Toplantı No 2021/027
Gündem No 60
Karar Tarihi 30.06.2021
Karar No 2021/UY.I-1311

BAŞVURU SAHİBİ:

Danış Yapı Madencilik San. ve Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/251493 İhale Kayıt Numaralı “Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir İlçelerinde Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 07.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir İlçelerinde Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Danış Yapı Madencilik San. ve Tic. A.Ş.nin 17.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.06.2021 tarih ve 26231 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/986 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1- İdari Şartname’nin 7.5.4 ve Teknik Şartname’nin 7.2.1’inci maddeleri gereğince, iş kapsamında kullanılacak asfalt plentinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Buttim Şantiyesi’ne 40 km mesafede kurulu olmasının istendiği, bu haliyle düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı, aynı maddelerde; asfalt plentinin belirlenen bölgenin 40 km mesafesinde bulunduğunu gösteren belgeler ile iş kapsamında kullanılacak asfalt ürününe ilişkin olarak TS EN 13108-1 / 09.12.2016 standardına sahip olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının istendiği, henüz teklif verme aşamasında söz konusu belgelerin teklif ekinde sunulması şartının ihaleye katılımı engellediği,

 

2- Teknik Şartname’nin 7.8’inci maddesinin taahhüt istenilmesine yönelik bir düzenleme olduğu, anılan düzenlemenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesine aykırı olduğu,

 

3- İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar gözetilerek belirleneceğinin düzenlendiği, mevcut düzenleme ile; iş deneyime ilişkin yeterlik sağlanmış olsa dahi belirtilen fiziki miktarlarda işin yer almaması veya bu miktarların sağlandığının anılan düzenlemeye uygun olarak belgelendirilememesi durumlarında fiyat dışı unsur puanlamasından puan alınamayacağı, söz konusu düzenlemenin iş deneyim belgelerinin esaslı unsurları dikkate alınmaksızın belge ayrıştırılması sonucunu doğuracağı ve puanlamada yer verilen fiziki miktarlara ilişkin düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde sayılan ve idarelerce öngörülebilecek, işletme ve bakım onarım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurlar içerisinde yer almadığı, dolayısıyla anılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

e) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

f) Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir İlçelerinde Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 20.000 ton aşınma b.s.k ile kaplama yapılması, 71.000 ton binder b.s.k. ile kaplama yapılması… vb.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir İlçelerindeki arter, cadde, sokak ve 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğuna geçen köyden mahalleye dönüşen mahallelerin merkeze bağlantı yollarında asfalt kaplama ve yama yapılması işini kapsar.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Plent Altı BSK alımı ve taşınması idare malı kamyonlarla yapılacağı için asfalt kaplama ve yama çalışmasının etkinliğinin sağlanması (artan nakliye mesafeleri sebebiyle plent altı BSK malzemesinin çalışma sahasına varış sürelerinin uzamasının ve yeterli çalışma yapılamamasının engellenmesi, işçilerimizin artan nakliye süreleri sebebiyle çalışma sürelerinin kısıtlanmasının ve bu nedenle oluşacak verim kaybının engellenmesi ) ve nakliye mesafelerinin uzaması sebebiyle idaremize oluşacak ek maliyetlerin engellenmesi amacıyla, iş kapsamında kullanılacak Asfalt Plentinin; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Buttim Şantiyesi merkez alınarak 40 km devlet yolu mesafe içerisinde bulunduğunu gösteren, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne başvuru neticesinde verilecek yazı, tekliflerin ekinde idareye sunacaktır.

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Makine ve Ekipmanlar” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.2.1. Plent Altı BSK alımı ve taşınması idare malı kamyonlarla yapılacağı için asfalt kaplama ve yama çalışmasının etkinliğinin sağlanması (artan nakliye mesafeleri sebebiyle plent altı BSK malzemesinin çalışma sahasına varış sürelerinin uzamasının ve yeterli çalışma yapılamamasının engellenmesi, işçilerimizin artan nakliye süreleri sebebiyle çalışma sürelerinin kısıtlanmasının ve bu nedenle oluşacak verim kaybının engellenmesi ) ve nakliye mesafelerinin uzaması sebebiyle idaremize oluşacak ek maliyetlerin engellenmesi amacıyla, iş kapsamında kullanılacak Asfalt Plentinin; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Buttim Şantiyesi merkez alınarak 40 km devlet yolu mesafe içerisinde bulunduğunu gösteren, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne başvuru neticesinde verilecek yazı, tekliflerin ekinde idareye sunacaktır.

 

Tablo 7.1 Makine ve Ekipman Listesi

CİNSİ

ADEDİ

CEZA (TL/Gün)

Kurulu Asfalt Plent Ünitesi (min 160 ton/saat)

1

12.000,00 TL

7.5. Yüklenici; Bu iş kapsamında kullanılacak olan Asfalt betonu ürününe ait;

TS EN 13108-1/ 09.12.2016 standardında Asfalt betonu (BSK Binder, Bütümlü Temel, Aşınma imalatları için)  ürün uygunluk belgesine sahip olduğuna dair ( Bu iş kapsamında kullanılacak asfalt üretim tesisinin yukarıda anılan standarta uygun üretim yapabildiğine dair)  resmi belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) Belgelerini sözleşmeden sonra yer teslimine kadar idareye sunacaklardır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İmalat Uygulama Esasları” başlıklı 20’nci maddesinde “… 20.12. Karışımın plentten işyerine nakli süresince sıcaklık kaybı 10 °C’ den fazla olmayacaktır. Serme yapılacak yol yüzeyi her türlü zararlı maddelerden arındırılmış olacaktır. Serme işlemi aşağıdaki usullerden hangisi ile yapılıyorsa işlemin bütün özelliklerine uyulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait doküman düzenlemelerinden; ihale konusu işin “Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir İlçelerinde Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi” olduğu,  iş kapsamında en az 160 ton/saat kapasiteli asfalt plenti kullanılacağı ve asfalt plentinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Buttim Şantiyesi merkez alınarak 40 km devlet yolu mesafe içerisinde kurulu olmasının ve bu hususu gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne başvuru neticesinde verilecek yazının, tekliflerin ekinde idareye sunulmasının istendiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü ve Teknik Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde söz konusu düzenlemenin gerekçesinin “Plent Altı BSK alımı ve taşınması idare malı kamyonlarla yapılacağı için asfalt kaplama ve yama çalışmasının etkinliğinin sağlanması (artan nakliye mesafeleri sebebiyle plent altı BSK malzemesinin çalışma sahasına varış sürelerinin uzamasının ve yeterli çalışma yapılamamasının engellenmesi, işçilerimizin artan nakliye süreleri sebebiyle çalışma sürelerinin kısıtlanmasının ve bu nedenle oluşacak verim kaybının engellenmesi) ve nakliye mesafelerinin uzaması sebebiyle idaremize oluşacak ek maliyetlerin engellenmesi” şeklinde belirtildiği, şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda incelemeye konu düzenlemenin gerekçeleri bakımından ek olarak “Teknik ve kalite yönünden standartlara uygun asfalt dökülebilmesi ve özel Teknik Şartname’deki bahse konu maddede de görüldüğü üzere idarece ihale konusu iş kapsamında işin niteliği, hizmetin ifasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmaması, asfalt malzemesinin belli zaman aralıklarında ve uygun sıcaklıkta uygulanmasının zorunluluğu ve bitümlü karışımın özelliğini yitirmemesi için araca yüklenmesinden itibaren standartlara uygun sürede imalatın yapılacağı sahaya nakli gibi gereklilikler …” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır. İdare tarafından şikayete verilen cevap yazısının ekinde kaliteli asfalt yapılması bakımından sıcaklık ve zaman faktörlerinin önemine ilişkin gerekçeli rapora yer verildiği, anılan raporda taşıma mesafesinin uzaması neticesinde karşılaşılan sorunların çeşitli görsellerle açıklandığı görülmüştür.

 

Anılan düzenlemeye ilişkin olarak 22.06.2021 tarih ve E.2021/10752 sayılı Kurum yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan, söz konusu düzenlemede yer alan asfalt plentinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Buttim Şantiyesi merkez alınarak 40 km devlet yolu mesafe içerisinde olması yönündeki düzenlemeye ilişkin olarak; idarenin gerekçeli görüşü, bu hususa dayanak bilgi, belgeler ile bahse konu düzenlemede belirtilen mesafe içerisinde ve iş kapsamında kullanılabilecek nitelikte kaç adet kurulu asfalt plent tesisinin bulunduğu bilgisi sorulmuş olup, 28.06.2021 tarihli cevabi yazıda; İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü ve Teknik Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde yer verilen gerekçelere değinilerek ek olarak; asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması şartına yer verilmediği, asfalt betonun kalite ve standartlarının korunarak yapılabilmesi için tek parametrenin sıcaklık olduğu, dolayısıyla 40 km şartının arandığı, ayrıca ihaleye ilişkin şartname hazırlanmadan önce çalışma bölgesinde yapılan araştırmada en az 4 adet faal asfalt plenti tespit edildiği, ihaleye giren bütün firmaların Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünden aldıkları yazıları teklif dosyası içerisinde sunabildikleri yönünde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

Öte yandan idare tarafından yayımlanan zeyilname ile Teknik Şartname’nin 7.5’inci maddesi doğrultusunda asfalt betonu ürününe ait TS EN 13108-1/09.12.2016 standardında asfalt betonu (BSK Binder, Bütümlü Temel, Aşınma imalatları için) ürün uygunluk belgesine sahip olunduğuna dair resmi belgelerin sözleşmeden sonra, yer teslimine kadar idareye sunulması gereken belgeler kapsamında olduğu görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde; iş kapsamında kullanılacak asfalt plentinin idarece belirlenen bölge merkez alınarak 40 km devlet yolu mesafe içerisinde bulunduğunu gösteren yazının teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği yönündeki düzenlemenin, idare tarafından asfalt imalatının istenen kalite ve imalat için gerekli sıcaklık parametresi dikkate alınarak oluşturulduğu, ayrıca iş kapsamında ihtiyaç duyulan plent altı asfaltın idarenin araçları ile taşınacağı dikkate alındığında, asfalt plentinin idarece belirlenen mesafeden uzakta kurulmuş olmasının idareye ek maliyet doğuracağının açık olduğu, öte yandan ihalede asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması yönünde bir şarta yer verilmediği ve belirlenen bölgede en az 4 adet faal asfalt plenti bulunduğunun idare tarafından ifade edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; anılan düzenlemenin idarelerin ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlama yükümlülüğünün temini çerçevesinde belirlenen bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda işin niteliği, hizmetin ifası sırasında birtakım güçlüklerle karşılaşılmaması, asfaltın dokümanda istenilen sıcaklık derecesinin altına düşmeden kesintisiz işyerine naklinin sağlanması amacını taşıyan başvuruya konu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan asfalt betonu ürününe ait TS EN 13108-1/09.12.2016 standardında asfalt betonu (BSK Binder, Bütümlü Temel, Aşınma imalatları için)  ürün uygunluk belgesine sahip olunduğuna dair resmi belgelerin teklif dosyası içerisinde sunulması yönündeki düzenlemenin 17.05.2021 tarihli zeyilname ile değiştirildiği ve söz konusu belgelerin sözleşmeden sonra, yer teslimine kadar idareye sunulmasının istendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

f) Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez. ” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin “Makine ve Ekipmanlar” başlıklı 7’nci maddesinde “Yüklenici; iş yerinde Tablo 7.1’de verilen, İdarenin onaylayacağı araç ve ekipmanları işin ilgili kısımlarında, işin başından sonuna kadar bulundurmak zorundadır. Makine ve ekipmanlar işin ilgili kısımlarında bulundurulmadığı taktirde Tablo 7.1’de belirtilen TL / Gün ceza kesilecektir.

7.1. İhale kapsamında kullanılacak olan bütün makine ve ekipmanlar sertifikalı, kalibrasyonu ve bakımları yapılmış olacak olup İdarenin istemesi halinde bu belgeler İdareye sunulacaktır. Belgesi sunulmayan makine ve teçhizat için Tablo 7.1’de belirtilen günlük cezalar uygulanacaktır.

7.2. İş kapsamında kullanılacak olan Asfalt Plentine ait Adres, Ada, Pafta, Parsel veya Koordinat Bilgilerini İçeren Kapasite Raporu sözleşme sürecinde en geç yer teslimine kadar İdareye sunacaktır.

7.2.1. Plent Altı BSK alımı ve taşınması idare malı kamyonlarla yapılacağı için asfalt kaplama ve yama çalışmasının etkinliğinin sağlanması (artan nakliye mesafeleri sebebiyle plent altı BSK malzemesinin çalışma sahasına varış sürelerinin uzamasının ve yeterli çalışma yapılamamasının engellenmesi, işçilerimizin artan nakliye süreleri sebebiyle çalışma sürelerinin kısıtlanmasının ve bu nedenle oluşacak verim kaybının engellenmesi ) ve nakliye mesafelerinin uzaması sebebiyle idaremize oluşacak ek maliyetlerin engellenmesi amacıyla, iş kapsamında kullanılacak Asfalt Plentinin; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Buttim Şantiyesi merkez alınarak 40 km devlet yolu mesafe içerisinde bulunduğunu gösteren, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne başvuru neticesinde verilecek yazı, tekliflerin ekinde idareye sunacaktır.

7.3. Yüklenici istenen mekanik Stabilizasyon Ünitesine ve Asfalt Plentine ait belgeleri; kendi malı ise kendi malını tevsik edici belgeleri, kendi malı değil ise yani kamu malı veya özel sektöre ait ise bahse konu işle ilgili tesisin kurulu olduğu alanı işin süresi ve muhtemel süre uzatımı dahilinde kesintisiz kullanacağına dair mülkiyet sahibinden alınacağı izin belgesini sözleşme sürecinde en geç yer teslimine kadar idareye sunacaktır.  İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

7.4. Yüklenici: Bu iş kapsamında kullanacağı Mekanik Satabilizasyon Ünitesine ve Asfalt Plentine ait Bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından alınan İhale tarihinde geçerlilik süresi dolmamış Kapasite raporunu Yapım işleri uygulama yönetmeliğinin belgelerin sunuluş esaslarına uygun olarak en geç yer teslimine kadar idaremize sunulacaktır.

7.6. Yüklenici; bu iş kapsamında kullanılacak olan Asfalt Plenti ve Mekanik Stabilizasyon Ünitesi Tesislerinin kurulu olduğu veya kurulacağı yere ait ‘’ÇED olumlu’’, ‘’ÇED Gerekli Değildir’’ belgelerini veya ÇED kapsamı Dışında kaldığına dair belgeleri sözleşme sürecinde en geç yer teslimine İdareye sunacaktır.

7.7. Yüklenici;  bu iş kapsamında kullanılacak olan Asfalt Plenti Tesisine ait  “Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatını” (GSM) sözleşme sürecinde en geç yer teslimine kadar idareye sunacaktır.

7.8. İhale kapsamındaki imalatlarda kullanılacak malzemenin temin yolu ile elde edilecek olması durumunda; temin edilecek malzemelerinin üretileceği Asfalt Plenti ve Mekanik Stabilizasyon Ünitesi tesislerine ait, ilgili firma, kurum ya da kuruluş ile yapılan iş süresi ve muhtemel keşif artışı sürelerini de kapsayan sözleşme ve Teknik Şartnamenin 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 maddesinde belirtilen belgeler sözleşme sürecinde en geç yer teslimine kadar idareye sunulacaktır. Ayrıca işin devamı sırasında yeni bir asfalt plenti veya mekanik stabilizasyon ünitesi kurulması durumunda ihale dokümanındaki nitelikleri sağlaması koşuluyla idare tarafından istenen belgelerin tamamlanmasına müteakip, yeni asfalt plentinin veya mekanik stabilizasyon ünitesinin kullanımına izin verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü ile başvuruya konu doküman düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu Şartname düzenlemesinin anılan Yönetmelik’te belirtilen nitelikte bir taahhütname olmadığı, düzenlemeye konu belgelerin ihaleye katılım için sunulması gereken belgeler kapsamında olmadığı, ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme sürecinde yüklenici tarafından sunulması istenen belgeler kapsamında olduğu, dolayısıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde hüküm altına alınan kurala bir aykırılıktan bahsedilemeyeceği, ayrıca söz konusu düzenlemenin ihale konusu işe katılımı engellemediği ve rekabete aykırı bir husus içermediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde “53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.” açıklaması,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2’nci maddesinde “Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

2.1. Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır. …” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” bölümünde “V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan benzer iş grupları listenin A / V grup işleridir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Fiyat Dışı Unsurların puanlaması”  olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1 Teklif fiyatı puanlaması.

Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP = ( TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP        : Teklif Puanı

TFmin   : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı

TF        : İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.

A.2 Fiyat Dışı Unsurların puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.2.1. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (TFNP) 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Söz konusu her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları   %70 – %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. Teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Geçerli teklif veren isteklilere ait; teklif fiyat nitelik puanlamasına konu İş Kalemleri Tablo -A.1’ de gösterilmiştir. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.

                 

Tablo A.2.1: Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasına Ait İş Kalemleri  

Sıra No

B.F. NO

PUAN

1

B.F.01

2,00

2

B.F.04

5,00

3

B.F.05

2,50

4

B.F.06

1,00

5

B.F.07

1,50

6

B.F.08

3,50

7

B.F.12

0,50

8

B.F.16

0,50

9

B.F.17

4,00

10

B.F.20

4,00

11

B.F.21

2,50

12

B.F.22

0,50

13

B.F.23

2,00

14

B.F.32

0,50

 

 

30,00

A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( TDNP ) 30 tam puan üstünden yapılacaktır.

İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve Türkiye sınırları dâhilinde herhangi bir Kamu kurumunda yapılmış olan;

A.2.2.1-  Bu işin teklif cetvelinde yer alan B.F.01, B.F.04 VE B.F.05  iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80’i kadar Bitümlü Sıcak Karışım İle Kaplama yapılması, (10 PUAN)

A.2.2.2-   Bu işin teklif cetvelinde yer alan B.F.08 iş kalemine ait toplam iş miktarının % 80’i kadar asfalt tamir ve bakım aracı kullanarak ( Robot ile Yama ) Yapılması, (10 PUAN)

A.2.2.3-    Bu işin teklif cetvelinde yer alan B.F.06 – B.F.07’deki  iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80’i kadar  Asfalt betonu ile yama ve onarım yapılması,  (10 PUAN)      

Yukarıda yazılı her bir madde için Tek sözleşmeye dayalı olarak yapmış olduğuna dair, onaylı yaptığını gösterir tevsik edici belge veya belgeler sunulacaktır. (Hakediş, Yeşil Defter, vb…)

İş ortaklığında ortaklardan herhangi birinin herhangi bir madde için bu kriteri sağlaması yeterlidir.

İstekliler İş Bu İdari Şartnamenin 7.5 Maddesinde yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri halinde Tam puan alacak olup başkaca bir belge veya belgeler sunmaları gerekmemektedir.

Eğer yeterlilik şartı olarak (İş Bu İdari Şartnamenin 7.5 Maddesine istinaden) sunduğu iş deneyimden başkaca herhangi bir idareyle yapılmış olan sözleşme ile, Teknik Değer Nitelik puanlama kriterindeki imalatları yaptığına dair bilgileri tevsik edecekler ise, idare ile yapılmış her bir madde için tek sözleşmeye bağlı bir işe ait sözleşme ve ekleri ile puan değerlendirmesi yapılacak olup bu kriterleri sağlayan isteklilere yukarıda yazılı puanlar verilecek olup bu kriteri sağlayamayan isteklilere puan verilmeyecektir.

A.2.3. Toplam Puan (TTP)

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile teklif fiyat nitelik puanlaması ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TTP = TP + TFNP + TDNP

A.2.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETF X 100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli

TTP: İsteklinin toplam puanını, ifade eder

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./10. Md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı düzenlemelerine göre ihalede benzer işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki listede yer alan A / V grubu işler olarak belirlendiği, ayrıca ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken fiyat dışı unsurların nasıl puanlanacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemelere göre teklif fiyatı puanlamasının 40 tam puan üzerinden yapılacağı, bu kapsamda en düşük teklifi veren isteklinin 40 tam puan alacağı ve diğer isteklilerin bu kriter kapsamında alacakları puanların nasıl hesaplanacağının belirtildiği, fiyat dışı unsurların puanlamasının 60 tam puan üzerinden yapılacağı, bu kapsamda iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasının 30 tam puan üzerinden, teknik değer nitelik puanlamasının 30 tam puan üstünden yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede B.F.01, B.F.04, B.F.05, B.F.08, B.F.06 ve B.F.07 iş kalemleri kapsamındaki işlerin ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve Türkiye sınırları dâhilinde herhangi bir kamu kurumunda yapılmış olmasının, teknik değer nitelik puanlamasına yönelik kriterler olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca isteklilerin İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde yeterlik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri halinde tam puan alacakları ve başkaca bir belge sunmalarına gerek olmadığı düzenlenmiştir.

 

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kamu ihale mevzuatında hangi yöntem kullanılarak belirleneceği, işin niteliğine ve idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisi tanındığı, idare tarafından İdari Şartname’de A / V grubu yapım işlerinin benzer iş olarak belirlendiği, isteklinin yurt içinde kamuya yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve belirlenen iş kalemlerine ilişkin iş deneyimlerinin olmasının fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinin ilave iş deneyim belgesi istenilmesi anlamına gelmeyeceği, söz konusu hususun bir yeterlik kriteri olmadığı, puanlamada yer alan iş deneyim konularına ilişkin tevsik işleminin gerçekleştirilmemesi durumunun teklifin geçerliliğine etki eden bir durum olmadığı, bu durumda isteklinin sadece teknik değer nitelik puanı alamayacağı, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin fiyat dışı unsur puanlamasına tabi tutulmasının idareye tanınan bu takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, idarenin benzer iş belirlemesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan iş grupları listesinden herhangi bir ayrıştırma yapmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz