kayıt tarihi by

Toplantı No        : 2019/039

Gündem No      : 104

Karar Tarihi         : 23.08.2019

Karar No              : 2019/UM.II-1010

 

BAŞVURU SAHİBİ:

MVA Sağlık ve Yapı Endüstrisi A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” ihalesine ilişkin olarak MVA Sağlık ve Yapı Endüstrisi A.Ş.nin 08.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.07.2019 tarih ve 30235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/751 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 35 ve 36’ncı kısımlarına konu ayarlanabilir boyunluklar için sunulan numunelerin Teknik Şartname’nin belirtilen (d) ve (i) maddelerine uygun olduğu, istekli tarafından Türkiye’nin pek çok şehrinde ilgili ürünlerin teslim edildiği ve sıcaklık değişimlerinin soruna sebebiyet vermediği, yasak fiil ve davranış oluşturmadığı, idare tarafından bu değerlendirme kapsamında istekliden eksikliğin giderilmesi için bilgi talep edilmediği, yapılan numune değerlendirmesinin hangi alanda uzman kişilerce ve ne şekilde yaptırıldığına dair somut veri bulunmadığı, bilirkişilerce numune değerlendirmesi yapılmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunulmasına rağmen teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu nedenle kamunun zarara uğradığı bu durumun kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık oluşturduğu, öte yandan ihalenin anılan kısımları üzerinde kalan Mediplus Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı isteklinin teklifinde sunduğu numunelerin Teknik Şartname’nin (e) maddesine uygun olmadığı, bilirkişi incelemesi yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle 188 kısım halinde gerçekleştirilen “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“İhale konusu malın;

  1. a) Adı: 188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
  2. b) Varsa kodu:
  3. c) Miktarı ve türü:

188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği Deposu Kültür Mah.3806 Sokak No:13 Kepez/Antalya

…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6.

İdare ihale değerlendirme aşamasında istekli firmalardan teklif edilen ürünlerin numunelerini isteyebilir.  Değerlendirme ihale komisyonunda görevli uzman üyelerce yapılacak ve raporlanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 188 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımlar için tek sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Şikâyete konu edilen kısımların Teknik Şartnameleri incelendiğinde, Teknik Şartname’nin Genel Şartlar bölümünün 8’inci maddesinde “8. Talep edilen tüm malzemelerde şartnamede belirtilmemiş olsa bile ÜTS, UBB kayıtlarının belirtilmesi, yoksa Ulusal ve Uluslararası kalite belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.” düzenlemesi, anılan kısmın 10’uncu maddesinde “10. İdare ihale değerlendirme aşamasında istekli firmalardan teklif edilen ürünlerle ilgili numune istenebilecek, değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Şartname’nin 35’inci kısmına ilişkin Ayarlanabilir Boyunluk Pediatrik bölümünün (d) maddesinde “d) Boyunluğun kurulması için iki ucun birleşim yerinde yapışkanlı bir birleşme etiketi olmalı ve boyun kalınlığına göre ayarlanabilir nitelikte olmalı kolay kopmayan yapıda olmalıdır.” düzenlemesi, (e) maddesinde “Boyunluk üzerinde geniş çene desteği yumuşak bir materyal (sünger) ile desteklenmiş olmalıdır. Boyunluk iç kısmının tamamında bulunan yumuşak kaplama (sünger) boyunluğun kullanımının rahat olması ve hastayı rahatsız etmemeli, boyunluk iç yüzeyinde bulunan süngeri tutturmakta kullanılan klipsler hastayı rahatsız etmeyecek şekilde gizlenmiş olmalı.” düzenlemesi, (i) maddesinde “i) Boyunluk üzerinde tüm ürün bilgileri, barkod, CE işareti içeren etiketi olan özel kapalı poşetinde olmalıdır.” düzenlemesi, (l) maddesinde “l) Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından numune bırakılmalıdır. Numune getirmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

Şartname’nin ihalenin 36’ncı kısmına ilişkin Ayarlanabilir Boyunluk Yetişkin bölümünün (d) maddesinde “d) Boyunluğun kurulması için iki ucun birleşim yerinde yapışkanlı bir birleşme etiketi olmalı ve boyun kalınlığına göre ayarlanabilir nitelikte olmalı kolay kopmayan yapıda olmalıdır.”düzenlemesi, (e) maddesinde “Boyunluk üzerinde geniş çene desteği yumuşak bir materyal (sünger) ile desteklenmiş olmalıdır. Boyunluk iç kısmının tamamında bulunan yumuşak kaplama (sünger) boyunluğun kullanımının rahat olması ve hastayı rahatsız etmemeli, boyunluk iç yüzeyinde bulunan süngeri tutturmakta kullanılan klipsler hastayı rahatsız etmeyecek şekilde gizlenmiş olmalı.” düzenlemesi, (i) maddesinde “i) Boyunluk üzerinde tüm ürün bilgileri, barkod, CE işareti içeren etiketi olan özel kapalı poşetinde olmalıdır.” düzenlemesi, (l) maddesinde “l) Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından numune bırakılmalıdır. Numune getirmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 17’nci maddesinde “…(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde  “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya  numune   istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya  numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk  değerlendirmesi   yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya  numune   üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde teklif edilen ürünlerin numunelerinin teslimine ilişkin olarak düzenlemeler yapıldığı, buna göre; idarenin ihale değerlendirme aşamasında istekli firmalardan numune isteyebileceği ve değerlendirmenin ihale komisyonunda görevli uzman üyelerce yapılacağı ve raporlanacağı hususlarına yer verildiği, şikayete konu 35 ve 36’ncı kısımlara ilişkin Teknik Şartname düzenlemelerinde ise numune tesliminin zorunlu tutulduğu ve numune getirmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; isteklilerin teklif etmiş olduğu ürünlere ilişkin numunelerin idare görevlilerince teslim alındığı, ihale komisyonu uzman üyeleri Biyomedikal Mühendisi ve Paramedik tarafından düzenlenen 19.06.2019 tarihli Teknik Değerlendirme Raporu’nda şikayete konu edilen 35 ve 36’ncı kısımlar için “16.04.2019 tarih ve 2019/116320 İKN kayıt numaralı ihalenin numunelerinin değerlendirilmesi esnasında;

… – MVA ve Atlas firmasının 35 ve 36 numaralı ayarlanabilir boyunluk ürün numunesinin şartnamesinin d) bendine ve I) bendine uymadığı…

Hususları numune değerlendirmesi esnasında tarafımızca tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildiği,

 

Söz konusu Teknik Değerlendirme Raporu’nda yapılan değerlendirme neticesinde düzenlenen tutanaklara istinaden 27.06.2019 tarihinde ihale komisyonu kararı alındığı, aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı ve ilgili kısma teklif veren isteklilere EKAP üzerinden tebliğ edildiği görülmüştür.

 

Anılan ihale komisyonu kararında; “…Yapılan bu incelemede;… 8 sıra numaralı istekli MVA SAĞLIK VE YAPI ENDÜSTRİSİ ANONiM ŞİRKETİ tarafından teslim edilen 35. ve 36. kalem numunelerinin, komisyonumuz uzman üyelerince yapılan teknik değerlendirme sonucunda; 35. ve 36. kalemlerin teknik şartnamenin d ve ı maddelerine uymadığı tespit edilmiş olup isteklinin ilgili kalemler için vermiş olduğu teklifler değerlendirme dışı bırakılmıştır. isteklinin geçerli bir teklifi kalmamıştır.

… 21 Sıra numaralı istekli MEDİPLUS MEDiKAL SANAYİ VE TiCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin belgelerinin tam ve eksiksiz olduğu, ihale dokümanında istenilen yeterlik şartlarının karşılandığı, teklifinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olduğu belirlendi.

… İhale listesinin 35, 36 sıra numaralı kısımlarının ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren 21 sıra numaralı istekli Mediplus Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ihale edilmesine… aynı şartnamenin “İhale Kararının Onaylanması veya İptali” başlıklı 37’nci maddesi gereği ihale yetkilisinin onayına sunulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.”  ifadelerine yer verildiği görülmüş, komisyon kararı ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin şikayete konu edilen 35 ve 36’ncı kısımlarda Teknik Şartname’ye uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Atlas Medikal Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin de yine aynı gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Mediplus Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Aktarılan tespitler çerçevesinde, şikâyete konu ihalenin 35 ve 36’ıncı kısmı olan “Ayarlanabilir Boyunluk Pediatrik ve Ayarlanabilir Boyunluk Yetişkin” isimli kısımlara ilişkin numunelerin idare tarafından değerlendirilerek 19.06.2019 tarihli bir tutanak ile iki istekli tarafından teklif edilen ürünler için uygun değildir değerlendirmesinin kayıt altına alındığı tutanakların ihale komisyonu üyesi olan Biyomedikal Mühendisi ve Paramedik tarafından imza altına alındığı tespit edilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevaba esas teşkil eden Antalya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın alma İhale Bürosuna hitaben 12.07.2019 tarihinde yazılmış yazıda “İlgi kayıtlı yazınızda istemiş olduğunuz MVA SAĞLIK VE YAPI ENDÜSTRİSİ ANANİM ŞİRKETİ …ne ait şikayet başvurusu ve değerlendirme raporu ve eki ekte gönderilmiştir…” ifadelerine yer verilerek değerlendirme raporu sunulmuştur. Söz konusu değerlendirme raporunda “…İhalemiz 35. ve 36. Sıra Numaralı ilgili ürün için istekli firmalarından MVA Sağlık ve Yapı Endüstri A.Ş. Firması adına başvuru yapan Mustafa Alper Şahin’in şikayeti üzerine yapılan değerlendirmede;

MVA Sağlık firması itirazı üzerine bahsedilen iddialarla ilgili olarak firmalar tarafından verilen numuneler yeniden değerlendirilmiştir.

1- MVA firmasının teklif etmiş olduğu Life Time marka boyunlukların numunesi boyun anatomisine uygun değildir ve hasta boynunu sabitleme konusunda yetersizdir. Boyunluk boyuna takıldığında rahatsızlık hissi vermektedir ve cilt dokusunu tahriş etmektedir.

2- Life Time marka boyunlukların, boyunluk birleşim yerlerindeki yapışkanlı birleştirme etiketi kolay bir şekilde boyunluktan ayrılabilmektedir. Bölgemizde özellikle yaz aylarındaki sıcak havalarda ambulansların içinde muhafaza edilen yapışkan etiketli boyunluklar da bu sorun sıkça yaşanmaktadır,

3-Life Time marka boyunlukların boyunluk çene bağlantı noktaları ayarlama esnasında en ufak bir zorlamada kopmaktadır. Bu da kazazedeye müdahaleyi zorlaştırarak istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Cervikal, Medilla Spinalis immobilizasyonunda gecikmelere ve karışıklıklara neden olabileceğinden hasta güvenliği ve yaşama hakkı yönünden risk teşkil etmektedir. Boyun yaralanmaları müdahale gecikirse ölümlere neden olabilir. Etkili ve verimli ürün almamak/kullanmamak, olası davalarda ihmal veya kasıt suçlamasıyla kurumu ve personeli ağır müeyyide veya cezalarla karşılaştırabilir.

Sonuç olarak; MVA firmasının teklif etmiş olduğu Life Time Marka boyunluklar teknik şartnamenin d maddesi ve i maddesine ( numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır ) uygun değildir. İstenen beklenen etki ve verimi sağlamamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bahsi geçen rapor ihale komisyonu üyesi paramedik tarafından imza altına alınmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde; teklif edilen malın Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ihale konusu ürünlerin numuneleri, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon uygulaması, numune değerlendirmesi, katalog incelemesi veya teknik şartnameye uygunluk beyanı yolu ile yapılabileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, ayrıca bu değerlendirmeler hangi aşamada yapılırsa yapılsın ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verildiği üzere, idare tarafından ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluklarının numuneler üzerinden değerlendirildiği, numune teslim ve değerlendirme tutanaklarının imza altına alındığı, ilk numunelerin değerlendirildiği tutanakta yer alan 2 imza sahibinin ihale komisyonu uzman üyesi oldukları, başvuru sahibi istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine numunelerin tekrar değerlendirildiği, yapılan değerlendirme neticesinde düzenlenen raporda yer alan imzanın ihale komisyonu üyesine ait olduğu, dolayısıyla numune değerlendirilmesi işleminin içeriğinin uygunluğuna ve alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerine dair yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu, ayrıca ürünün teslimi, muayene ve kabulü aşamasında da Teknik Şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının idarece inceleneceği hususları ve cihazın değerlendirilmesine yönelik esas teşkil edecek temel unsurun numune değerlendirmesi işlemi olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

Ancak ihale üzerinde bırakılan istekli açısından yapılan incelemede, ihalenin şikayete konu kısımlarına teklif veren diğer iki istekli tarafından numune teslim tutanaklarının imza altına alındığı ve anılan teslim tutanaklarının idarenin bir görevlisince de imzalandığı, ancak ihale üzerinde kalan isteklinin imzaladığı bir numune teslim tutanağı olmasına karşın söz konusu tutanağın idarenin görevlilerince imza altına alınmadığı, bununla birlikte, gerek ihale işlem dosyasında gerekse EKAP üzerinde yapılan incelemede ihale üzerinde kalan istekliden numune istendiğine ilişkin herhangi bir tebligatın bulunmadığı, gerek ihale komisyonu kararında gerek işin uzmanları tarafından imza altına alınan numune değerlendirme raporunda numune değerlendirmesine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, diğer yandan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ve yeniden değerlendirmeye ilişkin uzman raporunda aynı şekilde ihale üzerinde kalan isteklinin numune değerlendirmesine ilişkin herhangi bir hususa idarece yer verilmediği dikkate alındığında, idarece başvuru sahibi istekli ile Atlas Medikal Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. açısından yapıldığı şekilde bir numune değerlendirmesi yapıldığı sonucuna ulaşılamayacağı, dolayısıyla ihalenin şikayete konu kısımlarına ilişkin teklif değerlendirme işlemlerinin Mediplus Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.den 35 ve 36’ncı kısımlara ilişkin olarak usulüne uygun şekilde numune istenerek sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır. Başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 17.163,00 TL olarak yatırıldığı görülmekle birlikte ihalenin şikâyete konu kısımların yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 11.442,00 TL olarak hesaplanmakta olup fazla ödendiği anlaşılan 5.721,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mediplus Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.den 35 ve 36’ncı kısımlara ilişkin olarak usulüne uygun şekilde numune istenmesi ve numune değerlendirmesi sonucunda ihale işlemlerinin sonuçlandırılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz