A.Ş ler tarafından ihalelerde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerekliliği hk(Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve  standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu)

Toplantı No 2021/011
Gündem No 48
Karar Tarihi 17.03.2021
Karar No 2021/UH.I-629

BAŞVURU SAHİBİ:

Mikromed Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/672038 İhale Kayıt Numaralı “Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mikromed Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.02.2021 tarih ve 10381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/375 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin 25.1 ve 25.3.1’inci maddeleri ile Teknik Şartname’nin 9.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeler gereği yaptıkları değerlendirmede, İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinin son fıkrasındaki düzenleme gereği bu fıkrada sayılan işçilik giderleri ile teknik şartnamede belirtilen tüm işçilik giderlerinin teklif fiyata dahil edilmesinin gerektiği, buna göre Teknik Şartname’nin 9.2’nci maddesinde belirtilen özellikle yemek ve yol ücretlerinin işçilik maliyeti içerisinde gösterilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde işçilik maliyetinin 12.211.237,80 TL olduğu ve bu tutara yol ve yemek ücretinin dahil edilmediği, EKAP üzerinde yer alan ihale araçlarında açıkça ücret, yemek ve yol bedellerinin belirtildiği, bu hesaplama çizgisine rağmen yemek ve yol bedelinin hesaplanmayarak teklif çizelgesinin ilgili kısmına dahil edilmediği, idari ve teknik şartname’nin yukarıda aktarılan maddeleri ve EKAP üzerinde işçilik hesaplama çizelgesinde belirtilen yemek ve yol giderleri gereği yol ve yemek ücretlerinin asgari işçilik ücretine dahil edilerek teklif verilmesi gerekmekte iken yol ve yemek ücretini teklif fiyata dahil etmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan geçici teminat mektubunun miktar, süre ve içerik açısından İdari Şartname’de belirtilen şartları sağlamadığı, sunulan geçici teminat mektubunun geçici teminat mektubunda yer alması gereken “…4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz .” şeklindeki ibarenin yer almadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından Özgün Kim. Mad. Tıbbi Mal. Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.nin anonim şirket olmasından dolayı ortaklık son durumunu gösterir belge olarak pay defterinin esas alınması gerektiği, ve ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler tablosunda yer alan ortaklık bilgilerinin pay defteri ile uyumlu olması gerektiği, dolayısıyla söz konusu tabloda yer alan ticaret sicili gazetesi bilgilerinin teyidinin pay defteri ile yapılması gerektiği, pay defterindeki bilgiler ile tablodaki bilgilerin uyumlu olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmet Alımı…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “ Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta, cihaz, malzeme, personel, eğitim, varsa yasal izin, numune taşıma giderleri, yaptırılacak kalibrasyona ait her türlü gider ile cihazların bakım onarımı ve yedek parça sağlanması, işin teknik şartnamesinde ve ihale dökümanında belirtilen tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Sorumlu Personel (Asgari Ücretin 150 Fazlası) olarak çalışacak 1 işçiye ait işçilik gideri,

Teknik Personel (Asgari Ücretin 80 Fazlası) olarak çalışacak 1 işçiye ait işçilik gideri,

Laboratuvar Personeli (Asgari Ücretin 40 Fazlası) olarak çalışacak 15 işçiye ait işçilik gideri,

Laboratuvar Personeli (Asgari Ücretin 30 Fazlası) olarak çalışacak 17 işçiye ait işçilik gideri,

Numune Kabul personeli (Asgari Ücret) olarak çalışacak 3 işçiye ait işçilik gideri,

Hizmetli personel (Asgari Ücret) olarak çalışacak 5 işçiye ait işçilik gideri,

Depo Personeli (Asgari Ücret) olarak çalışacak 1 işçiye ait işçilik gideri,

Kurye (Asgari Ücret) olarak çalışacak 21 işçiye ait işçilik gideri sözleşme bedeline dahildir.

İhale teknik şartnamesinde belirtilen tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %2’dir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Personel” başlıklı 9’uncu maddesinde “…9.2. Yüklenicinin laboratuvarda bulunduracağı tüm personelin maaş, kıdem tazminatı, izin, rapor, yemek ve yol parası yükleniciye aittir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir:

 

 

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif edilen    birim fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Sorumlu Personel(Brüt asgari ücretin %150 fazlası)

Ay

1

36

 

 

2

Teknik Personel(Brüt asgari ücretin %80 fazlası)

Ay

1

36

 

 

3

Laboratuvar Personeli(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

15

36

 

 

4

Laboratuvar Personeli(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Ay

17

36

 

 

5

Numune Kabul personeli(Brüt asgari ücret)

Ay

3

36

 

 

6

Hizmetli personel(Brüt asgari ücret)

Ay

5

36

 

 

7

Depo personeli(Brüt asgari ücret)

Ay

1

36

 

 

8

Kurye personeli(Brüt asgari ücret)

Ay

21

36

 

 

                                                                                                     I. ara toplam (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

1

Laboratuvar Hizmet Alımı

puan

214.046.640,71

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Başvuruya konu ihalenin kapsamının Halk sağlığı laboratuvarı hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait teklif cetvelinin ise, brüt asgari ücret ve brüt asgari ücretin yüzde fazlası şeklinde belirlenen sayıda personelin çalışma süreleri ile laboratuvar hizmet alımı puanlamasına ilişkin miktar uyarınca belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında brüt asgari ücret ve brüt asgari ücretin yüzde fazlası üzerinden işçilik giderleri ile ihale teknik şartnamesinde belirtilen tüm giderlerin sözleşme bedeline dahil giderler olarak belirlendiği,

 

Ayrıca, Teknik Şartname’nin 9.2’nci maddesinde, yüklenicinin laboratuvarda bulunduracağı tüm personelin maaş, kıdem tazminatı, izin, rapor, yemek ve yol parasının yükleniciye ait olduğunun düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemeleri dikkate alındığında, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetlerine yönelik olarak brüt asgari ücret ve brüt asgari ücretin yüzde fazlası üzerinden işçilik maliyetlerinin hesaplanmasının istenildiği, teknik şartnamede belirtilen tüm giderlerin ise sözleşme bedeline dahil giderler olarak sözleşme bedeli kapsamında öngörülmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, söz konusu teknik şartname maddesinde belirlenen giderlerin, personele ilişkin teklif fiyatları kapsamında ayrıca gösterilmesine ilişkin zorunluluğun bulunmadığı, isteklilerin anılan giderleri toplam fiyata dâhil ettiği kabul edilerek tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olduğu, diğer bir ifadeyle iddiaya konu giderlerin teklif fiyatına dahil olduğu kabulünün gerektiği, ihale dokümanında yemek ve yol gideri için bedel öngörülmediği, öte yandan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin üzerinde olması nedeniyle teklif bileşenlerine yönelik açıklama istenilmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a)  Tedavüldeki Türk Parası.            

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.  

 (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü,

 

 “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

 “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “ İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: … Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “ İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 14.05.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının her bir ortağı tarafından ayrı ayrı geçici teminat mektuplarının sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden, ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği,

 

Ayrıca, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerektiği, bu tarihin, 14.05.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği ve isteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları adına sunulan geçici teminat mektuplarının standart form (KİK024.1/H) geçici teminat mektubu bilgileri dikkate alınarak hazırlandığı, dolayısıyla sunulan geçici teminat mektuplarının iddia konusu 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesini taşıdığı görülmüştür.

 

Ayrıca sunulan geçici teminat mektuplarının 21.06.2021 ve 30.07.2021 tarihlerine kadar geçerli olduğu anlaşılmış olup, söz konusu sürelerin 14.05.2021 tarihinden önce olmadığı, ayrıca geçici teminatların toplam tutarının (2.250.000,00 TL) ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının karşılaması gereken tutar olan (68.933.597,59TLx%3=2.068.007,92 TL) tutarı karşıladığı da görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b)Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun 2 numaralı notunda “Not2: Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.”  açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye 4 isteklinin teklif sunduğu ve idarece yapılan değerlendirmeler neticesinde ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla Diyarmed Sağ. Ür. San. ve Tic. A.Ş. –Özgün Kim. Mad. Tıbbi Malz. Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve başvuru sahibi Mikromed Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda “…İhale teklif dosyasında Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’ne ait hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık sermaye yapısının şirket pay defterine uygun olduğunu ve hazirun cetvelinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylandığını gösterir belgenin olduğu görülmüştür.” şeklinde yapılan değerlendirme neticesinde şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde, ihaleye katılan tüzel kişi isteklilerden teklifleri kapsamında, ilgilinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir, tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin sunulmasının istenildiği, bu belgenin sunulmasına ilişkin ihale dokümanının ekinde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun yer aldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi uyarınca, ihaleye katılacak istekliler tarafından isteklinin tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin sunulmasına ilişkin anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan istekliye ait olarak gönderilen teklif dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağı Özgün Kimyevi Madde Tıbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.ne ilişkin olarak, Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart form (KİK030.0/H) ve ekinde hazirun cetveli, karar defteri, imza sirküleri, ticaret sicili gazeteleri imza beyannameleri ve ticaret sicili tasdiknamesi vb. belgelerinin yer aldığı, pay defterinin ise bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan söz konusu iş ortaklığının pilot ortağı Diyarmed Sağ. Ür. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise pay defterlerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Ancak, idarece ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağına ilişkin olarak teklif dosyasında sunulan diğer belgelerden hareketle anılan isteklinin teklifinin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi uyarınca, ihaleye katılacak istekliler tarafından isteklinin tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin sunulmasına ilişkin anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle anonim şirketler tarafından “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, gerek anılan Yönetmelik’in aktarılan hükümlerinden gerekse de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden anonim şirketler tarafından pay defteri sunulmasının açık bir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca pay defterine alternatif olabilecek başka bir belgenin sunulmasına ilişkin herhangi bir hükmün ve düzenlemenin bulunmadığı da anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Diyarmed Sağ. Ür. San. ve Tic. A.Ş. –Özgün Kim. Mad. Tıbbi Malz. Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, Diyarmed Sağ. Ür. San. ve Tic. A.Ş. –Özgün Kim. Mad. Tıbbi Malz. Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Anılan kararda, anonim şirketler tarafından “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerektiği, ayrıca anonim şirketler tarafından pay defteri sunulmasının açık bir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca pay defterine alternatif olabilecek başka bir belgenin sunulmasına ilişkin herhangi bir hükmün ve düzenlemenin bulunmadığı,  bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b)Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun 2 numaralı notunda “Not2: Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu ihaleye 4 isteklinin teklif sunduğu ve idarece yapılan değerlendirmeler neticesinde ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla Diyarmed Sağ. Ür. San. ve Tic. A.Ş. –Özgün Kim. Mad. Tıbbi Malz. Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve başvuru sahibi Mikromed Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği,  ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağı Özgün Kimyevi Madde Tıbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.ne ilişkin olarak, Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart form (KİK030.0/H) ve ekinde hazirun cetveli, karar defteri, imza sirküleri, ticaret sicili gazeteleri imza beyannameleri ve ticaret sicili tasdiknamesi vb. belgelerinin yer aldığı, pay defterinin ise bulunmadığı, diğer taraftan söz konusu iş ortaklığının pilot ortağı Diyarmed Sağ. Ür. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise pay defterlerinin sunulduğu görülmüştür. İdarece ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağına ilişkin olarak teklif dosyasında sunulan diğer belgelerden hareketle anılan isteklinin teklifi yeterli görülmüştür.

 

Bu itibarla, incelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağı Özgün Kimyevi Madde Tıbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş tarafından, Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart form (KİK030.0/H) ve ekinde hazirun cetveli, karar defteri, imza sirküleri, ticaret sicili gazeteleri imza beyannameleri ve ticaret sicili tasdiknamesi vb. belgelerin teklif kapsamında yer aldığı görüldüğünden, pay defterinin sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı, idarece gerekli görülürse, ortaklık bilgilerine EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca ulaşılabileceği değerlendirildiğinden, idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı  sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine niteliğindeki karara katılmıyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz