Toplantı No 2021/019
Gündem No 39
Karar Tarihi 20.05.2021
Karar No 2021/UH.I-1028

BAŞVURU SAHİBİ:

Üstün Yemek. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hasel Yemek. Gıda Tem. İnş. Med. San. Dış Tic. Ltd. Şti.-Lokman Bilgis. Tem. Gıda Odun ve Kömür Med. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/572221 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 01.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üstün Yemek. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hasel Yemek. Gıda Tem. İnş. Med. San. Dış Tic. Ltd. Şti.-Lokman Bilgis. Tem. Gıda Odun ve Kömür Med. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 21.04.2021 tarih ve 20350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/727 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 09.02.2021 tarihinde yaptıkları şikayet başvurusu üzerine 17.03.2021 tarihli ve 2021/UH.I-615 sayılı Kurul kararı ile Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Urfa Yemek Temizlik Turizm Taşımacılık Güvenlik Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi-Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının ve Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda düzeltici işlem kararı alındığı, anılan Kurul kararı üzerine alınan 16.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile 6 farklı gerekçe ile 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği, ihale komisyonu kararında belirtilen iptal gerekçelerinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihalede 5 geçerli teklif bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi oldukları iddiasına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği ancak talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerinin talep eden isteklilere bildirileceği hüküm altına alınmış olup, bu çerçevede ihaleyi yapan idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisinin tanındığı, ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.  

 

01.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden e-ihale olarak yapılan söz konusu ihaleye 19 teklif verildiği, idarece yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda 13 isteklinin teklifinin muhtelif gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 22.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Urfa Yemek Temizlik Turizm Taşımacılık Güvenlik Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi-Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının belirlendiği,

 

Başvuru sahibinin 09.02.2021 tarihinde yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 17.03.2021 tarihli ve 2021/UH.I-615 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “…Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Urfa Yemek Temizlik Turizm Taşımacılık Güvenlik Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi-Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının ve Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması” hususunda düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararı üzerine ihale komisyonu tarafından 16.04.2021 tarihinde alınan düzeltici işlem kararı ile Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Urfa Yemek Temizlik Turizm Taşımacılık Güvenlik Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi-Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca“…1) Kamu ihale Kanunu 19. Maddesi ile 2021 yılı için yapılan 2020/411278 ve 2020/572221 İKN de Yemek Hizmet alımı ihalesine isteklilerin teklif fiyatların göz önünde tutulması;

2) 2020/572221 İKN nolu ihalemizde teklif geçerlilik süresinin 1 (bir) defaya mahsus uzatma talebi yapıldığı, ancak teklif geçerlilik süresi içerisinde kesinleşen ihale kararının alınamaması,

3) Personel satırındaki baş aşçı, aşçı vb. çalışan personelin özlük ve maaş haklarının diğer vasıfsız çalışanlarla aynı olduğu ve ileride düzeltilmesi mümkün olmayan sıkıntılara sebebiyet vermesi,

4) 24 saat esasına göre hizmet vermesi planlanmış olup ancak 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olan işçinin çalışma saatlerinin tam olarak belirtilmemesi nedeniyle;

5) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre çalışacak personelin çalışma yeri, çalışma şartlarının tam olarak belirtilmemesi nedeniyle;

6) Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2021 yılı için halen bir sözleşme yapılmadığından dolayı ödeme planlanmasında sıkıntılar yaşanabileceği,

7) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun temel ilkeleri de göz önüne alındığında, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Yukarıda sayılan maddeler nedeniyle ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İhale Yetkilisine ve İhale Komisyonu
Oybirliği ile almış olduğu karara göre ilgili kanunun 39 Maddesi bütün teklifler red edilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir.”
 gerekçeleriyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği, kararın aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

 

 İhale komisyonu kararında yer alan 1’inci iptal gerekçesi incelendiğinde;

 

İhale komisyonu kararındaki ilk gerekçenin “Kamu ihale Kanunu 19. Maddesi ile 2021 yılı için yapılan 2020/411278 ve 2020/572221 İKN de Yemek Hizmet alımı ihalesine isteklilerin teklif fiyatların göz önünde tutulması” olarak gösterildiği, idarece başvuruya konu ihale bazında verilen teklifler ile yaklaşık maliyetin değerlendirilmesi yerine başka ihalede verilen teklifler ile kıyaslama yapıldığı, ancak her bir ihalenin kendi doküman düzenlemeleri çerçevesinde farklı durumlar oluşturabileceği, işin süresinin ve iş kapsamında alınacak öğün sayısının farklılaşabileceği ve ihalelerin kendine özgü koşulları çerçevesinde içeriğinin, büyüklüğünün, niteliğinin değişebileceği, bu itibarla idarece her teklifin ve yaklaşık maliyetin o ihaleye özgü koşullar içinde değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda başka ihalelerin yaklaşık maliyeti ile diğer ihalelerde verilen tekliflerin mukayese edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı dikkate alındığında, söz konusu gerekçenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 İhale komisyonu kararında yer alan 2’nci iptal gerekçesi incelendiğinde;

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32’nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Geçici teminat mektuplarının süresi” başlıklı 18.2’nci maddesinde “Geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusuna ilişkin olarak; idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 – KırkBeş (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdarece 22.01.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazılar ile isteklilerden “Elektronik geçici teminat veren firmalar  tarafından süre uzatımı yapılmış olup; tüm isteklilerin teklif geçerlilik süresi ve geçici teminatlarının bir defaya mahsus 45 gün uzatılması ve  uzatma onay belgelerinin  22.01.2021 mesai bitimine kadar idaremize uzatılması” hususunun bildirildiği, başvuru sahibi dahil 8 istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7’nci maddesindeki açıklamaları uyarınca, teklif geçerlilik  süresinin şikayet başvurusunda bulunulması ve dava açılması gibi nedenlerle dolduğu ve buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda isteklilerin sözleşme yapma iradelerinin sorgulanması gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı  teklif  sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif  sahibi ile kabul etmeleri şartıyla sözleşmenin imzalanabileceği, idarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, öncelikle ekonomik açıdan en avantajlı  teklif  sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci  teklif sahibi isteklinin belirlenmesi ve bu belirleme yapıldıktan sonra mevzuatta öngörüldüğü şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklif  sahibi veya bu isteklinin kabul etmemesi durumunda ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci  teklif sahibi istekliye sözleşmeyi imzalamayı kabul edip etmediklerinin sorularak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğinden, idarenin söz konusu iptal gerekçesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

– İhale komisyonu kararında yer alan 3, 4, 5 ve 6’ncı iptal gerekçesi incelendiğinde;

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. Yemek Hizmetinde çalıştırılacak toplam 43 personel için risk %2 hesaplanacaktır.

Yemek Hizmetinde çalıştırılacak toplam 43 personel için ulaşım (yol) giderleri yükleniciye aittir.

Yemek Hizmetinde çalıştırılacak toplam 43 personel için yemeklerini hastane tarafından karşılanacaktır.

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 22 Ocak 2015 tarih ve 29244 sayılı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem tesis edilecektir. En son Resmi Gazete de yayınlanan fiyat farkı uygulanacaktır.” düzenlemeleri,

 

Teknik Şartname’de “…8- İşin yapılma yeri

Yemek pişirme; Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde bulunan Harran Üniversitesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mutfağında,

Servis işlemi Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine bağlı bulunan birimlerinde, hemodiyoliz, ayakta tedavi üniteleri ameliyathane, yoğun bakım kliniklerinde, hastane ve tıp fakültesi dekanlık personel yemek salonlarında, yapılacaktır.

Bulaşık yıkama işlemi;

Personel yemekhanesinde oluşan bulaşıklar yemek salonunda bulunan bulaşıkhanede, ameliyathanede, mutfakta, kliniklerde oluşan bulaşıklar Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü hastane mutfağında yıkanır

9- Yemek Hizmetinde Görevli Personel

A- Personel Niteliği ve Sayısı Toplam 43 personel ile hizmet verilecektir. Hizmet verecek personelin sayı ve unvanları aşağıda belirlenmiştir.

1 gıda mühendisi

1 diyetisyen

1 aşçı başı

2 aşçı

2 diyet aşçısı

1 aşçı yardımcısı

35 servis elemanı (garsonlar, bulaşıkçı ve ortacılar )

İleriki zamanlarda hastanemizde açılabilecek yeni bölümlerde mevcut personel sayısı korunarak yeni bir diyetisyen ve diyet aşçısı talep edilebilir. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışılacaktır. Asgari ücret fiyat farkı verilecektir.

I- Personel Çalışma Esasları

..

14. Yüklenicinin çalıştırdığı tüm personelin özlük haklarını 5510 ve 4857 sayılı Kanun’a göre sağlamak zorundadır.

16. Her işçiye sabah akşam imza çizelgesi açılacak ve bu imza çizelgesi ay sonunda işçinin özlük dosyasına, idarenin onayından sonra konulacaktır. İdarenin bilgilendirilmesinden kasıt kamu hizmetinin devamlılık ilkesi, hizmetin devam etmesi ve kalite arttırıcı tedbirlerin aksatılmadan yürütülmesi olarak anlaşılmalıdır. Yürürlükteki mevzuat gereği yüklenici bir çalışanını işten çıkarması gerektiğinde İş Kanunu hükümleri gereğince gerekçe göstermek ve idareyi bilgilendirmek zorundadır.

18.Yüklenici firma çalışma süresince idarenin belirlemiş olduğu ve gelecekte belirleyeceği kurallara uyacaktır. Burada belirtilmeyen hususlarda İş Kanunu hükümleri geçerlidir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin;

 

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

BAŞ AŞÇI,AŞÇI, GARSON, TEMİZLİK İŞÇİSİ, KOORDİNATÖR (Brüt asgari ücret)

Ay

42

24

 

 

2

BAYRAM TATİLİ VE RESMİ TATİL (AŞÇI, GARSON, TEMİZLİK)(Brüt asgari ücret)

Gün

12

32

 

 

3

ENGELLİ PERSONEL (GARSON- TEMİZLİK)(Brüt asgari ücret)

Ay

1

24

 

 

                                                                                  I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

NORMAL YEMEK ( HASTA -REFAKATÇI- PERSONEL İÇİN) ÖĞLEN- AKŞAM

öğün

1.800.000

 

 

2

SABAH KAHVALTISI ( HASTA -REFAKATÇI- PERSONEL İÇİN) SABAH

öğün

660.000

 

 

3

ANA DİYET YEMEĞİ (ÖĞLEN- AKŞAM)

öğün

220.000

 

 

4

DİYET SABAH KAHVALTISI

öğün

120.000

 

 

5

ARA DİYET YEMEĞİ (KUŞLUK- İKİNDİ- AKŞAM)

öğün

120.000

 

 

6

METABOLİK DİYET, REJİM 1 (SABAH- ÖĞLEN- AKŞAM)

öğün

25.000

 

 

7

HEMODİYALİZ (SABAH- ÖĞLE- AKŞAM)

öğün

25.000

 

 

8

SALATA BAR (ÖĞLEN)

öğün

130.000

 

 

                                                                               II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde, başvuruya konu malzeme dahil yemek hazırlama hizmet alımı işinde çalışacak personelin, sayısının, personelin çalışma yeri ve çalışma şartlarının belirlendiği, personele asgari ücretten fazla ücret verileceğine dair bir düzenleme yapılmadığı, dolayısıyla her personel için asgari ücret verilmesinin yeterli olduğu, kamu ihale mevzuatında vasıflı personel için asgari ücretten fazla ücret ya da daha farklı özlük hakkı verilmesi gerektiğine dair bir zorunluluğun da bulunmadığı, ayrıca ihale dokümanında personelin çalışma saatlerine yönelik bir belirleme yapılmamış olmakla birlikte, işin kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmesi için yüklenicinin gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu, bu bağlamda yüklenici tarafından yemek hizmetinin ihale dokümanında öngörülen koşullar çerçevesinde hazırlanmasını temin edecek şekilde personelin çalışma ve vardiya saatlerinin programlanmasının mümkün olduğu anlaşıldığından, idarenin bu yöndeki gerekçelerinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan,  ihale komisyonu kararında Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2021 yılı için halen bir sözleşme yapılmadığından dolayı ödeme planlanmasında sıkıntılar yaşanabileceğinin ifade edildiği, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2021 yılı için sözleşme yapılması ile ilgili olarak kamu ihale mevzuatında bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu ihale için alınan ihale onay belgesine göre yeterli ödeneğin bulunduğu görülmüş olup, ihtimale dayalı şekilde ifade edilen söz konusu gerekçenin somut bir dayanağının olmadığı tespit edilmiştir.

 

Son olarak ihale komisyonu kararında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri de göz önüne alındığında, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğunun ifade edildiği görülmekle birlikte, bu kapsamda kamu ihale mevzuatına uygun somut bir gerekçenin ortaya konulmamış olduğu görülmüştür.

 

Netice itibarıyla ihale komisyonu kararında belirtilen iptal gerekçelerinde kamu ihale mevzuatına uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz