idare tarafından ihale itirazen şikayete cevabın 10 günlük cevap verme süresi içinde verildiği, yalnızca şikâyet başvurusunun ihale tarihine kadar idarece sonuçlandırılmamış olması durumunun ihalenin iptal edilmesine gerekçe oluşturamayacağı hk

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UH.II-1145
BAŞVURU SAHİBİ:
Seres Diagnostik Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/168090 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Kan Gazı Testi Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sonuç Karşılığı Kan Gazı Testi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seres Diagnostik Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.05.2020 tarih ve 19801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/775 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye yapılan dokümana yönelik şikayet başvurusuna idarece ihale tarihinden 1 gün sonra cevap verildiği, Teknik Şartname’nin C.1’inci maddesinde Siirt Devlet Hastanesi’nin acil laboratuvarına en az bir sıvı sistem olmak üzere iki adet cihaz kurulmasının istenildiği, diğer 3 kuruma ise kartuşlu sistemlerin kurulmasının istenildiği, ancak sıvı ve kartuşlu sistemin bir arada istenilmesinin sadece kartuşlu sistem satışı yapan firmaların ihaleye iştirak etmesine engel teşkil ettiği, söz konusu düzenlemenin sıvı ve kartuşlu sisteme sahip belirli bir markayı işaret ettiğinden dolayı haksız rekabet ortamının oluşmasına sebebiyet verildiği, dolayısıyla rekabet ortamının oluşabilmesi için söz konusu düzenlemenin “Siirt Devlet Hastanesi’nin acil laboratuvarına en az biri sıvı sistem olmak üzere veya her ikisi de kartuşlu olmak üzere iki adet cihaz kurulması” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, idare tarafından şikayete verilen cevapta sıvı sistemlerin kartuşlu sistemlere göre daha hızlı sonuç verdiğinin belirtildiği, ancak aynı il sınırları içerisinde yer alan iki devlet hastanesinde tamamen kartuşlu sistemin kullanıldığı, ayrıca Siirt Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde dahi kartuşlu sistemin kullanıldığı, kartuşlu sistemin saatteki test çalışma hızının sıvı sistemle eşdeğer olduğu, kartuşlu sistemlerde sıvı sistemlerin aksine kullanıcıya zorluk yaşatacak veya zaman kaybına sebebiyet verecek mekanizmaların bulunmadığı, Türkiye’nin en büyük yoğun bakım ve acil servis departmanına sahip üniversite hastanesi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dahi tamamen kartuşlu sistemlerin kullanıldığı, sonuç olarak rekabeti engelleyen söz konusu düzenleme sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “… İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.
(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikâyet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinde “… İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü yer almaktadır.
İhale konu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: SONUÇ KARŞILIĞI KAN GAZI TESTİ ALIMI
b) Miktarı ve türü:
169.500 Test KAN GAZI CİHAZI Kiti Alımı
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Siirt Devlet Hastanesi, Kurtalan Devlet Hastanesi ve Pervari Devlet Hastanesi
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “EK” kısmında aşağıdaki tablo yer almaktadır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 SONUÇ KARŞILIĞI KAN GAZI TEST KİTİ Test 169.500

Teknik Şartname’nin “Kit ile Verilecek Cihazların Teknik Özellikleri” başlıklı maddesinde “C.1. Siirt Devlet Hastanesinin acil laboratuvarına en az biri sıvı sistem olmak üzere 2 adet cihaz kurulacaktır…
C.2. Siirt devlet hastanesi yoğun bakım birimine kurulacak cihaz kartuşlu olup tek bir kan örneğinden Ph, kan gazlan (p02, pC02), sodyum, potasyum, klor, iyonize kalsiyum ve laktatı tam otomatik olarak ölçüp hassas ölçüm sonuçları vermeli bu parametrelerden faydalanarak standart baz excess, aktüel baz excess, plazma standart bikarbonat, plazma bikarbonatı, total hemoglobin veya hematokriti hesaplayarak verebilmelidir. Ayrıca cihaz oksijen saturasyon sonucu da verebilmelidir (Bu sonuç direkt ölçüm veya hesaplama yoluyla verilebilir). Kurtalan ve Pervari hastanelerine kurulacak cihazlar da kartuşlu olmalı ve tek bir örnekten madde C.1.’de belirtilen testleri çalışabilmelidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, itirazen şikayet başvurusuna konu ihaleye ilişkin işin, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “Sonuç Karşılığı Kan Gazı Testi Alımı” işi olduğu, şikâyete konu ihalenin 21.04.2020 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede 4 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 1 istekli tarafından teklif sunulduğu, başvuru sahibi tarafından 10.04.2020 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği ancak ihaleye teklif verilmediği, 22.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Nofmed Tıbbi Malzemeler San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

29.05.2020 tarihli ve 7703 sayılı yazı ile akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup söz konusu kuruluş tarafından gönderilen ve 26.06.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda “…Türkiye’de distribütörlüğü ve satışı bulunan en az 4 ayrı marka Kan Gazı Cihazı ve bu markalara ait hem sıvı hem de kartuşlu sistem ile çalışan cihazlar bulunmaktadır. Şikayetçi firmanın itirazına konu olan ve Teknik Şartname’nin C-1. maddesinde yer alan sıvı ve kartuşlu sistemlerin bir arada istenmesi yukarıda da belirtmiş olduğum üzere birden fazla marka ve firmanın bu ihtiyacı karşılayabilecek olması sebebiyle rekabet ortamının oluşmasını sağlamaktadır. Teknik Şartname’nin C-4. maddesinde yar alan “Kurulacak cihazlar aynı marka olmalıdır” ifadesi bir “teknik özellik” olmamakla birlikte yukarıda da belirtildiği üzere bu isteğe cevap verebilecek en az 4 ayrı marka bulunmaktadır. Şikayetçi firmanın sadece “Kartuşlu Sistem” ile çalışan cihaz satıyor olması rekabet ortamının oluşmadığını değil kendilerinin Şartname’ye cevap veremediğini gösterir. Bu açılardan şikayetçi firmanın, Teknik Şartname’nin C-l. maddesine yapmış olduğu itiraz yerinde değildir.
İdare, acil laboratuvarına almak istediği 2 adet kan gazı cihazının neden birinin sıvı sistemle diğerinin kartuşlu sistemle çalışması gerektiğini şikayetçi firmanın itirazına verdiği cevapta açıkça belirtmiştir. Daha hızlı sonuç alabilmek ve sarf malzemelerin kullanım ömürlerinin daha uzun olması, bir acil laboratuvarında anlık-hayati kararların verifonksiyonellik bakımından iki ayrı sistemle çalışan cihazın birlikte bulunması özellikle acil ve yoğun bakım ünitelerinde bir avantaj oluşturur.” lebilmesi açısından bakıldığında tıbbi açıdan gereklilik arz etmektedir. Cihazların tamamının kartuşlu sistem olarak alınması idarenin ihtiyacını karşılayabilecek olmakla birlikte verimlilik ve şeklinde görüş sunulmuştur.

İhtiyaçların uygun şartlarda karşılanması idarenin tasarruf yetkisi dahilinde olduğu hususu ve söz konusu teknik görüş yazısında yer alan tespitler birlikte değerlendirildiğinde anılan hususlara yönelik iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurularının idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılmasının esas olduğu belirtilmiştir. Öte yandan idarelerce, şikâyet başvurusu üzerine gerekli inceleme yapılarak on gün içinde gerekçeli bir karar alınacağı, alınan bu kararın başvuru sahibi ile diğer aday veya isteklilere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibi tarafından idareye 13.04.2020 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece bahse konu şikayete cevabın ihale tarihinden bir gün sonra 22.04.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, yukarıda aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükmünde belirtilen “esastır” ifadesinin genel bir kuralı işaret ettiği, nitekim idare tarafından şikayete cevabın 10 günlük cevap verme süresi içinde verildiği, yalnızca şikâyet başvurusunun ihale tarihine kadar idarece sonuçlandırılmamış olması durumunun ihalenin iptal edilmesine gerekçe oluşturamayacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UH.II-1144
BAŞVURU SAHİBİ:
Naz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/41433 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Naz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 30.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.06.2020 tarih ve 24391 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/924 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 28.02.2020 tarihinde yapılan e-ihale neticesinde e-ihalede beyan edilen kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanmayan belgeleri 10.03.2020 tarihine kadar idareye teslim etmelerinin 06.03.2020 tarihinde taraflarından istendiği, kendilerine tanınan sürenin iki gününün hafta sonuna denk geldiği ve geri kalan iki günün birinde belgelerin İstanbul merkezli bir firma olmaları sebebiyle İstanbul’dan temin edilmesi ve diğerinde ise bu belgelerin Hatay iline teslim edilmesi gerektiği ancak bu belgelerin idareye tesliminin corona virüs sebebiyle THY İstanbul-Hatay uçuşlarının iptal edilmesinden dolayı 10.03.2020 tarihinde uçuş seferi bulunamadığından mümkün olmadığı,

Taraflarına 20.03.2020 tarihinde tebliğ edilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine karar verildiğinin bildirildiği,

Pandemi sürecinde devletin tüm süreleri 15.06.2020 tarihine kadar uzatmış olduğu, bu sebeple idarenin de belgeleri isteme süresini 15.05.2020 tarihine kadar uzatması gerektiği, tüm bu sebeplerle belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu, ihalenin 4 kısımdan oluştuğu, ihaleye toplamda 5 isteklinin katıldığı, iki isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı bir ve ikinci teklif sahibi olabilecek isteklilerden 06.03.2020 tarihinde EKAP, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayan belgelerin istendiği,

Naz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin istenen belgeleri sunmaması üzerine ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 16.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1 ve 3’üncü kısmının Mehmet Hiçyılmaz, 2’nci kısmının Neslihan Arslan üzerinde bırakıldığı, 4’üncü kısmın ise geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik İhale” başlıklı 59/A maddesinin 10’uncu fıkrasında “Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü,
İdari Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.
36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde ilk oturum gerçekleştirildikten sonra, ekonomik açıdan en avantajlı bir ve ikinci teklif sahibi olabilecek konumdaki isteklilerden EKAP, kamu kurumları ve kamu kurumları niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden teyidi yapılamayan belgelerin isteneceği ve belgeleri sunan isteklilerin belgelerinin kontrolü neticesinde ihalenin sonuçlandırılacağı, belgeleri kendilerine tanınan makul süre içerisinde idareye sunmayan isteklilerin ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede;

İdare tarafından ilk oturumun 28.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmesinden sonra ihalenin şikayete konu 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında ekonomik açıdan bir ve ikinci teklif sahibi olabilecek konumda olan başvuru sahibine 06.03.2020 tarihinde EKAP üzerinden yapılan tebligatla istekliden imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve bilanço ve gelir tablolarının 10.03.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istendiği,

Başvuru sahibi tarafından idarenin talep ettiği belgelerin 10.03.2020 tarihine kadar idareye sunulmadığı gibi bu belgelerin temin edilmesinde ve idareye teslim edilmesinde pandemi süreci nedeniyle aksamalar yaşandığına ilişkin olarak idareye herhangi bir bildirimde de bulunulmadığı,

İdare tarafından ihale komisyonu kararının 16.03.2020 tarihinde alındığı ve 19.03.2020 tarihinde onaylandığı,

Komisyon kararında; başvuru sahibinin talep edilen belgeleri 10.03.2020 tarihine kadar idareye sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği,

Başvuru sahibi tarafından, 25.03.2020 tarihinde idareye şikayet dilekçesi sunulduğu ve şikayet dilekçesinde Covid-19 salgını sebebiyle belgeleri temin edemedikleri ve salgının idarece mücbir sebep kabul edilerek geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin durdurulmasının talep edildiği,

İdare tarafından şikayet başvurusunun taraflarınca gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler neticesinde idare tarafından ihalenin şikayete konu 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen başvuru sahibine 06.03.2020 tarihinde gönderilen yazı ile imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri ve bilanço ve gelir tablosunun istekliye makul bir süre belirlenerek 10.03.2020 tarihinde sunmalarının istendiği ancak başvuru sahibi tarafından anılan belgelerin şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinde belirttiği gibi Covid-19 salgını sebebiyle belgelere ulaşmasının ve bu belgeleri uçak seferlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle idareye sunmasının mümkün olamadığı şeklinde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın sunulmadığı anlaşılmıştır.

İstekli tarafından idarece talep edilen belgeleri bir gün içinde temin etmenin mümkün olmadığı iddia edilmiş olup, idarece istekliden, isteklinin elinde hiç bulunmayan bir belgenin istenmediği, tam aksine elektronik teklif verme aşamasında bilgileri beyan edilen, yani zaten isteklinin elinde fiziki olarak mevcut olan belgelerin sunulmasının istendiği, bu nedenle temin edilmesi gereken ilave bir bilgi/belge bulunmadığı için belgelerin temin edilmesinin zor olması söz konusu olsa bile isteklinin iddiasına konu olan belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı iddiasını makul kılacak bir belge temin etme işlemine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan başvuru sahibinin iddia ettiği üzere idareye havayolu ile ulaşmanın mümkün olmadığı iddiası kabul edilecek olsa dahi 06.03.2020-10.03.2020 tarihleri itibariyle şehirlerarası seyahat ve şehir giriş çıkış yasaklarının bulunmadığı ve alternatif ulaşım araçlarının (otobüs, minibüs, şahsi araç tren vb.) yasaklanmadığı, zira İçişleri Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde ilan edilen “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” genelgesi yayınlanana kadar hava yollarına alternatif ulaşım araç ve yollarının açık ve kullanılabilir olduğu anlaşılmıştır.

Covid-19 sebebiyle idareler tarafından tesis edilen düzenleyici işlemlerle tüm sürelerin 15.06.2020 tarihine ertelenmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan tüm tespit ve değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibinin somut bir gerekçe olmaksızın kendilerinden talep edilen belgeleri talep edilen süre içerisinde idareye sunmamaları sebebiyle anılan mevzuat hükmünde “Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” şeklinde açıkça yer aldığı üzere, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 18.426,00 TL olarak yatırıldığı görülmüş olup, ihalenin şikâyete konu kısımların yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 12.284,00 TL olarak hesaplanmakta olup fazla ödendiği anlaşılan 6.142,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UH.II-1144
BAŞVURU SAHİBİ:
Naz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/41433 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Naz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 30.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.06.2020 tarih ve 24391 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/924 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 28.02.2020 tarihinde yapılan e-ihale neticesinde e-ihalede beyan edilen kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanmayan belgeleri 10.03.2020 tarihine kadar idareye teslim etmelerinin 06.03.2020 tarihinde taraflarından istendiği, kendilerine tanınan sürenin iki gününün hafta sonuna denk geldiği ve geri kalan iki günün birinde belgelerin İstanbul merkezli bir firma olmaları sebebiyle İstanbul’dan temin edilmesi ve diğerinde ise bu belgelerin Hatay iline teslim edilmesi gerektiği ancak bu belgelerin idareye tesliminin corona virüs sebebiyle THY İstanbul-Hatay uçuşlarının iptal edilmesinden dolayı 10.03.2020 tarihinde uçuş seferi bulunamadığından mümkün olmadığı,

Taraflarına 20.03.2020 tarihinde tebliğ edilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine karar verildiğinin bildirildiği,

Pandemi sürecinde devletin tüm süreleri 15.06.2020 tarihine kadar uzatmış olduğu, bu sebeple idarenin de belgeleri isteme süresini 15.05.2020 tarihine kadar uzatması gerektiği, tüm bu sebeplerle belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu, ihalenin 4 kısımdan oluştuğu, ihaleye toplamda 5 isteklinin katıldığı, iki isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı bir ve ikinci teklif sahibi olabilecek isteklilerden 06.03.2020 tarihinde EKAP, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayan belgelerin istendiği,

Naz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin istenen belgeleri sunmaması üzerine ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 16.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1 ve 3’üncü kısmının Mehmet Hiçyılmaz, 2’nci kısmının Neslihan Arslan üzerinde bırakıldığı, 4’üncü kısmın ise geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik İhale” başlıklı 59/A maddesinin 10’uncu fıkrasında “Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü,
İdari Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.
36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde ilk oturum gerçekleştirildikten sonra, ekonomik açıdan en avantajlı bir ve ikinci teklif sahibi olabilecek konumdaki isteklilerden EKAP, kamu kurumları ve kamu kurumları niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden teyidi yapılamayan belgelerin isteneceği ve belgeleri sunan isteklilerin belgelerinin kontrolü neticesinde ihalenin sonuçlandırılacağı, belgeleri kendilerine tanınan makul süre içerisinde idareye sunmayan isteklilerin ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede;

İdare tarafından ilk oturumun 28.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmesinden sonra ihalenin şikayete konu 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında ekonomik açıdan bir ve ikinci teklif sahibi olabilecek konumda olan başvuru sahibine 06.03.2020 tarihinde EKAP üzerinden yapılan tebligatla istekliden imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve bilanço ve gelir tablolarının 10.03.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istendiği,

Başvuru sahibi tarafından idarenin talep ettiği belgelerin 10.03.2020 tarihine kadar idareye sunulmadığı gibi bu belgelerin temin edilmesinde ve idareye teslim edilmesinde pandemi süreci nedeniyle aksamalar yaşandığına ilişkin olarak idareye herhangi bir bildirimde de bulunulmadığı,

İdare tarafından ihale komisyonu kararının 16.03.2020 tarihinde alındığı ve 19.03.2020 tarihinde onaylandığı,

Komisyon kararında; başvuru sahibinin talep edilen belgeleri 10.03.2020 tarihine kadar idareye sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği,

Başvuru sahibi tarafından, 25.03.2020 tarihinde idareye şikayet dilekçesi sunulduğu ve şikayet dilekçesinde Covid-19 salgını sebebiyle belgeleri temin edemedikleri ve salgının idarece mücbir sebep kabul edilerek geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin durdurulmasının talep edildiği,

İdare tarafından şikayet başvurusunun taraflarınca gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler neticesinde idare tarafından ihalenin şikayete konu 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen başvuru sahibine 06.03.2020 tarihinde gönderilen yazı ile imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri ve bilanço ve gelir tablosunun istekliye makul bir süre belirlenerek 10.03.2020 tarihinde sunmalarının istendiği ancak başvuru sahibi tarafından anılan belgelerin şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinde belirttiği gibi Covid-19 salgını sebebiyle belgelere ulaşmasının ve bu belgeleri uçak seferlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle idareye sunmasının mümkün olamadığı şeklinde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın sunulmadığı anlaşılmıştır.

İstekli tarafından idarece talep edilen belgeleri bir gün içinde temin etmenin mümkün olmadığı iddia edilmiş olup, idarece istekliden, isteklinin elinde hiç bulunmayan bir belgenin istenmediği, tam aksine elektronik teklif verme aşamasında bilgileri beyan edilen, yani zaten isteklinin elinde fiziki olarak mevcut olan belgelerin sunulmasının istendiği, bu nedenle temin edilmesi gereken ilave bir bilgi/belge bulunmadığı için belgelerin temin edilmesinin zor olması söz konusu olsa bile isteklinin iddiasına konu olan belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı iddiasını makul kılacak bir belge temin etme işlemine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan başvuru sahibinin iddia ettiği üzere idareye havayolu ile ulaşmanın mümkün olmadığı iddiası kabul edilecek olsa dahi 06.03.2020-10.03.2020 tarihleri itibariyle şehirlerarası seyahat ve şehir giriş çıkış yasaklarının bulunmadığı ve alternatif ulaşım araçlarının (otobüs, minibüs, şahsi araç tren vb.) yasaklanmadığı, zira İçişleri Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde ilan edilen “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” genelgesi yayınlanana kadar hava yollarına alternatif ulaşım araç ve yollarının açık ve kullanılabilir olduğu anlaşılmıştır.

Covid-19 sebebiyle idareler tarafından tesis edilen düzenleyici işlemlerle tüm sürelerin 15.06.2020 tarihine ertelenmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan tüm tespit ve değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibinin somut bir gerekçe olmaksızın kendilerinden talep edilen belgeleri talep edilen süre içerisinde idareye sunmamaları sebebiyle anılan mevzuat hükmünde “Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” şeklinde açıkça yer aldığı üzere, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 18.426,00 TL olarak yatırıldığı görülmüş olup, ihalenin şikâyete konu kısımların yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 12.284,00 TL olarak hesaplanmakta olup fazla ödendiği anlaşılan 6.142,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UY.II-1143
BAŞVURU SAHİBİ:
Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. – İmaj Alt. Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT),

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/580565 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İli İçme Suyu Hatları Nokta Arıza İmalatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından 12.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Antalya İli İçme Suyu Hatları Nokta Arıza İmalatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. – İmaj Alt. Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 23.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.04.2020 tarih ve 17306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/662 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İtirazen şikayete konu ihalenin Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı fakat anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterlerini karşılamadığı, şöyle ki;

a) Anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve istenilen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı,

b) Bilanço ve gelir tablosunun iş ortaklığı oranında ihalede istenen yeterliliği sağlamadığı, rasyo oranlarının yetersiz olduğu, bilanço ve gelir tablolarının her sayfasının ilgili kişilerce kaşelenip imzalanmadığı,

c) İş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olmadığı,

d) Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin eksik sunulduğu, T.C. kimlik numaraları/vergi kimlik numaraları, ortaklık oranlarını gösteren belge ve bilgilerin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, imza sirkülerinin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun olmadığı,

2- Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki,

a) İdarece aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde gönderilen analizlerin temel analiz girdilerine kadar ayrıştırılmadan gönderildiği,

b) Sunulan proforma faturaların ekinde EK-0.5 ve EK-0.6 tutanaklarının bulunmadığı, proforma faturalarda imza ve kaşelerin eksik olduğu ve tutanaklarda tarih bulunmadığı, sunulan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak olan ilgili tutanaklar arasında uyumsuzluk olduğu, açıklamanın incelenmesi sırasında idarece söz konusu tutanakların meslek mensubundan istenilmediği, fiyat tekliflerine esas teşkil eden tespit tutanaklarının ilgili meslek mensuplarından istenilerek karar verilmesi gerektiği, fiyat teklifi alınan firmaların fiyat teklifi verdikleri alanda faaliyet göstermediği, tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı,

Fiyat tekliflerinin mükellefin defter kayıtlarına dayalı olarak verilmesi gerektiği fakat alınan fiyat tekliflerinin geleceğe ilişkin fiyatlandırma şeklinde olduğu, üretim yerinin, nakliye mesafesinin, montaj ve demontaj fiyatlarının göz ardı edilerek oluşturulan fiyat teklifleri gerçeği yansıtamayacağından isteklilerin düşük teklif açıklamasının reddi gerektiği,

Anılan istekli tarafından malzeme, montaj, işçilik bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde değil bir bütün olarak fiyat teklifi alındığı, fiyat tekliflerinin ilgili olduğu iş kalemlerinde yer alan işçilik gideri için alınamayacağı halde teklif alındığı ve diğer girdileri de içeren ayrıntılı açıklamaların yer almadığı,

Anılan istekli tarafından bitüm bedeline ilişkin fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın uygun olmadığı, bitümün Teknik Şartname’ye uygun olarak nasıl iş başına getirileceğinin açıklanmadığı,

c) İstekli tarafından kullanılan işçilik ücretlerinin 2019 yılına ilişkin asgari ücreti karşılamadığı,

d) Akaryakıt fiyatlarına ilişkin EPDK tarafından yayımlanan fiyatın altında bir fiyat kullanıldığı ve kg/lt dönüşümü yapılırken hatalı katsayı kullanıldığı,

e) Aşırı düşük teklif açıklaması içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.10’uncu maddesi gereğince yapım yönteminin ekonomik olması, kullanılacak avantajlı koşullar ve yapım işinin özgünlüğü ile ilgili herhangi bir açıklamanın yer almadığı,

Her iş kalemi analiz sayfası altına yazılan kar ve genel giderler rakamının toplam miktarlar ile çarpılarak proje için olan tutar ortaya konulduğunda proje için gerekli olan genel giderleri (mobilizasyon giderleri, finansman v.b.) karşılamadığı,

Aşırı düşük teklif açıklamasının her sayfasında tüm ortakların kaşe ve imzasının bulunmadığı,

f) İstekli tarafından yapılan açıklamada idarenin gönderdiği iş kalemi analiz miktarına uyulmadığı ve iş kalemi analizlerinde çarpım hatası bulunduğu, ayrıca açıklama istenilmeyecek analiz girdilerine ilişkin herhangi bir fiyat öngörülmediği,

g) İş kalemi analizlerinde istenen açıklanması istenilen nakliye kalemleri olduğu ve bunlara Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait nakliye formüllerinin yazılarak bu formüllerde belirtilen K katsayısının açıklama istenen girdi olarak belirlendiği ancak istekli tarafından hem “her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” girdisinin hem de açıklama istenmeyen diğer nakliye girdilerinin açıklama istenen girdi olarak kabul edilmesi gerekirken bu girdiler için açıklama yapılmadığı,

h) Aşırı düşük teklif açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerinin kullanılmadığı, rayiçten düşük olan bedelleri tevsik edici herhangi bir belge de sunulmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.5 maddesine istinaden kullanılan rayiçler ve fiyatlar ile ilgili olarak herhangi bir liste sunulmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış rayiçlerle ilgili listenin aşırı düşük teklif savunması ekinde sunulmadığı,

ı) Aşırı düşük teklif açıklamasında analizlere dayanak olarak gösterilecek belgelerin bulunmadığı, sunulan belgelerin (proforma fatura, fiyat teklifi) Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen tevsik edici evraklar arasında sayılmadığı,

i) İdarece nakliyelere ilişkin formül verildiği halde anılan istekli tarafından nakliye için fiyat teklifi alındığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

12.12.2019 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye 4 adet istekli tarafından teklif verildiği, teklifi sınır değerin altında kalan Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığından aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan istekli tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görüldüğü, isteklilerin teklif fiyat puanı, kalite nitelik puanı, toplam puanı ve fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak teklif fiyatlarının belirlendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda en avantajlı birinci teklifin Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, en avantajlı ikinci teklifin ise başvuru sahibi Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş.- İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı olarak belirlendiği görülmüştür.

a) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;
…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından
benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer
ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,
… ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.
(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.” hükmü,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer verilen Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde “(A) ALT YAPI İŞLERİ III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ
1.Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
2.Su isale hatları
IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1.Kanalizasyon şebekeleri
2.Yağmursuyu şebekeleri
3.İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4.Mikrotünel işleri” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin
a) Adı: ANTALYA İLİ İÇME SUYU HATLARI NOKTA ARIZA İMALATI YAPIM İŞİ
b) Yatırım proje no’su/kodu:
c) Miktarı (fiziki) ve türü: 65000 Adet Nokta Arıza, 3000 adet Abone bağlantısı yapımı ve 100.000 metrekare asfalt yapım işidir. 65000 Adet Nokta Arıza, 3000 adet Abone bağlantısı yapımı ve 100.000 metrekare asfalt yapım işidir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer: Antalya İli Merkez 5 İlçesinde ve Serik İlçesinde Arıza İmalatı Yapılacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan A-III veya A-IV Grubu İşlerdir.
7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği’dir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalede isteklilerden teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği ve “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan A-III veya A-IV Grubu İşlerin ise benzer iş olarak belirlendiği görülmüştür.

Anılan iş ortaklığının pilot ortağı Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (Asat) tarafından Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 05.10.2018 tarihli “Alt Yüklenici İş Bitirme” belgesinin sunulduğu, sunulan belgede işin adının “Acil Hat Döşenmesi ve Olası Nokta Arıza Tamiratı Yapım İşi”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “Acil Hat Döşenmesi ve Olası Nokta Arıza Tamiratı Yapım İşi”, uygulanan yapı tekniği kısmının “İçmesuyu şebeke, isale hattı ve nokta arıza tamiratı yapım işi” olarak, belge tutarının “7.092.000,00 TL A-III Benzer iş grupları %5, A-IV Benzer iş grupları %95” olarak belirtildiği, söz konusu iş deneyimine konu işin benzer işe uygun olduğu görülmüştür.

Söz konusu ihalede teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği ve iş ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini sağlaması gerektiği dikkate alındığında, iş ortaklığının pilot ortağı Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanması gereken iş deneyim belge tutarının 10.444.000,00 TL olması gerektiği anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan tutarın (7.092.000,00 TL) güncellenmiş halinin 10.113.405,33 TL olduğu ve iş ortaklığının pilot ortağı olarak ihalede sağlaması gereken iş deneyim tutarını karşılamadığı tespit edilmiştir.

Anılan iş ortaklığının özel ortağı Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise iş deneyiminin tevsiki amacıyla “Konya B.B. Su Kanal İdaresi” tarafından “Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.(51) – Havva Kiraz İş Ortaklığı (49)” adına düzenlenen 10.08.2017 tarihli yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede işin adının “2016 yılı Kadınhanı Bölgesi 2’nci Etap Grup Suyu İnşaatı işi”, uygulanan yapı tekniğinin kısmının “Altyapı (Su şebekesi yapımı)” olarak, belge tutarının “16.546.602,39 TL” olarak belirtildiği görülmüştür.

Söz konusu iş deneyim belgesi incelendiğinde, Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin hissesi oranında payına düşen iş deneyim belge tutarının 8.438.767,17 TL olduğu, söz konusu iş deneyimine konu işin benzer işe uygun olduğu ve iş ortaklığının özel ortağı olarak ihalede sağlaması gereken iş deneyim tutarını karşıladığı görülmüştür.

Bu itibarla başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

b) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,
sunar.
(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
…(
9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.
(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.
(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;
a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’indenyapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.
(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.( İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir
(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.
(14) veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İş ortaklığının pilot ortağı Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2018 yılına ilişkin düzenlenen bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, anılan bilanço bilgelerinde cari oranın 2,02, öz kaynak oranının 0,65 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,04 olduğu ve İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı, sunulan bilançonun meslek mensubu onaylı ve TÜRMOB kaşeli olduğu görülmüştür.

İş ortaklığının özel ortağı Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ilişkin bilanço bilgilerinin sunulduğu, anılan bilanço bilgilerinde cari oranın 1,2096, öz kaynak oranının 0,2007 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu ve İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı, sunulan bilançonun meslek mensubu onaylı ve TÜRMOB kaşeli olduğu görülmüştür.

Anılan iş ortaklığı tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, her iki ortak bakımından standart forma uygun, 2018 yılına ait bilgileri içeren yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulduğu, anılan belgelerin birer sayfadan ibaret olduğu ve her iki isteklinin anılan belgelerinin meslek mensuplarınca kaşelendiği ve imzalandığı anlaşılmıştır.

Anılan iş ortaklığının sağlaması gereken iş hacmi tutarının en az 26.110.000,00x%15=3.916.500,00 TL olması gerektiği, ayrıca ihaleye iş ortaklığı olarak katılan isteklilerde iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 7.091.963,85 TL’lik, Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.690.012,19 TL’lik 2018 yılı yapım işleri ciro tutarlarının teklif edilen bedelin %15’inin hisselerine düşen kısmını karşıladığı görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

c) Anılan istekli tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesi incelendiğinde, ortak girişimin iki ortaktan müteşekkil olduğu, pilot ortak olarak Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, özel ortak olarak ise Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin beyan edildiği, özel ortağın ortaklık oranının %20 olarak, pilot ortağın ortaklık oranının ise %80 olarak belirlendiği görülmüştür. Anılan belgenin KİK021.O/Y sayılı standart forma uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

d) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) (İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.
(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
i) Bu bent boş bırakılmıştır
j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.
7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan iş ortaklığının pilot ortağı olan Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketin ortakları ile yönetimindeki görevlileri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edildiği görülmüş olup, tarih ve sayısı belirtilerek beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerine T.C. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sitesi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından beyan edilen ve teklif dosyası kapsamında da sunulan 06.03.2019 tarihli gazete incelendiğinde, anılan gazetenin şirketin 25.02.2019 tarihli ve 11 sayılı genel kurul kararının tesciline ve pay devrine ilişkin olduğu, şirket ortaklarından Hüseyin Akcan’ın şirkette mevcut 40000 adet hissesinin tamamının 1.000.000,00 TL tutar karşılığında Seda Kopak’a devredilmesine karar verildiğinin ve şirketin ortaklık yapısının tek ortaklı bir limited şirket olduğunun belirtildiği,

06.09.2019 tarihli gazete incelendiğinde ise, anılan gazetenin şirket ortağı Seda Kopak’ın soyadı değişikliğinin (Seda Hacıarifoğlu) tescilinin ilanına ilişkin olduğu görülmüştür.

Ayrıca, anılan istekli tarafından Antalya 18. Noterliği tarafından onaylanmış 11.09.2019 tarihli ve 31480 no’lu imza sirkülerinin sunulduğu ve bahse konu belgeye göre Seda Hacıarifoğlu’nun 15.02.2027 tarihine kadar söz konusu şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun anlaşıldığı, söz konusu belgenin idare yetkilisi tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi basılarak onaylandığı ve teklif kapsamında sunulan belgelerde ortağın T.C. kimlik numarasının yer aldığı görülmüştür.

Anılan iş ortaklığının özel ortağı olan Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketin ortakları ile yönetimindeki görevlileri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edildiği görülmüş olup, tarih ve sayısı belirtilerek beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerine T.C. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sitesi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından beyan edilen 22.02.2005 tarihli gazete incelendiğinde, şirketin limited şirket olduğu, Şeref Şallı ve Ramazan Yıldırım olmak üzere iki ortaktan oluştuğu ve Şeref Şallı’nın ilk 20 yıl için şirket müdürü olarak seçildiğinin belirtildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından beyan edilen 09.07.2010 tarihli gazete incelendiğinde, ortaklarından Şeref Şallı’nın şirkette mevcut 4.080 adet hisse karşılığı 102.000,00 TL sermayeye, diğer ortak Ramazan Yıldırım’ın ise 3.920 adet hisse karşılığı 98.000,00 TL sermayeye sahip olduğunun belirtildiği görülmüştür.

Ayrıca, anılan istekli tarafından Antalya 10. Noterliği tarafından onaylanmış 17.07.2017 tarihli ve 25598 yevmiye no’lu imza sirkülerinin sunulduğu ve Şeref Şallı’nın imzasının onaylandığı, söz konusu belgenin idare yetkilisi tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi basılarak onaylandığı ve teklif kapsamında sunulan belgelerde ortakların T.C. kimlik numarasının yer aldığı görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
1) Yapım yönteminin ekonomik olması,
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. ” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesinden sonra hesaplanan sınır değerin altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak tespit edilmesi ve bu teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği, söz konusu analiz girdilerine ilişkin olarak isteklilerden açıklama yapılmasının istenilmeyeceği (işçilik girdileri hariç), açıklama isteme yazısında, Tebliğ’in 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin de belirtileceği, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyen analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler idarece verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır.

Aşırı düşük teklif sahibi istekliye gönderilen 18.02.2020 tarihli yazıda “Genel Müdürlüğümüzce 12/12/2019 tarihinde 2019/580565 İhale Kayıt numarası ile ihalesi yapılan ve (2) sıra numarası ile katılmış olduğunuz “Antalya İli İçme Suyu Hatları Nokta Arıza İmalatı Yapım İşi” ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde sunmuş olduğunuz teklifiniz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38. maddesi gereğince “Aşırı Düşük Teklif” olarak değerlendirilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesi “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” bölümünde belirtilen hükümler gereğince sorgulamaya tutulacak İş kalemleri ile bu iş kalemlerini oluşturan Sıralı Analiz Girdileri tablosunda gösterilen ayrıntılı analiz girdilerinden açıklama istenecek ve açıklama istenmeyecek girdiler komisyonumuzca belirlenerek her bir iş kalemi için tablo halinde hazırlandığı gibi, ayrıca iş kalemlerinde belirtilen açıklama istenilmeyecek analiz girdikleri de tek bir tablo haline getirilerek ekte verilmiştir. Teklifiniz kapsamında yer alan ve komisyonumuzca belirlenen iş kalemleri için Sıralı Analiz Girdileri tablosunda açıklama yapılması istenilen girdilerle ilgili olarak ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizlerin hazırlanarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesinde açıklanan hükümler doğrultusunda dayanak teşkil eden belgeler ile açıklanması ve açıklama istenmeyecek girdilerin analiz tutarları da yazılarak tüm girdilerin gösterilmesi ve her bir iş kalemi için toplam analiz fiyatına ulaşılması gerekmektedir. Yazılı açıklamanızın en geç 27/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar İdaremize ulaşacak şekilde gönderilmesi, aksi takdirde ilgili kanun gereğince teklifinizin reddedileceğinin bilinmesi hususunda;…” ifadelerine ve yazı ekinde açıklama istenilen 3 adet iş kaleminin analizlerine yer verildiği, anılan analizler içeriğinde her bir analiz girdisine yönelik “açıklama istenilecek” veya “açıklama istenilmeyecek” şeklinde belirleme yapıldığı, ayrıca açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin ayrı bir liste halinde belirtildiği, ihale dokümanı kapsamında aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmak üzere Tebliğ’in ekine uygun bir adet örnek analiz formatına yer verildiği,

Bununla birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemlerinin analizlerinde yer alan analiz girdilerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb.) kadar ayrıştırılmadan açıklama istenildiği görülmüştür.
Örnek olarak;

Açıklama istenilen “AHD-01 Dış çapı 25-63 mm arasında, her cins borunun nokta arıza kazısı, onarım işçiliği, yataklaması, gömleklemesi, geri dolgu yapılması” iş kaleminin altında “Taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması”, “Her türlü asfaltın kesilmesi”, “Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm’ye kadar kırma taş hazırlanması” analiz girdilerinin yer aldığı, bu haliyle temel girdilerine (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb.) kadar ayrıştırılmadan açıklama istenildiği görülmektedir.

Açıklama istenilen iş kalemlerinin analizlerinde yer alan söz konusu analiz girdilerinin analizli pozlar olduğu, fakat alt analiz bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmediği, bir başka ifadeyle analizlerin temel girdilerine kadar ayrıştırılmadığı, bu haliyle söz konusu analizlerin Tebliğ’de yer alan “ayrıntılı analiz” niteliği taşımadığı, bu çerçevede idare tarafından isteklilere verilen analiz formatının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak hazırlanmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle itirazen şikayete konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerekmekle birlikte, sınır değerin altında teklif verdiği tespit edilen bir isteklinin bulunduğu, anılan isteklinin ihalenin üzerinde bırakıldığı Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğu ve gelinen aşamada söz konusu iş ortaklığı tarafından ihalede istenilen iş deneyim belge tutarının karşılanamamış olması nedeniyle teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup, sonuç itibariyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Güzelsu Müh. İnş. ve İnş. Malz. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Müren Müh. Mim. İnş. Taah. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UM.II-1142
BAŞVURU SAHİBİ:
Gazi Nur Petrol Taşımacılık Tem. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/146958 İhale Kayıt Numaralı “500.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’İ Geçen Ancak%1’İ Geçmeyenler) ile 20.000 Kg Dökme Lpg-Propan (%100 Propan) Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “500.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’İ Geçen Ancak%1’İ Geçmeyenler) ile 20.000 Kg Dökme Lpg-Propan (%100 Propan) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gazi Nur Petrol Taşımacılık Tem. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.05.2020 tarih ve 22734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/869 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, uyuşmazlığa konu ihalenin 1’inci kısmı uhdesinde bırakılan Anadolu Yakıt Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki; anılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortağı olan şirket müdürünün T.C. kimlik numarası bilgilerine açıkça yer verilmediği, idarenin şikâyete cevap yazısında söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun imza sirküleri kısmında Kadıköy 31. Noteri Necati Ekinci tasdikli 11.10.2019 tarih ve 13335 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiğinin ve bahsi geçen imza sirkülerine istinaden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ticaret sicili bilgilerinin açık bir şekilde sorgulanabildiğinin belirtildiği, ancak idarece sorgulamanın anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerektiği, her ne kadar şirket ortağı olan şirket müdürünün kimlik numarası bilgisi belirtilmiş olsa da söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olan Ticaret Sicili Gazetesinde bu bilginin mevcut olmadığı, ayrıca ticaret siciline ilişkin “diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünde de herhangi bir beyanda bulunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 15.04.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihalenin 1’inci kısmına 10 isteklinin katıldığı, 22.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararından, idarece yapılan değerlendirme neticesinde, 1.080.000,00 TL teklif bedeli ile Anadolu Yakıt Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 1.139.500,00 TL teklif bedeli ile başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,
teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.
(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.
(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.
(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklamaları yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca, tekliflerin elektronik ortamda alındığı mal alımı ihalelerinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan standart formların kullanılması, tekliflerin e-teklif şeklinde gönderilmesi, e-tekliflerin ise Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve eki olan yeterlik bilgileri tablosu doldurularak hazırlanması gerektiği,

İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmelerin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılması, söz konusu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları taşımadığı anlaşılan tekliflerin ise değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

İstekliler tarafından, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği, söz konusu teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen tüzel kişi ortaklarının, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarını (halka arz edilen hisseler hariç); tüzel kişilerin yönetimindeki görevlilerin ise teklif mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişileri ifade ettiği anlaşılmıştır.

İnceleme konusu alıma ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: Fuel Oil-4 (Kalorifer Yakıtı) ve Dökme LPG-Propan (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Mal Alım İşi
b) Türü: Mal alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu:
e) Miktarı:
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1?i geçen ancak%1?i geçmeyenler) 500.000 Kg. (Beş yüz bin Kilogram)
Dökme LPG-Propan (%100 propan) 20.000Kg (Yirmi bin kilogram)…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde ise “…31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemelerden, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen başvuru konusu ihalenin 500.000 kg kalorifer yakıtı ile 20.000 kg sıvılaştırılmış petrol gazı alımı ihalesi olduğu, bahsi geçen düzenlemelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile uyumlu olduğu, diğer yandan idarece yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri için ayrı satırlar açıldığının belirtildiği, buna göre yeterlik bilgileri tablosunun istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ekli standart formalara uygun olarak doldurulması gerektiği, ayrıca teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerden olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde,

İhale uhdesinde bırakılan Anadolu Yakıt Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait yeterlik bilgileri tablosundaki teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin ticaret sicili bilgileri kısmında 33…50 T.C. kimlik numaralı Bahattin Murat Özdemir’in şirketin temsile yetkili tek ortağı (%100 hisse) olduğunun beyan edildiği, ticaret sicili gazetesi/gazetelerinin tarih, sayısı ve sicil müdürlüğü kısmında söz konusu bilgileri gösterir belge olarak 29.05.2019 tarihli ve 9839 sayılı (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü) Ticaret Sicili Gazetesinin belirtildiği, ticaret sicili bilgilerine ilişkin “diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi kısmında” ise herhangi bir beyana yer verilmediği,

Diğer yandan, yine teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin imza beyannamesi kısmında beyan sahibine ilişkin ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgisi olarak “Bahattin Murat Özdemir, 33…50” bilgilerinin beyan edildiği, imza sirküleri kısmında ise noterlik adının “Kadıköy 31. Noteri Necati Ekinci”, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarasının ise “11.10.2019, 13335” olarak belirtildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin beyanına istinaden “www.ticaretsicil.gov.tr” internet sayfası üzerinden yapılan 29.05.2019 tarihli ve 9839 sayılı ticaret siciline ilişkin sorgulama sonucunda; Bahattin Murat Özdemir’in şirketin temsile yetkili (aksi karar alınıncaya kadar) tek ortağı (%100 hisse) olduğu, ancak söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinde anılan kişiye ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

İdarenin 15.04.2020 tarihli ve 491202 sayılı “beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması” konulu yazısına istinaden ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde ise 11.10.2019 tarihli ve 13335 yevmiye numaralı imza sirkülerinden 33…50 T.C. kimlik numaralı Bahattin Murat Özdemir’in 23.05.2019 tarihinden itibaren aksi karar alınıncaya kadar Anadolu Yakıt Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ni münferiden temsile yetkili kılındığı, söz konusu imza sirkülerinin dayanağının da anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerine de yer verilen 29.05.2019 tarihli ve 9839 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi olduğu anlaşılmıştır.

Aktarılan hususlar çerçevesinde, ihalelere katılacak olan istekliler tarafından, gerçek kişi olmaları halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklifleri kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen tüzel kişi ortakları ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının; tüzel kişilerin yönetimindeki görevlilerin ifadesinden ise teklif mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerin anlaşılması gerektiği,

Uyuşmazlık konusu ihalenin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilen bir mal alımı ihalesi olması sebebiyle tekliflerin e-teklif olarak EKAP üzerinden, teklif mektubu ve eki olan yeterlik bilgileri tablosu doldurulmak suretiyle verildiği, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmelerin de istekliler tarafından beyan edilen bu bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılması gerektiği,

Bu doğrultuda, gerek ihale uhdesinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosu gerek ise anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsiki için sunulan belgeler incelendiğinde, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerden, 33…50 T.C. kimlik numaralı Bahattin Murat Özdemir’in ihale uhdesinde bırakılan isteklinin temsile yetkili tek ortağı olduğu bilgisinin teyidinin yapılabildiği, her ne kadar yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri kısmında beyan edilen 29.05.2019 tarihli ve 9839 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde Bahattin Murat Özdemir’e ait T.C. kimlik numarası bilgisi yer almasa da yeterlik bilgileri tablosunun teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler ana başlığının imza sirküleri kısmında beyan edilen T.C. kimlik numarası ve tasdik bilgileri verilen imza sirküleri ve daha sonrasında idarenin 15.04.2020 tarihli yazısına istinaden sunulan anılan imza sirkülerinden Bahattin Murat Özdemir’in T.C. kimlik numarası bilgisine ulaşılabildiği anlaşıldığından, idarenin Anadolu Yakıt Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yönelik söz konusu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

2M Akaryakıt Mad. İnş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde,
Ticaret sicili bilgilerinin ortaklara ait bilgiler kısmında 00…45 vergi kimlik numaralı 2M Akaryakıt Mad. İnş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin hisselerinin tamamına (%100) sahip olduğunun beyan edildiği, yöneticilere ait bilgiler kısmında ise 31…44 T.C. kimlik numaralı Hakan Bal’ın şirket müdürü olarak belirtildiği, anılan istekli tarafından beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin yapılan sorgulamada ise şirketin tek ortağının Hakan BAL olduğunun anlaşıldığı, ancak yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ait bilgiler kısmında Hakan Bal’a ait bilgilere yer verilmediği,

Bota Petrol Tem. Sağ. Hiz. Yemek. Med. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde,

Ticaret sicili bilgilerinin ortaklara ait bilgiler kısmında herhangi bir beyana yer verilmediği, sadece yöneticilere ait bilgiler kısmında 39…74 T.C. kimlik numaralı Mahfuz Aydın’ın sadece şirket müdürü olarak belirtildiği,

Kısacık Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde,

Ticaret sicili bilgileri kısmında 37…82 T.C. kimlik numaralı Asef Kısacık’ın (şirket müdürü) şirketin %90, 37…44 T.C. kimlik numaralı İpek Kısacık’ın ise %10 hissesine sahip olduğunun beyan edildiği, söz konusu bilgileri gösterir belge olarak 19.08.2019 tarihli ve 9890 sayılı ile 08.01.2014 tarihli ve 8481 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin belirtildiği, ancak hem şirket ortağı hem de şirket müdürü olan Asef Kısacık’ın T.C. kimlik numarasının 37…32 olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilen ihalelerde e-tekliflerin EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve eki olan yeterlik bilgileri tablosunun doldurularak hazırlanması ve e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerektiği, katılım belgeleri ile yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bu bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak gerçekleştirileceği, buradan hareketle İdari Şartname’nin 22.2’nci maddesi de göz önünde bulundurulduğunda, isteklilere ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, tutar, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilerek ekli standart formalara uygun doldurulması gerektiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, yeterlik bilgileri tablosunun doldurulması ile ilgili sorumluluğun isteklilerde olduğu da dikkate alındığında, 2M Akaryakıt Mad. İnş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ortaklık bilgisinin, Kısacık Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise temsile yetkili şirket ortağı olan Asef Kısacık’a ilişkin T.C. kimlik numarası bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda yanlış beyan edilmesi, Bota Petrol Tem. Sağ. Hiz. Yemek. Med. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da ortaklara ait bilgiler kısmında herhangi bir beyana yer verilmemesi sebebiyle yeterlik kriterinin karşılanamadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmında anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin değişmediği görüldüğünden düzeltici işlem tesis edilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UM.II-1141
BAŞVURU SAHİBİ:
B.Braun Medikal Dış Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/662291 İhale Kayıt Numaralı “627 Kalem Basit Sarf Malzeme İhalesi” (122, 123, 124, 190,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 368 ve 370.Kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 05.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “627 Kalem Basit Sarf Malzeme” ihalesine ilişkin olarak B.Braun Med. Dış Tic. A.Ş.nin 02.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2020 tarih ve 17450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/664 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık ihalenin 122, 123 ve 124’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekli Meyda Med. İnş. Blş. ve İşl. San. Tic. A.Ş.nin teklifinin, Teknik Şartname’nin 1, 3, 4, 6, 7 ve 8’inci maddelerini; ihalenin 190,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ve 199’uncu kısmı üzerinde bırakılan istekli Trof Sağlık Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Medisin Tıbbi Gereçler İth. İhr. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Erenler Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, anılan kısımlara ait Şartname’lerin 2’nci maddesini; ihalenin 368 ve 370’nci kısmı üzerinde bırakılan istekli 3AF Grup Med. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, anılan Şartname’nin “Set teknik özellikleri” başlıklı kısmının 5 ve 8’inci maddelerini; “Cihaz teknik özellikleri” başlıklı kısmının 5, 6, 8, 21, 22, 23 ve 28’inci maddelerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.
(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir…
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
ı)
**İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB VEYA ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için UBB numaralarını teklif cetvelinde veya ihale sıra numarasına göre belirtilmiş liste şeklinde ihale dosyasında sunacaktır.
**Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesinin sunulması zorunludur.
i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.
7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:
7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “İdare, teklif edilecek sarf malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla, isteklilerden teklif ettikleri sarf malzemeler için numune isteyebilir. Bu durumda değerlendirme numune uygunluk raporları üzerinden yapılacaktır. (İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri, ihaleden sonra komisyon kararına esas olmak üzere idare tarafından gönderilen tebligata göre belirtilen tarih içerisinde ilgili adrese teslim edeceklerdir.)” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “122-123-124.Kalemler Branül Güvenlikli” başlıklı kısmında “1-Kanül bükülmeye karşı dirençli, kink yapmayan, damarda daha uzun kalış süresine sahip, vücutla uyumlu olan PUR (Poliüretan) veya Vialon biyomateryalden yapılmış olmalıdır…3-Kanül, biyomateryalinden dolayı damar içinde yumuşayarak damar yapısına uygun hale gelir ve bu sayede sepsis ve trombofilebit riskini azaltmaktadır. Bu çalışmalarla desteklenmelidir.4-IV kanül kullanıcıyı hem iğne batma yaralanmalarına karşı hem de girişim sonrası iğne ucundan kan sıçramasına karşı korumalıdır…6-Güvenlik mekanizması kendiliğinden aktive olan bir aparat olmalıdır ve girişim sırasında hiçbir şekilde iğne ucundan ayrılmamalıdır.7-Kateterin üzerinde tek hareketle kapanan port kapağı olmalıdır. Kapağın açık kalarak enfeksiyona yol açması engellenmelidir.8-Kateter gövdesinden kan geri akışı görülmelidir…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “190-192-194-196-198. Kalemler Eldiven Steril” ve “191-193-195-197-199. Kalemler Steril Eldiven Pudrasız” başlıklı kısmında “…2-Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 61 ug/gr’dan küçük olmalıdır. Tip IV Hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “368-370. Kalemler Volümetrik İnfüzyon Pompa Seti Tek Yollu” başlıklı kısmında “…5-Set üzerinde en az bir adet roll klemp ve 1 adet özel güvenlik klempi ve pompaya yerleştirilecek özel pompa segment bölümü olmalıdır. Set cihazdan çıkarılınca özel güvenlik klempi sayesinde otomatik olarak serbest akışı kesmelidir…8-Set PVC olup, latex ve DEHP’den oluşmamalıdır ve bu özellik setin ambalajı üzerinde belirtilmelidir. Sonradan yapıştırılan etiketler kabul edilmeyecektir. Setin cihazın içine giren pompa segmenti silikon yapıda olmalıdır…Cihazın Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır…5-Cihaz sette biriken havayı iki farklı modda yakalayabilmeli böylece hem tek kabarcık için hem de kabarcık biriktirme için ilgili eşik değerlerinde hava alarmı (yazılı, sesli ve görsel) verebilmelidir. Cihaz tek bir hava kabarcığını-eşik değerin üstünde olması durumunda-yakalayıp alarm verebildiği gibi, 8-Cihazda alarmalar için renkli ışıklar (LED) ve sesli uyarılar bulunmalı ve aşağıdaki durumlar için alarm sistemi olmalıdır: Set’te hava var-kapı açık-Alt yol tıkanıklığı-Üst yol tıkanıklığı-Akış yok-Akış hatası-Serbest Akış-Batarya boş veya düşük-Hatalı set…21-Cihaz, İstasyon yazılım paketleri veya kızıl ötesi özelliği eklenmesiyle tüm servisteki cihazların, tek bir bilgisayar üzerinden takibi sağlanabilmelidir.22-Cihaz IEC/EN 60601-1 ve IEC/EN 60601-2-24 standartlarına uygun olmalıdır ve doğruluk sapma payı en az 72 saat için maksimum +/-%5 olmalıdır. İhaleye katılan firmaların cihazları klinikte denenerek uygunluk verilecektir. Firma sapma payı ile ilgili durumunu belgelendirecektir. Cihaz uluslararası kalite belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır.23-Cihaz, sistem hatası durumunda, kendi özel setleriyle kullanılması halinde en fazla 2 ml hatalı volüm veriyor olmalıdır…28-İleride hastanede standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla teklif edilecek cihazların aynı markalı enjektörlü infüzyon pompaları ve yine aynı markalı TCI özellikli pompaları da bulunmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “ihale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu malın adının “627 Kalem Basit Sarf Malzeme” olduğu anlaşılmıştır.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede itirazen şikâyete konu olan 122, 123 ve 124’üncü kısımlarının Meyda Med. İnş. Blş. ve İşlt. San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, söz konusu kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibi istekli B.Braun Med. Dış Tic. A. Ş.nin belirlendiği, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ve 199’uncu kısımlarının Trof Sağlık Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, söz konusu kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Medisin Tıbbi Gereçler İth. İhr. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, 368 ve 370’inci kısımlarının ise 3AF Grup Med. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ürünün teknik şartnamenin her bir maddesi açısından gerekli kriteri sağladığını beyan eden “teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” ile ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar ve numune/demonstrasyon istenilebilmektedir.

İhale dokümanı üzerinde yapılan incelemede, teklif edilecek ürünlerin teknik şartnamede istenen kriterleri karşılayıp karşılamadığının tespitine yönelik olarak katalog, broşür, teknik doküman, fotoğraf vb. hiçbir belge sunulmasının istenilmediği ve yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, diğer taraftan İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde; idarenin isteklilerden teklif ettikleri sarf malzemeler için numune isteyebileceği, bu durumda teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin numune uygunluk raporları üzerinden yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı görülmüştür.

Mevcut durumda, ilgili şartnamenin 47’nci maddesi doğrultusunda numune değerlendirmesi yapılmak suretiyle teknik yeterlik değerlendirmesi (ve bu yolla uyuşmazlığa konu itirazların değerlendirilmesi) mümkün iken teknik değerlendirmelerin muayene ve kabul aşamasında yapılması yönünde idari tasarrufta bulunulmasının mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Netice itibarıyla, iddia konusu kısımlarda teklife konu ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespitine yönelik olarak numune değerlendirmesi yapılmak suretiyle tekliflerin değerlendirilerek ihalenin buna göre sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından 24.571,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından ihalenin itirazen şikâyet konu edilen kısımlarının yaklaşık maliyeti için Kanun’da öngörülen başvuru bedelinin 18.426,00 TL olduğu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması uyarınca, fazla yatırılan 6.145,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan kararda, İdari Şartnamenin 47 nci maddesi doğrultusunda numune değerlendirmesi yapılmak suretiyle teknik yeterlik değerlendirmesi (ve bu yolla uyuşmazlığa konu itirazların değerlendirilmesi) mümkün iken teknik değerlendirmelerin muayene ve kabul aşamasında yapılması yönünde idari tasarrufta bulunulmasının mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığı, iddia konusu kısımlarda teklife konu ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespitine yönelik olarak numune değerlendirmesi yapılmak suretiyle tekliflerin değerlendirilerek ihalenin buna göre sonuçlandırılması gerektiği ifade edilmektedir.
Bilindiği gibi, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesi “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir. (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya i stekl iye verilir.. . ” hükmünü havidir.

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9 maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

Diğer taraftan, incelenen ihalede, işe ait İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde ise “İdare, teklif edilecek sarf malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla, isteklilerden teklif ettikleri sarf malzemeler için numune isteyebilir. Bu durumda değerlendirme numune uygunluk raporları üzerinden yapılacaktır. (İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri, ihaleden sonra komisyon kararına esas olmak üzere idare tarafından gönderilen tebligata göre belirtilen tarih içerisinde ilgili adrese teslim edeceklerdir.)” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan incelemede, ihale konusu alımın “627 Kalem Basit Sarf Malzeme” olduğu, idarece isteklilerce teklif edilen malzemelerin, teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirildiği ve teknik değerlendirmelerin muayene ve kabul aşamasında yapılması yönünde idari tasarrufta bulunulduğu ve ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

İdarece işe ait İdari Şartname’nin 47 inci maddesinde yer alan düzenlemeler ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9 uncu maddesinde yer alan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, İdari Şartnamede yer alan “numune isteyebilir” şeklindeki düzenleme ile açık ve mutlak numune değerlendirmesi yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, bu itibarla tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, idarenin teklif edilen ürünlere ait numune istenmesine ilişkin takdir hakkına sahip olduğu ve idarenin bu takdir hakkını ihaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığına yönelik değerlendirmenin muayene ve kabul aşamasında yapılması yönünde kullanarak ihaleyi sonuçlandırmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UY.II-1140
BAŞVURU SAHİBİ:
Soysal Teknoloji İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Sistem2023 Yapı Peyzaj Taş. Araç Kir. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

VEKİLİ:
Av. Mehmet İlker ÖZKURT,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/72140 İhale Kayıt Numaralı “Şavşat (Artvin) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 18.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şavşat (Artvin) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Soysal Teknoloji İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Sistem2023 Yapı Peyzaj Taş. Araç Kir. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 13.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2020 tarih ve 24698 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/927 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından teklif mektuplarını vekâleten imzalayan Tayfun Soysal hakkında yasaklılık kararı bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine ve ihalelerden yasaklanmalarına karar verildiği, covid salgını ve 11.03.2020 ile 21.03.2020 tarihleri arasında akut solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile raporlu olması nedeniyle müdürleri Mustafa Talha Soysal’ın teklif mektubunu imzalama imkânı bulamadığı, başkaca bir değerlendirme yapmaya imkân vermeyen kısıtlı süre içerisinde yasaklı olduğu bilinmeyen Tayfun Soysal tarafından teklif mektuplarının vekâleten imzalanmak gerekliliği ortaya çıktığı dolayısıyla yasaklılığı bilinmeyen vekil nedeniyle şirketlerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin ve ihalelerden yasaklanmalarına karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.” hükmü,
Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. ” hükmü,
Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.
4734 sayılı Kanun’un 11 ‘inci maddesinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ise ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, 17’nci maddesinde, 11 ’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmanın yasak fiil ve davranış olarak sayıldığı, 58’inci maddesinde ise 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhaleye katılan aday veya isteklilerin ihale kontrol sisteminden kontrol edilmesi” başlıklı 28.3’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir. Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

Aynı Tebliğin “Teyit işlemleri” başlıklı 30.5’inci maddesinde “30.5.1 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.
30.5.2 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:

I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II-Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortaklan, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;
1. Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise 28.1.8.2 maddesi gereğince işlemde bulunulacaktır.
2. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline, anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal edilmesine de karar verilecektir.
3. Aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. …”açıklaması yer almaktadır.
İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “1. İhale konusu işin
1. Adı: Şavşat (Artvin) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
2. Yatırım proje no’su/kodu:
3. Miktarı (fiziki) ve türü: 24.926m 0200-0400 mm Kanalizasyon Hattı, 706 ad. Kan. Muayene Bacası, 1000 ad. Parsel Bacası, 5.000 m Parsel Hattı, 4.726m 0300-0800 mm Yağmursuyu Hattı, 132 ad. Yağ. Muayene Bacası, 372 ad. Yağ. Izgarası, 800m yağ. ızgara bağlantı hattı.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer: Şavşat (Artvin)’’ düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 9’uncu maddesinde “İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
…”düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “… İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir, (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir ihale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
…”düzenlemesi yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarına göre, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, yapılacak sorgulama ve teyit işleminin sadece tüzel kişi veya adayların % 50’den fazla hissesine sahip ortaklarını değil aynı zamanda ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını kapsadığı, bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda; ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, hakkında yukarıda belirtilen müeyyideler ile ayrıca 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Başvuru sahibi Soysal Teknoloji İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Sistem2023 Yapı Peyzaj Taşımacılık Araç Kiralama Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde;
Soysal Teknoloji İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, Mustafa Talha Soysal adına düzenlenmiş imza sirküleri sunulduğu ve anılan şahsın şirket müdürü olduğu,
20.11.2018 tarihli “Düzenleme Şeklinde Vekâletname” sunulduğu, söz konusu belgeden Tayfun Soysal’ın Mustafa Talha Soysal tarafından T C. hudutları dâhilindeki tüm ihalelere katılabilmesi hususunda yetkilendirdiği ve anılan şahsa ait 16.03.2020 tarihli imza beyannamesinin sunulduğu anlaşılmıştır.
Teklif dosyası kapsamında sunulan standart form “Birim Fiyat Teklif Mektubu” incelendiğinde, söz konusu belgenin Soysal Teknoloji İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kaşelendiği ve kaşe üzerinde imza bulunduğu, söz konusu imzanın ise Tayfun Soysal adına sunulan imza beyannamesinde yer alan imza ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.
Tayfun Soysal (TC No: 6..8) ile ilgili olarak idarece yapılan yasaklılık sorgulaması neticesinde; anılan şahsın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm ihalelerden yasaklandığı, yasaklılık başlangıç tarihinin 15.06.2019 tarihi ve bitiş tarihinin ise 15.06.2020 tarihi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
İhalelere katılma hususunda yetkili kılınan ve başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif mektubunda vekil sıfatıyla imzası bulunan Tayfun Soysal’ın yasaklılık tarihleri dikkate alındığında anılan şahsın ihale tarihi (18.03.2020) itibariyle yasaklılığının devam ettiği, bu itibarla, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, yasaklı bir gerçek kişinin ihalelere vekâleten olsa bile teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İlaveten başvuru sahibini iddiasında yer verdiği “covid salgını ve 11.03.2020 ile 21.03.2020 tarihleri arasında akut solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile raporlu olması nedeniyle müdürleri Mustafa Talha Soysal’ın teklif mektubunu imzalama imkânı bulamaması” sebeplerinin hakkında yasaklama kararı verilen vekil aracılığıyla ihaleye katılım hususunda mücbir sebep sayılamayacağı, ihaleye katılan isteklilerin basiretli tacir sıfatıyla hareket etme zorunluluğu bulunduğu dolayısıyla teklif mektubunu imzalayan vekilin yasaklı olduğu hususunda bilgi sahibi olunmadığı iddiasının teklif dosyası kapsamında sunulan vekâletname tarihinin 20.11.2018, vekil Tayfun Soysal hakkındaki yasaklama tarihinin 15.06.2019 olduğu da dikkate alındığında yerinde olmadığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, başvuru konusu edilen hususlarda mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UY.II-1139
BAŞVURU SAHİBİ:
Metafor İnşaat Taah. Maden. Tem. Nak. Otom. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Maltepe Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/200168 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Yeşil Alanların Onarım, Revizyon, Park Yapımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Maltepe Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 11.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Park ve Yeşil Alanların Onarım, Revizyon, Park Yapımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Metafor İnşaat Taah. Maden. Tem. Nak. Otom. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 09.06.2020 tarih ve 24909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/932 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından, aynı işin 2018 yılında da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin olarak hazırlanan Sayıştay denetim raporunda 4734 sayılı Kanun’a yönelik bazı aykırılıkların tespit edildiği, mevcut ihale dokümanında da benzer düzenlemelerin olması sebebiyle ihalenin iptaline karar verildiği, iptal gerekçesinin soyut, hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve idarenin takdir hakkını hatalı kullandığı, bahse konu raporda yer verilen aykırılıkların mevcut ihale ile ilişkisinin açık bir şekilde ortaya konmadığı, iptal gerekçesinin somut ve objektif olması gerektiği hususunda Kamu İhale Kurulu’nun birçok kararının bulunduğu, ayrıca söz konusu raporda yer verilen tespitlerin hukuki olduğu kabul edilse dahi bu rapora dayanılarak ihalenin iptaline karar verilmesinin uygun olmadığı, zira hazırlanan raporda Sayıştay Denetçisinin kişisel görüş ve değerlendirmelerinin yer aldığı, yapılan tespitlere ilişkin olarak Sayıştay’ın yasal kurullarında karar alınması ile tespitlerin bağlayıcılık kazanacağı, diğer taraftan açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 7 isteklinin katıldığı, tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif konumunda olduğu, ihalede rekabetin sağlandığı, bu bağlamda ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,
Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,
…İfade eder.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez…” hükmü,

Mezkûr Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.
Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir…” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:
a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.
b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.
c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.
ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.
d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.
e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9.1’inci maddesinde “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması,

Adı geçen Tebliğ’in “Bakım onarım işleri” başlıklı 63’üncü maddesinde “63.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin niteliği” başlıklı 64’üncü maddesinde “64.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hizmet alımı ve yapım işleri tanımlanırken işler sayma yöntemiyle belirlenmiş ve sayılan yapım işlerine nitelik itibarıyla benzer olan işler de yapım işi kapsamında kabul edilmiştir. Bu çerçevede, yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için, bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanması, yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olması, vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması ve istisnalar dışında fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi koşulunun aranması gerekmektedir. Bu nedenle, gerek hizmet alımı gerekse yapım işleri arasında ismen sayılmayan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin, bir işin yapım işi sayılabilmesi için gereken ve yukarıda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle “hizmet” tanımı kapsamında hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetlerinin ise danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un aktarılan 56’ncı maddesinde, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanların itirazen şikayete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği, idare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

İncelemeye konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi çerçevesinde iptal edildiği, iptal kararı öncesinde ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikâyet başvurularının olduğu, ihalenin iptaline karşı beş gün içerisinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş olup 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 56’ncı maddesinde yer alan hüküm gereği, itirazen şikâyet başvurusunun Kurum’un görev alanında olduğu ve bu başvurunun idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin
a) Adı:Park Ve Yeşil Alanların Onarım, Revizyon, Park Yapımı Ve Peyzaj İşleri Yapım İşi
b) Yatırım proje no’su/kodu:1
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
139 Kalem İnşaat, 98 Kalem Tesisat, 103 Kalem Elektrik ve 106 Kalem Peyzaj Yapım İşleri
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:Maltepe İlçesi” düzenlemesi,

Mezkûr Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İhale Konusu işte çalıştırılacak olan ve teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen araçlardan;

Sıra No Cinsi Özellikleri Adedi Kendi Malı
1 Çift kabin kamyonet 2014 model ve üzeri, en az 120 Hp motor gücünde 2 –
2 Damperli kamyon 2014 model ve üzeri, en az 140 Hp motor gücünde, en az 3 ton taşıma kapasiteli 1 –
3 Mini damperli kamyonet 2014 model ve üzeri, en az 120 Hp motor gücünde, en az 1 ton taşıma kapasiteli 1 –
4 Kazıcı yükleyici (kırıcılı) 2011 model ve üzeri, 100 Hp gücünde 2 –
5 Teleskobik hidrolik sepetli, mobil platformlu kamyon 2011 model ve üzeri, motor gücü en az 140 Hp ve üzeri 2 1 adet kendi malı
6 Mini ekskavatör 2013 model ve üzeri, 33 Hp ve üzeri motor gücünde, dizel yakıtlı 1 –
7 Elektrikli yol süpürme makinesi 2014 model ve üzeri, elektrikli, 4 fırçalı, en az 1 m3 çöp haznesi kapasiteli süpürge aracı 1 kendi malı
8 18 m³ Su tankeri 2014 model ve üzeri, 8×4 çeker, en az 18 m³ su taşıma kapasiteli, motor gücü en az 300 KW olacaktır. 1 kendi malı
9 15 m³ Su tankeri 2012 model ve üzeri, en az 15 m³ su taşıma kapasiteli 1 –

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
İsteklinin kendi malı olması istenen araçların teknik kriterlerine yönelik belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir” düzenlemesi,

“Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

“İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 37’nci maddesinde “37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu Şartname ekinde yer verilen tablo ile ihaleye ilişkin birim fiyat teklif cetveli standart formunda 446 adet iş kalemine yer verildiği görülmüştür.

Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 900 (dokuz yüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez…” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Yüklenicinin hakedişi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
Ödenek Yılı Ödenek Yüzdesi
2020 % 28
2021 % 34
2022 % 38
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

04.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…Komisyonumuz toplamda 8 adet teklif zarfını idare yetkilisinden teslim alarak açık oturuma geçmiştir. Yapılan açık oturumda teklif zarfları sırasıyla İdari Şartnamenin 30. maddesinde belirtilen usuller açısından incelemiş, yaklaşık maliyet de 61.410.625,62TL+KDV olarak açıklanmıştır. Komisyonumuz açılan teklif zarflarında bulunan evrakları var/yok, uygun/uygun değil açısından incelemiş, firmaların tekliflerini de açıklanarak ilgili standart form tutanaklarına işlemiştir. Bu aşamadan sonra komisyonumuz detaylı inceleme yapmak içi kapalı oturuma geçmiştir.
Ancak, Sayıştay Başkanlığı’nın 12.05.2020 tarihinde Başkanlığımıza, 20.05.2020 tarihinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tebliğ edilen 2019 yılı Denetim Rapor’unda belirtilen hususların dikkate alınarak karar verilmesi idarece istenilmiştir. 2018 yılında ihale edilen “Park ve Bahçelerin Onarımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” ile ilgili, Sayıştay bulgusunda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesine aykırı hükümler içerdiği ve bu bağlamda mevcut ihale dokümanı içeriğinde benzer aykırılıklar olduğu tespit edildiğinden, Komisyonumuz tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesi gereği komisyonumuzun
Oybirliği ile aldığı ihale kararını onayınıza arz ederiz.” ifadesine yer verildiği ve kararın ihale yetkilisince 04.06.2020 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

EKAP üzerinden 04.06.2020 tarihinde başvuru sahibine yukarıda aktarılan ihale komisyonu kararının gönderildiği görülmüştür. Bahse konu kararda ihalenin ilk oturumunun gerçekleştirilmesinden sonra idareye gönderilen ve 2019 yılına ilişkin olarak hazırlanan Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda, aynı işe ilişkin olarak 2018 yılında gerçekleştirilen ihaleye yönelik 4734 sayılı Kanun’a aykırılıklara yer verildiği, mevcut ihale dokümanında da benzer düzenlemelerin yer aldığı, bu nedenle idare tarafından bahse konu raporda yer verilen hususlara göre karar alınmasının istenildiği, bu bağlamda ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında “İstanbul Maltepe Belediyesi 2019 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu”nun, 2018 yılında gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak tespit edilen bulguların yer aldığı sayfaların bulunduğu görülmüştür. Bahse konu raporun;

• “Bulgu 30: Aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı halde yapım, hizmet ve mal alımı işlerinin bir arada ihale edilmesi” başlıklı kısmında, 2018/197257 ihale kayıt numaralı “Park ve Bahçelerin Onarımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” ihalesinde ayrı ayrı ihale edilmesi gereken mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edildiğinin, ihale konusu iş kapsamında bakım ve onarım işlerinin yanı sıra peyzaj uygulaması, ağaç dikimi ve budanması, çiçek sulanması ve oyun grubu montajının yer aldığının, bu işlerin büyük bir kısmı arasında kabul edilebilir bir doğal bağlantı olmadığının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64’üncü maddesinde yer alan açıklama dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim, çim biçme, ağaç budama, sulama ve buna benzer nitelikte işlerin hizmet işi niteliğinde olduğunun ancak ihalenin yapım işi olarak gerçekleştirildiğinin, yine uygulama yönetmeliklerinde mal, hizmet ve yapım işleri için yaklaşık maliyetin hesaplanması, benzer işin belirlenmesi ile ihalede istenilecek yeterlik kriterlerinin farklı olarak hüküm altına alındığının, bu kapsamda yapım işi olarak ihaleye çıkılmasının ihaledeki rekabeti engellediğinin, ayrıca ihale konusu iş kapsamında bazı araçların istenilmesinin ve bunların da bir kısmı için kendi malı olma şartının aranmasının ihaledeki rekabeti olumsuz etkilediğinin, zira 19 adet dokümanın indirildiği ihaleye 3 teklif verildiği ve 1 teklifin kendi malı araç sunamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının,

• “Bulgu 34: Yaklaşık maliyet hesabına esas iş miktarlarının tespitinin mevzuatta öngörülen şekilde yapılmaması” başlıklı kısmında ise, yaklaşık maliyete esas iş miktarlarının tespitinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine uygun olarak tespit edilmediğinin, ihaleye birim fiyat teklif alınmak suretiyle çıkıldığının ancak ihaleye ilişkin hazırlanan projenin kesin proje niteliğinde olmadığının, bu nedenle metraj hesaplamasının yapılamadığının ve mahal listesinin oluşturulamadığının, bu durumun sonucu olarak hakediş ödemeleri sürecinde iş miktarlarında yüksek oranlarda değişikliklerin söz konusu olduğunun ifade edildiği görülmüştür.

İdarenin 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu “Park ve Bahçelerin Onarımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak bahse konu raporda, aralarında doğal bir bağlantı olmadığı halde mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmesinin ve yapım kapsamında ihale edilen işe ilişkin kesin proje ile metraj ve mahal listelerinin hazırlanmamasının mevzuata uygun olmadığının, ayrıca araçlara ilişkin olarak istenilen kendi malı olması şartının ihaledeki rekabeti engellediğinin ifade edildiği, başvuruya konu ihale dokümanında da benzer nitelikte düzenlemeler olması gerekçesiyle ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği görülmüş olup iptal işlemine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun bahse konu gerekçeler doğrultusunda incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır

İncelemeye konu ihaleye ait Teknik Şartname’de, inşaat işlerine, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç ve iş makinelerine, peyzaj işlerine, elektrik işlerine ve elektrik ile sulama tesisatı onarımına ilişkin olarak farklı başlıklar altında düzenlemelere yer verildiği görülmüş olup söz konusu düzenlemeler incelendiğinde;

• İnşaat işleri kapsamında, korkuluk yapılması, sentetik çim temini ve serimi, prefabrik yapı imalatı, ahşap büfe imalatı ile park isim panosu, çocuk oyun grubu, çeşitli spor aletleri ve ışıklı tabela temini ve montajı işlerine yönelik düzenlemelerin yer aldığı,

• Çalıştırılacak araç ve iş makineleri kısmında araçların teknik özelliklerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği,

• Peyzaj işleri kapsamında, yeşil alanların, çiçeklerin ve bitkilerin sulanması, çimlerin biçilmesi, bakımı, toprak serilmesi, ağaç ve bitkilerin budanması, ağaç ve bitkilerde oluşabilecek hastalıklara ve zararlılara karşı mücadele verilmesi, ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikimi işlerinin bulunduğu,

• Elektrik işleri kapsamında çeşitli aydınlatma direği temini ve montajı işlerinin yer aldığı,

• İnşaat, elektrik ve sulama tesisatı onarımı kapsamında, ihale konusu işin gerçekleştirileceği park, bahçe, koru ve rekreasyon alanlarında ihtiyaç duyulması halinde bordür, sert zemin, ahşap ve demir eleman, kazı-dolgu, beton vb. nitelikteki inşaat işlerine, sulama tesisatının bakımı, onarımı ve gerekmesi halinde yenilenmesine, elektrik tesisatında oluşabilecek arızaların giderilmesi ve tamiratının yapılmasına yönelik işlere yer verildiği görülmüştür.

İdare tarafından yaklaşık maliyetin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile idarenin hazırladığı özel iş kalemleri dikkate alınarak hesaplandığı, teklif türünün belirlenmesine ilişkin formda, kesin proje üzerinden ihaleye çıkıldığının belirtildiği, bunun gerekçesi olarak ise “İhale konusu iş Onarım, Revizyon, Park Yapımı ve Peyzaj İşleri olduğundan teklif birim fiyat usulü ile ihaleye çıkılmıştır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

İhaleye ait yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin cetvel, birim fiyat teklif cetveli standart formu ile birim fiyat poz tarifleri incelendiğinde, Teknik Şartname’de yer verilen işlere yönelik olarak 446 adet farklı nitelikte iş kaleminin bulunduğu, söz konusu iş kalemleri kapsamında kazı yapılması, beton dökülmesi, fore kazık yapılması, duvar yapılması, çeşitli döşeme ve duvar kaplama işlerinin yapılması, prefabrik yapı ve ahşap büfe imalatı, çeşitli elektrik ve sulama tesisatı işlerinin yapılması, bir takım spor aletlerinin temini ve montajı, muhtelif araçların çalıştırılması, yol süpürme makinesi ile parkların temizlenmesi, tanker ile sulama yapılması, çeşitli ağaç ve fidan dikimi, bakımı ve budanması gibi işlerin yer aldığı görülmüştür.

İhale işlem dosyası kapsamında ayrıca ihale konusu işe ilişkin bir takım projelere yer verildiği, söz konusu projelerin incelenmesi neticesinde, 17 adet parka ilişkin revize projesine, 1 adet otopark projesine (iki katı yerin altında olmak üzere), 2 adet prefabrik yapı projesine ve 1 adet ahşap büfe projesine yer verildiği görülmüştür.

Diğer taraftan Teknik Şartname’nin “Mahal listesi” başlıklı maddesinde “Teklif cetvelindeki imalatlar; Maltepe İlçesi genelindeki park, bahçe, yeşil alanlar ile kamuya ait alanlar, okullar ve mabetlerde yapılacak uygulamaları (inşaat, peyzaj, elektrik, tesisat) kapsar.” düzenlemesine yer verildiği, ihaleye ait ihale işlem dosyası kapsamında metraj listesinin yer almadığı görülmüştür.

Bahse konu projeler incelendiğinde, prefabrik yapılar ile otoparka ilişkin projelerde yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği, ahşap büfe projesinde yapının ölçülendirilip boyutlandırıldığı ancak inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtilmediği, 17 adet parka ilişkin revize projelerinde ise yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırılmadığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtilmediği tespit edilmiş olup, bu bağlamda ihale konusu iş kapsamında yer alan projelerin tamamının kesin proje mahiyetinde olmadığı anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, ihale dokümanı kapsamında, otoparka ait mimari ve mekanik projelerinin yer aldığı ancak Teknik Şartname ve ihale dokümanı oluşturan diğer belgelerde, otopark yapım işine ilişkin farklı bir düzenleme veya açıklamaya yer verilmediği görülmüştür. Bu durumun sonucu olarak, bahse konu ihale kapsamında mevcut bir otoparka ait bakım onarım işlerinin mi gerçekleştirileceği yoksa yeni bir otopark mı yapılacağı hususunda tereddüt ortaya çıkmış olup bu konu hakkında idareden bilgi istenilmiştir.

İdare tarafından gönderilen cevabi yazıda “2020/200168 ihale kayıt numaralı yapım işi ihalesinde bahse konu olan otopark; yeni bir imalat olup otopark imalatında kullanılan iş kalemleri ek’te sunulan birim fiyat cetvelinde belirtilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, yazı ekinde yer verilen cetvelden, 2.856.807,76TL’lik tutarın otopark yapımına, 7.025.090,19TL’lik tutarın ise ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek ortak nitelikteki yapım işlerine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde;

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 63’üncü maddesinde büyük onarımın yapım tanımı içinde, bakım ve onarımın ise hizmet tanımı içinde sayıldığı, bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerektiği küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesinin mümkün olmadığı açıklanmıştır. Anılan Tebliğ’in 64’üncü maddesinde ise hizmet alımı ve yapım işlerinin 4734 sayılı Kanun’da sayma yöntemiyle belirlendiği, bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için aranması gereken koşulların neler olduğu ve ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Başvuruya konu ihalede, işin adının “Park ve Yeşil Alanların Onarım, Revizyon, Park Yapımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” olarak belirlendiği ve ihale konusu iş kapsamında kazı yapılması, beton dökülmesi, duvar yapılması, çeşitli döşeme ve duvar kaplama işlerinin yapılması, prefabrik yapı ve ahşap büfe imalatı, çeşitli elektrik ve sulama tesisatı işlerinin yapılması, bir takım spor aletlerinin temini ve montajı, muhtelif araçların çalıştırılması, yol süpürme makinesi ile parkların temizlenmesi, tanker ile sulama yapılması, çeşitli ağaç ve fidan dikimi, bakımı ve budanması gibi işlerin bulunduğu, bu işlerin ister yapım işi, ister hizmet alımı niteliğinde olsun, yeşil alanların yapımı, onarımı, revizyonu işlerinin yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik taşıdığı ve bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde zorunluluk arz ettiği, dolayısıyla söz konusu yapım işi kalemleri ile hizmet işi kalemleri arasında doğal bir bağlantı olduğu anlaşılmıştır.

Ancak ihale konusu iş kapsamında yapılması düşünülen otopark yapısının zemin kat ve 2 bodrum kattan oluştuğu, her katta yaklaşık 2000 m2 olmak üzere toplamda yaklaşık 6000m2 alana sahip olduğu, yine otopark içerisinde dükkan ve ofis gibi bölümlerin, merdiven evi ve asansör gibi dikey sirkülasyon elemanlarının bulunduğu, dolayısıyla bu denli esaslı bir yapım işi ile yukarıda sayılan ve bu iş ile doğal bir bağlantısı olmayan işlerin bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmayacağı, diğer bir ifadeyle bahse konu otopark yapımı işinin ayrı bir ihaleye konu edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İptal işleminin dayandırıldığı diğer bir gerekçe ise ihale edilen işe ilişkin kesin proje ile bu projeye dayanılarak oluşturulacak metraj ve mahal listelerinin hazırlanmaması hususu olarak gösterilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde, yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespitinde yapılması gereken çalışmalar hüküm altına alınmış olup, bu çalışmalar kapsamında idareler tarafından arazi ve zemin etüdünün yapılması, proje hazırlanması, mahal ve metraj listelerinin oluşturulması, iş kalemleri ve gruplarına ilişkin birim fiyat ve tariflerin hazırlanması gerektiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarıldığı üzere, ihale konusu iş kapsamında yapım niteliğinde olmayan işlerin de yer aldığı, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 61.410.625,62TL olduğu, idare tarafından gönderilen yazıdan, 2.856.807,76TL’lik tutarın otopark yapımına, 7.025.090,19TL’lik tutarın ise ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek ortak nitelikteki yapım işlerine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Ayrı ayrı ihale edilmesi gereken işlerin birleştirilerek yapım işi olarak ihale edilmesine bağlı olarak yapım mahiyetinde olmayan işlere yönelik olarak proje hazırlanması ve mahal ile metraj listelerinin oluşturulmasının mümkün olmayacağı anlaşılmış olup incelemeye konu ihale kapsamında gerçekleştirilecek işlerin tamamına yönelik proje, mahal ve metraj listelerinin hazırlanmadığı, bu çerçevede ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan ihalenin iptaline gerekçe gösterilen diğer bir hususun ise ihale konusu iş kapsamında kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin düzenlemenin rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmesi olarak gösterilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 41’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesinden, işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, bu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ancak işin gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin düzenlemelere ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verileceği, fakat bu konuda idarelere tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, idarelerin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde hükme bağlanan temel ilkelerin sağlanması konusunda sorumlu oldukları, diğer bir ifadeyle araç, makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olduğu, ancak kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın ve araçlara ilişkin özelliklerin rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı kapsamında yapılan incelemede, ihale konusu iş kapsamında 12 adet aracın kullanılacağı, bunlardan 3 adedine yönelik olarak kendi malı olma şartının arandığı, bu araçların “teleskobik hidrolik sepetli mobil platformlu kamyon, elektrikli yol süpürme makinesi ve 18 m3 su tankeri” olduğu görülmüş olup, ihale komisyonu kararında veya ilişkilendirildiği Sayıştay raporunda, kendi malı koşulunun sayı, adet ve niteliği ile ihale türü arasında bir bağlantı kurularak rekabetin engellendiği yönünde bir değerlendirmede bulunulmadığı, ayrıca yeşil alanların yapımı, onarımı, revizyonu işlerinin yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik arz ettikleri değerlendirilen imalatların bir arada ihale edilebileceğine ilişkin yukarıda aktarılan açıklamalar doğrultusunda, söz konusu araçların ihale türü gözetilmeksizin ihalede kendi malı olma şartına konu edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KISMEN FARKLI GEREKÇE

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının yerinde olmadığına yönelik iddialarının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı gerekçesiyle, Kurulca “itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Anılan kararda özetle, idarenin iptal kararının gerekçelerinin incelenmesi sonucunda, ihale konusu iş kapsamında yapılması düşünülen otopark yapısının zemin kat ve 2 bodrum kattan oluştuğu, her katta yaklaşık 2000 m2 olmak üzere toplamda yaklaşık 6000m2 alana sahip olduğu, yine otopark içerisinde dükkan ve ofis gibi bölümlerin, merdiven evi ve asansör gibi dikey sirkülasyon elemanlarının bulunduğu, bahse konu otopark yapımı işinin ayrı bir ihaleye konu edilmesi gerektiği, incelemeye konu ihale kapsamında gerçekleştirilecek işlerin tamamına yönelik proje, mahal ve metraj listelerinin hazırlanmadığı, bu itibarla ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak ihale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak 12 adet araçtan 3 adedine yönelik olarak kendi malı olma şartının arandığı, bu araçların “teleskobik hidrolik sepetli mobil platformlu kamyon, elektrikli yol süpürme makinesi ve 18 m3 su tankeri” olduğu, söz konusu araçların ihale türü gözetilmeksizin ihalede kendi malı olma şartına konu edilebileceği ifade edilmektedir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin, ihale konusu iş kapsamında kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin düzenlemenin rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkin olarak, uyuşmazlık konusu ihalenin “Park ve Yeşil Alanların Onarım, Revizyon, Park Yapımı ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” olduğu, 7 isteklinin ihaleye teklif sunduğu, 04.06.2020 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, ihale konusu iş kapsamında 12 adet aracın kullanılacağı, bunlardan 3 adedine yönelik kendi malı olma şartının arandığı, bu araçların “teleskobik hidrolik sepetli mobil platformlu kamyon, elektrikli yol süpürme makinesi ve 18 m³ su tankeri” olduğu görülmüş olup bu araçların ihale konusu iş bünyesinde yer alan hizmet alımı niteliğindeki işler kapsamında kullanılacağı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinde yer alan hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesinde yer alan açıklamalar gereğince, kullanılması öngörülen makine ve ekipmanın kendi malı olması şartının aranmaması esas olmakla birlikte, işin niteliği gereği kendi malı olması istenen makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriteri belirlenebileceği, ancak idarelerin aynı zamanda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi gereği ihalede rekabet ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması konusunda da sorumlu oldukları, bu nedenle söz konusu yetkinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde kullanılmaması gerekmektedir.

Bu itibarla, ihale konusu iş göz önüne alındığında, idarece ihale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak ve isteklinin kendi malı olması istenen, teleskobik hidrolik sepetli mobil platformlu kamyon, elektrikli yol süpürme makinesi ve 18 m³ su tankeri gibi araçların, anılan yönetmelikte belirtilen “işin niteliği gereği” şeklindeki istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu araçların kiralanması durumunda ihale konusu işin yerine getirilmesinde bir sorun yaşanmayacağı açıktır.

Bu şekilde sözleşme aşamasında tedarik edilebilecek araçların yeterlilik kriteri olarak kendi malı olarak istenmesi ihaleye katılım aşamasında bünyesinde bu makine ve ekipmanın tamamı veya bir kısmı olmayan ancak ihaleden sonra bu makine ve ekipmanı tedarik edebilecek firmaların ihaleye katılmalarını önlemektedir. İhale üzerinde kalan yükleniciler, bu ekipmanları sözleşme sürecinde temin edemediği durumlarda ihale mevzuatı gereğince ceza, fesih, yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi gibi bir takım yaptırımlara maruz kalacaklardır. Böylelikle firmalar ihaleden sonra temin edilebilecek makine ve ekipmanı ihaleden önce gereksiz yere bünyesinde bulundurma zorunluluğunda olmayacaktır.

Ayrıca işin niteliğinin gerekli olmadığı bu tür ihalelerde makine ve ekipmanın kendi malı olarak istenmesi ülkemizde gereksiz bir araç parkının oluşmasına yol açacağı, basiretli tacir olarak ihaleye katılacak isteklilerin kendi malı olması istenilen makine ve ekipman için edinim bedellerini teklif fiyatlarına yansıtacakları, bunun da ihalede isteklilerin teklif fiyatlarını ister istemez artıracağı, dolayısıyla ihalede kaynak israfına neden olacağı, bu durumun da 4734 sayılı Kamu İhale kanununun 5.maddesinde belirtilen temel ilkelerden kaynakların verimli kullanılması ilkesini de zedeleyeceği, idarenin kendi malı olma şartına ilişkin düzenlemesi nedeniyle söz konusu araçları piyasadan kiralama yolu ile temin edebilecek isteklilerin ihaleye katılımının engellendiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde incelenen ihalede rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı ve uyuşmazlığa konu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler arasında bu hususun da yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, Kurul çoğunluğunun “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararının, başvuru sahibinin “ihale konusu iş kapsamında kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin düzenlemenin rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği” yönündeki iddiasına ilişkin kısmına katılmıyorum.

 

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 12
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UH.II-1138
BAŞVURU SAHİBİ:
Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 11.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 27.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin bila tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2020 tarih ve 24494 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/925 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik kriterlerini sağlamadığı, şöyle ki;

1) İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların 28 adet otobüs (45-55 kişilik), 75 adet midibüs (27-35 kişilik) ve 69 adet minibüs (16-19 kişilik) olarak belirtildiği, Teknik Şartname’nin 2.1’inci maddesinden anlaşıldığı üzere ihale konusu iş için İstanbul’dan 78 araç, Kocaeli’den ise 94 araç olmak üzere toplam 172 araç istenildiği, 03.05.1986 tarihli ve 19096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde personel taşıma hizmeti yapan toplu taşıma araçlarına ilişkin plaka uygulaması usul ve esaslarının belirlendiği, anılan Bakanlar Kurulu kararı gereğince plaka tahdidi kararı sorumluluğunun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 12’nci maddesi hükümlerine göre il trafik komisyonlarınca alınacak karar ile uygulanacağı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.” hükmüne yer verildiği, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde personel taşıma hizmetlerine ilişkin yetki ve sorumluluğun ulaşım koordinasyon merkezlerine bırakıldığı, İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde personel taşıma hizmetinin 11.06.2019 tarihli ve 2019/6-1 sayılı İBB kararı ile UKOME sorumluluğunda yürütüleceği ve bu hizmetin yürütülmesinde kullanılacak araçlara ilişkin tahdidin 34 LAA 001-34 LZZ 999 aralığındaki plakaları kapsadığı, Kocaeli Büyükşehir sınırları içerisindeki personel taşıma hizmetinin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan 11.07.2007 tarihli ve 2007/207 sayılı karar uyarınca 41 P plakalı servis araçları ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla hizmet sunabilecek araçların ulaşım koordinasyon merkezleri tarafından alınan tahdit kararlarına uygun olması gerektiği, sınırlandırma getirilen araçların dışında başka plakalı araçlarla bu hizmetin sunulamayacağı, ihale üzerinde bırakılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin İstanbul ve Kocaeli bölgeleri için kullanabileceği İdari ve Teknik Şartname’ye uyan sadece 13 adet servis aracına (9 adet minibüs, 3 adet midibüs, 1 adet otobüs) sahip olduğu, halbuki İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca bu niteliklere uyan en az 26 adet aracın kendi malı olması gerektiği, idarece şikayet başvurusuna cevaben, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de 34 LAA ve 41 P serisi plaka koduna yönelik düzenleme yapılmadığı belirtilmiş ise de İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde konuya ilişkin düzenlemenin yer aldığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de belirtilen yeterlik kriterlerine sahip olmadığı, Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca ihalede sunulan öz mal araçların teknik açıdan gerekli motor hacmi ve tork değerlerine sahip olması, koltukların arkaya yatar, yana açılır vaziyette olması ve hareketli kol dayamasına sahip olması (İstanbul ve İzmit midibüsleri için) gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçlardan 9 adet minibüs, 3 adet midibüs ve 1 adet otobüs olmak üzere sadece 13 servis aracının Teknik Şartname’ye uygun olduğu, diğer araçların ise Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde tanımlanan teknik özelliklere uygun olmadığı (Yolcu koltuklarının arkaya yatar ve yana açılır vaziyette olmadığı, yolcu kol dayamasının hareketli olmadığı, yolcu kapasitesi 27-35 olan araçların motor hacmi ile maksimum tork değerinin asgari koşulları sağlamadığı), kendi malı olarak sunulan araçların katalog bilgilerinden de Teknik Şartname kriterlerine uygun olmadıklarının anlaşıldığı; idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta, araçların teknik özelliklerine ve yeterlik kriterlerine her ne kadar Teknik Şartname’de yer verilmiş ise de iddialara konu hususların sözleşme aşamasında aranacağının ifade edildiği, oysaki gerek İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde gerekse 3.3.17’nci maddesinde, öz mal araçların yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve buna yönelik bilgi ve belgelerin isteklilerden sözleşme aşamasında değil, ihale aşamasında talep edildiği; dokümana yönelik şikayetlere idarece verilen cevaplarda, hizmet işinin nitelik ve özelliği gereği İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin Yönetmelik’in 41’inci maddesinde yer alan hükme uygun olduğu belirtilmek suretiyle kendi malı olma şartı aranan araçların yeterlik kriteri olarak belirlenmesine yönelik şikayetlerin reddedildiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de teknik kriterleri tarif edilen araçlara sahip olmayan kişilerce dokümana yönelik yapılan başvurular reddedilirken, İdari ve Teknik Şartname kriterlerini karşılamayan istekliler tarafından sunulan araçların kabul edilmesinin çelişki oluşturduğu,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından şirketin ortaklık yapısının ve hisse oranlarının tevsik edilmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi ile İdari Şartname düzenlemeleri gereğince ortakların ilgisine göre T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerin bilgilerinin yer aldığı tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicili bilgilerinin teklifle birlikte sunulması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu kapsamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortamda katılım ve yeterlik bilgileri ekranına girişinin yapılmadığı, katılım ve yeterlik bilgileri ekranına girişi yapılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.ye ait MERSİS numarası ile sorgu yapıldığında tüzel kişinin ortaklık yapısını ve hisse oranlarını gösterir bilgilerin eksik olduğunun anlaşıldığı, nitekim idarece başvuru konusu ihalenin yapıldığı tarihten (11.05.2020) sonraki bir tarihte (03.06.2020) gerçekleştirilen 2020/266239 İKN’li ihalede söz konusu eksiklikler nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 11.05.2020 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı” ihalesine 6 isteklinin katıldığı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 3 adet teklifin geçerli olduğunun tespit edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahipleri olması öngörülen Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.ne 12.05.2020 tarihinde idarece gönderilen yazılar ile, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edildiği, isteklilerce sunulan belgelerin uygun bulunarak 14.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”, yüklenici “Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” şeklinde tanımlanmış; anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, aynı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde ise isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. …” hükmü,

“Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında “(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis
b) Türü: Hizmet alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu:
e) Miktarı:
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi; 28 Adet Otobüs (45-55 kişilik), 75 Adet Midibüs (27-35 kişilik) ve 69 Adet Minibüs (16-19 kişilik) ile personel taşıma hizmet alımıdır.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartname içerisinde bulunan Personel Taşıma Servis Güzergahları Tablosunda belirtilmiştir.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2. İstekliden talep edilen toplam 172 (Yüzyetmişiki) adet servis aracının en az 26 (Yirmialtı) adedi kendi adına kayıtlı (Özmalı) olacak ve bu 26 (Yirmialtı) araç ihale konusu işte çalıştırılacaktır. Özmalı olarak talep edilen ve işbu teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayan araçlara ilişkin tablo aşağıda verilmiş olup ihale aşamasında; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
Araç Türü Asgari Yolcu Kapasitesi Özmal Olacak Asgari Miktar
Otobüs 45 ve üstü 4 adet
Midibüs 27-35 arası (27 ve 35 dahil) 11 adet
Minibüs 15-19 arası (15 ve 19 dahil) 11 adet
…” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.
36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. …” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Personel Servisi Araçlarına İlişkin Hususlar” başlıklı 3.3’üncü maddesinde “3.3.1. Yüklenicinin sağlayacağı servis araçları; sağlam, temiz (iç ve dış temizliği yapılmış kullanıma hazır) bakımlı olmalı, kötü koku içermemelidir. Araçların periyodik bakım muayeneleri yapılmış olmalıdır.
3.3.2. Gerekli teknik özelliklere sahip, cihaz ve aksesuarları çalışır durumda ve eksiksiz olmalıdır.
3.3.3. Oturma mahallerindeki hava üfleme kapakları mevcut, sağlam ve istendiğinde kolayca açılıp, kapanabilir, yönlendirilebilir olmalıdır.
Tüm servis araçları klimalı olmalı, okuma ışıkları ile klima ve kalorifer sistemleri işlevlerini yerine getirecek şekilde çalışır durumda olmalıdır. Servis başlamadan önce araç içi ısıtma/soğutma düzeyi mevsimine göre 22°C ayarlanmış olacaktır.
3.3.4. Araç içerisine hiçbir şekilde su sızmamalı, araçlar kapalı durumdaki kapılardan, pencerelerinden ve tabanından rüzgâr, yakıt, koku vb. almamalıdır.
3.3.5. Koltuk döşemeleri temiz, yamasız ve yırtıksız olmalı; kolçak ve koltuk yatırma mekanizmaları kusursuz çalışmalıdır.
6. Aracın camlarında kırık ve çatlak olmamalıdır.
3.3.7. Araç, içerisindeki personeli rahatsız edecek seviyede gürültülü ve sarsıntılı çalışmamalıdır.
3.3.8. Emniyet kemeri tüm koltuklarda bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Tüm personel emniyet kemeri takmak zorundadır.
9. Araç içerisinde görünür şekilde;
a. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nin 150. Maddesi gereğince; M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarına bu yönetmeliğin ekinde (1) sayılı cetvelde yer alan “Emniyet kemerinin bulundurulması ve kullanılması zorunludur.” yazısı asılmalıdır.
b. “Eğer Emniyet Kemeri Takmıyor iseniz, her herhangi bir kaza anında, kendinize ve araç içerisinde bulunan diğer personelin ölüm veya yaralanmasına sebebiyet verebilirsiniz.” yazısı asılmalıdır.
3.3.10. Yüklenici, araçlardaki tüm yolcu koltuklarının arkasına veya oturan her personelin rahatça göreceği şekilde herhangi bir yere aşağıdaki örnek resmi ve ‘Emniyet Kemerini Takmak Zorunludur’ yazan etiketi yapıştırmak zorundadır.
Kara yolları Trafik Yönetmeliği, Ek 41 Emniyet Kemeri Sembolü.
3.3.11. Tablo-1: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Servisleri; İstanbul: Otobüsler 2009 model ve üstü, midibüs ve minibüsler 2013 model ve üstü olacaktır.
3.3.12. Tablo-2: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Servisleri; Gebze-Darıca: Otobüsler 2004 model ve üstü, midibüs ve minibüsler 2011 model ve üstü olacaktır.
3.3.13. Tablo-3: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Servisleri; İzmit: Otobüsler 2009 model ve üstü, midibüs ve minibüsler 2013 model ve üstü olacaktır.
3.3.14. Tablo-4: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Stajyer Servisleri; İstanbul, Gebze, İzmit: İstanbul ve İzmit Stajyer Servisleri Otobüsler 2009 model ve üstü, midibüs ve minibüsler 2013 model ve üstü olacaktır. Gebze Stajyer Servisleri Otobüsler 2004 model ve üstü, midibüs ve minibüsler 2011 model ve üstü olacaktır.
3.3.15. Yüklenici, istenilen sayıda otobüs, midibüs ve minibüs temin etmekten sorumludur. Aracın fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı birinci yıl sayılacaktır. Hizmet verirken model yaşı dolan araçları sözleşme süresi sonuna kadar çalıştırabilir.
3.3.16. Tablo-1 ve Tablo-3’te yer alan midibüs sınıfına giren araçların (Asgari yolcu kapasitesi 27-35 arası olan (27 ve 35 dâhil)) yolcu koltuklarının arkaya yatar, yana açılır vaziyette olması ve hareketli kol dayamasına sahip olması; motor hacimlerinin en az 4000 cc olması ve maksimum tork değerinin en az 500 Nm olması gerekmektedir.
3.3.17. İstekliden talep edilen toplam 172 (Yüzyetmişiki) adet servis aracının en az 26 (Yirmialtı) adedi kendi adına kayıtlı (Özmalı) olacak ve bu 26 (Yirmialtı) araç ihale konusu işte çalıştırılacaktır. Özmalı olarak talep edilen ve işbu teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayan araçlara ilişkin tablo aşağıda verilmiş olup ihale aşamasında; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
Araç Türü Asgari Yolcu Kapasitesi Özmal Olacak Asgari Miktar
Otobüs 45 ve üstü 4 Adet
Midibüs 27-35 arası (27 ve 35 dâhil) 11 Adet
Minibüs 15-19 arası (15 ve 19 dâhil) 11 Adet
TOPLAM 26. Adet
3.3.18. Yüklenici, personel servisi araçlarının ön cam sağ alt köşesinde; 20×35 cm. ebadında, 3 mm. kalınlığında hafif plastikten beyaz zemin üzerinde TÜBİTAK logosu ve hizmet verdiği servis güzergâhının adının yazılı olduğu levha olacak ayrıca tüm servis araçlarının ön cam sağ üst köşesine park yerindeki peron numarasını gösteren 15 cm. çapında sticker yapıştırılacaktır. Her ikisi de işe başlamadan önce yapılmalıdır. Yüklenici, personel servisi araçlarının ön cam sağ alt köşesinde; en az 16×64 cm. veya en az 32×32 ebadında, en az 8 mm. kalınlığında, USB’li, kayan yazılı TÜBİTAK yazısı, hizmet verdiği servis güzergâhının adı ve peron numarası yazılan Dijital LED Tabelası olacaktır. İşe başlamadan önce araç üzerinde okunur ve görünür şekilde takılı olacaktır.
3.3.19. Kış lastiği ile ilgili yürürlükteki mevzuatın uygulanması, Yüklenicinin sorumluluğundadır. Araçlarda kaplama lastik kullanılmayacaktır.
3.3.20. Servis alanına Yerleşke Güvenlik Biriminin tespit edeceği turnike açılış saatinden sonra giriş yapan tüm servis araçlarının (Ring araçları da dahildir), Yerleşke Güvenlik Biriminin tespit edeceği hız limitlerini geçmesi kesinlikle yasaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, idari şartname kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin ise teknik şartnamede yer alacağı,

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte, bu şartın aranması durumunda, kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine idari şartnamede yer verileceği, isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edeceği,

Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak servis araçlarının tahditli plaka taşıması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, 34 LAA 001-34 LZZ 999 aralığında ve/veya 41 P tahditli plakalı araçlara sahip olunduğunu gösteren herhangi bir belgenin teklifle birlikte sunulmasının öngörülmediği, dolayısıyla tahditli plakaya sahip olma şartının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup, teklif değerlendirmesinin ihale dokümanında bulunan düzenlemelere göre yapılması gerektiği, tahditli plaka uygulamasından kaynaklanan koşul ve gereklerin sağlanmasına yönelik değerlendirmenin ise idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin tahditli plaka uygulamasına ilişkin şartları sağlamadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçların Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde tanımlanan teknik özelliklere uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi ile Teknik Şartname’nin 3.3.17’nci maddesinden, isteklilerin kendi malı olması istenilen 26 adet aracın Teknik Şartname’de belirtilen kriterleri karşılaması gerektiğinin öngörüldüğü, bu kapsamdaki 4 adet otobüsün 45 ve üstü, 1 adet midibüsün 27-35 arası (27 ve 35 dâhil), 11 adet minibüsün ise 15-19 arası (15 ve 19 dâhil) asgari yolcu kapasitesine sahip olması gerektiğinin düzenlendiği, kendi malı olma şartı aranılan araçların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği anlaşılmaktadır.

Buna göre, ihale dokümanında kendi malı olma şartı aranılan araçların, Teknik Şartname’de düzenlenen kriterleri karşılaması gerektiğinin belirtildiği, teknik kriterlerin tevsikine yönelik belirlemenin ise -asgari yolcu kapasitesi haricinde- yapılmadığı, başvuru sahibinin iddiasına konu Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde tanımlanan teknik özelliklerin (yolcu koltuklarının arkaya yatar, yana açılır vaziyette olması ve hareketli kol dayamasına sahip olması; motor hacimlerinin en az 4000 cc olması ve maksimum tork değerinin en az 500 Nm olması) yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, dolayısıyla ihale aşamasında bahse konu özelliklerin tevsikine yönelik belge sunulmasına da gerek bulunmadığı, iddia konusu teknik özelliklerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sağlanıp sağlanmadığına dair yapılacak değerlendirmenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmış olup, isteklinin kendi malı olması öngörülen araçlara ilişkin yeterlik değerlendirmesinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde; yeterlik bilgileri tablosunun “Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler” başlıklı satırında 28.04.2020 tarihli ve 2749 sayılı yeminli mali müşavir raporuna ilişkin bilgilerin beyan edildiği, beyan edilen bilgileri tevsik etmek üzere 12.05.2020 tarihinde idareye yeminli mali müşavir raporu ile rapor ekinde 12 adet minibüs, 5 adet otobüs ve 12 adet midibüse ait ruhsat örneklerinin sunulduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından araç kapasitesine ilişkin teknik özelliğin tevsiki bağlamında sunulan ruhsatların, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmemiş olduğu anlaşılmış olup, elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, teklif değerlendirmesinin e-teklif kapsamında beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği, buna göre, araçların kapasitesini gösteren ruhsatları yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeyen istekliye ait teklifin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesi ile İdari Şartname’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasında “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, …” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” başlıklı satırında; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve ortaklık oranı belirtilmek suretiyle ortaklara ait bilgiler ile adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve görevi belirtilmek suretiyle yöneticilere ait bilgilerin ve iki adet ticaret sicili gazetesinin tarihi, sayısı, sicil müdürlüğü bilgilerinin beyan edildiği; beyan edilen bilgileri tevsik etmek üzere 12.05.2020 tarihinde idareye sunulan belgeler incelendiğinde; yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yöneticilere ait bilgilerin, 23.09.2019 tarihli noter tasdikli imza sirküleri ve 10.11.2017 tarihli ve 9449 sayılı ticaret sicili gazetesiyle tevsik edildiği, ancak idareye sunulan söz konusu belgelerde tüzel kişiliğin ortakları ile ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilginin mevcut olmadığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 10.11.2017 tarihli ve 9449 sayılı, 23.12.2014 tarihli ve 8721 sayılı Ticaret Sicili Gazeteleri http://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet sayfası üzerinden sorgulandığında, tüzel kişiliğin ortaklarının ad ve soyadı ile ortaklık oranlarına ilişkin bilginin söz konusu gazetelerde yer aldığı, bununla birlikte ortakların T.C. kimlik numaralarının belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından şirket ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde, ortakların T.C. kimlik numaralarının belirtilmemiş olduğu, dolayısıyla tüzel kişiliğin ortaklarına ait söz konusu bilgilerin teyit edilememesi nedeniyle anılan isteklinin teklifinin bu yönüyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz