İhale Dokümanlarındaki Eksiklikler Nedeniyle İş Artışı Verilmesi
Devamı...

Kamu ihaleleri anahtar teslim götürü bedel inşaat sözleşmelerinde gerçekleşen iş artışlarında sıklıkla karşılan hatalar
Devamı...

Götürü bedel ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas uygulama projesi ve mahal listelerine dayanarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı hk
Devamı...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş bedelinin tahsili talebinde hangi yargı yolunun görevli olduğu hk
Devamı...

ihalelerde Havanın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olmayan Döneminin Süre Uzatımı Açısından Değerlendirilmesi
Devamı...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği yürütmeyi durdurma kararı alan hükümler
Devamı...

Taşeron (Alt İşveren) SGK Kaydı İçin Başvuru
Devamı...

Taşeron (Alt İşveren) Tescil Başvurusu İçin Dilekçe
Devamı...

kamu ihale sözleşmelerinin devri
Devamı...

İşin yapılma veya teslim edilme süresinde değişikliğe gidilmesi sonucu Yeni Süreye Uygun Olarak Ödeme Koşullarının Düzenlenmesi
Devamı...

İşin Süresinin Erkene Alınması Özel Şartı
Devamı...

ihale sözleşmelerinde değişiklik yapılabilmesinin başlıca şartı tarafların anlaşması zorunludur
Devamı...

yüklenici, yapılacak şey tasarlanan miktardan fazla çalışma ve masrafı    gerektirse    bile,    sözleşmeye    aykırı    olarak    zarar    ettiğinden    söz    edip    davalı    iş sahiplerinden bedelin arttırılmasını ve fiyat farkı ödenmesini isteyemez
Devamı...

ihale Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmelerinde Kesin Hükümsüzlük Halleri
Devamı...

ihaleye fesat karıştırmanın zincirleme suç olarak kabul edilmesi
Devamı...

ihaledeki yaklaşık maliyete dair gizli bilgileri öğrenip firma sahibine bildirilmesi
Devamı...

ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumludur
Devamı...

ihaleye fesat karıştırma olaylarına karışmak
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma suçunun temel şekli fesat karıştırma şeklindeki fiillerin gerçekleştirilmesi ile tanımlanması
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma Suçlarını Hafifletici Nedenler
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma Suçlarını Ağırlatıcı nedenler
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma Suçlarının Manevi ve Nitelik Unsurları
Devamı...

İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma suçunun cebirve tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz
Devamı...

İhale şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak
Devamı...

iş deneyimi olmayan kimsenin iş deneyimi olduğundan bahisle ihaleye girmesinin sağlanması(Yargıtay Kararı)
Devamı...

Türk Ceza Kanununda ihaleye fesat karıştırma suçu
Devamı...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Düzenlenen Yasak Fiil veya Davranışlar
Devamı...

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhale Sürecinde Yasak Fiil ve Davranışlar
Devamı...

Anahtar Teslimi Projelerin Sözleşme Koşulları
Devamı...

Tesis ve Tasarla Yap Modeli İnşaat İşleri İdari Şartnamesi)
Devamı...

İnşaat İşleri İdari Şartnamesi(Kırmızı Kitap )
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Faaliyetlerinde Gelirin Tespitleri,Vergi ve KDV
Devamı...

kat karşılığı inşaat faaliyetleri ve maliyetlerin tespiti
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Yöntemi
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Yöntemi
Devamı...

Geçici Kabul Noksanları Kesintisi
Devamı...

Ek Kesin Teminat Kesintileri
Devamı...

Kesin Hakediş Raporunun Düzenlenmesi
Devamı...

Yüklenicinin Hakedişe İtirazı
Devamı...

Hakediş Raporları
Devamı...

Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
Devamı...

Geçici Kabul İtibar Tarihi Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
Devamı...

Geçici Kabule Engel Olmayan Kusur ve Eksiklikler
Devamı...

Yeni Fiyat Analizinde Uygulanacak Rayiçler
Devamı...

İdare İle Yüklenicinin Anlaşmaması Durumunda Fiyatı Bağlayıcı kurum
Devamı...

Yeni İmalatlara Ait “Olur” Alınması
Devamı...

Yeni Birim Fiyat İhtiyacının Oluşması
Devamı...

İşin Sözleşme Bedelinin Altında Tamamlanması
Devamı...