istekli tarafından ihale birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemi için “teklif edilen birim fiyat” ve “tutar” sütununun boş bırakılması

Toplantı No 2021/006
Gündem No 56
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-380

BAŞVURU SAHİBİ:

Çakırca Taşımacılık Sosyal Hizmetler Gıda Turizm Medikal Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/610924 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bünyesinde Hizmet Vermek Üzere 4 Adet Minibüs ve Bir Adet Malzeme Aracının 36 Ay Süre İle Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi tarafından 14.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bünyesinde Hizmet Vermek Üzere 4 Adet Minibüs ve Bir Adet Malzeme Aracının 36 Ay Süre İle Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çakırca Taşımacılık Sosyal Hizmetler Gıda Turizm Medikal Limited Şirketi’nin 29.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.01.2021 tarih ve 1667 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/85 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince istekliler tarafından “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin sunulması gerektiği, Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bahse konu belgede standart forma göre bulunması gereken imza, kaşe ve beyanların bulunmadığı, belgenin sunuluş şeklinin, onaylanmasının ve içeriğinde bulunan beyanların uygun olmadığı, taraflarınca ilgili belgenin usulüne uygun düzenlenmediği iddia edilirken idare tarafından şikayete verilen cevapta iş deneyim belgesinden bahsedildiği ve konunun çarpıtıldığı, idare tarafından verilen cevap ve kararın mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde verilmediği, verilen teklifin hatalı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VERMEK ÜZERE 4 ADET MİNİBÜS VE BİR ADET MALZEME ARACININ 36 AY SÜRE İLE KİRALAMA HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü: 4 ADET MİNİBÜS VE BİR ADET MALZEME ARACININ 36 AY SÜRE İLE KİRALAMA HİZMET ALIMI ( Personel İdare tarafından karşılanacaktır.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

…Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge…” düzenlemesi,

 

              Anılan İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

28.12.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre, 8 adet ihale dokümanı indirilen ihaleye 5 adet teklif verildiği, Ercanlar Taş. Tur. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yaşar Arıca’nın teklifinin yaklaşık maliyet üzerinde olduğu gerekçesiyle, Namık Danış’ın teklifinin ise en avantajlı teklifin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun görülmediği, ihalenin Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak başvuru sahibi Çakırca Taş. Sos. Hiz. Gıda Tur. Medikal Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerinden ihalelere katılacak aday veya isteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Anılan belgeye ilişkin düzenlenen KİK030.0/H numaralı standart forma ihale dokümanı ekinde yer verildiği görülmüştür.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler”i gösterir belgenin sunulduğu, bahse konu belgede şirket ortaklarına ve yönetimdeki görevlilere ilişkin tablonun doldurulduğu, standart formda yer alan “İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermektedir.” beyanına yer verildiği, söz konusu belgenin belgeyi düzenleyen yetkili meslek mensubu tarafından hem TÜRMOB hem de isim bilgileri bulunan kaşe ile kaşelenip imzalandığı, fakat başvuru yapmaya veya teklif vermeye yetkili kişi kısmının boş bırakıldığı, diğer bir ifadeyle başvuru yapmaya veya teklif vermeye yetkili kişinin ad, soyad, tarih, kaşe ve imzasının anılan belgede yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan bahse konu belgede başvuru yapmaya veya teklif vermeye yetkili kişinin ad, soyad, tarih, kaşe ve imzasının bulunmadığı, bu açıdan anılan belgenin standart forma uygun şekilde düzenlenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Birim fiyat teklif mektubu standart formunun 6’ncı maddesinde  “İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam … (Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) …. bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” düzenlemesi,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin tek iş kaleminden oluştuğu görülmüş olup,  tekliflerin 36 ay üzerinden verileceği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemine ait “teklif edilen birim fiyat” ve “tutar” sütununun boş bırakıldığı, toplam tutar kısmının ise 850.000,00 TL olarak doldurulduğu görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağından, istekliler tarafından iş kalemi için birim fiyat oluşturulması ve bu birim fiyat ile miktarın çarpımı ile bulunacak toplam tutar üzerinden teklif verilmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubunda ihale konusu işin, birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif edilen “birim fiyatlar” üzerinden yerine getirileceğinin istekliler tarafından kabul ve taahhüt edildiği, Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemi için “teklif edilen birim fiyat” ve “tutar” sütununun boş bırakıldığı, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Solin Turizm Taş. Tem. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz