ihale İş Ortaklığında işin bitiminden sonra lehte oluşan hasılatın vergi dairesine ne şekilde beyan edileceği hk

Sayı : B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-11-57 12/09/2011
Konu : İş Ortaklığında işin bitiminden sonra lehte oluşan hasılatın ne şekilde beyan edileceği hakkında.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, iş ortaklığınızın 30.10.2009 tarihinde faaliyetinin sona erdiği, mükellefiyeti terkin edilen iş ortaklığınıza verilen işle ilgili ihale makamının eksik hesaplamasından dolayı lehe hasılat farkı oluştuğunun anlaşıldığı belirtilmiş ve tahsil edilecek söz konusu tutarın ne şekilde beyan edileceği ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

Adi ortaklıklar Borçlar Kanununun 520-541 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 inci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak, ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Adi ortaklık olarak faaliyette bulunulması halinde, ortaklığa stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmektedir. Adi ortaklıkların ortaya çıkan kâr veya zararı, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilenmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 538-540 ıncı maddelerinde de adi ortaklıkların tasfiyesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılan iş ortaklıkları, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında, maddede yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “2.5.2. Unsurları” başlıklı bölümünde,

“…Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş ortaklığının da sona erdiğini göstermez. Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.

Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 82 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançların arızi kazanç olarak vergilendirileceği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, iş ortaklığınızın sona ermesinden sonra ihale makamınca yapılan eksik hesaplama nedeniyle lehinize oluşan hasılat farkının, hisseleri oranında iş ortaklığını oluşturan şirketlerin kurum kazancına ilave edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz