş ve çıkışları idarenin kontrolünde yapılacaktır. Yüklenicinin sabah ve akşam seferlerini aksatmadan yapması gerekmektedir. Sefer başlamadan veya sefer esnasında meydana gelebilecek kaza, arıza vb. gibi nedenlerden dolayı derhal bir veya birden fazla araç temin edilip seferlerin aksamadan yapılmasını sağlayacaktır. Araçlar belirlenen hareket saatinden en az 15 dakika önce ilk hareket yerlerinde hazır bulunacaklar ve hareket saatinden önce hareket etmeyeceklerdir. Havaların soğuk ve sıcak olduğu dönemlerde araçlar servis saatinden 5 dakika önce çalıştırılarak araçların içlerinin ısıtılıp soğutulması sağlanacaktır.

 

7.2 Vardiya servislerinin çalışma saatleri Kırklareli Şube Müdürlüğü merkez ile bağlı istasyonlardaki giriş saatleri 08:00, 16:00 ve 24:00 olacak şekilde belirlenen ilk hareket noktalarından hareket edeceklerdir. Vardiya servislerinin tesislerden hareket saatleri 08:15, 16:15 ve 00:15 tir.

 

7.3 Bayram öncesi gibi çalışma saati yarım gün olan durumlarda yükleniciye haber vermek şartıyla yüklenici seferlerini mesai bitimi olan öğlen saatlerinde yapmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik giderine ilişkin; ihale konusu işte çalıştırılacak olan 4 personel için, (03.12.2020) tarihinde yürürlükte olan %4 sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti olan 3.749,39 TL üzerinden açıklama yaptığı, anılan isteklinin işçilik giderine ilişkin açıklamasına KİK İşçilik Hesaplama Modülü çıktısını eklediği tespit edilmiştir.

 

Aktarılan Tebliğ açıklamaları ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde; ihale konusu işin (01.01.2021-31.12.2022) tarihleri arasında gerçekleştirileceği, işçilik giderine ilişkin açıklamada “www.ihale.gov.tr” adresinde yer alan KİK İşçilik Hesaplama Modülünün kullanılabileceği anlaşılmaktadır.  

 

Başvuru sahibinin iddiasının aksine, anılan isteklice işçilik giderine ilişkin açıklaması kapsamında KİK İşçilik Hesaplama Modülü çıktısını sunduğu, bunun yanı sıra, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlenmelerin yer aldığı, bu çerçevede; anılan isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işin süresini dikkate alarak 2020 yılında yürürlükte olan asgari ücrette artış öngörülmesi gerekmediği,

 

Diğer taraftan, anılan Şartname’de ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan personelin günlük çalışma saatlerine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı ve idarenin aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazısında, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti maliyetinin açıklaması istenen bileşen olarak belirlenmediği anlaşıldığından; bahse konu işçilik giderinin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

 

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 …

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektöre ait personel taşıma, okul servisi ve şehir içi toplu taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosundaki EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi satırında 2018/492929-3078322-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği, idarenin 09.12.2020 tarihli yazısı ile anılan istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinin sunulmasının istendiği, bunun üzerine; bahse konu isteklice, 10.01.2020 tarihli ve 2018/492929-3078322-1-1 sayılı, Milli Savunma Bakanlığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından bahse konu istekli adına düzenlenen, işin adının “İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Personelinin Mesaiye Geliş ve Gidişlerini Sağlamak Maksadıyla Araç Kiralanması (11 Güzergâh)”, toplam sözleşme tutarının 598.845,00 TL, belge tutarının 552.519,05 TL olarak belirtildiği iş bitirme belgesinin sunulduğu, ilgili belge tutarının anılan isteklinin teklif ettiği bedelin (1.285.960,00 TL x %30 = 385.788,00 TL) %30’undan fazla olduğu,

 

Etki Sey. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler satırında; 461.980,00 TL tutarlı sözleşme ve faturaların beyan edildiği, idarenin 09.12.2020 tarihli ve beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazısı ile anılan istekliden yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimi tevsik etmek üzere beyan ettiği belgelerin istendiği, bunun üzerine; bahse konu isteklice, Çakırlar Mat. Amb. San. ve Tic. Ltd.Şti ile anılan isteklinin tarafları olduğu personel taşıma sözleşmesinin ve iş bu sözleşmeye istinaden sunulan hizmet karşılığı düzenlenmiş olan faturaların idareye sunulduğu, anılan isteklice sunulan belgeler incelendiğinde; Çakırlar Mat. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti ile anılan isteklinin tarafları olduğu personel taşıma sözleşmesinde, sözleşmenin süresinin 05.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri olarak ifade edildiği, anılan sözleşmede sözleşme bedeline yer verilmediği, söz konusu sözleşmeye istianeden sunulan hizmet karşılığı düzenlenmiş olan faturaların toplam KDV hariç tutarının 461.980,00 TL olduğu, söz konusu tutarın anılan isteklinin teklif ettiği bedelin(1.369.270,00 TL x %30 = 410.781,00 TL) %30’undan fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespitler ışığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinin, başvuru sahibinin iddiasının aksine EKAP’a kayıtlı olduğu, söz konusu belgede yer alan belge tutarının başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de düzenlenen asgari kriterleri karşıladığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi Etki Sey. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği faturaların, başvuru sahibinin iddiasının aksine 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesinde hüküm altına alınan faturaların taşıması gereken kriterlere uygun olarak düzenlendiği, anılan isteklice sunulan personel taşıma sözleşmesi incelendiğinde; ilgili iş kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin bir hüküm olmadığı, bu çerçevede; anılan belge konusu işte personel çalıştırıldığına ilişkin SGK internet sayfası üzerinden alınan belgelerin sunulmasına gerek olmadığı, söz konusu faturaların KDV hariç tutarları toplamının, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de düzenlenen asgari kriterleri karşıladığı tespit edildiğinden; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesinde “E-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” hükmü,

 

Bahse konu Yönetmelik’in “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “… (2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini, …” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; 11.12.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararında “… Ayrıca Yekta Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat tutarı incelendiğinde; madde 26’da belirtilen “İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir” gereği geçici teminat tutarının yeterli olmadığı tespit edilmiş olup değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Daha sonra komisyonumuz ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerini ayrıntılı olarak incelemiştir. Ayrıca teklif edilen fiyatlar arasında aşın düşük teklif olup olmadığının tespiti için; idare tarafından ihale konusu iş için belirlenen yaklaşık maliyet, İdari Şartname madde 48’de ihalede uygulanmak üzere belirtilen 0,8 sınır değer katsayısı ve geçerli teklif fiyatlar EKAP sistemi tarafından otomatik olarak; ihalede uygulanacak sınır değer 1.479.886,29 TL olarak hesaplanmıştır. …” ifadelerine yer verildiği,

 

03.12.2020 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen e-teklif açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde; iddiaya konu edilen Yekta Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminatın “Uygun değil” olarak işaretlendiği, anılan isteklinin sınır değer hesabına dahil edilmeyerek idarece sınır değerin 1.479.886,29 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Yekta Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun olarak alınan “G-0010-02209-20014867” ayırt edici numaralı geçici teminat mektubunun beyan edildiği görülmüştür.

 

İnceleme kapsamında; anılan isteklinin geçici teminat mektubunun kontrol edilmesi amacıyla, 28.01.2020 tarihli ve 2021/1766 sayılı yazı ile Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan anılan ihaleye teklif veren bütün istekliler tarafından ayırt edici numaraları beyan edilen geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiş olup Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından 02.02.2021 tarihli ve 2021/1994 sayılı yazı ile istenilen bilgiler gönderilmiştir.

 

Gönderilen söz konusu belgelere göre; Yekta Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında beyan ettiği “G-0010-02209-20014867” ayırt edici numaralı geçici teminat mektubunun, anılan istekli adına T.C. Ziraat Bankası tarafından düzenlendiği, söz konusu geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 25.05.2021 ve ilgili geçici teminat mektubunun tutarının 69.000,00 TL olduğu, bahse konu tutarın anılan isteklinin teklif bedelin ( 2.300.020,00 x %3 = 69.000,6TL ) %3’ünden az olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda, isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminatın usulüne uygunluğunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesindeki hükme göre; geçici teminatın yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilip edilmediğinin, bahse konu geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve ilgili geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin kontrol edilmesi suretiyle değerlendirileceği, yapılan değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan tekliflerin sınır değer hesabında kullanılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan tespitler ışığında; başvuruya konu isteklinin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda; elektronik geçici teminata ilişkin ayırt edici numaranın beyan edildiği, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, anılan mektuba ilgili kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin yeterli olduğu, bu çerçevede; başvuru sahibinin iddiasının aksine, bahse konu geçici teminat mektubunun standart forma uygunluğunun değerlendirilemeyeceği, diğer taraftan, idarece sınır değer hesaplamasına, geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen Yekta Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin dahil edilmediği, ihale işlem dosyası incelendiğinde; anılan isteklinin beyan ettiği geçici teminat mektubunun tutarının, bahse konu isteklinin teklif ettiği bedelin %3’ünden az olduğu, bu çerçevede; idarenin söz konusu isteklinin teklifini sınır değer hesaplamasında geçerli teklif olarak kabul etmemesi yönündeki işleminde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi Etki Sey. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, Ally Tour Taş. Med. Org. Ace. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen araç kiralama proforma faturasının sunulduğu, söz konusu proforma faturada; ilgili araçların sigorta, bakım ve onarım, lastik, muayene, egzoz emisyon ölçüm, Motorlu Taşıtlar Vergisi, akaryakıt, personel giderlerinin kiraya veren şirkete ait olacağının ifade edildiği, aktarılan proforma faturanın yanı sıra, anılan isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sigorta giderinin tevsiki için Ally Tour Taş. Med. Org. Ace. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, ancak söz konusu firmanın sigorta giderini tevsik etmek üzere fiyat teklifi alınan alanda faaliyet göstermediği, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin 3.4’üncü fıkrasında yer alan açıklamalara aykırılık teşkil ettiği tespit edildiğinden; anılan isteklice araçlara ait sigorta giderinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde açıklanmadığı tespit edilmiştir.

 

Anılan isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçlara ait bakım ve onarım giderlerinin tevsiki için Ally Tour Taş. Med. Org. Ace. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, anılan fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında ilgili hizmetin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ayrı satır açılarak gösterilmediği, bu haliyle söz konusu giderin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin 2.2.1’nci fıkrasında yer alan açıklamalara uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bahse konu isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçlara ait lastik giderinin tevsiki için Ally Tour Taş. Med. Org. Ace. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, anılan fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ayrı satır açılarak gösterilmediği, bu haliyle söz konusu giderin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin 2.2.1’nci fıkrasında yer alan açıklamalara uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

İdarece anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazıda; araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin açıklanması istenen teklif bileşeni olarak ifade edildiği, ancak bahse konu istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetini tevsik etmek üzere, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında herhangi bir belge sunulmadığı, bahse konu aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan araç kiralama sözleşmesinde araçlara ait vergilerin kiraya verene ait olacağı belirtilmekle birlikte, söz konusu sözleşmenin aktarılan mevzuat açıklamaları çerçevesinde geçerli bir aşırı düşük teklif açıklaması yöntemi olmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Edip Taş. Gıd. Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Etki Sey. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz