idarece ihaleye katılan isteklilere Geçici Teminat Mektubu ve Geçici Kefalet Senedi standart formlarının verildiği, söz konusu standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği ve geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı

Toplantı No2020/037
Gündem No8
Karar Tarihi26.08.2020
Karar No2020/UH.I-1423

BAŞVURU SAHİBİ:

Zemzem Turizm Otomo. Pet. İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(TKİ),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/252242 İhale Kayıt Numaralı “Eli Müdürlüğü Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından 29.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eli Müdürlüğü Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zemzem Turizm Otomo. Pet. İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti’nin 20.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.08.2020 tarih ve 35376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1234 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1)  Sürücü personele ilişkin maliyetin ayrı bir iş kalemi olarak belirlenmeksizin birim fiyat teklif cetvelinin tanziminin mevzuata aykırı olduğu ve işin yapılması aşamasında yüklenici haklarını ağır şekilde ihlale uğratacağı, zira idare tarafından yapılan işin ödemelerinin vardiya sayısına bağlanmasının aslında yüklenici açısından hiçbir farklılık yaratmadığı, yüklenicinin zaten aracı ve personeli istese de istemese de hazır bulundurmasından dolayı (akaryakıt hariç) tüm maliyetlere zaten katlandığı, bu noktada idare tarafından iş eksilişine gidildiğinde yüklenicinin vermediği hizmetin ve kazanmadığı paranın maliyetlerini yüklenmek riski ile karşı karşıya kaldığı, fiiliyatta yapılan %5 iş eksilişinin maliyetlerin devam etmesinden kaynaklı olarak yükleniciye +%5 maliyet olarak yansıdığı ve yüklenicinin işin organizasyon, finansman vs. kolları da katıldığında katlanılması mümkün olmayan bir sıkıntı ile karşı karşıya bırakıldığı, birim fiyat teklif cetvelinin gerçek birimi olan “Ay” birimi üzerinden oluşturulması gerektiği,

 

2) İhaleye teklif veren Tekten Grup A.Ş, Kaya Seyahat Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Uygar Grup Sey. Tur. Taş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti., Bayram Doğan Tur. Sey. Gıda. Tem. Tşm. Teks. Med. Mh. İnş. Pet. Ltd. Şti. ve 06 Antika Turz. Taş. Hizmet ve Temz. İnş. San. Dış Tıc. Ltd. Şti. firmalarının tekliflerinin mevzuata aykırı şekilde incelenerek ihalenin sonuçlandırıldığı, zira,

 

a-İş deneyim tutarlarının ihalede sunulması gereken tutarı karşılamadığı,

 

b-Geçici teminat mektuplarının mevzuata aykırı olduğu, standart forma uygun olmadığı,

 

c- Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hatalar bulunduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının  ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirâzen şikâyet süresi; şikâyet veya itirâzen şikâyet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,


Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle  ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;
a)
ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının  ilana  yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikâyet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,


izleyen günden itibaren başlar.”
 hükmü yer almaktadır.

 

 Bu çerçevede 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereğince ihale dokümanına ilişkin olarak idareye yapılacak başvuruların dokümanın satın alındığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde yapılması gerektiği dikkate alındığında, yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanını 24.06.2020 tarihinde aldığı, bu durumda şikâyetçinin dokümanı satın aldığı tarihi izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra, 20.07.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiş olduğundan yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru sahibinin bu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

a) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “ (1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.: Sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama, öğrenci taşıma, personel taşıma, her türlü yük ve malzeme taşıma işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda mevzuatta belirtilen oranlar dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği,

 

 İş deneyim belgesi tutarının her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden KDV hariç olarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

 Buradan hareketle ihale üzerinde bırakılan Tekten Grup A.Ş tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce “Tekten Grup Taah. A.Ş” adına düzenlenmiş 04.03.2020 tarihli ve 2019/52173-3290108-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede,

 

İşin adının, “İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar için 01/04/2019-31/12/2019 tarihleri arası yakıt hariç yolcu taşıma araçlarının sürücüsü ile kiralama işi”,

 

İlk sözleşme bedelinin, “15.332.650,07 TRY”,

Gerçekleştirilen iş tutarının “15.179.536,49 TRY”,

Toplam sözleşme tutarının “15.332.650,07 TRY”,

Kabul tarihinin “31.12.2019”,

Belge tutarının “15.179.536,49 TRY” olduğu,

 

Açıklama kısmında ise, “Bu iş için işçilik tutarı 8.334.768,29 TL (%54,36) Araç kiralama bedeli 6.997.881,78(%45,64)” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Tekten Grup A.Ş’nin teklif tutarının 10.499.999,58 TL olduğu ve ihalede sağlanması gereken iş deneyim belgesi oranının teklif edilen bedelin en az %30’u olacağı dikkate alındığında (3.149.999,874) anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen 15.179.536,49 TL’lik tutarın bu haliyle ihalede istenilen tutarı sağladığı anlaşılmıştır.

 

İkinci en avantajlı teklif sahibi olan Kaya Seyahat Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken SGK İstanbul İl Müdürlüğünce “Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.” adına düzenlenmiş 18.05.2018 tarihli ve 2015/58837-1213069-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede,

 

İşin adının, “Şoförlü Araç Kiralama”,

 

İlk sözleşme bedelinin, “6.957387,04 TRY”,

Gerçekleştirilen iş tutarının “7.059.908,02 TRY”,

Toplam sözleşme tutarının “7.059.908,02 TRY”,

Kabul tarihinin “27.04.2018”,

Belge tutarının “7.059.908,02 TRY” olduğu,

 

Açıklama kısmında ise, “1 adet iş eksilişi ve 2 adet iş artışı yapılarak 31.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda yapılan incelemede, Kaya Seyahat Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklif tutarının 11.457.570,50 TL olduğu ve ihalede sağlanması gereken iş deneyim belgesi oranının teklif edilen bedelin en az %30’u olacağı dikkate alındığında (3.437.271,15) anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen 7.059.908,02 TL’lik tutarın bu haliyle ihalede istenilen tutarı sağladığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren Uygar Grup Sey. Tur.Taş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti., tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken Kuşadası Belediye Başkanlığınca “Uygar Grup Seyahat Turz. Taş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti.” adına düzenlenmiş 01.07.2019 tarihli ve 2015/135932-1322207-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede,

 

İşin adının, “Araç Kiralama Hizmeti Alımı”,

 

İlk sözleşme bedelinin, “2.029.035,00 TRY”,

Gerçekleştirilen iş tutarının “2.302.637,00 TRY”,

Toplam sözleşme tutarının “2.365.972,00 TRY”,

Kabul tarihinin “08.01.2019”,

Belge tutarının “2.302.637,00 TRY” olduğu tespit edilmiştir.

 

Belge ekinde yer alan güncelleme belgesinde ise güncellenmiş iş deneyim belgesi tutarının 4.374.229,87 TL olduğu belirtilmiştir.

 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda yapılan incelemede, Uygar Grup Sey. Tur.Taş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklif tutarının 11.739.698,00 TL olduğu ve ihalede sağlanması gereken iş deneyim belgesi oranının teklif edilen bedelin en az %30’u olacağı dikkate alındığında (3.521.909,4 TL) anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen güncellenmiş 4.374.229,87 TL’lik tutarın bu haliyle ihalede istenilen tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren Bayram Doğan Tur. Set. Gıda tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken DSİ 20. Bölge Müdürlüğünce “Bayram Doğan Tur. Set. Gıda tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti..” adına düzenlenmiş 03.02.2020 tarihli ve 2018/509359-3145365-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede,

 

İşin adının, “DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Şoförlü Taşıma Hizmeti Alımı”,

 

İlk sözleşme bedelinin, “6.481.012,92 TRY”,

Gerçekleştirilen iş tutarının “5.894.272,63 TRY”,

Toplam sözleşme tutarının “6.481.012,92 TRY”,

Kabul tarihinin “21.01.2020”,

Belge tutarının “5.894.272,63 TRY” olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda yapılan incelemede, Bayram Doğan Tur. Set. Gıda tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti..nin teklif tutarının 12.338.474,00 TL olduğu ve ihalede sağlanması gereken iş deneyim belgesi oranının teklif edilen bedelin en az %30’u olacağı dikkate alındığında (3.701.542,2 TL) anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen 5.894.272,63 TL’lik tutarın bu haliyle ihalede istenilen tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Yine ihaleye teklif veren 06 Antika Turz. Taş. Hizmet ve Temz. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken Maltepe Belediye Başkanlığınca “06 Antika Turz. Taş. Hizm. ve Tem. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.” adına düzenlenmiş 15.10.2019 tarihli ve 2017/487415-2463227-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede,

 

İşin adının, “Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet aracı kiralanması ve yardımcı personel (Şoför, operatör ve tamirci) destek hizmet alım işi”,

 

İlk sözleşme bedelinin, “29.987.317,74 TRY”,

Gerçekleştirilen iş tutarının “33.019.865,51 TRY”,

Toplam sözleşme tutarının “33.346.429,26 TRY”,

Kabul tarihinin “30.09.2019”,

Belge tutarının “33.019.865,51 TRY” olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda yapılan incelemede, 06 Antika Turz. Taş. Hizmet ve Temz. İnş. San. Dış Tıc. Ltd. Şti.nin teklif tutarının 12.396.272,00 TL olduğu ve ihalede sağlanması gereken iş deneyim belgesi oranının teklif edilen bedelin en az %30’u olacağı dikkate alındığında (3.718.881,6 TL) anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen güncellenmiş 33.019.865,51 TL’lik tutarın bu haliyle ihalede istenilen tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin ihaleye teklif veren şikayet konu isteklilerin sunduğu iş deneyim belgelerinin ihalede sağlanması gereken iş deneyim oranını sağlayamadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. …” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. …” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

b) Teminat mektupları. …” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.  

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “… (4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. …” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca Elektronik İhale Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” Hükmü bulunmaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: ELİ MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

49 Araç ile 12 Ay boyunca Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: ELİ Müdürlüğü Soma /MANİSA.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: … Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi …” düzenlemesine ve doküman ekinde geçici teminat mektubu ile geçici kefalet senedi standart formuna yer verildiği görülmüştür.

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “…26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde “27.1. … b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

09.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararından, şikâyete konu ihalede 22 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 13 isteklinin teklif verdiği, Elmastaş Araç Kiralama Temz. Taş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Önar Araş. Yön. Dan. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminatının uygun olmadığı, Flora Sos. ve Des. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi tutarının yeterli olmaması, sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri ile makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgelere ilişkin beyanlarının bulunmadığı,  M.A.T Hayv. Araç Kir. İnş. Taah. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.nin sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri ile makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgelere ilişkin beyanlarının bulunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu çerçevede ihalenin en avantajlı birinci teklif sahibi olan Tekten Grup Taah. A.Ş üzerinde bırakılmasına, Kaya Seyahat Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen hükümler ile ihale dokümanının bahsi geçen düzenlemeleri uyarınca geçici teminat olarak teminat mektubu sunulması halinde mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerektiği, ayrıca Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak düzenlenen geçici teminat mektuplarının ise elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebileceği, ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesinin gerektiği, geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığının kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan incelemede idarece ihaleye katılan isteklilere Geçici Teminat Mektubu ve Geçici Kefalet Senedi standart formlarının verildiği, söz konusu standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği ve geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden idare tarafından, beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP üzerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenlerin tevsik edilmesi amacıyla ihale üzerinde kalan Tekten Grup Taah. A.Ş’ye  gönderilen 03.07.2020 tarihli yazıda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunun belgelerin sunuluş şekline uygun olarak 08.07.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Tekten Grup Taah. A.Ş tarafından söz konusu idare yazısına karşılık sunulan “Geçici Kefalet Senedi” ne içerik itibariyle bakıldığında idarenin adının doğru şekilde ifade edildiği ve “İdarenizce ihaleye çıkarılan 2020/252242 ihale kayıt numaralı “Eli Müdürlüğü Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti alımı” işine istekli sıfatıyla katılacak olan Tekten Grup Taah. A.Ş’nin 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan 315.000 TL (Yalnız Üçyüzonbeşbin Türk Lirası sıfır kuruş) Quick Sigorta A.Ş garanti ettiğinden 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Quick Sigorta A.Ş ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu kefalet senedi 30/1172020 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından sunulan geçici kefalet senedinin içeriği incelendiğinde yukarıda belirtilen Yönetmelik’in ekinde yer alan ve idarece isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen KİK024.4/H numaralı standart forma herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Kaya Seyahat Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 03.07.2020 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demostrasyon değerlendirmesi” başlıklı yazıda ise sunulması gereken belgelerde geçici teminat mektubuna veya geçici kefalet senedine yer verilmediği, zira “Yeterlik Bilgileri Tablosu”ndan anlaşılacağı üzere anılan isteklinin teminatını Elektronik Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak sunduğu belirlenmiştir.

 

Kaldı ki başvuru sahibi tarafından şikayete konu edilen diğer istekliler olan Uygar Grup Sey. Tur. Taş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti., Bayram Doğan Tur. Sey. Gıda. Tem. Tşm. Teks. Med. Mh. İnş. Pet. Ltd. Şti. ve 06 Antika Turz. Taş. Hizmet ve Temz. İnş. San. Dış Tıc. Ltd. Şti.nin sunduğu “Yeterlik Bilgileri Tablosun” da geçici teminata ilişkin beyanlara yer verildiği Bayram Doğan Tur. Sey. Gıda. Tem. Tşm. Teks. Med. Mh. İnş. Pet. Ltd. Şti. haricindeki diğer iki isteklinin de Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu sunulduğuna dair beyanlarına yer verildiği ve geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının da belirtildiği görülmüştür.

 

İdarece 21.08.2020 tarih ve 3145630 sayılı yazı ekinde gönderilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesinde de Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde sunulan elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin EKAP’tan teyidinin yapılması sonucu söz konusu bilgilerin gerek miktar ve gerekse süre açısından mevzuata herhangi bir aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır. Öte yandan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan geçici teminat mektubunun sunulduğuna dair beyanı bulunan Bayram Doğan Tur. Sey. Gıda. Tem. Tşm. Teks. Med. Mh. İnş. Pet. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubuna ilişkin olarak da söz konusu isteklinin ihalede birinci veya ikinci en avantajlı teklif sahibi olmaması sebebiyle idarece herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibinin geçici teminata yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklamaları,

 

 Anılan Tebliğ’in “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. 39.3. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli ile birlikte şikayete konu edilen diğer isteklilerin de birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanılmamış olup, bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz