Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “… (3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.   20 29

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir :” düzenlemesi,

 

Tip İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesine ilişkin 29 numaralı dipnotta “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.

İşin ihalesinden ikmaline kadar, teklifin verilmesinden, sözleşmenin akdedilen ve taahhüt olunan işin yürütülmesinden doğacak vergi, sigorta, resim, harç, ulaşım ile teknik şartnamede belirtilen tüm malzeme giderlerinin tamamı istekliye aittir.

25.1.1. Komsiyon karar pulu ve sözleşme damga vergisi teklif fiyata dahil değildir. Komisyon karar pulunun ödenmesine ilişkin mesuliyet idaremize aittir.

25.1.2. Sözleşme damga vergisi tahakkuk ettiği anda İdare tarafından ödenecek olup Yüklenicinin ilk hakedişlerinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Araçlara ait her türlü gider (yakıt, bakım-onarım, yağ, akü ve sair masraflar), vergi, resim, sigortalar, araç sürücü ücretleri ile sair giderler ve her türlü işçilik giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

Fiyat farkı; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esas ve Usullerin 7. maddesinde yer alan formüle göre hesaplanacak olup, hesaplamada esas alınacak değerler: …” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.

Fiyat farkı; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esas ve Usullerin 7. maddesinde yer alan formüle göre hesaplanacak olup, hesaplamada esas alınacak değerler: …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tip İdari Şartname uyarınca 25.1’inci maddede ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden teklif fiyata dâhil olacakların belirtilmesi, diğer giderlere ise 25.3’üncü maddede yer verilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin yanı sıra, “teknik şartnamede belirtilen tüm malzeme giderlerinin tamamı”nın da teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, aynı giderlere 25.3’üncü maddede de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede Tip İdari Şartname’ye aykırı şekilde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri haricindeki giderlere de 25.1’inci maddede yer verildiği, bu kapsamda 25.1’inci maddeye atıf yapan 25.2’nci madde uyarınca bu giderlere ilişkin olarak artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığı, öte yandan aynı gidere İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde yer verilerek madde içerisinde çelişki oluşturulduğu, bu nedenle iddianın yerinde olduğu ve bu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No 2021/021
Gündem No 32
Karar Tarihi 26.05.2021
Karar No 2021/UH.II-1074

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz