ihale itirazen şikâyet başvuru dilekçesindeki “kendi malı olarak istenilen araçlara ilişkin yaklaşık maliyet hesabı yapılırken tüm şase ve üst yapı üreticilerinden en az üçer teklif alınıp alınmadığı, alındı ise şartnamede belirtilen araç teknik özellikleri ile tüm teklif veren firmaların tekliflerindeki araçların özelliklerinin aynı olup olmadığı” hususları

 

İHALE İTİRAZ GEREKÇESİ

İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan 24 adet araçtan 7 adedinin isteklinin kendi malı olması istendiği, oransal olarak kendi malı olması istenen bu araçların iş kapsamında çalıştırılacak araçların yaklaşık %30’una tekabül ettiği, bu oranın istekliler için ciddi bir yatırım tutarı oluşturduğu, araçların en az 2018 model olması istendiği, dolayısıyla ihale ilanının Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, ayrıca ihale dokümanında tarifi yapılan araçların hali hazırda pazarlık usulü ile ihale üzerinde bırakılmış olan yükleniciye ait araçları işaret ettiği, ihale dokümanında belirtilen araçlara ait özelliklerin isteklilerin kendi bünyelerinde daha iyi modeli olsa dahi yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacağı, kendi malı olarak istenilen araçların bir kısmının teknik özelliklerinin en az 18+2m3 – en fazla 20+2m3, en az 12+1,5m3 – en fazla 13+1,5m3 ve en az 3 m3 – en fazla 5 m3 şeklinde dar çerçevede detaylandırılarak bir aralık ile sınırlı tutulup ihaleye katılımın daraltıldığı, söz konusu araçların ve üst yapılarının ayrı ayrı piyasadan temin sürelerinin en az 2 ay olduğu, bu sürenin ilan süresi olan 28 günden daha uzun olduğu, dolayısıyla hali hazırda bu araçlara sahip olmayan isteklilerin ihaleye katılamayacağı, tek marka ve modeli işaret eden ve piyasadan temin süresi 2 aydan fazla olan kendi malı olarak istenilen araçlara ilişkin yaklaşık maliyet hesabı yapılırken tüm şase ve üst yapı üreticilerinden en az üçer teklif alınıp alınmadığı, alındı ise şartnamede belirtilen araç teknik özellikleri ile tüm teklif veren firmaların tekliflerindeki araçların özelliklerinin aynı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği,

İHALE KİK KARARI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine ve teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi
 2. b) Miktarı ve türü: Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Şoförsüz Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması Hizmet Alım İşi

Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin 36 (Otuzaltı ) Ay Süre İle 24 Adet Şoförsüz Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. c) Yapılacağı yer: Atakum Belediyesi sınırları içerisinde” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2.

 1. Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 1 Adet, günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 7600 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 230 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 18 + 2 m3  – en fazla 20+2 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasına sahip olacaktır.

5- 400+800 LT konteynır kaldırma aparatlı olacaktır.

6- Aracın sızıntı suyu deposu, depodan çıkış vanası ve hortumu bulunacaktır. Araç çöp suyunu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

 1. Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 2 Adet, her bir araç günde 2 vardiya  ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 5000 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 150 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 12 +1,5 m3 – en fazla 13+1,5 m3 Atık Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmaya sahip olacaktır.

5- 400-800 konteynır kaldırma aparatlı olacaktır.

6-Aracın sızıntı suyu deposu, depodan çıkış vanası ve hortumu bulunacaktır. Araç çöp suyunu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

 1. Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 1 Adet, günde 1 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 7600 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 230 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 16+2 m3 Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasına sahip olacaktır.

5- 400+800 LT konteynır kaldırma aparatlı olacaktır.

6 Aracın sızıntı suyu deposu, depodan çıkış vanası ve hortumu bulunacaktır. Araç çöp suyunu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

 1. Mini Damperli Çöp Kamyonu: 1 Adet, her bir araç günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 1800 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 90 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 3 m3 – en fazla 5 m3 atık kapasiteli olacaktır.

5- Aracın üst yapısı damperli sistem olacaktır.

 1. Tır (çekici): 1 adet, günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 12500 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 300 KW motor gücünde olacaktır.

4- Röterdarlı (Retarder) olacaktır.

5- Aks Tahvil oranı en az 3070 olacaktır.

6- Şanzıman PTO olacaktır.

7- Otomatik Şanzımanlı olacaktır.

 1. Damperli Kamyon: 1 Adet, günde 1 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.
 2. En az 2018 model ve üzeri olacaktır.
 3. En az 110 kw olacaktır.
 4. En az 10 m3 olacaktır.
 5. Damperli olacaktır.

 Olmak üzere 7 adet araç için;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” 41.Maddesi gereğince;

İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem ve öncelik derecesi, İhale konusu işin halk ve çevre sağlığı ile ilgili olması ve aksatılması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilmesi, araçların özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı şartı aranması idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan söz konusu hizmet alımında kullanılacak makine ve ekipmanlardan yukarıdaki listede belirtilen 7 adet araç, makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmıştır.

 Kendi malı olması gereken araçların ruhsatları ve/veya trafik tescil belgeleri ile birlikte Teknik Şartnamede  özellikleri belirtilen kapasite, güç, ekipman ve diğer teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi, belgeler ve üst yapılı araçlar için, üst yapı üreticisi tarafından teknik şartnamede özelliklerin üst yapılarda bulunduğuna dair aday veya isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik ederek, yazı teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Temizlik İşleri Müdürlüğü 36 Aylık Araç Çalışma Programı” başlıklı tablosunda;

 

Araç CinsiAraç

Sayısı

Vardiya Sayısı

 

(günde)

36 Aylık Toplam Vardiya Sayısı
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 18+ 2 m3 –en fazla 20+2 m3)122190
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu  (en az 12 + 1,5 m3 – en fazla 13+1,5 m3)7215330
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 7+1 m3 – en fazla 9+1 m3 )224380
Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 16+2 m3 )111095
Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 10+2 m3 – en fazla 13+2 m3)111095
Vakumlu Yol Süpürme Aracı (en az 6 m3)212190
Hidrostatik Vakumlu Yol Süpürme Aracı (en az 2 m3)111095
Mini Damperli Çöp Kamyonu (en az 3 m3 – en fazla 5 m3)224380
Su Tankeri (Arazöz) (en az 6 ton)

 

111095
Tır(Çekici)122190
Semi Treyler (en az 50 m3 )224380
Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici

 

212190
Damperli Kamyon111095

 

düzenlemesi,

 

24.07.2020 tarihli İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 1. Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 1 Adet, günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 7600 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 230 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 18 + 2 m3 – en fazla 20+2 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasına sahip olacaktır.

5- 400+800 LT konteynır kaldırma aparatlı olacaktır.

6- Aracın sızıntı suyu deposu, depodan çıkış vanası ve hortumu bulunacaktır. Araç çöp suyunu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

 1. Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 2 Adet, her bir araç günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 5000 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 150 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 12 +1,5 m3 – en fazla 13+1,5 m3 Atık Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmaya sahip olacaktır.

5- 400-800 konteynır kaldırma aparatlı olacaktır.

6-Aracın sızıntı suyu deposu, depodan çıkış vanası ve hortumu bulunacaktır. Araç çöp suyunu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

 1. Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 1 Adet, günde 1 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 7600 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 230 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 16+2 m3 Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasına sahip olacaktır.

5- 400+800 LT konteynır kaldırma aparatlı olacaktır.

6 Aracın sızıntı suyu deposu, depodan çıkış vanası ve hortumu bulunacaktır. Araç çöp suyunu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

 1. Mini Damperli Çöp Kamyonu: 1 Adet, her bir araç günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 1800 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 90 KW motor gücünde olacaktır.

4- Aracın üst yapısı en az 3 m3 – en fazla 5 m3 atık kapasiteli olacaktır.

5- Aracın üst yapısı damperli sistem olacaktır.

 1. Tır (çekici): 1 adet, günde 2 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.

1- En az 2018 model ve üzeri olacaktır.

2- En az 12500 cm3 silindir hacminde olacaktır.

3- En az 300 KW motor gücünde olacaktır.

4- Röterdarlı (Retarder) olacaktır.

5- Aks Tahvil oranı en az 3070 olacaktır.

6- Şanzıman PTO olacaktır.

7- Otomatik Şanzımanlı olacaktır.

 1. Damperli Kamyon: 1 Adet, günde 1 vardiya ( Her vardiya 7,5 saat ) olarak çalışacaktır.
 2. En az 2018 model ve üzeri olacaktır.
 3. En az 110 kw olacaktır.
 4. En az 10 m3 olacaktır.
 5. Damperli olacaktır.

Olmak üzere 7 adet araç için;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” 41.Maddesi gereğince; İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem ve öncelik derecesi, İhale konusu işin halk ve çevre sağlığı ile ilgili olması ve aksatılması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilmesi, araçların özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı şartı aranması idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan söz konusu hizmet alımında kullanılacak makine ve ekipmanlardan yukarıdaki listede belirtilen 7 adet araç, makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmıştır.

Kendi malı olması gereken araçların ruhsatları ve/veya trafik tescil belgeleri ile birlikte Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen kapasite, güç, ekipman ve diğer teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi, belgeler ve üst yapılı araçlar için, üst yapı üreticisi tarafından teknik şartnamede özelliklerin üst yapılarda bulunduğuna dair,aday veya isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik ederek, yazı teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 13.08.2020 tarihli kararda ilgili iddiaya ilişkin; idare tarafından yapılan çalışmalar sonucu hizmetin çevre temizliğine yönelik işlerde kullanılacak araçların kiralanması işi olması, işin niteliği ve insan sağlığını etkileyecek hususlar içermesi nedeni ile idarenin belirli kriterler belirleme yetkisini kullanmış olduğu, araçların öncelik sırasına göre rekabet ortamının sağlanması için model ve teknik özelliklerinin minimize olacak şekilde belirlendiği, hizmetin süreklilik arz etmesi ve yüklenicinin hizmeti yerine getirecek teknik ve mali gücünün değerlendirilmesi adına ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu, araçlarla ilgili tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğu hususlarına yer verilerek iddianın yerinde bulunmadığı görülmüştür.

 

İhale İlanı ile İdari Şartname’de, kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin olarak “İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem ve öncelik derecesi, İhale konusu işin halk ve çevre sağlığı ile ilgili olması ve aksatılması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilmesi, araçların özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı şartı aranması idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan söz konusu hizmet alımında kullanılacak makine ve ekipmanlardan yukarıdaki listede belirtilen 7 adet araç, makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmıştır.” gerekçesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında kullanılacak tesis, makine ve teçhizata yönelik düzenleme yapıldığı, buna göre işin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılacak 13 çeşit farklı özelliklerde araç ve ekipmanın belirlendiği, toplamda 24 adet araç ve ekipman kullanılmasının öngörüldüğü, söz konusu araç ve ekipmanlardan 1 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 18+ 2 m3 –en fazla 20+2 m3), 2 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu  (en az 12 + 1,5 m3 – en fazla 13+1,5 m3), 1 adet Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 16+2 m3 ), 1 adet Mini Damperli Çöp Kamyonu (en az 3 m3 – en fazla 5 m3), 1 adet Tır (Çekici), 1 adet Damperli Kamyon olmak üzere 7 adedinin isteklilerin kendi malı  olmasının istendiği görülmüştür.

 

İhale İlanı, İdari Şartname ve Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemeleri dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında istenilen araçlar ile kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin durum aşağıdaki tablodaki gösterilmiştir.

 

 

 

 

No

Araç CinsiModel Yılı

(En az)

İstenilen Toplam Araç SayısıKendi Malı Olması İstenilen Araç Sayısı
1Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

(18 + 2 m3  en fazla 20+2 m3)

 

201811
2Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

(en az 12 +1,5 m3 en fazla 13+1,5 m3)

 

201872
3Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

(en az 7+1 m3?en fazla 9+1 m3)

20182
4Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

(en az 16+2m3)

201811
5Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

(en az 10+2 m3 en fazla 13+2 m3)

20181
6Vakumlu Yol Süpürme Aracı

(en az 6 m3)

20182
7Hidrostatik Vakumlu Yol Süpürme Aracı

(2 m3)

20181
8Mini Damperli Çöp Kamyonu

(en az 3 m3 ? en fazla 5 m3)

201821
9Su Tankeri (Arazöz)20181
10Tır(Çekici)201811
11Semi Treyler ( en az 50 m3)20182
12Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici20182
13Damperli Kamyon201811
Toplam247

 

Aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, idareler tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılması öngörülen makine ve ekipmanlara ve teknik kriterlerine yönelik düzenlemeler yapılabileceği, kullanılması öngörülen makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı  olması şartının aranmamasının esas olduğu, ancak işin gerçekleştirilmesi noktasında gerekli görülmesi halinde kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ve teknik kriterlerine ilişkin yeterlik kriteri belirlenebileceği, bu konuda idarelerin kullanacağı takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihale mevzuatında hükme bağlanan temel ilkelerin sağlanması gerektiği, diğer bir ifadeyle, isteklinin kendi malı olması istenen makine ve ekipman şartının rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İsteklilerin kendi malı olması istenilen araçların sayılarına ve niteliklerine bakıldığında, kendi malı olması istenilen araçların temel olarak kent temizliğinde kullanılan çöp kamyonu olduğu, bunlar dışında istenilen tır (çekici) ve damperli kamyonun da kent temizliği ve çöp taşıma faaliyetlerinde kullanılabileceği anlaşılmış olup idare tarafından ihale dokümanında belirtildiği ve başvuru sahibinin iddiasında da yer verdiği üzere bu araçların piyasadan temininin kolay olmadığı dikkate alındığında, 24 adet aracın çalıştırılacağı incelemeye konu ihalede 7 aracın kendi malı olması yönündeki düzenlemenin mevzuata uygun olduğu, araçlara ilişkin olarak belirlenen model yılı düzenlemesine bakıldığında ise, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan 24 aracın en az 2018 model olacağının düzenlendiği, ihale konusu işin 01.10.2020 – 30.09.2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında, yapılan düzenlemenin kabul edilebilir nitelikte olduğu, ayrıca araçların üst yapılarına ilişkin teknik kriter belirlemenin idarenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve takdir yetkisi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca itirazen şikâyet başvuru dilekçesindeki “kendi malı olarak istenilen araçlara ilişkin yaklaşık maliyet hesabı yapılırken tüm şase ve üst yapı üreticilerinden en az üçer teklif alınıp alınmadığı, alındı ise şartnamede belirtilen araç teknik özellikleri ile tüm teklif veren firmaların tekliflerindeki araçların özelliklerinin aynı olup olmadığı” hususları bakımından; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”in dilekçelerde yer verilecek hususlar arasında olduğu hükme bağlanmış olup şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru tarihi itibarıyla henüz açıklanmamış olan yaklaşık maliyetin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı belirtilmeden, soyut ve mesnetsiz iddialara yer verildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2020/042
Gündem No: 52
Karar Tarihi: 23.09.2020
Karar No: 2020/UH.II-1576

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz