ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülmemesine rağmen, idarenin onayı olmadan işin ifasında görev alan gerçek ve tüzel kişilerin  alt yüklenici sıfatını kazanamayacağı ve bu nedenle kendilerine iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği hk

Toplantı No2020/041
Gündem No23
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.I-1526

BAŞVURU SAHİBİ:

Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/349287 İhale Kayıt Numaralı “İlimiz Merkez ve Çukurca İlçesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Taşıma Merkezi Olarak Belirlenen Okullara 272 Özel Eğitim Öğrencisinin Refakatçiler Eşliğinde 186 İş Gününde 14 Kapasiteli 50 Araçla Taşınmaları Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlimiz Merkez ve Çukurca İlçesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Taşıma Merkezi Olarak Belirlenen Okullara 272 Özel Eğitim Öğrencisinin Refakatçiler Eşliğinde  186 İş Gününde 14 Kapasiteli 50 Araçla  Taşınmaları Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.08.2020 tarih ve 37555 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1301 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyası kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin idarece alt yüklenici iş bitirme belgesi olarak değerlendirildiği ve iş deneyim belgesine konu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği gerekçesi ile 6 kısım için verdikleri teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, 2019/252000 ihale kayıt numaralı ihalenin ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde kaldığı, bahse konu işin ihale dokümanında “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi yer almakla birlikte, bu düzenlemenin idare ve Öz-Tek firmasını bağladığı, kendilerini bağlamadığı, kendileri ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan alt yüklenicilik sözleşmesinin özel sektöre yapılan bir iş olarak değerlendirilmesinin gerektiği, dolayısıyla idarece yapılan işlemin Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde (1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.”  hükmü,   

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “ …(3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “ (1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesine bağlı 22 numaralı dipnotta “(1) İdare, yüklenicinin alt yüklenici çalıştıramayacağını öngörmesi durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.”

 (2) İdare, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırabilmesini öngördüğü durumda ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” açıklaması,

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde   “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İlimiz Merkez ve Çukurca İlçesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında taşıma merkezi olarak belirlenen okullara 272 özel eğitim öğrencisinin refakatçiler eşliğinde 186 iş gününde 14 kapasiteli 50 araçla taşınmaları hizmet alımı işi

b) Miktarı ve türü:

İlimiz Merkez ve Çukurca İlçesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında taşıma merkezi olarak belirlenen okullara 272 özel eğitim öğrencisinin refakatçiler eşliğinde 186 iş gününde 14 kapasiteli 50 araçla taşınmaları hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk/Orta Okulu, Taşbaşı Köyü İlk/Orta Okulu, Çimenli Köyü İMKB İlk/Orta Okulu, Durankaya Beldesi Cumhuriyet YBO, Geçitli Köyü İlk/Orta Okulu, Işık Köyü İlk/Orta Okulu, Şehit Erol Olçuk İlk/Orta Okulu, Özel Eğitim Anaokuluna, Özel Eğitim Meslek Okulu, Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe, Şehit Vali Derviş Yalım İlk /Ortaokulu ile Papatya Anaokulu, Atatürk İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu, Gazi İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Çetin Deniz İlkokulu/Ortaokulu, Akçalı Köyü İlkokulu/YBO, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Hüseyin Çelik İHL, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurca İlçesi Atatürk ve Cumhuriyet İlkokullarına, Çukurca İlçesi Mükerrem Akhanlı YBO…” düzenlemesi,  

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,  

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. Taşıma merkezi okullara bağlı güzergâhların tamamı ayrı bir kısım olarak belirlenmiştir. İstekliler bu Şartname’de ayrı bir kısım olarak belirlenen taşıma merkezi okullara bağlı güzergâhların tamamına teklif vereceklerdir. Teklif değerlendirmesi her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan kısımlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihalede 20 adet ihale dokümanı indirildiği, 11.08.2020 tarihinde yapılan ihalenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 10’uncu kısımlarına 3 isteklinin katıldığı 14.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin idarece alt yüklenici iş bitirme belgesi olarak değerlendirildiği ve iş deneyim belgesine konu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği gerekçesi ile söz konusu kısımlarda teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalenin 3 ve 4’üncü kısımlarının Sabri Özdemir’in 5, 6, 7 ve 10’uncu kısımlarının ise S.S. 2. Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarece “İhale komisyonu tarafından teklif zarfları üzerinde detaylı inceleme yapılmış olup, başvuru sahibinin ihalede kullanmış olduğu iş deneyim belgesi ile eklerinde tereddüte düşüldüğünden iş deneyim belgesini düzenleyen Öz Tek firmasından 12.08.2020 tarihli ve 10534470 sayılı yazı ile açıklama istenildiği, 13.08.2020 tarihinde Öz-Tek firmasının istenen açıklamalara cevabi olarak vermiş olduğu belge ve ekleri incelenmiş olup, verilen belge ve ekleri somut bir delile dayanmadığı, komisyon tarafından uygun görülmeyerek teklifin geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, aynı evrak firma yetkilisinin talebi ve isteği üzerine idareye ait evrak kayıt şubesinde 17.08.2020 tarihinde bir kez daha kayıt altına alındığı,

Hakkâri’de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapılan ilkokul-ortaokul öğrenci taşımacılığı ihalesi ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti., ortaöğretim öğrenci taşımacılığı ihalesi Hakkari Tur Turizm, Star Hakkari Turizm ve Göksal Kahraman (iş ortaklığı) ve Özel Eğitim öğrenci taşımacılığı ihalesi SS 2 Nolu ve 25 Nolu Mot. Taş. Koop (iş ortaklığı) üzerinde kaldığı, ilgili firmalarla sözleşme imzalandığı, yapılan sözleşmenin 15.1’inci maddesinde “Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerinin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır” düzenlemesi karşılıklı imzalar sonucunda hüküm altına alındığı, ilkokul-ortaokul öğrenci taşımacılığı yüklenici firması olan ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. kurumun izni olmadan taşıma grubu belli olmayan öğrenciler için Meydan Müteahhitlik firması ile sözleşme imzaladığı, firmalar arasında düzenlenen sözleşmede hangi öğrenci grubunun hangi okula ne amaçla taşındığının belirtilmediği, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde ikamet eden ilkokul-ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri ihalelerini alan yüklenici firmalar tarafından taşıma merkezi okullara taşındığı, bu taşınan öğrencilerin dışında taşınacak öğrencilerin bulunmadığı, yüklenici iş bitirme belgesinde hizmetin gerçekleştiğine dair kanıtlayıcı belge bulunmadığı, yapılan sözleşme somut bir delile dayanmadığı ve verilen iş deneyim belgesinin sözleşme alt yüklenici çalıştırma olarak değerlendirildiğinden teklif geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakıldığı,  

Öz-Tek Firması ile MK Cole Mühendislik firması arasında yapılan sözleşme, istenen açıklama yazısından sonra teslim edildiği, sözleşme ekinde yatırılması gereken, damga vergisi alındıları, ödeme belgeleri, hizmet alımı ile ilgili sigorta prim cetvelleri, sözleşme bitim tarihi, sözleşmenin konusu olan öğrenci gezileri ve taşıma ücretlerinin öğrencilerden tahsis edileceği belirtilmiş olmasına rağmen, ne şekilde ve nasıl tahsilat yapılacağı ile ilgili hiç bir bilgi ve belgenin bulunmadığının tespit edildiği ve sözleşmede hizmetin yapıldığına dair kanıtlayıcı bir belge bulunmadığından ihale komisyonunca yeterli görülmediği,

Önce MK Cole Mühendislik firması ile Öz-Tek firması arasında daha sonrada Öz-Tek Firması ile Meydan Müteahhitlik firmaları arasında düzenlenen sözleşme ve iş deneyim belgesinde yapıldığı belirtilen hizmet alımının gerçekleştiğine dair kanıtlayıcı belgelerin bulunmadığı, Öz-Tek firmasının almış olduğu 2019-2020 eğitim- öğretim yılında ilkokul- ortaokul öğrenci taşımacılığı hizmet alımı işi ile ilişkilendirerek başvuru sahibinin Öz-Tek firmasından almış olduğu iş deneyim belgesinin ekinde bulunan fatura, damga vergisi suretleri ve sözleşmenin eksiksiz olduğu,  iş deneyim belgesinin öğrenci taşımacılığı olduğu, Öz-Tek firmasın alt yüklenici çalıştırma yetkisi ve izninin bulunmadığı, söz konusu belge alt yüklenici iş deneyim belgesi olarak değerlendirilerek teklif geçersiz sayıldığı” şeklinde cevap verilmiştir.

 

 Başvuru sahibi Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif dosyası kapsamında iş deneyim belgesi olarak adlandırılan ancak iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesi mevzuat açısından mümkün bulunmayan ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 10.02.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı belgenin sunulduğu, ekinde de Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme, fatura, dekont ve damga vergisi alındı belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesi incelendiğinde; belgeye konu işin adı “Merkez Hakkari İle Kırıkdağ Köyü Arası Öğrenci Taşıma İşi”  olduğu,  sözleşme tarihinin 05.12.2019,  kabul tarihinin 05.12.2019 ve iş bitirme belgesi tutarının 210.156,00 TL olduğu görülmüştür.

 

İdarece başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi aşamasında tereddüte düşüldüğü, iş deneyim belgesini düzenleyen ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti.den söz konusu belge ile ilgili 12.08.2020 tarihli yazı ile bilgi belge istenildiği, ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.08.2020 tarihli yazı ve ekinde idareye sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde; vergi levhaları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, MK Cole Müh. İnş. Nak. Gıd. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme, Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme, fatura, dekont, damga vergisi alındı belgesi, sigortalı hizmet listesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan 10.02.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı yüklenici iş bitirme belgesine konu iş ile ilgili olarak 2019/252000 ihale kayıt numaralı ihaleye ait EKAP üzerinden indirilen ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Merkez ve Çukurca İlçesinde 2019-2020 eğitim yılında taşıma merkezi ilkokul-ortaokullara 3327 öğrencinin 14 kapasiteli 271 araç ile 09 Eylül 2019-19 Haziran 2020 tarihleri arasındaki (okulların eğitime açık olduğu) 180 iş gününde taşıma işi

b) Miktarı ve türü:

Merkez ve Çukurca İlçesinde 2019-2020 eğitim- yılında taşıma merkezi ilkok.-ortaok. taşınacak 3327 öğrencinin 14 kapasiteli 271 araç ile 09 Eylül 2019-19 Haziran 2020 tarihleri arasındaki (okulların eğitime açık olduğu) 180 iş gününde taşıma işi…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi,

 

İş deneyim belgesine konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar” başlıklı 15’inci maddesinde “15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme incelendiğinde, işin adı “Merkez Hakkari İle Kırıkdağ Köyü Arası Öğrenci Taşıma İşi” olduğu, ayrıca sözleşmenin “Yüklenicilerin/Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu” başlıklı 9’uncu maddesinde “…9.2. ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. işveren firma Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden almış olduğu taşıma işinin bir kısmını Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (yüklenici) firmasına yaptırmak üzere sözleşme düzenlenmiştir.” düzenlemenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında MK Cole Müh. İnş. Nak. Gıd. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşmenin sunulmadığı, idarece bilgi belge istenilmesi sonucu ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulduğu, Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme ile bahse konu bu iki sözleşme arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, Meydan Müt. İnş. Haf. Mad. Tur. Nak. Paz. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme incelendiğinde, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden almış olduğu taşıma işinin bir parçası olduğu, iş deneyim belgesinin dayanağı olan 2019/252000 ihale kayıt numaralı ihalenin EKAP üzerinden sonuç ilanına bakıldığında, ihalenin ÖZ Tek İnş. Nak. Gıd. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, bahse konu işin ihale dokümanında “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, idareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebileceği, alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunacağı,

4735 sayılı Kanunun sözleşmede yer alması zorunlu hususlara ilişkin 7’nci maddesinde, bir işte alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi durumunda, alt yüklenicilere ilişkin bilgilerin ve sorumluluklarının neler olduğunun sözleşmede yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alındığı, gerek Uygulama Yönetmelikleri ve gerekse Uygulama Yönetmeliklerinin eklerinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanan ihale dokümanında, idarenin alt yüklenici çalıştırılmasına izin vermemesi durumunda, yüklenicilerin ihale konusu işin tamamı veya bir kısmını, alt yüklenicilere yaptırması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülmemesine rağmen, idarenin onayı olmadan işin ifasında görev alan gerçek ve tüzel kişilerin  alt yüklenici sıfatını kazanamayacağı ve bu nedenle kendilerine iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 43’üncü maddesinde iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların belirtildiği, şirketlerin iş deneyim belgesi düzenleyebilme yetkisinin olmadığı, özel sektöre yapılan işlerde iş deneyim belgesinin tevsiki için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin fatura örnekleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edileceği, belirtilen bu işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamayacağı, ayrıca bahse konu işin ihale dokümanında “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi yer aldığından, başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi olarak adlandırılan ancak iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesi mevzuat açısından mümkün bulunmayan belgeye konu işin, anılan Yönetmelik’in 47’nci maddesi hükmü uyarınca özel sektöre yapılan bir iş kapsamında da değerlendirilebilme olanağının bulunmadığı, dolayısıyla yukarıda belirtilen şartların bir arada gerçekleşmediği hallerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgenin ihalelerde iş deneyimini gösteren belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz