Araç kiralama ihalesindeki aşırı düşük savunmalarında toplam öngörülmesi gereken trafik sigortası giderinin *TL olması gerektiği hesaplanmış olup istekli tarafından öngörülen 3 yıllık toplam trafik sigortası giderinin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi hk

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 65
Karar Tarihi: 16.12.2020
Karar No: 2020/UH.II-2085

BAŞVURU SAHİBİ:

Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/522297 İhale Kayıt Numaralı “Evde Bakım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 22.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Evde Bakım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin 02.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.03.2020 tarih ve 13536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 18.11.2020 tarihli ve 2020/MK-273 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/499-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizm. Org. Ltd. Şti. tarafından iş kapsamında çalıştırılacak araçların kira giderleri için gerçekleştirilen açıklamalarda araçlar için belirlenen kira bedellerinin araçlara ilişkin kasko değer listesindeki araç değerinin %2’sinin üzerinde yer aldığı, ayrıca Bakanlar Kurulu’nun “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması” kararının 2’nci maddesi uyarınca iş kapsamında kullanılacak araçların %50 oranında yerli muhteviyata sahip olması gerektiği,

2) Araçların yakıt giderleri hesaplamalarında yıllık 40.000 km yol kat edeceğinin hesaplamalara dahil edilmediği, araçların ortalama yakıt tüketimlerinin tevsik edilmediği, araçların 2017 yılı sonrasında trafiğe çıktığının ve 60.000 km’yi geçmediğinin tevsik edilmesi gerektiği, açıklamalara dahil edilen akaryakıt birim fiyatının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca ilan ve ihale tarihi arasında yer almadığı, iş kapsamında kullanılacak araç sayısı hesabının hatalı gerçekleştirildiği,

3) Araçların trafik ve kasko sigorta giderlerinin açıklanmasına yönelik sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olmadığı, isteklinin kendi malı olan araçlar için kendi firması adına fiyat teklifi alması gerektiği, fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesi açıklamalarına uygun olması gerektiği, sigorta tekliflerinde imzaların eksik olduğu, teklifin ihale süresini kapsaması gerektiği, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınması gerektiği, araç sayılarının yanlış hesaplandığı,

4) İstekli tarafından Teknik Şartname’de yer alan malzeme giderlerinin açıklanmasına yönelik sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu, ayrıca Teknik Şartname’nin 6.2.10 ve 6.2.11’inci maddelerinde düzenlenen malzemelerin set halinde ve dayanıklı poşetler içerisinde olacağı, 6.2.12’nci maddesinde de set malzemelerin üzerine stiker yapılacağı düzenlenmesine rağmen söz konusu giderler için açıklama gerçekleştirilmediği,

5) Teknik Şartname’nin 6.2.8’inci maddesinde düzenlenen malzemeler dışında 80×140 cm ebatlarında 24.000 adet tek kullanımlık havlulara ilişkin giderlerin istekli tarafından açıklamalara dahil edilmediği,

6) Teknik Şartname’nin 8.26’ncı maddesi uyarınca iş kapsamında çalıştırılacak yönetici personel için herhangi bir bedel öngörülmediği,

7) İş kapsamında çalıştırılacak personel giderlerinin hesaplanmasında, iş süresince gerçekleştirilecek genel temizlik işi kalemi ile öz bakım işi kaleminin dikkate alınması gerektiği, iş süresince 54.810 kalem genel temizlik işinin tamamlanabilmesi için 12,14 ekibe, 672.900 kalem öz bakım işinin tamamlanabilmesi için 18,63 ekibe ihtiyaç duyulduğu dikkate alındığında Teknik Şartnamenin 8.18’inci maddesinde düzenlenen ekip sayılarına göre personel giderlerine ilişkin açıklama gerçekleştirilmesinin hatalı olduğu, dolayısıyla ekip sayısına göre belirlenen araç, gereç, ulaşım, personel, makine vb. giderlerin de hatalı hesaplandığı,

8) Teknik Şartname’nin 6.1.3, 6.1.4 ve 6.1.6’ncı maddelerinde düzenlenen ütü, elektrikli süpürge, toz torbası ve halı yıkama makinelerine ilişkin giderler ile Teknik Şartname’nin 6.2.3 ve 6.2.5’inci maddelerinde düzenlenen tırnak kesme pensi, tıraş köpüğü, tıraş bıçağı ve tıraş makinesine ilişkin giderlerin açıklamalar kapsamında yer almadığı,

9) Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde, her ekip için 1 adet akıllı telefon ile telefonun iletişim ve internet faturalarının yükleniciye ait olacağı düzenlendiği, istekli tarafından Teknik Şartname’nin 8.18’inci maddesi düzenlemelerine göre ekip sayısı hesaplamalarının gerçekleştirildiği, ancak gerçekleştirilen hesaplama sonucu iş süresince daha fazla sayıda ekibin iş kapsamında çalıştırılması gerektiği ve söz konusu gider kalemlerine ilişkin açıklamaların da hesaplanan ekip sayısı üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği, istekli tarafından sunulan açıklamaların eksik olduğu, fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı, ayrıca yeni hatlar için her yıl BTK tarafından yayımlanan telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücreti ile Gider Vergileri Kanunu uyarınca özel iletişim vergisi, yeni hat tesis özel iletişim vergisi giderlerinin de açıklamalara dahil edilmesi gerektiği,

10) Teknik Şartname’nin 8.27’nci maddesinde iş kapsamında çalıştırılacak personel için kıyafet verileceğinin düzenlendiği, istekli tarafından 3 yılı kapsayacak şekilde iş süresince çalıştırılması gereken personel sayısı dikkate alınarak kıyafet giderlerinin açıklamalara dahil edilmesi gerekirken açıklama gerçekleştirilmediği,

11) a) Teknik Şartname’nin 8.32’nci maddesinde elektrik, su, yakıt, telefon ve internet giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmesine rağmen söz konusu giderler için açıklamaların gerçekleştirilmediği,

b) İş kapsamında çalıştırılacak araçların yedek parça, bakım, onarım, fenni muayene, MTV, egzoz muayene ve ölçüm giderlerine ilişkin açıklamaların hatalı gerçekleştirildiği, araçların giydirme maliyetlerine ilişkin açıklamaların alanında faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirilmesi gerektiği, araç sayısının yanlış hesaplandığı,

c) İş kapsamında çalıştırılacak araçların lastik ve lastik değişimi giderlerinin de yükleniciye ait olduğu, iş süresince 24 adet lastik değişimi gerçekleştirilmesi gerektiği dikkate alındığında, istekli tarafından söz konusu gider kalemi için gerçekleştirilen açıklamaların hatalı olduğu,

d) İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığı, dolayısıyla sözleşme ve genel giderler için ayrıca bedel öngörülüp açıklamalara dahil edilmesi gerektiği,

e) Teknik Şartname’nin 8.11 ve 8.13’üncü maddelerinde düzenlenen eğitim ve sağlık giderlerine ilişkin açıklamaların gerçekleştirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 08.10.2020 tarihli ve E:2020/1610 sayılı kararının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Kurul tarafından 18.11.2020 tarihli ve 2020/MK-273 sayılı kararın alındığı, anılan Kurul kararı ile başvuru sahibinin 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-882 sayılı Kurul kararında yer verilen 3’üncü iddiasının esasının yeniden incelenmesine karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-882 sayılı Kurul kararında yer verilen 3’üncü iddiasının Ankara 14. İdare Mahkemesinin 08.10.2020 tarihli E:2020/1610 sayılı kararında yer verilen gerekçelerle sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Evde Bakım Hizmeti

b) Miktarı ve türü:

01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında muhtelif ev temizlik işleri ve muhtelif öz bakım hizmetleri olmak üzere Evde Bakım Hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a)İhale kayıt numarası:2019/522297

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli

ç) İhalenin yapılacağı adres: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat

d) İhale tarihi: 22.11.2019

e) İhale saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1 İşin süresi 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

8.7 Yüklenici, Evde bakım hizmeti kapsamında ulaşımı sağlamak için her bir ekibin kullanacağı araçlar 01.01.2017 yılından sonra trafiğe çıkmış, 60 bin km geçmemiş, yolcu oturma kısımları camlı olacaktır. Aracın yakıt gideri, trafik sigortası, kaskosu, yedek parça, bakımları ve lastik değişimi yükleniciye aittir. Her bir ekip aracının hizmet kapsamı süresince yıllık en fazla 40.000 (kırkbin) km yol yapacağı öngörülmektedir. Hizmet kapsamında kullanılacak araçlardan en az 5 tanesi yüklenicinin kendi öz varlığı olacaktır.

8.17 Ev temizliği ekibinde bir şoför ve iki tane ev temizliği personeli, öz bakım ekibinde bir şoför ve bir öz bakım personeli şeklinde olacaktır. Ancak, yüklenici hem ev temizliği hem de öz bakım hizmeti alan hanelerde ekipleri bir şoför, iki tane ev temizliği personeli ve bir öz bakım personeli şeklinde oluşturabilir.

8.18 Yüklenici, Evde Bakım Hizmeti işinde ev temizliğinde 7 ekip, öz bakımda 15 ekip toplamda 22 ekiple işe başlayacaktır. İdare yükleniciden Haftalık müdahale yapılan kalem sayısına göre ekip artırımı isteyebilecektir.

8.19 Ekip sayısı =(Haftalık müdahale yapılan kalem sayısı)/(İş günü x Birgünde müdahale yapılacak maksimum kalem sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilere 11.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında Açıklık Getirilmesi Gereken Hususlarbaşlığı altında “1- İşçilik Maliyeti, 2- Araçların edinim maliyeti, kasko, sigorta ve yakıt maliyeti, 3- Cep telefonu, 4- İnternet, 5- Microfiber temizlik bezi, 6- Cam bezi, 7- Temizlik eldiveni, 8- Tırnak makası, 9- Saç tarağı, 10- Diş fırçası, 11- Diş macunu,12- Banyo lifi,13- Havlu, 14- Vücut şampuanı, 15- Saç şampuanı, 16- Kulak pamuğu, 17- Sabun, 18-Tras bıçağı, 19- Elektrikli süpürge makinası, 20- Halı yıkama makinası, 21- Tek kullanımlık havlu” gider kalemlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüştür.

Teknik Şartname’nin 8.18’inci maddesinde, iş kapsamında ev temizliğinde 7 ekip, öz bakımda 15 ekip olmak üzere toplamda 22 ekiple yüklenici tarafından işe başlanılacağı, anılan Şartname’nin 8.7’nci maddesinde, her bir ekibin kullanacağı araçların 01.01.2017 tarihinden sonra trafiğe çıkmış, 60 bin km geçmemiş, yolcu oturma kısımları camlı olacağı, her bir ekip aracının iş süresince yıllık en fazla 40.000 (kırkbin) km yol yapacağı ve iş kapsamında kullanılacak araçlardan en az 5 tanesinin yüklenicinin kendi öz malı olacağına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Teknik Şartname düzenlemeleri ile 11.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında belirlenen önemli teklif bileşenleri dikkate alındığında, yüklenici tarafından 22 ekiple işe başlanacağı için her bir ekibin kullanacağı 22 adet araca yönelik önemli teklif bileşeni olarak belirlenen edinim maliyeti, kasko, sigorta ve yakıt giderlerine açıklamalar kapsamında yer verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizm. Org. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

İstekli tarafından araçların trafik ve kasko sigorta giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak hazırlan sigorta maliyet analizi, araçlara ilişkin olarak düzenlenen mevcut zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçeleri ile mevcut genişletilmiş kasko sigorta paket poliçelerinin sunulduğu görülmüştür.

Araçlara ilişkin olarak düzenlenen zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçeleri ile genişletilmiş kasko sigorta paket poliçeleri incelendiğinde,

Sigorta poliçelerinin başlangıç tarihinin 09.07.2019, bitiş tarihinin 09.07.2020 olduğu, belge üzerinde araç başına ödenen toplam prim tutarı bilgilerinin yer aldığı, yine belge üzerinde Zurich Sigorta A.Ş. kaşesi ile 2 imzanın bulunduğu,

Kasko sigorta poliçelerinin başlangıç tarihinin 11.07.2019, bitiş tarihinin 11.07.2020 olduğu, belge üzerinde araç başına ödenen toplam prim tutarı bilgilerinin yer aldığı, yine belge üzerinde Zurich Sigorta A.Ş. kaşesi ile 4 imzanın bulunduğu görülmüştür.

Araçların trafik ve kasko sigorta giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak hazırlanan sigorta maliyet analizi incelendiğinde, belgede, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen 30 aracın toplam 3 yıllık trafik sigortası giderleri ile kasko sigortası giderlerine yönelik hesaplamalara yer verildiği,

Trafik sigortası giderlerinin hesaplanmasında, her bir araç için 09.07.2019 ile 09.07.2020 tarihlerini kapsayan 09.07.2019 tarihinde düzenlenmiş sigorta poliçeleri ile toplam prim tutarlarının dikkate alındığı, araçlara ait toplam prim tutarları bedelinin (36.133,65 TL) yüzde 60 oranında artırılmasıyla 1 yıllık trafik sigortası giderinin(57.813,84 TL) hesaplandığı ve 1 yıllık trafik sigortası giderinin 3 ile çarpımı neticesinde 3 yıllık toplam trafik sigortası giderinin (173.441,52 TL) hesaplandığı,

Kasko sigortası giderlerinin hesaplanmasında, her bir araç için 11.07.2019 ile 11.07.2020 tarihlerini kapsayan 11.07.2019 tarihinde düzenlenmiş kasko sigorta poliçeleri ile toplam prim tutarlarının dikkate alındığı, araçlara ait toplam prim tutarları bedelinin (67.638,60 TL) yüzde 60 oranında artırılmasıyla 1 yıllık kasko sigortası giderinin(108.221,76 TL) hesaplandığı ve 1 yıllık kasko sigortası giderinin 3 ile çarpımı neticesinde 3 yıllık toplam kasko sigortası giderinin (324.665,28 TL) hesaplandığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde, birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait yurtiçi üretici fiyatları endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasının mümkün olduğuna yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer verilen açıklamalar dikkate alındığında, ihale konusu işin 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek hizmet alımı işi olduğu, istekli tarafından araçların trafik ve kasko sigorta giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen hesaplamalarda, ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılları için sigorta ve kasko giderlerine öngörülen maliyetlerin, ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait yurtiçi üretici fiyatları endeksinin yıllık değişim oranı(% 33,64) dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

İhale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait yurtiçi üretici fiyatları endeksinin yıllık değişim oranı(% 33,64) dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamada, istekli tarafından ihale konusu işin ilk yılına ilişkin olarak öngörülen trafik sigortası giderinin 57.813,84 TL olduğu, ihalenin ikinci yılına ilişkin olarak öngörülmesi gereken trafik sigortası giderinin 77.262,42 TL, ihalenin üçüncü yılı için öngörülmesi gereken trafik sigortası giderinin 103.253,49 TL, toplam öngörülmesi gereken trafik sigortası giderinin 238.329,75 TL olması gerektiği hesaplanmış olup istekli tarafından öngörülen 3 yıllık toplam trafik sigortası giderinin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı,

İstekli tarafından ihale konusu işin ilk yılına ilişkin olarak öngörülen kasko sigortası giderinin 108.221,76 TL olduğu, ihalenin ikinci yılına ilişkin olarak öngörülmesi gereken kasko sigortası giderinin 144.627,56 TL, ihalenin üçüncü yılı için öngörülmesi gereken kasko sigortası giderinin 193.280,27 TL, toplam öngörülmesi gereken kasko sigortası giderinin 446.129,59 TL olması gerektiği hesaplanmış olup istekli tarafından öngörülen 3 yıllık toplam kasko sigortası giderinin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında isteklinin açıklamalarının bu haliyle uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizm. Org. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte 08.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında yer verilen gerekçeler ile ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından usul ekonomisi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz