4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği gereğince ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü güzergah izin belgeleri yüklenici firma tarafından alınacaktır. Araçlar Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince uygun yetki belgelerine sahip olacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemesinden, yüklenici firmalar tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan güzergah izin belgelerinin alınması gerektiği, ihalede kullanılacak araçların Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği uygun yetki belgelerine sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu Şartname düzenlemesi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler kısmında düzenlense de anılan düzenlemede açık bir şekilde hangi yetki belgelerinin teklif kapsamında sunulacağının belirtilmediği, söz konusu düzenlemenin yetki belgelerinin yükleniciler tarafından sunulmasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin yetki belgelerine ilişkin iddiası bakımından; İdari Şartname’de bu hususa yönelik açık bir şekilde yeterlik kriterine yer verilmediği, anılan düzenlemenin yüklenicilere yönelik olduğu, dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu husus üzerinden bir değerlendirme yapılması imkânı bulunmadığı, işin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından ilgili bütün mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterilmesinin, bu kapsamda ilgili izin ve yetki belgelerinin temin edilmesinin zaten bir zorunluluk olduğu, bu zorunluluğun sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından uyulması gerekecek ve idarece kontrolü yapılabilecek bir husus olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının da uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No 2021/028
Gündem No 78
Karar Tarihi 08.07.2021
Karar No 2021/UH.II-1393

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz