Toplantı No 2021/025
Gündem No 56
Karar Tarihi 16.06.2021
Karar No 2021/UH.I-1214

BAŞVURU SAHİBİ:

Postaş Lojistik A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/752919 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Çeşme ve Karaburun İlçelerinde Su Tankeri Çalıştırılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Çeşme ve Karaburun İlçelerinde Su Tankeri Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Postaş Lojistik A.Ş.nin 10.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.05.2021 tarih ve 23881 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/900 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Metka Loj. Pey. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı oluğu, şöyle ki;

 

a) Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından mevzuata uygun şekilde imzalanmadığı, fiyat teklifi üzerine Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan gerekli ibarenin yazılmadığı, fiyat teklifinin sadece teklif veren firma tarafından imza altına alındığı, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet göstermeyen firmalar tarafından verildiği, ayrıca araç kiralamalarına ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin de teklife konu alanda faaliyet göstermeyen firmalar tarafından verildiği, söz konusu firmaların varlıklarında kiralamaya konu araçların bulunmadığı, fiyat teklifinin dayanağı olan maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) sunulmadığı, ayrıca tespit tutanaklarının ekinde sunulması gereken belgelerin de bulunmadığı, sunulan fiyat tekliflerinin maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) taahhüt edilen oran veya yüzdesel satış tutarları ile uyumlu olmadığı, söz konusu tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği,

 

b) Anılan istekli tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesinde yer alan açıklamaya aykırı olarak akaryakıt girdisi için kullanılan fiyat tarifelerinin ihale tarihi baz alınarak hazırlandığı,

 

c) Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgelerin işin süresinin tamamını kapsamadığı, söz konusu belgelerde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazılarının eklenmediği, teyit yazılarında yetkili kişilerin imzalarının bulunmadığı, ihale konusu işin birden fazla yılı kapsadığı, bu kapsamda sigorta giderinin tevsiki için sunulan poliçe veya tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer alan güncellemeyi içermediği,

 

ç) İşçilik giderinin yanlış hesaplandığı, söz konusu gider için 2022 yılına yönelik herhangi bir artışın öngörülmediği, ayrıca kıdem tazminatı hesabına yer verilmediği,

 

d) Taşıt ve muayene vergileri için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer alan güncellemenin yapılmadığı, lastik giderlerine ilişkin açıklamada iş programına yer verilmediği ve yazlık ve kışlık lastik ayrımı yapılmadığı,

 

e) Amortisman giderine ilişkin kullanılan bilgi ve belgelerin kendi malı araçların tevsiki kapsamında yanlış olduğu, araçların üst yapılarının amortisman hesabına dahil edilmediği, amortisman yönteminin belirtilmemesi sebebiyle faydalı ömür ve gider/maliyet hesabının yanlış hesaplandığı,

 

f) Tamir/bakım/onarım giderlerine ilişkin açıklamada iş programına yer verilmediği ve periyodik ve ağır bakım ayrımı yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.

(2) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: …

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları: …

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: …

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: …

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: …

79.2.2.8. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: …

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İzmir İli Çeşme ve Karaburun İlçelerinde Su Tankeri Çalıştırılması İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

2 adet sürücülü içmesuyu tankeri kiralanması hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İzmir İli Çeşme ve Karaburun İlçeleri” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.- İdare tarafından kiralanacak olan su tankerlerine ait olmak üzere; kasko sigortaları dahil her türlü sigorta bedelleri, taşıt vergileri, muayene vergileri vb. sorumlulukları ile amortisman giderleri, tamir, bakım, lastik, akaryakıt, yağ sarf malzeme giderleri, muhtasar vergiler, tanker şoförü, şoföre ait sigorta ve tüm yasal ödemeleri ile diğer benzeri masraflar teklif fiyata dahildir.

– Teknik Şartnamenin Madde-5 Su Tankerlerinde (Araçlarda) Görev Alacak Sürücüler İle İlgili Hususlar başlıklı maddesinde 5.7 md ile 4.20 maddesi, 7.7 maddesi, 7.11 maddesi, 7.14 maddesinde belirtilen hususlar teklif fiyata dahildir.

– Yüklenici karı teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu şartname T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı bölgeler ve Çeşme Bölgesi Teknik Şube Müdürlüklerinin ihtiyacı için 365 gün süreli 1 (bir) ve 214 gün süreli 1 (bir) adet sürücülü İçme Suyu Tanker Çalıştırılması işidir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı bölgeler ve Çeşme Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü (Çeşme ve Karaburun) sorumluluk sınırları içerisinde l (bir) (-,+
1 ) adet olmak üzere su temininin yetersiz olduğu bölgelerde, içme suyu ihtiyacının karşılanması, toz bastırma ve basınçlı yol yıkama vb. için sürücülü olarak su tankeri kiralanması işini kapsar, günlük gelen taleplerin miktarına göre istenilen tarihte ve istenilen miktarda, İDARE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE Su Tankeri sayılarında toplamda (-,+1) (bir) adete kadar eksiltme veya arttırma yapılabilecektir.

İdare özellikle (01.05.2021-30.11.2021) tarihleri arasında yaz mevsiminde araç sayısını arttırma talebinde bulunacaktır, arttırdığı miktardaki aracın teslim edilmemesi durumunda teslim edilmeyen araç başına ihale bedelinin 1000/1 ’i (binde bir) oranında her bir gün için yükleniciye ceza kesilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Su Tankerlerinde (Araçlarda) Görev Alacak Sürücüler İle İlgili Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “…5.7 İhtiyaç duyulduğunda tankerler 7 gün 24 saat çalıştırılabilecektir. Böyle durumlar ve şoförlerin haftalık/yıllık izinleri kullanabilmeleri için her bölgede en az 1 adet değiştirici şoför bulundurulacak olup herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bulundurmaması halinde, ihale bedelinin 1000/1 ’i (binde bir) oranında her bir gün için yükleniciye ceza kesilecektir.

5.8 İhale kapsamında çalıştırılacak şoförlere aylık olarak en az yürürlükteki brüt asgari ücret ödenecektir. Ayrıca çalıştırılacak olan personellerin yemek, yol vb. giderleri yükleniciye aittir.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) gündür.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli ise aşağıdaki gibidir:

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Su Tankeri için 100 km/gün ile sınırlı günlük sabit kiralama bedeli (Yakıt+Amortisman+Şoför vs. giderler dahil olmak üzere) (1 tanker x 365 gün =365)

gün

365

 

 

2

Su Tankeri için 100 km/gün ile sınırlı günlük sabit kiralama bedeli (Yakıt+Amortisman+Şoför vs. giderler dahil olmak üzere) (01.05.2021-30.11.2021) tarihleri arasında (1 Tanker x 214 gün =214)

gün

214

 

 

3

Su Tankeri için 100 km doldurduktan sonra yapılacak her bir km. başına hizmet bedeli (Yakıt+Amortisman+Şoför vs. giderler dahil olmak üzere) (01.05.2021-30.11.2021 tarihleri arasında çalıştırılacak ek su tankeri içinde geçerlidir.)

kilometre

20.000

 

 

4

Mesai saati (08:00-17:00) sonrası İdarenin talimatı ile fazla mesai yapılması durumunda çalışacak her bir saat başına hizmet bedeli (Yakıt+Amortisman+Şoför vs. giderler dahil olmak üzere) (01.05.2021-30.11.2021 tarihleri arasında çalıştırılacak ek su tankeri içinde geçerlidir.)

saat

2.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 22.02.2021 tarihinde yapılan “İzmir İli Çeşme ve Karaburun İlçelerinde Su Tankeri Çalıştırılması İşi”ne ilişkin ihaleye 17 isteklinin katıldığı, 04.05.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında Ağaoğlu Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Şeker Tem. Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sead Tem. Yemek Ür. İnş. Peyz. Oto. Bil. Spor Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosundaki tüm kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmaması, Uysal Hafr. İnş. İş ve Nak. Ara. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin beyanda bulunulmaması, Ayşe Arslanoğlu tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat ve ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin bilgi girişinde bulunulmaması, Moda Kent Atık Yön. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin şirketin ortakları ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir nitelikte olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece sınır değerin 1.054.018,19 TL olarak belirlendiği ve sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Poyrazoğlu Taş. Spor Malz. İnş. ve Tar. Taah. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Elitvan İnş. Taş. Temiz. Tur. Gıda San. A.Ş., Şahinler Müh. İnş. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Akd Ul. Ar. Taş. Maden. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından süresinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmaması, Bgr Filo Tekn. Bil. Rekl. Danış. İnş. Tic. A.Ş. ve Tekyapı Taş. Telekom. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların ise mevzuata uygun olmaması sebebiyle tekliflerinin reddedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Metka Loj. Pey. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi Postaş Loj. A.Ş.nin belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece sınır değerin altında teklif sunan isteklilere 29.03.2021 tarihinde EKAP üzerinden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının gönderildiği, söz konusu yazıda “İzmir İli Çeşme ve Karaburun İlçelerinde Su Tankeri Çalıştırılması İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamalarınız ile birlikte beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 05.04.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

AÇIKLAMA:

1-Akaryakıt giderleri.

2-Araçlara ait amortisman giderleri.

3-Çalıştırılacak personel giderleri.

4-Araçlara ait sigorta giderleri (zorunlu trafik ve kasko)

5-Araçlara ait bakım giderleri.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinin akaryakıt, amortisman, personel, sigorta (zorunlu trafik ve kasko) ve bakım giderleri” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Metka Loj. Pey. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bakım giderlerinin tevsiki amacıyla Ford Otosan Kocaeli yetkili bayi ve servisi FSM Demirbaş Oto. İnş. Tur. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi alındığı, ancak söz konusu fiyat teklifi üzerinde sadece ilgili şirketin kaşesi ve imzasına yer verildiği, anılan belgede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ve belgede bulunması zorunlu olan ibarenin yer almadığıilgili meslek mensubunun (SMMM) imzası, TÜRMOB kaşesi ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı, ayrıca bahsi geçen fiyat teklifinin dayanağı olarak Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı veya Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının sunulmadığı ve söz konusu tutanakların eki mükellefe ait imza sirküleri ile ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin de bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmüştür.

 

Bunun yanında başvuru sahibinin “fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet göstermeyen firmalar tarafından verildiği, ayrıca araç kiralamalarına ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin de teklife konu alanda faaliyet göstermeyen firmalar tarafından verildiği, söz konusu firmaların varlıklarında kiralamaya konu araçların bulunmadığı”na yönelik iddialarına ilişkin yapılan incelemede, bakım giderlerine yönelik fiyat teklifini hazırlayan şirketin teklife konu alanda faaliyet gösterdiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından araç kiralamalarına ilişkin olarak üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifinin dayanağı olarak Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı veya Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı sunulmadığından başvuru sahibinin “sunulan fiyat tekliflerinin maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) taahhüt edilen oran veya yüzdesel satış tutarları ile uyumlu olmadığı, söz konusu tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği”ne yönelik iddialarına ilişkin olarak değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

b) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından akaryakıt giderine ilişkin olarak savunma dosyasında “20.02.2021 ihale tarihi öncesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğumuz İzmir ili Çeşme İlçesi Opet Aras Petrol bayisinden motorin fiyatı 5,76 TL + KDV olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur. (Güncel tarihli motorin fiyatı da aynıdır).” açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu yazının ekinde ise 30.03.2021 tarihinde www.epdk.gov.tr adresinden alınmış İzmir ili istasyon pompa fiyatlarına (Opet) ilişkin belgenin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesinde teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifelerinin açıklama yöntemi olarak kullanılması halinde, açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından akaryakıt giderinin tevsikine ilişkin olarak savunma dosyasında 20.02.2021 tarihine ilişkin motorin fiyatının dikkate alındığı beyan edilmiş olsa da, 30.03.2021 tarihinde www.epdk.gov.tr adresinden alınan belgede söz konusu fiyatların 20.02.2021 tarihine ait olduğunu gösterir herhangi bir ibarenin yer almadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

c) Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamasında, hizmet alımı ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığı, sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği, ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısında zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortasının önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak iki adet su tankerine ait zorunlu trafik sigortası giderini tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu araçlara ilişkin kasko sigortası giderinin tevsiki amacıyla ise istekli adına Allianz Sigorta A.Ş. acentesi olan AGP Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş. tarafından 16.04.2020 tarihinde düzenlenen 1 yıllık genişletilmiş kaskoya ilişkin Allianz Tüm Oto Sigorta Poliçeleri ile yine istekli adına Türkiye Sigorta A.Ş. acentesi olan AGP Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş. tarafından 30.03.2021 tarihinde düzenlenen 1 yıllık Genişletilmiş Kasko Sigorta Tekliflerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Kasko sigortası giderinin tevsikine ilişkin sunulan söz konusu poliçe ve fiyat tekliflerinin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğü alınmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan hükmü gereğince sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmayan poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olduğu, ancak acente tarafından hazırlanan söz konusu sigorta poliçesi ve fiyat tekliflerine, sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Ancak sunulan genişletilmiş kasko fiyat tekliflerinde 2022 yılı için yaklaşık % 51,59 artış öngörüldüğü belirlendiğinden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

ç) Yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinde ihale konusu işte çalıştırılacak 2 tanker şoförü için aylık olarak en az yürürlükteki brüt asgari ücretin ödeneceği, idarece ihtiyaç duyulması halinde tankerlerin 7 gün 24 saat çalıştırılabileceği, bu gibi durumlar ve şoförlerin haftalık/yıllık izinlerini kullanabilmeleri için her bölgede en az 1 adet değiştirici şoförün bulundurulacağı ve söz konusu değiştirici şoför için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesi incelendiğinde işin süresinin, işe başlama tarihinden itibaren 365 gün olarak düzenlendiği ve ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel giderlerine ilişkin olarak savunma dosyasında “Teknik Şartnamenizin 5. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen İhtiyaç duyulduğunda tankerler 7 gün 24 saat çalıştırılabilecektir. Böyle durumlar ve şoförlerin haftalık/yıllık izinleri kullanabilmeleri için her bölgede en az 1 adet değiştirici şoför bulundurulacak olup herhangi bir ücret talep edilmeyecektir” maddesine göre iki tanker için üç adet şoför hesabı yapılmıştır. Çeşme ilçesi (365 gün için) 1 tanker için 2 adet şoför, Karaburun ilçesi (214 gün) için 1 şoför olarak maliyet cetvelimize eklenmiştir. (2022 yılı için işçilik hesabına %20 oranında zam öngörülerek hesaplanmıştır.)” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Karaburun ilçesinde 214 gün çalışacak şoförün asgari işçilik maliyetinin; ihale konusu işte çalıştırılacak şoför sayısı, KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak elde edilen 1 işçinin günlük ücreti (172,5553 TL) ve 214 günün çarpılması suretiyle hesaplandığı (1 şoför x 214 gün x 172,5553 TL = 36.926,84 TL), Çeşme ilçesinde ise 365 gün boyunca 2 şoför çalıştırılacağının öngörüldüğü, söz konusu işçilik giderinin (2 işçi x 365 gün x 181,53775 TL = 132.522,56 TL) olarak hesaplandığı anlaşılmış olmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel giderlerine ilişkin olarak savunma dosyasında 2022 yılı için işçilik hesabına %20 oranında zam öngörülerek hesaplama yapıldığının beyan edildiği, ancak açıklama kapsamında sunulan toplam maliyet hesabında işçilik gideri için 2022 yılında % 20 oranında artış öngörülerek hesaplama yapıldığını tevsik edici herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Bunun yanında idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısında kıdem tazminatı önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediğinden anılan istekli tarafından söz konusu gidere yönelik bir maliyet öngörülmesine gerek bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası uygun görülmemiştir.

 

d) İdare tarafından 29.03.2021 tarihinde EKAP üzerinden ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında araçların MTV ve muayene giderleri ile lastik giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan istekli tarafından açıklamaları kapsamında söz konusu giderlere ilişkin bir maliyet öngörülmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

e) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak 2 adet su tankerinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olduğu, söz konusu araçları tevsik etmek üzere Ford Otosan yetkili bayisi İnterteks Oto. Akary. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 31.08.2018 tarihinde düzenlenen iki adet irsaliyeli fatura ile araç ruhsatlarının sunulduğu, amortisman giderini tevsik etmek üzere 2021 yılı amortisman oranları tablosunun esas alındığı, 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca hizmet konusu araçların faydalı ömür süresinin beş yıl olduğu ve amortisman oranlarının %20 olduğu belirtilerek, isteklinin kendi malı olan söz konusu iki su tankeri için araç faturalarında yer alan araç bedelleri üzerine %20 amortisman oranı uygulanarak toplam amortisman giderinin hesaplandığı anlaşılmıştır. Ayrıca araçlara ilişkin ruhsatlarda aracın cinsinin su tankeri olarak belirtildiği, bu kapsamda amortisman hesabına aracın üst kısmının da dahil edildiği belirlendiğinden amortisman giderine ilişkin açıklamanın bu şekliyle mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

f) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından periyodik araç bakımlarının 60.000 km olarak dikkate alındığı, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak sadece araç bakım giderlerinin belirlendiği, bakım giderleri için periyodik bakım ve ağır bakım şeklinde bir ayrıma gidilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Metka Loj. Pey. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz