ihale birim fiyat cetvelde bir aracın günlük maliyeti üzerinden teklif verileceğinden ara toplamların belirtmesine gerek olmadığı tespiti

Toplantı No 2021/010
Gündem No 61
Karar Tarihi 10.03.2021
Karar No 2021/UH.II-589

BAŞVURU SAHİBİ:

Taşarlar Taşımacılık Hidrolik İş Mak. Tamir ve Bakım Hizm. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Ahmet Burak TAŞAR,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/427076 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini 21/09/2020-18/06/2021 Tarihleri Arasında 171 İş Gününde, Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 1102 İlkokul Ortaokul Öğrencisini 74 Araç İle 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini 21/09/2020-18/06/2021 Tarihleri Arasında 171 İş Gününde, Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 1102 İlkokul Ortaokul Öğrencisini 74 Araç İle 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşarlar Taşımacılık Hidrolik İş Mak. Tamir ve Bakım Hizm. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.09.2020 tarih ve 42659 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 10.02.2021 tarihli ve 2021/MK-65 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1482-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Alkan Erşen tarafından söz konusu ihalenin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13’üncü kısımlarına teklif verildiği, ancak ihalenin tamamına verilecek teklif ile belirli kısımlarına verilecek teklifte hazırlanacak olan birim fiyat teklif cetveli standart formunun farklı olduğu, anılan isteklinin ihaleye kısmi teklif vermesine rağmen teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin ihalenin tamamına teklif verilecek nitelikte olduğu ve ara toplamlara yer vermediği gerekçesiyle sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin geçersiz olduğu, bu nedenle itirazen şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 28.10.2020 tarih ve 2020/UH.II-1755 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “Başvurunun reddine” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.12.2020 tarihli ve E: 2020/2073, K: 2020/2251 sayılı kararı üzerine alınan 10.02.2021 tarihli ve 2021/MK-65 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 28.10.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1755 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi başvuru sahibinin iddiası ile sınırlı yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan KİK015.3./H numaralı birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası:

A1

B2

 

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 II. ARA TOPLAM   (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalara uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı8

Kaşe ve İmza

 

 

1) Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2) Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

   Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

   Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

4) Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

5) Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır.

6) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve  Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

7) Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.

8) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

*Bu standart form 20/04/2011-27911 R.G./ 1. md. ve 16/08/2014-29090 R.G./ 5. md. ile değiştirilmiştir.”

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini 21/09/2020-18/06/2021 tarihleri arasında 171 iş gününde, Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 1102 İlkokulOrtaokul Öğrencisini 74 Araç ile 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İş

b) Miktarı ve türü:

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini 21/09/2020-18/06/2021 tarihleri arasında 171 iş günü 1102 Öğrenci 74 Araç ile 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İşi

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini Günübirlik Taşıma İşi  21/09/2020-18/06/2021 tarihleri arasında 171 iş gününde, Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 1102 İlkokul-Ortaokul Öğrencisini 74 Araç ile 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: DÖRTYOL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

“Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. Taşıma merkezi okullara bağlı güzergâhların tamamı ayrı bir kısım olarak belirlenmiştir. İstekliler bu Şartname’de ayrı bir kısım olarak belirlenen taşıma merkezi okullara bağlı güzergâhların tamamına teklif vereceklerdir. Teklif değerlendirmesi her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan kısımlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Taşıma işinde çalıştırılacak araçlara ilişkin şoför, bakım/onarım, ilgili kurumlardan alınacak uygunluk, güzergâh, ruhsat, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi vb. ilgili giderler teklif fiyatına dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

“Birim Fiyat Teklif Cetveli[1]

İhale kayıt  numarası :2020/427076

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

1.KISIMYENİYURT ORTAOKULU ne-Eski Yeniyurt Beldesi (Say Mevkii) +Yeni Mezarlık 5 Km den 18 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

2

1.KISIMYENİYURT ORTAOKULU ne-Eski Yeniyurt Beldesi (Çiftlik Mevkii) 8 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

3

2.KISIMYENİYURT İSTİKLAL İLKOKULU ne-Eski Yeniyurt Beldesi (Çiftlik ve say Mevkii) 7 Km den 9 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

4

2.KISIMYENİYURT İSTİKLAL İLKOKULU ne-Eski Yeniyurt Beldesi (Çiftlik ve say Mevkii) 7 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

5

3.KISIMALTINÇAĞ ORTAOKULU ne-Dikilitaş durağı+Fen Lisesi durağı 3 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

6

3.KISIMALTINÇAĞ ORTAOKULU ne-Kazancı Çınarı durağı+Şaban Sokağı durağı+ Çelen Çıkmazı Durağı 3 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

7

3.KISIMALTINÇAĞ ORTAOKULU ne-Güven Sokağı durağı 2 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

8

3.KISIMALTINÇAĞ ORTAOKULU ne-Peköz Sokağı durağı 2 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

9

3.KISIMALTINÇAĞ ORTAOKULU ne-Hasanoğlu durağı+Kocaoğlu durağı 3 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

10

4.KISIMKUZUCULU EMRAL KAYASI İLKOKULU ne-Kuzuculu Mah. Türkmen Sokak 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

11

4.KISIMKUZUCULU EMRAL KAYASI İLKOKULU ne-Kuzuculu Mah. Keçeli Yolu ve Örencik 6 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

12

4.KISIMKUZUCULU EMRAL KAYASI İLKOKULU ne-Kuzuculu Mah. Santral Sokak 5 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

13

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Keçeli ve Emral Kayası Mevkii 1 Güzergah 5 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

14

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Keçeli ve Emral Kayası Mevkii 2 Güzergah 8 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

15

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tırıklık Mevkii 1. güzergah 4 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

16

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tırıklık Mevkii 2. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

17

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tırıklık Mevkii 3. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

18

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tırıklık Mevkii 4. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

19

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tırıklık Mevkii 5. güzergah 3 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

20

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tırıklık Mevkii 6. güzergah 4 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

21

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Memidikler Mevkii 4 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

22

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Karapalut ve Kazancı Çınar Mevkii 1. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

23

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Karapalut ve Kazancı Çınar Mevkii 2. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

24

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Karapalut ve Kazancı Çınar Mevkii 3. güzergah 3 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

25

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tüm Çayı Mevkii 1. güzergah 4 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

26

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tüm Çayı Mevkii 2. güzergah 2 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

27

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tüm Çayı Mevkii 3. güzergah 3 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

28

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tüm Çayı Mevkii 4. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

29

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tüm Çayı Mevkii 5. güzergah 2 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

30

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Tüm Çayı Mevkii 6. güzergah 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

31

5.KISIMKUZUCULU ORTAOKULUne-Avanlar Mevkii (Öğülbek) 2 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

32

6.KISIMYEŞİLKÖY AKDENİZ ORTAOKULUne-Delta Yolu Küme Evler Mevkkinden 12 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

33

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Kırık Köprü Mahallesi 6 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

34

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Küllücüler Caddesi 3 Km den 15 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

35

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Küllücüler Caddesi 2 3 Km den 12 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

36

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Atatürk Caddesi 3 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

37

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Beyler Yurdu Caddesi 3 Km den 17 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

38

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Baş Mahalle 3 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

39

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-E5 Karayolu 5 Km den 17 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

40

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Sahil Yolu 5 Km den 17 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

41

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Çay Mahallesi 4 Km den 11 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

42

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Fevzi Çakmak Caddesi 4 Km den 17 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

43

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Namık Kemal Caddesi 3 Km den 11 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

44

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Deliçay Caddesi 5 Km den 15 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

45

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1 4 Km den 12 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

46

7.KISIMYEŞİLKÖY 19 ARALIK ORTAOKULU ne-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2 7 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

47

8.KISIMYEŞİLKÖY ZİYA GÖKALP İLKOKULU ne-Yeşilköy mahallesi sahil yolu düşüncem sok 1. Hat 4 Km den 14 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

48

8.KISIMYEŞİLKÖY ZİYA GÖKALP İLKOKULU ne-Yeşilköy mahallesi hatay, çaykara,e-5 kuzey 2. Hat 4 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

49

8.KISIMYEŞİLKÖY ZİYA GÖKALP İLKOKULU ne-Yeşilköy mahallesi ibnisina, devran sokak 3. hat 4 Km den 13 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

50

8.KISIMYEŞİLKÖY ZİYA GÖKALP İLKOKULU ne-Yeşilköy mahallesi e-5 güney üzeri 4. Hat 2 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

51

8.KISIMYEŞİLKÖY ZİYA GÖKALP İLKOKULU ne-Yeşilköy mahallesi oğuz market deliçay caddesi 5. Hat 2 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

52

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Aktaş Cad. Aktaş Cami Atatürk Cad Üzerinden Karakese Ortaokulu 3 Km den 22 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

53

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Kafkas Sokakaktaş Camii Ateş Market Civarı Atatürk Cad. Üzerinden Karakese Ortaokulu 2 Km den 32 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 2 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

2

 

 

54

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Soylu Sokak Fatih Cad Üzerinden Karakese Ortaokulu 3 Km den 21 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

55

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Akasya Sokak Işık Sokak Mezarlık Çevresi Hüsamlı Sok. Hacı Abit Sok Yılmaz Sok.Fatih Caddesi Üzeri Karakese Ortaokulu 3 Km den 21 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

56

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Fatih Caddesi İlyas Çakır Caddesi Kesişimi Karakese İlkokulu Önü Karakese Ortaokulu 2 Km den 22 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

57

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Derebahçe Çıkmazı İstiklal Caddesi 2 Km den 10 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

58

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Fatih Caddesi Boso Sokak Fatih Cad. Üzerinden Karakese Ortaokulu 3 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

59

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Çifte Kuyular Sok.Çiçek Sokak (Giriş Çıkış) Çifte Kuyular Sokak 5 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

60

9.KISIMKARAKESE ORTAOKULU ne-Soylular Sokak Kemal Duduoğlu Bulvarı Bağlar Cad.Altay Sok Bahar Sok.Kurudere Cad Üzerinden Karakese Ortaokulu 5 Km den 12 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

61

10.KISIMKARAKESE İLKOKULU ne-(Kurudere Caddesi) 5 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

62

10.KISIMKARAKESE İLKOKULU ne-(Bağlar Caddesi) 4 Km den 15 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

63

10.KISIMKARAKESE İLKOKULU ne-(Çifte Kuyular Sokak) 5 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

64

11.KISIMŞEHİT HARUN TAŞ İLKOKULUne-Özerli Mahallesi 4-5 Nolu Çiftçi Yolu Sokak Kümeevler Mevkii 4 Km den 17 Öğrenciyi 17/23 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

65

11.KISIMŞEHİT HARUN TAŞ İLKOKULUne-Özerli Mahallesi (Serinevler Mevkii) 4 Km den 64 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 4 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

4

 

 

66

12.KISIMDOKUZOCAK İLKOKULUne-Cami Yanı ve Beşikgöl Mevkii 2 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

67

12.KISIMDOKUZOCAK İLKOKULUne-Cami Yanı ve Su Deposu 2 Km den 16 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

68

12.KISIMDOKUZOCAK İLKOKULUne- Su Deposu Durağı 2 Km den 9 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 1 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

1

 

 

69

13.KISIMFATİH ORTAOKULUne-Özerli Mahallesi (Dikilitaş,Çiftekuyular,Serinevler,Çağlalık Yolu Üzeri 5 Km den 32 Öğrenciyi 10/16 Kapasiteli 2 Araçla 171 Gün Taşınması

araç

2

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

                  1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

         2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

   Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

   Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır. Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

4 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I. Ara Toplam (KDV Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır.

İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

 

 

 

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini 21/09/2020-18/06/2021 Tarihleri Arasında 171 İş Gününde, Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 1102 İlkokul Ortaokul Öğrencisini 74 Araç İle 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İşi”nin kısmi teklife açık olduğu ve kısım sayısının 13 olduğu, 21.09.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına göre ihale dokümanını indirenlerin sayısının 3, ihalenin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13’üncü kısımlarına teklif veren istekli sayısının 2 olduğu, ihalenin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13’üncü kısımlarının Alkan Erşen’in üzerine bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Kesinleşen ihale dokümanı incelendiğinde, ihaleye kısmi teklif verilmesi veya ihalenin tamamına teklif verilmesi durumlarında ayrı ayrı birim fiyat teklif cetvelinin düzenlenmediği, tek bir birim fiyat teklif cetveli standart formunun düzenlendiği, düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde 13 kısma ilişkin öğrenci taşınacak okulların, öğrenci sayılarının, araç sayılarının ve kaç gün taşınacağının bilgisi yer alan 69 kalemden oluştuğu, “ara toplam” kısmının bulunmadığı görülmektedir.

 

Alkan Erşen’in idareye sunduğu teklif dosyası incelendiğinde, birim fiyat teklif mektubunda “ekteki cetvelde yer alan kısımlarını” ifadesine yer vererek, anılan mektubun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13’üncü kısımlarının doldurulduğu, dolayısıyla ihaleye kısmi teklif verdiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in ekinde yer alan KİK015.3./H numaralı birim fiyat teklif cetveli dip notlarından, işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri için Yönetmelik’in ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formunun ilgili kısmının idarelerce kullanılacağı ve hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde “Ara Toplam” ibaresinin kaldırılarak birim fiyat teklif cetveli standart formunun düzenleneceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme doğrultusunda anılan ihalede, teklif fiyatının işçi sayısı üzerinden değil bir aracın 171 günlük maliyeti üzerinden verildiği, her bir kısmın içerisinde şoför maliyetinin yanında araç, bakım onarım, zorunlu trafik sigortası gibi giderlerin de yer aldığı, işçilik için ayrı bir satır açılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Alkan Erşen’in teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin dokümanda yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13’üncü kısımlarının doldurulduğu, anılan cetvelde bir aracın 171 günlük maliyeti üzerinden teklif verileceğinden ara toplamların belirtmesine gerek olmadığı tespit edildiğinden ihalenin iptalini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz